fbpx

Utsatt for vold? (erstatning, advokathjelp mv.)

Utsatt for vold? Bilde av Oslo

Sist oppdatert 24. november 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har blitt utsatt for vold i form av kroppskrenkelse eller kroppsskade så vil dette utløse en rekke rettigheter, blant annet i forhold til erstatning. Alle som er utsatt for vold har fri rettshjelp uten egenandel til å få advokathjelp til å sende erstatningskrav til politiet.

Vold i straffeloven

Kroppskrenkelse og kroppsskade

Straffeloven benevner vold som kroppskrenkelse og kroppsskade, og reglene finner vi i straffelovens §§ 271 – 274. Typiske kroppskrenkelser er å slå, sparke, skalle, klype eller lugge en annen. Det er lav terskel for å anse noe som kroppskrenkelse.

Kroppsskade er strafferettslig mer alvorlig vold, og enkelt forklart er det kroppsskade der volden har medført skade av et visst omfang. Bruddskader eller tannskader er typiske eksempler på at grensen fra kroppskrenkelse til kroppsskade er krysset. Ved kuttskader og andre sårskader vil det bero på omfanget hvorvidt det er en kroppskrenkelse eller kroppsskade.

Blind vold

Blind vold er ikke et juridisk begrep. Men det benevner typisk vold som skjer tilfeldig og uten mål og mening, gjerne i det offentlige rom og ofte med rusmidler involvert. Selv om blind vold ikke er et juridisk begrep så kan det være skjerpende for straffen at noen har blitt utsatt for angrep helt uprovosert.

Anmelde vold

Dersom du har blitt utsatt for vold så bør du melde dette til politiet. Du kan anmelde det til hvilken som helst politistasjon. Saken skal som hovedregel etterforskes i det politidistriktet hvor kroppskrenkelsen eller kroppsskaden fant sted.

Du kan møte opp opp ved politivakten, eller ringe eller sende mail til politiet dersom du ønsker å inngi en anmeldelse. Dersom volden nettopp har funnet sted eller det er akutt fare så bør du ringe politiets nødnummer 112.

Erstatning etter vold

Erstatningskrav i straffesaken

Alle som har levert en anmeldelse vil i etterkant av anmeldelsen motta en bekreftelse på anmeldt forhold. I bekreftelsen fremgår det en 3-ukersfrist for å inngi et erstatningskrav til politiet. Denne fristen er ikke preklusiv. Det viktigste er at du sender inn erstatningskravet i god tid før en eventuell rettssak.

Voldsoffererstatning

Dersom du har fått dom på et erstatningsbeløp så kan du kreve dette utbetalt fra Kontoret for voldsoffererstatning. Du kan også kreve voldsoffererstatning selv om saken har blitt henlagt. Du kan søke om voldsoffererstatning elektronisk på Kontoret for voldsoffererstatning sine nettsider.

Hva kan man få i erstatning?

Erstatningspostene er som ellers innen erstatningsretten. Nedenfor vil vi nevne noen typiske erstatningsposter som er aktuelle i voldssaker.

Oppreisning etter vold

Dersom du er utsatt for vold så vil du ha krav på oppreisningserstatning. Oppreisning er hjemlet i skadeserstatningsloven § 3-5. Oppreisning er ment å være en kompensasjon for den krenkelsen man har blitt utsatt for. Denne erstatningsposten utmåles skjønnsmessig etter en helhetsvudering. Kort fortalt så utmåles den etter hvor grov saken er, og hvor store skadene er vil være svært sentralt ved utmålingen.

Oppreisning i saker om vold kan variere stort. Alt fra kroner 10 000 i de minst alvorlige kroppskrenkelsene og opp til kroner 100 – 200 000 dersom skadene er svært omfattende.

Eksempler på oppreisning etter vold

LA-2022-93880

Straffeloven (2005) § 271, kroppskrenkelse mot samboer. Straff: 5 måneder fengsel (fradrag grunnet liggetid). Varighet: enkelttilfelle. Oppreisning: 40 000 kr.

LB-2021-14278

Straffeloven (2005) § 272 og § 264, grov kroppskrenkelse og trusler med kniv. Straff: 5 mnd fengsel. Oppreisning: 70 000 kr.

LA-2018-1821

Særskilt anke strpl. § 235. Kroppsskade voldt i fellesskap av to skadevoldere. Strafferettslig frifinnelse. Oppreisning: 80 000 kr.

LB-2018-126043

Straffeloven (2005) § 273, § 274. Grov kroppsskade. Strafferettslig frifinnelse. Oppreisning: 80 000 kr.

LH-2021-179492

Straffeloven (2005) § 273. Kroppsskade. Slag brekkjern hodet, flere kutt. Straff: 5 mnd fengsel. Oppreising: 60 000 kr.

Legeutgifter og andre merutgifter

Dersom du har blitt offer for vold så har du krav på å få dekket ditt fulle tap. Den mest typiske utgiften er kostnader til legevakt, sykehus, medisiner og lignende. Såfremt det har sammenheng med volden så kan du kreve dette dekket av gjerningspersonen i straffesaken eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Menerstatning og inntektstap

I mer alvorlige saker kan det være aktuelt med menerstatning eller inntektstap.

Menerstatning er en erstatning som skal kompensere for tapt livsutfoldelse. Vilkårene for merstatning er at det er tale om en varig og omfattende skade av medisinsk art. Menerstatning utregnes etter faste prinsipper, og ettersom det skal kompensere for tapt livskvalitet så er alder på voldsofferet og omfanget av skaden de styrende momentene ved utmålingen.

Inntektstap skal kompensere tapt arbeidsinntekt. Som tidligere nevnt skal den skadelidte ha erstattet sitt fulle tap. Inntektstap ved kortere sykemeldinger kan oppstå først og fremst ved at man taper diettpenger eller overtidsbetalt, eller dersom man har så høy inntekt at NAV ikke dekker hele inntekten under sykemeldingen. Ved lengre nedsatt arbeidsevne vil man gå over på arbeidsavklaringspenger og eventuell uføretrygd. Da er det tale om mer omfattende krav om inntektstapserstatning.

Advokathjelp i voldssaker

Den som er utatt for vold vil ha krav på advokathjelp på det offentliges bekostning uten egenandel for å få hjelp til å sende inn erstatningskrav i forbindelse med straffesaken.

Ved litt mer alvorlige saker vil man ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat til å ivareta rettighetene på en mer omfattende måte både under etterforskning og i en eventuell rettssak.

Advokatfirmaet Teigstad har bistått i tusenvis av voldssaker, og dersom du har blitt utsatt for vold så kan du kontakte oss for en helt uforpliktende og kostnadsfri tilbakemelding.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!