fbpx

Bistandsadvokat ved seksuelle overgrep

Den som er utsatt for overgrep har krav på bistandsadvokat

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Bistandsadvokat etter seksuelt overgrep

Den som har blitt utsatt for et seksuelt overgrep vil som regel ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før man har anmeldt overgrepet. Barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil ha et ubetinget krav på bistandsadvokat.

Ulike typer seksuelle overgrep

Det finnes en rekke ulike typer seksuelle overgrep, hvorav de fleste gir ubetinget krav på bistandsadvokat. Om en skal holde seg til inndelingen som følger av straffeloven så kan overgrep inndeles slik:

 • Voldtekt (straffeloven § 192)
 • Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold (straffeloven § 193)
 • Misbruk av de som har plassert på institusjon (straffeloven § 194)
 • Seksuelle overgrep mot barn (seksuell omgang – straffeloven § 195-196)
 • Incest (straffeloven § 197 – 199)
 • Øvrige ufrivillige seksualkrenkelser eller seksuelle handlinger mot barn (straffeloven § 200-201)

Voldtekt

Artikkelen omhandler de andre overgrepene, da det er skrevet en rekke artikler på vår nettside om voldtekt. For å lese mer om voldtekt eller retten til bistandsadvokat ved voldtekt kan du trykke her.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold

Bestemmelsen rammer den som benytter sin overmaktsposisjon til å skaffe seg seksuell omgang. Et eksempel kan være en fotballtrener som benytter sin posisjon til å skaffe seg seksuell omgang med en av de unge medlemmene. Andre eksempler kan være en ansatt ved et sykehus, eller en lege som misbruker en pasient. Dersom det har oppstått en vanlig kjærlighetsforhold, herunder med seksuell omgang, så er bestemmelsen derimot ikke praktisk. Den som anmelder misbruk av stilling vil ha krav på advokat på det offentliges bekostning.

Det samme gjelder ved seksuell utnyttelse av en psykisk utviklingshemmet, og når en ansatt i politiet, barnevernet eller en institusjon utnytter en pasient.

Bistandsadvokat ved seksuelle overgrep mot barn

Det er etter straffeloven §§ 195-196 forbudt å ha seksuell omgang med barn under 16 år. Dette gjelder selv om det er frivillig fra barnets side, og det gjelder uansett hvem som har tatt initiativ til den seksuelle kontakten. Som for voldtekt så trenger det ikke være tale om samleie for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Der partene er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, kan den som er over 16 bli frifunnet, men rettspraksis viser at denne regelen skal tolkes restriktivt.

Barn som er utsatt for seksuelle overgrep vil ha et ubetinget krav på bistandsadvokat.

Incest

Straffeloven § 197-199 regulerer seksuell kontakt mellom slektninger, bl.a. mellom foreldre og barn, fosterforeldre og fosterbarn og mellom søsken.

Andre seksuelle krenkelser

Straffeloven § 200 annet og tredje ledd omhandler seksuell handling mot barn under 16 år. Forskjellen fra § 196 er at den omhandler seksuell omgang, som er et mer graverende brudd enn seksuell handling. Barn under 16 år som har blitt utsatt for seksuell handling vil ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Hva gjør bistandsadvokaten?

Bistandsadvokaten hjelper fornærmede med å anmelde overgrepet, og ivaretar fornærmedes interesser under etterforskningen og under selve straffesaken. Den som er utsatt for seksuelle overgrep vil som hovedregel ha krav på voldsoffererstatning, noe bistandsadvokaten tar seg av. Våre advokater har bred erfaring fra overgrepssaker. Kontakt oss dersom du ønsker bistand eller har spørsmål i forbindelse med sedelighetssaker.

 

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!