fbpx

Heve bilkjøp ved feil kilometerstand

En bil med feil kilometerstand

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Avvikende kilometerstand, det vil som regel si at kilometertelleren er tilbakestilt og at bilen fremstår som mindre brukt enn den er, var tidligere et stort problem. For biler som blir fremstilt for EU-kontroll vil imidlertid kilometerstanden avleses og registreres. En kjøper skal derfor kunne finne tidligere målinger av kilometerstanden for det aktuelle kjøretøyet ved å gå inn på Statens Vegvesens nettside. Er den opplyste kilometerstanden lavere enn dette, kan man dermed ane ugler i mosen.

Der man ikke har sjekket dette, eller der bilen er importert, kan det likevel hende at uheldige kjøpere ender opp med en bil hvor kilometerstanden er manipulert av selger eller et tidligere ledd.

I saker hvor det anføres mangler på grunnlag av avvikende kilometerstand, anføres ofte at selger har gitt uriktige eller manglende opplysninger.

En gjennomgang av forbrukertvistutvalgets og domstolenes avgjørelser, viser at det vektlegges at bilens kilometerstand er en sentral opplysning som kan være avgjørende for den prisen kjøper vil gi, eller om han ikke ville kjøpt den angjeldende bilen hvis han hadde kjent til den korrekte kilometerstanden.

Det legges samtidig betydelig vekt på hvor stort avviket fra riktig kilometerstand er.

Rt. 2015.321: Kjøper fikk medhold i hevingskrav på grunn av avvikende kilometerstand

Kjøper reklamerte på mangler ved en bil, herunder at bilen var markedsført som ny, og krevde heving av kjøpet. Saken endte i Høyesterett. Tvisten stod mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse.

Spørsmålet i saken var om det forelå «ikke uvesentlige» mangler ved bilen som ga forbrukeren grunn til å heve kjøpet. Høyesterett fant det sannsynliggjort at bilen var brukt som demonstrasjonsbil, og derfor ikke kunne anses som en «ny bil».  Høyesterett kom til at bilen var beheftet med mangler, jfr. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jfr. § 15 første ledd.

Det ble lagt vekt på at differansen mellom den oppgitte kilometerstanden (160 km), og den faktiske kilometerstanden (897 km) var på 737 kilometer. Høyesterett kom til at manglene ved bilen samlet sett måtte anses som «ikke uvesentlige». Kjøperen fikk derfor medhold i sitt krav om å heve kjøpet.

Høyesterett anså dette som en grov mangel. Selgers innsigelse om at dette var påregnelig kjøring fra utsalgssted og forflytting fra tog til biltrailer fant Høyesterett lite sannsynlig. Det ble lagt til grunn at den var blitt brukt som demonstrasjonsbil, og at den derfor ikke kunne anses som ny.

Det forhold at bilen ved levering hadde vært registrert i nærmere fem måneder, representerte også en mangel. Førstegangsregistrering er mer enn en formalitet ettersom bilens fabrikkgaranti begynner å løpe fra det tidspunkt dette blir gjort.

Den generelle fabrikkgarantien på biler som er førstegangsregistrert i Tyskland er dessuten begrenset til to år, mens den tilsvarende fabrikkgarantien på biler som er førstegangsregistrert i Norge er på fem år. Det er da misvisende når det i annonsen var opplyst at bilen selges «med gjenværende nybilgaranti på 5 år og 50 000 kilometer».

Hensett til at bilen var solgt som «ny», måtte opplysningssvikten antas å ha virket inn på kjøpet

Om hvorvidt manglene var så alvorlige at kjøpet kunne heves, uttalte førstvoterende dommer Arntzen:

«Jeg mener de foreliggende mangler samlet sett ikke kan anses som uvesentlige, og legger avgjørende vekt på at bilen var markedsført og solgt som «ny». De fleste nye biler er riktignok kjørt noen kilometer i forbindelse med kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting eksempelvis fra tog eller skip til biltrailer.

Det er likevel uomtvistet at markedet priser nye biler høyere enn brukte biler selv om bilene for øvrig har tilnærmet samme egenskaper og forventet levetid. Det har med andre ord en egenverdi at bilen tidligere ikke er benyttet privat eller som demonstrasjonsbil, formodentlig fordi en ny bil eliminerer usikkerhet knyttet til tidligere bruk og dessuten gir en følelse av «eksklusivitet og komfort».(Kjøpers) forventninger til disse sidene ved kjøp av en ny bil ble ikke innfridd. De lar seg heller ikke kompensere gjennom et prisavslag. Dertil kommer avvikene i kilometerstand og i varigheten av fabrikkgarantier.»

Dommeren gikk derfor ikke nærmere inn på bestemmelsen av det økonomiske tapet med tanke på prisavslag:

«Vurderingen av bilens eventuelle verdifall ved senere videresalg vil uansett være svært usikker, også hensett til at markedet har relativt liten erfaring med bruktbilomsetning av slike el-biler. Gjennom en heving vil den økonomiske risikoen knyttet til et videresalg ligge hos selgeren, noe jeg finner rimelig slik denne saken ligger an. Høyesterett har i sin tidligere praksis veket tilbake for å knytte hevingsretten til en «prosentlære», jfr. Rt-2010-710 avsnitt 45.»

Selger ble dermed dømt til å tilbakebetale kjøpesummen med 145 000 kroner, samt saksomkostninger på 586 116 kroner samlet for alle rettsinstanser.

FU-sak: 17/805: Manipulert kilometerstand ga bilkjøper krav på prisavslag.

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på at bilens kilometerstand var blitt tilbakestilt og justert flere ganger. Kjøperen krevde prisavslag og erstatning for dette.

Selgeren avviste kjøperens krav, og viste til at de ikke kjente til kilometeravviket. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på prisavslag, subsidiært erstatning. Idet bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, var det forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet.

Heve kjøp av bobil

Utvalget fant det sannsynliggjort at bilens kilometerteller var manipulert, og utelukket ikke at dette hadde skjedd flere ganger. Utvalget fant at forholdet utgjorde en mangel. Utvalget vektla at det fremsto høyst uklart hva bilens reelle kilometerstand var, og at dette ville utgjøre et salgslyte ved bilen.

Ved bruktbilkjøp er bilens kilometerstand en sentral opplysning som ofte får betydning for kjøpesummen. Videre var avviket minst over 60 000 km, noe som må anses betydelig.

Heving når det er pant i bilen

Kjøper hadde etter dette krav på et prisavslag, jfr. fkjl. § 31. Kjøper krevde kr 79 000 på bakgrunn av påklagde feil og kilometeravviket. Prisavslaget måtte fastsettes skjønnsmessig. Da utvalget ikke fant at de påberopte fysiske feilene utgjorde kjøpsrettslige mangler, måtte det gjøres fradrag for disse.

Utvalget fant det imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert at bilens markedsverdi svarte til det kjøperen videresolgte bilen for, herunder kr 12 000. Utvalget viste til at det ikke forelå opplysninger om hva markedsverdien for tilsvarende biler var eller hvilken stand bilen var i sammenlignet med da den ble kjøpt av selger. Etter en helhetsvurdering satte utvalget prisavslaget til kr 25 000.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil