Bistandsadvokat

Bistandsadvokat: Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder først og fremst visse sedelighetsforbrytelser og familievold, men også ved voldshandlinger som har medført betydelig skade.

Å bli utsatt for grov vold eller sedelighetsforbrytelser er en stor belastning for den fornærmede. De fleste opplever det som en tilleggsbelastning at de må forholde seg til politiet og retten i forbindelse med etterforskning og evt. straffesak. Det følger derfor av straffeprosessloven at disse har krav på bistandsadvokat på statens bekostning.

Typiske saker der fornærmede har krav på bistandsadvokat:

  • Voldtekt
  • Vold i nære relasjoner (familievold)
  • Vold som medfører betydelig fysisk eller psykisk skade

Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse er inngitt. Dersom du vurderer å anmelde en forbrytelse, kan du derfor kostnadsfritt kontakte en advokat for å diskutere saken før du anmelder. Bistandsadvokaten vil inngi anmeldelsen på fornærmedes vegne.

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokats oppgaver er kort fortalt å ivareta fornærmedes interesser i saken. Fornærmedes interesser varierer noe fra sak til sak, men det er vanlig at man vil sørge for at gjerningspersonen blir dømt, samt at fornærmede får voldsoffererstatning for økonomisk tap og oppreisning for krenkelsen vedkommende har blitt utsatt for. I tillegg vil fornærmede ha behov for informasjon og løpende orientering underveis i saken.

Etterforskningsstadiet

Under etterforskningsstadiet vil bistandsadvokaten være med i avhør, han vil ha innsyn i politidokumenter samt begjære eventuelle etterforskningsskritt som politiet ikke har foretatt.

Straffesaken

Under straffesaken vil bistandsadvokaten sitte sammen med politiet og ivareta klients interesser. Straffekravet er i hovedsak en oppgave for påtalemyndigheten, men bistandsadvokaten har muligheten til å påvirke også dette. Bistandsadvokaten kan innkalle vitner og fremlegge bevis. En viktig oppgave under straffesaken er å fremlegge krav om erstatning.

Bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning

Etter at saken er avsluttet, vil bistandsadvokatens oppgave være begrenset til arbeid ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Selv om en straffesak er avsluttet eller henlagt, vil man ha krav på oppnevnelse av bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning.

Kontakt en bistandsadvokat

Advokat Eirik Teigstad representerer fornærmede over hele landet som deres bistandsadvokat. Han er fast advokat for Landsforeningen for voldsofre. Dersom du har blitt utsatt for grov vold, familievold eller sedelighetsforbrytelser kan du ta kontakt for en uforpliktende vurdering av saken. Som nevnt foran vil fornærmede ha krav på bistandsadvokat allerede før saken er anmeldt, og selv etter at saken evt. er avsluttet eller henlagt. Ta kontakt ved å bruke kontaktskjemaet i høyre marg.

Relaterte artikler