fbpx

Menerstatning ved trafikkulykke

En dame holder seg til hodet etter å ha vært utsatt for en trafikkulykke som hun senere vil kreve menererstatning for

Sist oppdatert 22. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Menerstatning ytes ved varig og betydelig skade av medisinsk art og skal kompensere for redusert livsutfoldelse. For å kreve menerstatning fra motorvognens ansvarsforsikring må den aktuelle trafikkulykke med påfølgende skade være forårsaket av det farekompleks som motorvognen utgjør.

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en erstatning som ytes ved varig og betydelig skade av medisinsk art. Denne erstatningsposten ytes for redusert livsutfoldelse eller livskvalitet. Menerstatningen skal altså kompensere for at skadelidte ikke lenger kan leve sitt liv på normalt vis grunnet den påførte skaden eller sykdommen. Økonomisk tap som følge av skaden dekkes ikke gjennom menerstatningen. Slike utgifter eller tap dekkes gjennom den ordinære erstatningen, som skal dekke skadelidtes fulle økonomiske tap.

Varige og betydelige skader som gir rett til menerstatning kan pådras i ulike settinger. Eksempelvis på arbeidsplassen, på fritiden, under reise eller i trafikken. Varige og betydelige skader pådratt i trafikken er tema for denne artikkelen.

Dersom du ønsker å lese om menerstatning ved yrkesskade kan du trykke her.

Trafikkskader som gir rett til erstatning

Bilansvarsloven § 4 angir at skadelidte har krav på erstatning hos det forsikringsselskapet som motorvognen er forsikret i dersom en motorvogn «gjer» skade. Dette gjelder selv om ingen har skyld i skaden. Det vil si at forsikringen dekker alle skader som er voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som motorvognen utgjør. Med andre ord dekkes ikke bare de klassiske kollisjonsulykkene, men også andre skader som skyldes motorvognens egenskaper. Som eksempel ble en bilpassasjer tilkjent erstatning etter å ha fått en hodeskade da sjåføren slo bakluke igjen i høyesterettsdommen Rt. 2015 s. 1017. Et ytterligere eksempel følger av RG 2005 s. 165 hvor en syklist ble tilkjent erstatning etter at hun falt og skadet seg ved kryssing av en gate, fordi hun misforstod bilens kjøremåte.

Videre innebærer kravet til «motorvogn» at ikke bare skader forårsaket av biler omfattes. I bilansvarsloven § 3 er en motorvogn definert som et «køyretøy som vert drive med motor og er laga eller esla til å høyrast på bakken […], men ikke køyretøy som går på skjener». Eksempelvis er snøskutere, traktorer, busser, lastebiler og motorsykler å anse som motorvogn.

Vilkår for menerstatning

Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-2 at dersom skadelidte har fått en «varig og betydelig skade av medisinsk art», svares særskilt menerstatning. Med skade av «medisinsk art» siktes det både til fysiske og psykiske skader.

Videre må skaden være «varig». Det innebærer i alminnelighet en varighet på minst 10 år, jf. Rt. 2003 s. 841 avsnitt 53. Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor skaden er så smertefull eller plagsom at et noe kortere tidsrom vil aksepteres.

Vilkåret «betydelig» innebærer at skaden må være av en viss alvorlighetsgrad. Det kan ikke være tale om bagatellmessige skader. Menerstatningsforskriften § 3 angir at vilkåret er oppfylt ved en medisinsk invaliditetsgrad på minimum 15 %. Invaliditetsgraden kan først fastsettes når skadelidtes skadetilstand har stabilisert seg, jf. forskriften § 2. Vurderingen vil foretas av en lege.

Utmåling av menerstatning ved trafikkulykke

Menerstatningen skal fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse, og dets betydning for den personlige livsutfoldelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-2 annet punktum. Utgangspunktet for utmålingen er den medisinske uføreprosenten, noe som fremgår av ordlyden «menets medisinske art og størrelse». I både forarbeidene og høyesterettspraksis (Kval-dommen Rt. 1977 s. 782 og Sevaldsendommen Rt. 1981 s. 138) er det lagt til grunn at det skal tas utgangspunkt i det utmålingssystemet som gjelder for menerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven § 13-17. Bestemmelsen viser til graderingsnormene fastsatt i menerstatningsforskriften.

Særlig viktig er forskriftens § 3 som angir en invaliditetstabell. Gjennom tabellen kan man se hvor mye man har krav på i menerstatning ved yrkesskade med utgangspunkt i skadelidtes invaliditetsgrad. For å finne ut av hva man har rett til i menerstatning etter skl. § 3-2 øker man denne summen med en tredjedel. Denne summen, også kalt sammenlikningssum, kan være gjenstand for individuelle justeringer, før den endelige summen fastsettes.

Invaliditetstabell

Gruppe Fastsatt invaliditetsgrad Menerstatning
0 Lavere enn 15% Ingen erstatning
1 15 – 24% 7% av grunnbeløpet
2 25 – 34% 12% av grunnbeløpet
3 35 – 44% 18% av grunnbeløpet
4 45 – 54% 25% av grunnbeløpet
5 55 – 64% 33% av grunnbeløpet
6 65 – 74% 42% av grunnbeløpet
7 75 – 84% 52% av grunnbeløpet
8 85 – 100% 63% av grunnbeløpet
9 Betydelig større skadefølger enn
ved invaliditetsgrad på 100% 75% av grunnbeløpet

Advokathjelp ved krav om menerstatning etter trafikkulykke

Ønsker du veiledning i forbindelse med et krav om menerstatning etter en trafikkulykke? Flere av våre advokater er eksperter innen erstatning og kan bistå deg gjennom hele prosessen. Første samtale med våre advokater er både gratis og helt uforpliktende. Husk også at det ansvarlige forsikringsselskap dekker nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Ta kontakt ved å ringe, sende e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les også vår artikkel om oppreisning etter trafikkulykke.

Vanlige spørsmål

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en erstatning som ytes ved varig og betydelig skade. Denne erstatningsposten tar ikke sikte på å dekke økonomiske tap, men ytes for redusert livsutfoldelse eller livskvalitet.

Hva er vilkårene for menerstatning?

Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-2 at dersom skadelidte har fått en ¨varig og betydelig skade av medisinsk art¨, svares særskilt menerstatning. Med skade av ¨medisinsk art¨ siktes det både til fysiske og psykiske skader. Videre må denne skaden medføre en medisinsk invaliditet på minst 15 % med minst 10 års varighet.

Hvilke trafikkskader gir rett til menerstatning?

Rett til menerstatning betinges av at det foreligger en betydelig og varig skade av medisinsk art. For å ha rett til menerstatning fra bilansvarsforsikringen må skaden være forårsaket av det farekompleks som motorvognen utgjør.

Hvordan utmåles menerstatning?

Menerstatningen skal fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse, og dets betydning for den personlige livsutfoldelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-2 annet punktum. Utgangspunktet for utmålingen er den medisinske uføreprosenten som angitt i menerstatningsforskriften § 3. Denne summen skal deretter økes med en tredjedel.

Hvem utbetaler menerstatning ved trafikkulykke?

Ved trafikkulykke utbetaler den ansvarlige motorvognen sin ansvarsforsikring menerstatning til skadelidte.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave, med bistand fra Morten Kjelland, Oslo, 2012.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning i Jussens Venner 05-06/2005 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3126-2005-05-06-03

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!