fbpx

Kreve erstatning etter bilkjøp

En bil som nylig er kjøpt hvor kjøper ønsker å kreve erstatning for.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatning er enkelt forklart en økonomisk kompensasjon for påført tap. Se for deg at du kjøper en bil. På vei hjem stanser motoren, og du må dermed ringe Falck, bilen plasseres på et verksted og du må bruke en leiebil til jobb de kommende dagene. Dette medfører en rekke utgifter, som til syvende og sist er oppstått som følge av for eksempel mangelfulle opplysninger fra selger. Et annet eksempel kan være at låsen på bagasjerommet viser seg ikke å fungere, og som en konsekvens av det har tyver forsynt seg av en rekke verdier plassert i bilen din. Hvem skal dekke disse merutgiftene?

Hovedregelen er at kjøper skal settes i samme situasjon som om den erstatningsbetingende handlingen ikke hadde skjedd. Dette omtales i teorien som gjenopprettelseshensynet og utgjør et av hovedhensynene bak erstatningsretten. Det vil si at selger må dekke merutgifter som utgjør en naturlig følge av motorhavariet, samt verdiene stjålet fra bagasjerommet, under den forutsetning at selger ikke opplyste om disse manglene før kjøpet.

Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og det økonomiske tapet. I det følgende vil de ulike vilkårene behandles.

Ansvarsgrunnlag

Et ansvarsgrunnlag er den rettslige hjemmelen som knytter erstatningsansvar til en skadevoldende handling. Hjemmelen for ansvarsgrunnlaget kan følge av lovfestede eller ulovfestede regler. Ved kjøp og salg av bil følger ansvarsgrunnlaget av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Kjøpsloven

Det fremgår av kjøpsloven § 27 første ledd at «kjøper kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side». Unntak følger dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes «hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av», jfr. første ledd andre punktum. Ansvarsfrihet gjelder imidlertid kun så lenge den aktuelle hindringen virker, jfr. tredje ledd.

I tillegg har selger plikt til å gi kjøper melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å få oppfylt innen rimelig tid etter at selger fikk eller burde fått kjennskap til hindringen, jfr. § 28. I motsatt tilfelle kan kjøper kreve tap som kunne vært unngått ved tidsnok melding erstattet. Videre kan kjøper i alle tilfeller kreve erstatning dersom forsinkelsen eller tapet skyldes «feil eller forsømmelse på selgerens side», jfr. § 27 femte ledd.

Tilsvarende kan kjøper kreve erstatning for det «tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27», jfr. kjøpsloven § 40. Likevel kan kjøper i alle tilfeller kreve erstatning dersom mangelen eller tapet skyldes «feil eller forsømmelse fra selgers side» eller bilen «allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren», jfr. tredje ledd.

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven § 24 første ledd kan en forbruker kreve erstatning for «tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side». Unntak følger dersom selgeren «godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Kravet «godtgjør» innebærer at selgeren må gi alle nødvendige opplysninger for å bevise at det ikke foreligger feil fra hans eller hennes side som er årsak til skaden, jfr. Rt. 1964 s. 132 s. 133. Selger har altså bevisbyrden.

Videre har forbrukeren rett til å kreve erstatning for «tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel». I motsetning til kjøpsloven følger det altså intet unntak fra adgangen til erstatning i form av kontrollansvar. Med andre ord vil selgeren være objektivt erstatningsansvarlig ved bilkjøp, uavhengig av om han eller hun ikke hadde noen kontroll over at manglene oppstod. Det er følgelig tilstrekkelig at forbrukeren har blitt påført et påviselig økonomisk tap som følge av en mangel.

Økonomisk tap

For det andre må det foreligge et økonomisk tap. Med andre ord må tapet kunne verdsettes i penger. Det kan eksempelvis være tale om reparasjonsutgifter som følge av en mangel eller utgifter til alternativ transport dersom bilen leveres for sent. Som kjøper er det viktig å dokumentere alle utgifter du har i forbindelse med forsinkelsen eller mangelen ved å ta vare på kvitteringer og liknende.

Heving av bilkjøp

Merk imidlertid at skadelidte, i vårt tilfelle kjøper, har en tapsbegrensningsplikt, jfr. forbrukerkjøpsloven § 54 og kjøpsloven § 70. Det vil si at kjøper med rimelige tiltak skal begrense sitt tap. Eksempelvis kan ikke kjøper leie den dyreste bilen på markedet, mens den nykjøpte bilen er på verksted. Vedkommende må holde seg innenfor rimelighetens grenser.

Årsakssammenheng

For det tredje må det foreligge adekvat årsakssammenheng mellom den skadebetingende handlingen eller unnlatelsen og kjøperens økonomiske tap. Både faktisk og rettslig årsakssammenheng må foreligge.

Kravet til faktisk årsakssammenheng innebærer at den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen var en nødvendig betingelse for det økonomiske tapet kjøperen er påført. Dette kalles betingelseslæren. Du kan stille deg spørsmålet: Ville jeg ha blitt påført dette økonomiske tapet, dersom selger hadde overholdt sine forpliktelser etter avtalen? Hvis svaret er nei, foreligger normalt faktisk årsakssammenheng.

Motorhavari etter bilkjøp

Videre må skaden være påregnelig og adekvat, såkalt rettslig årsakssammenheng. Det vil si at den aktuelle skadefølgen må være synbar for skadevolder, og ikke være for fjern og avledet fra den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen.

Kravet til påregnelighet kan illustreres av Hesjetråddommen (Rt. 1933 s. 475). Saken gjaldt to menn som strakk en hesjetråd (vaier til gjerde) mellom seg, tråden røk og slynget seg i en høyspentledning 7 meter over bakken. Dette ble ansett som et så enestående og uforutsigbart uhell at det lå utenfor det ansvar man etter rimelighetens grenser kunne pålegge den aktuelle bedriften.

Når det gjelder adekvans er Flymanøverdommen (Rt. 1973 s. 1268) sentral. Under en NATO-øvelse kuttet et britisk fly en høyspentledning under lavtflyvning ved et uhell. Da strømmen forsvant mistet en strømabonnent som drev med ørretoppdrett betydelige verdier av ørettyngel. Abonnenten krevde erstatning, men fikk ikke medhold ettersom det økonomiske tapet var en for indirekte og avledet følge av den ansvarsbetingende handlingen.

Heve bilkjøp ved feil kilometerstand

Høyesterett oppstilte derfor et krav om en viss nærhet i årsakssammenhengen: «påregneligheten [antar] en ubestemt og nærmest abstrakt karakter sett i forhold til det enkelte skadetilfelle. Dette henger i første rekke sammen med at det ikke dreier seg om skade på den gjenstand som er rammet eller interesser som har umiddelbar tilknytning til denne, men om skadevirkninger som følge av en kontraktsmessig tilknytning som kan variere med tid og sted, og oftest vil ligge helt utenfor hva en skadevolder kan ha kunnskap om og oversikt over; skaden er, som det har vært uttrykt, «avledet og indirekte», jfr. side 1272. Videre presiserer Høyesterett at «skyld og graden av denne» i visse tilfeller kan få betydning i adekvansvurderingen. Altså jo større subjektiv skyld ansvarssubjektet har utvist, desto mer vidtrekkende følger og tap kan aksepteres.

Overført til vårt eksempel innledningsvis i kapittelet, hvor verdier ble stjålet fra bilens bagasjerom, kan kjøper risikere at selgers ansvar reduseres grunnet læren om påregnelig og adekvat årsakssammenheng. Eksempelvis vil det ikke være påregnelig at kjøper parkerte bilen på en offentlig parkeringsplass med et svært verdifullt maleri i bagasjerommet. Dette er et tap som kjøper normalt vil være nærmest til å dekke. Saken stiller seg derimot annerledes hva gjelder de tre posene med matvarer kjøper nettopp har handlet og barnas fotballutstyr, ettersom er slikt tap vil være påregnelig for selger når han eller hun bevisst har unnlatt å opplyse om den mangelfulle låsen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil