fbpx

Reklamasjon på bil når clutchen ryker

En bil som har feil med clutchen.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

I saker hvor det anføres mangel på grunnlag av feil ved clutch, anføres det ofte at bilen ikke er i samsvar med avtalen hva gjelder egenskaper og holdbarhet, og at bilen er i dårligere stand enn hva kjøperen hadde grunn til å regne med.

En gjennomgang av forbrukertvistutvalget avgjørelser viser at det legges vekt på at clutchen normalt er en slitasjedel, slik at kjøper ofte må påregne utgifter til reparasjoner.

I saker hvor det konstateres mangel, legges det vekt på kjøperens berettigede forventninger, bilens alder og kilometerstand og reparasjonsbehov. Kjøper kan da tilkjennes erstatning for bytte av clutch, men med reduksjon for en skjønnsmessig vurdert økning av bilens verdi som følge av skiftet.

FU-sak: 19/1277: Krav om erstatning grunnet defekt clutch

Kjøper av en bil solgt «som den er» fremsatte krav om erstatning på grunnlag av mangler ved bilen, herunder defekt clutch. Kjøper bestred kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget.

Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet.

Utvalget la til grunn at bilen ble solgt «som den er», jfr. fkjl. § 17, og at den ble solgt uten garanti ettersom dette fremgikk av kjøpekontrakten.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter fkjl. § 17 dersom tingen er i dårligere stand enn kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det er kjøper som har bevisbyrden for å sannsynliggjøre den eller de omstendigheter eget krav er grunnet på.

Kjøpet gjaldt en 11 år gammel bil med en kilometerstand på 97 080 og kjøper måtte således påregne utgifter til reparasjoner og vedlikehold, også kort tid etter kjøpet.

Fremlagt faktura fra et bilverksted dokumenterte at clutchen var defekt og måtte skiftes, og det ble opplyst at dette var årsaken til motorstansen. Utvalget bemerket at clutchen normalt er en slitasjedel, og at fakturaen ikke sa noe om sannsynligheten for at clutchen var beheftet med en opprinnelig svakhet eller fabrikasjonsfeil.

Det ble heller ikke fremlagt noen sakkyndig uttalelse som kunne redegjøre for hvorvidt feilen var upåregnelig på en bil med denne alder og kjørelengde, til tross for at kjøperen ble oppfordret til dette.

Har kjøper undersøkelsesplikt ved bilkjøp?

På denne bakgrunn var det ikke sannsynliggjort at feilen med clutchen utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Utvalget fant det derfor ikke nødvendig å ta stilling til hva som angivelig ble avtalt mellom partene vedrørende utbedring.

Kjøper fikk ikke medhold.

FU-sak: 17/477: Bilkjøper fikk erstatning på grunn av defekt clutch

Saken gjaldt et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet måtte derfor reguleres av forbrukerkjøpsloven.

Utvalget fant det sannsynliggjort at clutchen måtte skiftes som følge av lekkasje i slavesylinder. Da lekkasjen i slavesylinderen ble påvist ni dager etter kjøpet, var det etter utvalgets syn sannsynlig at lekkasjen forelå på kjøpstidspunktet.

Selv om bilen var ni år gammel og hadde gått over 176 000 km på kjøpstidspunktet, var utvalget av den oppfatning at klageren ikke hadde grunn til å forvente utgifter til skifte av clutch på nærmere kr 30 000,- så kort tid etter kjøpet. Til dette kom at slavesylinder, clutch og svinghjul ble byttet på bilen tre og et halvt år før kjøper overtok bilen. Etter en samlet vurdering kom utvalget under noe tvil til at forholdet utgjorde en mangel.

Kjøper fikk erstatning for utgifter til skifte av slavesylinder, clutch og svinghjul med til sammen kr 27 696,13  i henhold til faktura fra verkstedet.

FTU-sak: 15/1884: Bilkjøper fikk erstatning på grunn av feil ved clutch

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på feil ved clutchen. Kjøperen krevde erstatning for dette. Selgeren avviste kjøperens krav, og viste til at det var klagerens bruk av bilen som hadde forårsaket feilen på clutchen.

Kjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende. Spørsmålet var om bilen var i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente, jfr. forbrukerkjøpsloven. § 17 første ledd bokstav a.

Hva sier kjøpsloven om bilkjøp?

Kjøpet gjaldt en fem år gammel bil som hadde gått 125 000 kilometer. Kjøper måtte på bakgrunn av dette påregne noe reparasjons- og vedlikeholdsbehov.

Sett hen til at feilene ble avdekket kort tid etter kjøpet, og kjøper kun hadde kjørt bilen om lag 2 000 kilometer, la utvalget til grunn at problemene var til stede på kjøpstidspunktet.

Selgeren anførte at NAF-rapporten sannsynliggjorde at det ikke forelå feil på drivverket før salget. Utvalget fant at selv om det på testtidspunktet ikke ble avdekket noe feil ved drivverket, fulgte det av en skriftlig uttalelse fra Autosenteret, datert 05.10.2015, at feilen ikke kunne ha oppstått i klagerens eiertid. Utvalget fant å tillegge sistnevnte uttalelse større vekt enn NAF-rapporten. Utvalget viste til at Autosenteret fysisk hadde undersøkt drivverket, mens NAF-rapporten kun bygget på en prøvekjøring av bilen.

Skjulte feil og mangler ved bilkjøp?

Utvalget fant således at det ikke forelå opplysninger som sannsynliggjorde at feilen på clutchen og svinghjulet skyldtes klagerens bruk av bilen. Sett hen til at det dreide seg om en bil med moderat alder og kjørelengde, kjøpt for kr 105 000,-, fant utvalget under noe tvil at kjøper ikke kunne ha en berettiget forventing om at et reparasjonsbehov av en slik art skulle oppstå. Det var ikke vanlig med slike feil. Utvalget fant det sannsynliggjort at bilen var mangelfull, idet den måtte anses å være i dårligere stand enn kjøper kunne forvente, jfr. fkjl. § 17 første ledd bokstav a.

Kjøper hadde krav på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av mangelen, jfr. fkjl. § 40 første ledd, jfr. § 67 første ledd. Kravet var dokumentert, men utvalget fant at det måtte gjøres et visst fradrag i den standardhevingen klageren oppnådde ved ny clutch og svinghjul. Kjøperen ble tilkjent etter en skjønnsmessig vurdering kr 25 000,-.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil