fbpx

Advokathjelp ved trafikkskade

Advokat ved trafikkskader

Sist oppdatert 5. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Den som er utsatt for en trafikkskade vil som hovedregel ha krav på erstatning av det ansvarlige forsikringsselskapet. Formålet er å få sitt fulle økonomiske tap som følge av trafikkulykken erstattet. 

Svært mange blir skadet i trafikkulykker hvert år. De fleste av disse får et økonomisk tap, for eksempel i form av egenandeler til lege og fysioterapeut. Litt mer alvorlige skader kan medføre inntektstap dersom sykepengene i realiteten blir lavere enn inntekten. 

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en skade forårsaket av en motorvogn. Det er en forutsetning for erstatning at det oppstår en «skade som motorvogner gjer» jfr. bilansvarslova § 4. 

Les om gangen i en trafikkskadesak her

De ulike erstatningspostene ved trafikkskade

De mest alvorlige og varige trafikkskadene vil medføre store inntektstap og utløse rett til menerstatning for tapt livsutfoldelse. Forsikringsselskapet skal erstatte dette tapet, slik at skadelidte blir økonomisk stilt som om skaden aldri fant sted. Dersom skaden medfører at det blir vanskelig å utføre husarbeid, er også dette er erstatningsmessig post. Videre vil man ha krav på oppreisningserstatnig fort «tort og svie» dersom sjåføren opptrådte grovt uaktsomt.

Det er altså en rekke ulike erstatningsposter som er aktuelle etter trafikkskader. Forsikringsselskapet skal erstatte dette tapet, slik at skadelidte blir økonomisk stilt som om skaden aldri fant sted.

Merutgifter

Det vil ofte løpe tilleggsutgifter etter at du har vært utsatt for en trafikkskade. Dette vil normalt være utgifter du har i forbindelse med konsultasjoner hos lege, behandlere, medisiner, tilrettelagt transport eller utstyr. Det er likevel en forutsetning at det er årsakssammenheng mellom utgiftene og trafikkskaden.

Inntektstap

Hvis du har et inntektstap som følge av trafikkskaden vil du kunne kreve erstatning. Inntektstap er som regel den viktigste erstaningsposten i og med at de økonomiske konsekvensene kan bli svært store. Ved nedtrapping, tilrettelegging, behov for å bytte jobb eller andre forhold som gjør at du får et økonomisk tap, vil du kunne kreve erstatning for redusert inntekt.

Tap i hjemmearbeidsevne

Hjemmearbeidstap betyr at du har en redusert evne til å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet. Dette er oppgaver som alminnelig husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid o.l. Oppgaver i tilknytning til fritidsboliger vil også kunne falle inn under denne erstatningsposten.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse, og er erstatning for ikke-økonomisk tap. Du vil ha krav på menerstatning dersom trafikkskaden er varig og betydelig. For at en trafikkskade skal anses å være varig må den ha en varighet på minst 10 år. For at kravet til betydelig skal være oppfylt må det være tale om en medisinsk invaliditet på minst 15%. Hvorvidt din skade oppfyller dette kravet avgjøres av en spesialist og ved hjelp av et invaliditetsskjema.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er erstatning for tort og svie. Dersom skadevolder har vært grovt uaktsom vil du kunne ha krav på oppreisningserstatning. Typiske situasjoner der skadevolder er grovt uaktsom er for eksempel der bilfører bruker mobilen, kjører på noen i gangfelt eller kjører i ruspåvirket tilstand.

Oppreisningserstatning vil vurderes konkret i den enkelte sak, og en eventuell erstatningssum vil utbetales som et engangsbeløp.

Foreldelse

Erstatningskravet foreldes normalt etter 3 år. Foreldelsesfristen begynner å løpe fra det tidspunktet  skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de forholdene som utgjør kravet. Kunnskapen knytter seg både til skaden og den ansvarlige for skaden. Forsikringsselskapet plikter likevel 6 måneder før foreldelsen inntreffer å gi beskjed om at foreldelsen er i ferd med å inntreffe.

Den absolutte foreldelsesfristen vil like utløpe 20 år etter at ulykken inntraff.

Les også om sakkyndige i trafikkskadesaker her

Trenger du advokat i forbindelse med trafikkskade?

Våre advokater tar saker over hele landet. Dersom du trenger en advokat i forbindelse med trafikkskade kan du kontakte en av våre advokater for en uforpliktende og gratis vurdering av din sak. Ved personskader så dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige advokatutgifter. Bilforsikringen din har også en rettshjelpsdekning som kan benyttes ved en tvist om ansvar eller om utmåling av erstatning. Du kan enten ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Hvis du ønsker at vi skal ta kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Les også: Ansvarsgrunnlag ved trafikkskade

Vanlige spørsmål

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en skade som er forårsaket av en motorvogn. Det avgjørende vil være hvorvidt motorvognen ¨gjer¨ skaden. Ved trafikkskader er det bilansvarslova som kommer til anvendelse.

Vil forsikringsselskapet dekke advokatutgiftene?

Ansvarlig forsikringsselskap vil vanligvis dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Disse utgiftene vil være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med de øvrige utgiftene de eventuelt må dekke. Du vil derfor kunne få bistand fra advokat uten at det vil koste deg noe.

Kan erstatningen bli lavere på grunn av forhold på skadelidtes side?

Har du som skadelidt selv medvirket til trafikkskaden eller gjort slik at skaden blir større, vil det kunne føre til avkortning. Dette kan skje for eksempel ved at du ikke bruker bilbelte, du har kjørt for fort i forhold til værforholdene, kjører i ruspåvirket tilstand eller ikke overholder vikeplikten.

Hva betyr foreldelse og foreldelsesfrist?

Et erstatningskrav kan bli så gammelt at det ikke lenger kan kreves innfridd. Da heter det at kravet er foreldet, og kravet kan da helt eller delvis falle bort.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!