fbpx

Voldsoffererstatning etter voldtekt

Voldsoffererstatning etter voldtekt

Sist oppdatert 23. september 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning etter voldtekt

Den som har blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt har krav på erstatning fra gjerningspersonen og voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Definisjonen av voldtekt fremgår av straffeloven § 192. Bestemmelsen omfavner ulike former for ufrivillig seksuell omgang, for eksempel sex som er oppnådd på bakgrunn av vold og trusler. Den gjelder og når noen ikke har klart å motsette seg den seksuelle omgangen, for eksempel grunnet rus eller søvn, og gjerningspersonen har forstått dette. Les mer om voldtektsbestemmelsen på personskadeportalen.

Voldtekt er åpenbart en handling som medfører krav på erstatning og oppreisning. Nedenfor vil det redegjøres litt for de ulike erstatningspostene, samt litt om skillet mellom ordinære erstatningskrav og ordningen med voldsoffererstatning.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Erstatningspostene

I norsk erstatningsrett skiller vi mellom erstatning for økonomisk tap og erstatning for ikke-øonomisk tap. Den førstnevnte gruppen innebærer at man skal bli kompensert det tapet som man har lidt som følge av handlingen. Det mest praktiske er utgifter til behandling hos lege og psykolog. Andre ting man kan få erstatning for er inntektstap, forsinket utdanning og tapt evne til å utføre arbeidsoppgaver hjemme. Det er forsåvidt ikke noen grense for hva som kan utgjøre et erstatningsmessig økonomisk tap, så lenge det er klar sammenheng mellom tapet og voldtekten.

Oppreisning etter voldtekt

De ikke-økonomiske erstatningspostene er oppreisning og menerstatning. Menerstatning er en erstatningspost som er ment å kompensere for tapt livsutfoldelse. Dette er noe man har krav på dersom man har en varig og omfattende skade. I norsk rett er psykisk skade likestilt med fysisk skade. Dette er noe som er praktisk når det kommer til saker om voldtekt og andre seksuelle overgrep, da vi ser at svært mange klienter som har opplevd dette har varige psykiske traumer.

Oppreisning er en annen svært praktisk erstatningspost i slike saker. Alle som har blitt utsatt for voldtekt har krav på oppreisning. Dette fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5, jfr. § 3-3. Oppreisning er ment å være en kompensasjon for den krenkelsen som man har blitt utsatt for. Oppreisningserstatning utmåles normalt etter en skjønnsmessig vurdering, der man vurderer hvor grov handlingen var og hvor skadet fornærmede ble.

Men i voldtektssaker så har Høyesterett bestemt at det skal være en normering av oppreisningsnivået. For tiden er nivået kroner 150 000. I saker som er spesielt grove, for eksempel fordi det er tale om flere gjerningspersoner, kan retten eller Kontoret for voldsoffererstatning utmåle en høyere oppreisning enn dette.

Forskjellen på erstatning og voldsoffererstatning

Erstatning kan i korte trekke kreves på tre ulike måter:

1. Ved søksmål direkte fra skadevolder i en sivil rettssak
2. Ved søksmål direkte fra skadevolder som ledd i en straffesak
3. Ved søknad om voldsoffererstatning fra Staten

Når det gjelder omfanget av erstatningen er det i prinsippet ingen forskjell på det beløpet som man har krav på. Slik sett spiller det ingen rolle hvilket alternativ man går for. Et ordinært sivilt søksmål innebærer imidlertid prosessrisiko, man må jo bevise for retten hva som har funnet sted, og taper man så er hovedregelen at man må betale motpartens saksomkostninger.

Det mest praktiske er derfor at man krever erstatning i en eventuell straffesak (dette gjøres av bistandsadvokaten, som alle voldtektsofre har krav på), og deretter krever disse pengene av Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning krever igjen regress fra skadevolder.

Advokathjelp i saker om voldtekt

Alle som har blitt utsatt for voldtekt har et ubetinget krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgaver innebærer blant annet å forberede og proserede erstatningskrav under straffesaken, samt arbeid ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Dette gjelder også selv om voldtektssaken ble henlagt, da man likevel kan få voldsoffererstatning som følge av at beviskravene er ulike i erstatningsretten og strafferetten.

Våre advokater har bistått svært mange voldtektsofre med å kreve voldsoffererstatning. Våre bistandsadvokater holder til i Oslo, men bistår klienter over hele landet. Vi bistår også ofre som har blitt utsatt for overgrep i utlandet. Vi bistår i alle ledd av saken, fra anmeldelse av voldtekten og til straffesaken og alle erstatningskrav er krevet fra KFV. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre dersom du har spørsmål eller dersom du ønsker vår bistand i forbindelse med erstatning.

Les også her:

https://www.erstatning.no/voldtekt-overgrep

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!