fbpx

Endring i voldsoffererstatningsloven

Endringer i voldsoffererstatningsloven

Sist oppdatert 30. september 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Den 1. juli 2021 trer en liten endring i voldsoffererstatningsloven i kraft, som vil ha stor betydning for både tidligere, nåværende og fremtidige voldsofre. Loven medfører at den øvre grensen for voldsoffererstatning skal gjelde per person per skadetilfelle. Tidligere gjaldt grensen per skadetilfelle. Endringen vil i tillegg gjelde med tilbakevirkende kraft for en rekke saker. Det vil være tilfellet hvor voldsoffererstatningen har blitt avkortet på grunn av tidligere øvre grenser, til tross for at skadelidte har blitt tilkjent høyere erstatning av retten.

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning kan defineres som erstatning som ytes fra staten til den som har lidt personskade grunnet en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Det kan være tale om voldtekt, seksuelle overgrep, vold, ran eller trusler.

Aktuelle endringer i voldsoffererstatningsloven

To viktige endringer i voldsoffererstatningsloven inntrer den 1. juli 2021:

 1. Den øvre grensen for voldsoffererstatning skal gjelde per person per skadetilfelle. Tidligere gjaldt grensen per sak. Den øvre grensen skal fremdeles være 60 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og kunne fravikes i særlige tilfeller.
 2. Overnevnte endring gis tilbakevirkende kraft. Det innebærer at den øvre grensen ikke bare vil gjelde for førstegangssøkere som fremmer søknad etter at endringen har trådt i kraft. Endringen vil også gjelde for pågående saker, samt for allerede avgjorte saker hvor skadelidte er tilkjent høyere erstatning fra skadevolder ved dom, men hvor voldsoffererstatningen er avkortet som følge av tidligere øvre grense.

Per person per skadetilfelle

Som nevnt vil den øvre grensen for voldsoffererstatning fra og med 1. juli 2021 gjelde per person per skadetilfelle, fremfor per skadetilfelle. Det innebærer eksempelvis at etterlatte potensielt vil kunne få utbetalt opptil 60 G i voldsoffererstatning hver. Det kan for eksempel gjelde både etterlatt mor, far og søsken. Tidligere ville de ikke kunne få utbetalt mer enn 60 G til sammen. I saker hvor skadetidspunktet ligger før 2011 har den maksimale summen vært enda lavere. Fra og med 1. juli 2021 skal den øvre grensen altså være lik for alle uavhengig av handlingstidspunkt.

Den tidligere voldsoffererstatningsloven § 11 første ledd lød som følger:

 • «For hvert enkelt skadetilfelle ytes det ikke høyere voldsoffererstatning enn 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, jf. folketrygdloven § 1-4. I særlige tilfeller kan den øvre grensen fravikes.»

Fra 1. juli vil voldsoffererstatningsloven § 11 første ledd lyde som følger:

 • «Til hver person ytes det for hvert enkelt skadetilfelle ikke høyere voldsoffererstatning enn 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, jf. folketrygdloven § 1-4. I særlige tilfeller kan den øvre grensen fravikes.»

Tilbakevirkende kraft

Videre er det vedtatt at endringen skal gis tilbakevirkende kraft, jf. ny § 17 b.

 • «Den som har fått voldsoffererstatningen avkortet fordi den øvre grensen var på under 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, jf. folketrygdloven § 1-4, har rett til å få utbetalt tilleggserstatning dersom vedkommende ved dom er tilkjent høyere erstatning fra skadevolder. Tilleggserstatningen skal utgjøre differansen mellom det søker ved dom er tilkjent i erstatning i medhold av skadeserstatningsloven §§ 3-1, 3-2, 3-4 og 3-5, og det søker har mottatt i erstatning.»

Bestemmelsen innebærer at den nye øvre grensen, vil få virkning for en rekke tidligere saker. Det vil være tilfelle hvor søker er tilkjent høyere erstatning fra skadevolder ved dom, og voldsoffererstatningen er avkortet som følge av tidligere øvre grense. Gjelder dette deg eller noen du kjenner? Ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater i dag, så hjelper vi deg med å innkreve tilleggserstatningen du har krav på.

Hvordan påvirker reglene meg?

Hvordan de nye reglene vil slå ut for det enkelte voldsoffer vil variere ut fra de konkrete saksforholdene.

La oss ta for oss noen tenkte eksempler:

Kari og Peder er etterlatte etter at datteren deres ble drept i mai 2016. Foreldrene ble i 2019 tilkjent voldsoffererstatning for inntektstap m.m. Skadevolder ble dømt til å betale erstatning på totalt 7 millioner av retten, hvorav 3.5 millioner var til mor og 3.5 millioner til far. Likevel fikk ikke foreldrene mer enn 60 G (rundt 6 millioner) i voldsoffererstatning til sammen. Dette fordi den øvre grensen på vedtakstidspunktet var oppad begrenset til 60 G per skadetilfelle. Med endringen som trer i kraft 1. juli 2021 vil foreldrene ha krav på opptil 60 G i erstatning hver. Det innebærer at både Kari og Peder har krav på 3.5 millioner. Til sammen kan de kreve 7 millioner, hvilket utgjør én million mer enn hva de ble tilkjent i 2019.

Et ytterligere eksempel: Sofie ble utsatt for en voldshendelse i 2008. I 2009 ble hun tilkjent 6 millioner i erstatning fra skadevolder. Voldsoffererstatningen ble imidlertid begrenset til 20 G, da dette var den øvre grensen på skadetidspunktet. Det utgjorde rundt 1.4 millioner. I dag vil hun ha krav på det resterende beløpet på ca. 4.6 millioner som tilleggserstatning.

Ta kontakt med vårt advokatkontor for å få en gratis forhåndsvurdering av hvordan de nye reglene vil påvirke din konkrete sak.

Bakgrunn og formål med endringene

Som Justiskomiteen legger til grunn i sin innstilling var den tidligere øvre grensen for voldsoffererstatning både krevende å forstå, og ble ikke minst opplevd urettferdig. Dette har blant annet sin bakgrunn i at bestemmelsen har blitt endret en rekke ganger. I tillegg var handlingstidspunktet frem til 2011 avgjørende for hvilken øvre grense som kom til anvendelse. Fra 2011 har vedtakstidspunktet vært avgjørende. Det sier seg selv at tidspunktet som legges til grunn vil gi store utslag i utbetalingen når beløpsgrensen har variert fra 150 000 kroner til 6 mill. kroner.

Vedtaket om å gi endringen tilbakevirkende kraft hadde nær sammenheng med ønsket om at loven skulle følge alminnelig erstatningsrett. Det oppnås ved at staten som hovedregel skal utbetale det samme beløpet som voldsutsatte blir tilkjent fra skadevolder av retten.

Formålet med endringene er følgelig at voldsutsatte enklere skal være i stand til å få kjennskap til hva den øvre grensen for voldsoffererstatning er. I tillegg vil regelen oppleves langt mer rettferdig enn tidligere. Den rettslige stillingen til voldsofre er følgelig styrket fra og med 1. juli 2021.

Advokathjelp ved spørsmål om voldsoffererstatning

Har du eller noen du kjenner fått voldsoffererstatningen avkortet som følge av de tidligere reglene? Ta kontakt i dag, slik at en av våre bistandsadvokater kan hjelpe deg med å fremme krav om tilleggserstatning etter de nye reglene. Skal du fremme et førstegangskrav om voldsoffererstatning? Våre advokater har erfaring og kompetanse på området, og bistår deg gjerne i prosessen. Husk at det er helt gratis å kontakte oss, og at du i slike saker vanligvis har ubetinget krav på bistandsadvokat dekket av domstolen. Du kan sende en henvendelse til vårt advokatkontor ved å fylle ut skjemaet under. Våre advokater er også tilgjengelig på e-post og telefon.

Vanlige spørsmål

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er erstatning fra staten som ytes til mennesker som har lidt personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Det kan for eksempel være tale om voldtekt, seksuelle overgrep, vold, ran eller trusler.

Hvor mye kan man kreve i voldsoffererstatning fra og med 1. juli 2021?

Fra 1. juli 2021 kan man kreve opptil 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden som voldsoffererstatning per person per skadetilfelle. Det innebærer at det ikke lenger eksisterer ett maksbeløpet per skadegjørende handling. Derimot kan alle som har opplevd skade og tap som følge av et enkelt skadetilfelle kreve opptil 60 G i voldsoffererstatning hver.

Hva innebærer endringen for mennesker som tidligere har blitt tilkjent voldsoffererstatning?

Endringen i voldsoffererstatningsloven gis tilbakevirkende kraft for allerede avgjorte saker. Det innebærer at mennesker som tidligere har blitt tilkjent voldsoffererstatning kan ha krav på tilleggserstatning. Det vil være tilfellet hvor voldsoffererstatningen har blitt avkortet som følge av tidligere øvre grense, og skadelidte ble tilkjent høyere erstatning fra skadevolder ved dom.

Hvordan påvirker endringen nåværende saker?

Den nåværende øvre grensen på 60 G vil gjelde per person per sak uavhengig av den øvre grensen som forelå på handlings- eller vedtakstidspunktet. Endringen medfører altså at skadelidte fra og med 1. juli kan ha krav på et høyere beløp i voldsoffererstatning enn tidligere antatt.

Hva betyr endringen for fremtidige krav om voldsoffererstatning?

Endringen medfører at alle fremtidige krav om voldsoffererstatning vil ha en øvre grense på 60 G per person per sak. Rettsstillingen til voldsofre er følgelig styrket.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!