admin | Advokatfirmaet Teigstad - Part 3

admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 242 blog entries.

Straffeloven § 278 med lovkommentarer

Paragraf 278 regulerer såkalt aktiv dødshjelp. I disse tilfellene kan straffen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart.

Straffeloven gjelder for de tilfellene der den fornærmede ikke har samtykket. I de tilfellene den fornærmede har samtykket henvises det til § 277.

På visse vilkår kan medlidenhetsdrap føre til at straffen settes under minstestraffen eller til en […]

Straffeloven § 277 med lovkommentarer

Straffeloven § 277 regulerer de spesielle tilfellene der en person har medvirket til at noen tar sitt eget liv eller påfører seg selv betydelig skade på kropp eller helse.

Første ledd regulerer de tilfellene der gjerningsmannen medvirker til at en person påfører seg selv betydelig skade på kropp eller helse. Straffen er inntil 15 år. Hva […]

Straffeloven § 276 med lovkommentar

Straffeloven § 275 regulerer konsekvensen av at den fornærmede har samtykket til voldshandlingen. I visse tilfeller kan dette frita gjerningsmannen fra straff.

Etter første ledd kommer straff etter kroppskrenkelse, grov kroppskrenkelse, kroppskade og noen tilfeller av grov kroppsskade ikke til anvendelse når den handlingen er rettet mot har samtykket.

Hva som ligger i vilkåret “samtykke” må vurderes […]

Straffeloven § 275 med lovkommentar

Straffeloven § 275 er en svært viktig bestemmelse og regulerer drapstilfellene. Selv om bestemmelsen er en av de som får mest oppmerksomhet er ikke selve lovtolkningen så veldig vanskelig.

Vilkåret er også at gjerningsmannen må “drepe” en annen. Vilkåret i straffeloven 1902 var at gjerningsmannen “forvoldt en annens død”, men endringen innebærer ingen realitetsendring. Dette innebærer at […]

Straffeloven § 274 med lovkommentar

Straffeloven § 274 regulerer de tilfellene kroppsskade etter § 273 skal anses som grov, hvilket medfører at strafferammen øker fra 6 til 10 års fengsel.

Etter straffeloven § 274 er det en rekke momenter som skal vektlegges i vurderingen av om kroppskaden skal anses som grov.

For det første skal det legges særlig vekt på om den har […]

Straffeloven § 273 med lovkommentar

Straffeloven § 273 regulerer det man kaller kroppsskade. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 271 som regulerer de mildere kroppskadene.

Der det foreligger en kroppskade vil straffen være fengsel inntil 6 år, i motsetning til fengsel inntil 1 år der det kun foreligger en kroppskrenkelse. Forskjellen på kroppsskade og kroppskrenkelse blir dermed av avgjørende betydning.

Om […]

Straffeloven § 272 med lovkommentar

Straffelovens § 272 må sees i sammenheng med § 271 og regulerer tilfellene der kroppskrenkelsen skal anses som grov med følge at strafferammen øker.

Mens kroppskrenkelse i straffelovens § 271 rammes med 1 år fengsel er straffen for grov kroppskrenkelse 6 år etter § 272. Hvilken bestemmelse som anvendes vil dermed være av stor betydning.

Om kroppskrenkelsen […]

Straffeloven § 271 med lovkommentar

Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroppskrenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner.

Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 273 om kroppskade. I § 271 straffes primært den som “øver vold”. I utgangspunktet vil alle som har øvet noen form for vold falle inn under bestemmelsen.

§ 273 rammer imidlertid den som […]

Straffeloven § 39 med lovkommentar

Straffeloven § 39 regulerer vilkårsbrudd og lignende ved betinget fengselsstraff.

Etter første ledd kan retten sette, erstatte, supplere og/eller oppheve særvilkår selv om det ikke foreligger vilkårsbrudd dersom den “domfeltes forhold gir grunn til det”.

Typisk vil den domfelte utvise en kriminalitetstruende atferd eller på annen måte gir inntrykk av å stå i fare for å begå nye […]

Straffeloven § 38 med lovkommentar

Straffeloven § 38 gir Kongen fullmakt til å gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av særvilkår.

Bestemmelsen gjelder altså gjennomføringen av særvilkår som idømmes sammen med betinget fengsel. I dette tilfellet må den domfelte typisk gjennomføre visse handlinger eller unnlatelser under prøvetiden, som for eksempel å melde seg til politiet, unngå rusmidler eller kriminelle miljøer og lignende. […]