fbpx

Bistandsadvokat ved vold i nære relasjoner (familievold)

Bistandsadvokat etter familievold

Sist oppdatert 15. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Bistandsadvokat ved familievold

Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på bistandsadvokat oppnevnt og betalt av retten.

Straffebudet om familievold finnes i straffeloven § 219, og rammer typisk den som utsetter sin nåværende eller tidligere partner for gjentatte krenkelser i form av vold eller trusler. Straffebudet forutsetter at man på et tidspunkt har vært samboende. Vold eller trusler fra kjæreste som ikke var samboer, subsumeres under de ordninære bestemmelsene om legemsfornærmelse/legemsbeskadligelse og trusler.

Bestemmelsen rammer også vold mot egne eller samboers barn. Den rammer og en rekke andre medlemmer av husholdet, men les evt. mer om familievold på personskadeportalen.no for en utfyllende redegjørelse av bestemmelsen om vold i nære relasjoner.

Hva gjør bistandsadvokaten?

En sak om familievold har flere faser.

Før anmeldelse

Advokaten bistår deg med å diskutere hvorvidt du i det hele tatt velger å anmelde familievolden. En erfaren bistandsadvokat kan besvare alle dine spørsmål om prosessen, og også fortelle litt om hva du kan forvente, selv om dette ofte kan være vanskelig før en vet hva politiet avdekker under sin etterforskning.

Under etterforskning

Om du velger å anmelde forholdet, vil bistandsadvokaten kontakte politiet og avtale time for at du møter opp og inngir forklaring. Advokaten kan bli med under avhøret dersom ønskelig. Du kan og ta med en tiltroperson, som kan være hvem som helst så lenge vedkommende ikke er aktuell som vitne. Ta med andre ord ikke med en psykolog som har informasjon om saken. Ta heller ikke med foreldre, da disse ofte er aktuelle vitner. En venn som ikke har inngående kjennskap til forholdet ditt til gjerningspersonen er mer aktuelt. De fleste avhør finner sted uten tiltroperson eller advokat til stede.

Etter at du har inngitt forklaring er etterforskningen i gang. Politiet avhører evt. vitner som er aktuelle, for eksempel fordi du tidligere har delt informasjon med vitnene om vold i samlivet, for eksempel med venner, lege eller psykolog. Behandlere vil ofte få anmodning om å skrive erklæring eller oversende journalnotater. Gjerningspersonen vil og bli avhørt.

Bistandsadvokaten har anledning til fullt dokumentinnsyn ved at han får tilsendt straffesaksdokumenter fortløpende. Dette er en rettighet som fornærmede ikke har, og dokumentene må gjennomgås av fornærmede på advokatens kontor og kan ikke kopieres.

Advokaten kan innhente bevis fra hvor som helst, for eksempel fra leger og psykologer, krisesenter etc., og oversende disse til politiet. Han vil og kunne begjære etterforskningsskritt som politiet må vurdere, for eksempel avhør av vitner som ikke allerede er avhørt, eller evt. andre skritt som politiet ikke har foretatt på eget initiativ.

Bistandsadvokaten er og tilgjengelig for informasjon, dersom klienten lurer på noe. Erfaringsmessig så kan det være vanskelig for en fornærmet å holde noen som helst løpende kontakt med politiet direkte.

Under etterforskningsfasen så forbereder bistandsadvokaten også evt. erstatningskrav som skal kreves i straffesaken, dersom tiltale blir tatt ut. I alle tilfelle vil det være tale om oppreisning, som ikke krever noe særlig forberedelse. Men i noen tilfelle har fornærmede lidt inntektstap eller er varig psykisk skadet som følge av familievolden. Å kreve erstatning for dette krever en del forberedelser.

Under straffesaken

Bistandsadvokaten deltar under hovedforhandling og eventuelle ankerunder. Her sitter han på samme side som påtalemyndigheten, og er ansvarlig for å ivareta fornærmedes interesser. I noen tilfelle vil han for eksempel begjære at tiltalte forlater salen når fornærmede skal forklare seg, dersom hun ikke takler å forklare seg foran tiltalte. Han vil og stille spørsmål til vitner, samt prosedere et erstatningskrav. Fornærmedes interesser er grovt sett å få erstatning, at tiltalte blir dømt samt å få informasjon. Påtalemyndigheten bærer imidlertid hovedansvaret for at tiltalte blir dømt.

Fornærmede trenger strengt tatt ikke å være til stede under hele straffesaken, men hun må avgi forklaring for retten. Hun kan velge om hun vil være til stede under andre deler av saken. Noen er med under hele rettssaken, og noen ønsker kun å forklare seg. Det kan være aktuelt å kalle fornærmede tilbake igjen i vitneboksen dersom noen av partene mener at noe kan belyses bedre. Fornærmede sitter ved siden av bistandsadvokaten når hun ikke er i vitneboksen.

Voldsoffererstatning

Etter at en straffesak er avgjort, enten ved henleggelse eller dom, vil bistandsadvokaten bistå med å kreve voldsoffererstatning for familievolden. Det er anledning til å kreve voldsoffererstatning selv om saken ble henlagt, siden det er lavere beviskrav enn for å straffe noen. Det er og fullt ut anledning til å kreve ytterligere erstatningsposter fra Kontoret for voldsoffererstatning enn det som evt. er krevet under straffesaken.

Hva koster det å ha advokathjelp i saker om familievold?

Det er dekket fullt ut av domstolene.

Våre bistandsadvokater bistår til enhver tid voldsutsatte kvinner over hele landet. Vi har lang erfaring og er spesialiserte innenfor bistand av voldsofre. Kontakt oss ved å benytte skjemaet til høyre dersom du ønsker hjelp eller har spørsmål.

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!