fbpx

Hvem betaler ut erstatning ved kroppsskade?

En mann som fikk et blått øye etter å ha blitt utsatt for en kroppsskade som han senere vil kreve erstatning for

Sist oppdatert 24. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom noen påfører deg en kroppsskade ved en straffbar handling, kan du ha rett på erstatning. Det er i praksis Kontoret for voldsoffererstatning som betaler ut denne.

Her kan du lese om hvordan kontoret arbeider, og hva du bør tenke på hvis du skal søke om voldsoffererstatning.

Om Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret er fysisk lagt til Vardø, men behandler saker fra hele landet. Tidligere var det Statsforvalteren i de ulike fylkene som hadde ansvaret for utbetaling av voldsoffererstatningene. Det var imidlertid et behov for bedre samordning. Av den grunn ble det opprettet en landsdekkende instans som utelukkende kunne vie seg til denne ene oppgaven.

All behandling ved kontoret foregår skriftlig, Det er derfor ikke nødvendig med personlig oppmøte.

Hva er en kroppsskade?

Begrepet kroppsskade er definert i straffelovens paragraf 273 som «å skade en annens kropp eller helse, gjøre noen fysisk maktesløs eller framkalle bevisstløshet eller liknende tilstand». Dette er det samme som ble kalt «legemsbeskadigelse» i den gamle straffeloven.

Strafferammen for å ha påført noen en kroppsskade er 6 år.

Kroppsskade kan avgrenses oppad mot «grov kroppsskade» og nedad mot det mildere «kroppskrenkelse», med henholdsvis høyere og lavere strafferammer.

Det kan fremmes erstatningskrav i forbindelse med både kroppsskade, grov kroppsskade og kroppskrenkelse.

Bemerk at psykiske skade  regnes som kroppsskade på lik linje som fysisk skade.

Erstatning for kroppsskade i straffesak

For å få erstatning er du nødt til å anmelde forholdet. Har noen påført deg en kroppsskade, er dette så alvorlig at det normalt blir opprettet en straffesak av politiet.

Allerede når du fyller ut anmeldelsen er det et felt hvor du kan du besvare spørsmålet om du ønsker å fremme krav om erstatning.

Ved straffesaker er det vanlig at offeret får oppnevnt en bistandsadvokat av retten. En av oppgavene til bistandsadvokaten er akkurat å hjelpe deg med å beregne erstatningskravet.

Retten vil i dommen også avsi en kjennelse om erstatningsbeløpet.

Når dommen er rettskraftig, kan Kontoret for voldsoffererstatning betale ut erstatningen til deg. Der det er mulig vil kontoret søke dette tilbakebetalt fra gjerningspersonen.

Erstatning for kroppsskade utenfor straffesak

Noen ganger blir det ikke straffesak fordi gjerningspersonen er ukjent, eller fordi politiet henlegger saken.

Du kan imidlertid fortsatt få voldsoffererstatning. Du må da fremme kravet direkte til Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret vil behandle din henvendelse, men det er for en stor del opp til deg å belyse den. Det er derfor viktig å kunne fremlegge alt av dokumentasjon på utgifter og tap du måtte ha som følge av hendelsen. Alle erklæringer, rapporter og epikriser fra leger og psykologer som kan vise til en årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden eller lidelsen, er gull verdt.

Du har full anledning til å bruke advokat til å utarbeide og følge opp erstatningskravet. Kontoret kan dekke nødvendige advokatutgifter i forbindelse med søknaden.

Hvor mye kan jeg få i erstatning for kroppsskade?

Du kan kreve dekket konkrete utgifter og inntektstap som er en direkte konsekvens av kroppsskaden. Det gjelder både for det som allerede er lidt, og det man må påregne framover.

Har skaden ført til medisinsk invaliditet på minst 15 %, kan du i tillegg kreve billighetserstatning.

Endelig kan du kreve oppreisningserstatning for «tort og svie». Denne delen fastsettes ved skjønn av domstolen.

Maksbeløpet for voldsoffererstatning er 60 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Advokathjelp til voldsoffererstatning

En voldsoffererstatning har flere komponenter, og krever både gode regneferdigheter og innsikt i detaljene i regelverket. Det kan være en fordel med en hjelper som kjenner både din sak og hvordan erstatningskrav  praktiseres hos domstolene og på Kontoret for voldsoffererstatning..

Bistandsadvokat under rettsaken dekkes av bistandsadvokatordningen. Der saken fremmes direkte for Kontoret for voldsoffererstatning, vil det samme kontoret dekke advokatutgifter som finnes rimelige og nødvendige.

Advokatfirmaet Teigstad har erfarne bistandsadvokater som har gjennomført mange saker som har ført til utbetaling av voldsoffererstatning. Ta kontakt med oss dersom du har en slik sak.

Kilder

Nettsiden til Kontoret for voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning i voldtektssaker. Masteroppgave 2007.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2015.

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!