fbpx

Hva er menerstatning?

En advokat og en klient som diskuterer om menererstatning

Sist oppdatert 11. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Hvis du har blitt utsatt for en betydelig og varig skade, enten av psykisk eller fysisk karakter, vil du kunne ha krav på menerstatning. Menerstatning utbetales typisk der du har vært utsatt for en yrkesskade/sykdom eller trafikkskade. 

Hva er menerstatning

Menerstatning er erstatning for varig og betydelig skade, og kalles gjerne for erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatning er erstatning for ikke-økonomisk tap.

Vilkår

Det er tre vilkår som må være oppfylt for å ha rett på menerstatning. Vilkårene er kumulative noe som vil si at samtlige må være oppfylt for at du skal kunne kreve erstatning.

Varig

Det første vilkåret er at skaden må være varig. Det er ikke et krav om at skaden er livsvarig, men praksis har lagt til grunn at det må være snakk om en skade som varer i rundt 10 år.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Betydelig

Videre er det et vilkår at skaden må være betydelig. Med betydelig menes en medisinsk invaliditet på minst 15 %. Medisinsk invaliditet fastsetter objektivt, slik at like skader skal gi lik grad av invaliditet. Det medisinske invaliditetsnivået måles ved hjelp av en invaliditetstabell som er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet. Det skal være en spesialist på din skade som skal foreta den medisinske vurderingen.

Medisinsk art

Det siste vilkåret som må være oppfylt er at skaden må være av medisinsk art. Det vil si at menerstatningen kun gis dersom det er skade på legeme og helbred.

Som nevnt omfattes både psykiske og fysiske skader. Fysiske skader vil typisk kunne være amputasjoner og kroppsdeler eller tap av sanser som for eksempel hørsel og syn. Typiske psykiske plager kan være PTSD.

Hvem skal utbetale menerstatning?

Menerstatning fra NAV

Menerstatning betales fra NAV dersom du er påført en yrkesskade eller en yrkessykdom som viser seg å være varig og  betydelig.

Fra NAV vil erstatningen da utbetales som månedlige ytelser. Du kan likevel velge at du skal få utbetalt erstatningen som et engangsbeløp.

Menerstatning fra forsikringsselskap

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på menerstatning fra ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen. Ved arbeidsulykker vil du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeerstatning.

Ved yrkessykdommer kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Menerstatning fra forsikringsselskap utbetales som et engangsbeløp til deg som skadelidt. 

Beregning av menerstatning

Det følger av skadeerstatningsloven § 3-2 at utmåling av menerstatning ikke er fastsatt i lov. Grunnen til dette er at den samme loven uttrykker at menerstatning skal fastsettes ut ifra menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. I og med at dette vil variere fra person til person er det ikke mulig å fastsette en konkret utmåling.

Beregningen vil likevel ta utgangspunkt i tre faktorer:

 • Din medisinske invaliditet
 • Alder
 • Folketrygdens grunnbeløp (G).

Bistand fra advokat

Vet du, eller tror du at du har krav på erstatning som følge av varig og betydelig skade, men er usikker på hvordan du skal gå frem og hvordan du fremsetter kravet ditt? Våre advokater spesialisert på erstatningsrett kan hjelpe deg! Du kan enten ta kontakt direkte på e-post eller telefon, eller fylle ut skjema under så tar vi kontakt med deg snarest.

Les også: Yrkesskade som idrettsutøver

Vanlige spørsmål

Hva er menerstatning?

Menerstatning er erstatning for en skade som er varig og betydelig. Selv om erstatning som hovedregel forutsetter at du har lidt et økonomisk tap, er menerstatning erstatning for tapt livsutfoldelse.

Når kan jeg søke erstatning?

Du kan ikke søke erstatning før skaden har stabilisert seg. Grunnen til dette er at enkelte skader vil bli bedre og forsvinne helt med tiden, og da vil du ikke ha krav på menerstatning.

Har jeg krav på å få dekket advokatutgifter?

Forsikringsselskapet vil i all hovedsak dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Er du usikker på om forsikringsselskapet vil dekke utgiftene til advokat kan vi hjelpe deg med å undersøke dette nærmere.

Hvordan kan jeg bevise at skaden min er varig og betydelig?

For å ha krav på erstatning må du sannsynliggjøre at at det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden(e) du har. For å kunne bevise en slik årsakssammenheng vil medisinske journaler stå svært sentralt. Det er derfor veldig viktig at du oppsøker lege etter raskt etter ulykken og at du får hyppig oppfølgning dersom plagene vedvarer slik at skaden kan dokumenteres bredt.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!