fbpx

Fremme krav om erstatning etter en trafikkulykke?

En advokat gir hånden til en klient som nylig har blitt utsatt for en trafikkulykke og ønsker å fremme krav om erstatning

Sist oppdatert 8. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Etter å ha blitt pådratt en personskade i en trafikkulykke har skadelidte rett til erstatning for sitt økonomiske tap. Det er viktig at skaden meldes til ansvarlig forsikringsselskap senest ett år etter ulykken og at krav om erstatning fremsettes innen tre år etter skadelidte har fått nødvendig kunnskap om skaden.

Trafikkulykke

En trafikkulykke innebærer ofte stor fart og kan få alvorlige følger. Personer som har blitt pådratt skader i en trafikkulykke har rett til erstatning for sitt økonomiske tap. Ved varige og betydelige skader kan det i tillegg kreves erstatning for ikke-økonomisk tap.

“Trafikkforsikringen dekker for det første alle personskader. Det er uten betydning om skadelidte var en utenforstående (for eksempel fotgjenger), passasjer eller fører av motorvognen.” Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009, s. 234.

Melde skaden

Etter en trafikkulykke med påfølgende skader er det viktig å melde skaden til det ansvarlige forsikringsselskap senest innen ett år etter trafikkulykken skjedde. Der en av førerne har skyld i skaden vil vedkommendes forsikringsselskap stå ansvarlig. Skulle det være slik at skadevolder ikke har tegnet den obligatoriske motorvognforsikringen, kan du melde skaden til Trafikkforsikringsforeningen. Dersom ingen er skyld i skaden eller det er tale om en eneulykke skal du varsle ditt eget forsikringsselskap.

Skademeldingen bør inneholde opplysninger om hvordan ulykken skjedde, skadens omfang og hvem som var involvert.

Vilkår for erstatning

Et krav om erstatning betinger at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. Bilansvarsloven § 4 angir et objektiv ansvar for skader som en motorvogn «gjer». Det innebærer at forsikringsselskapet er ansvarlig helt uavhengig av førerens skyld i trafikkulykken. Avgjørende for ansvaret vil være om skaden er «voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret», jf. Innst. 1957 s. 58. Det vil klart være tilfellet ved en bilkollisjon.

Det økonomiske tapet vil ofte være reparasjon av bilen. Ved personskade etter en trafikkulykke vil det typisk bli tale om inntektstap og/eller merutgifter til legebehandling, medisiner, advokat m.m.

Vilkåret om årsakssammenheng innebærer at trafikkulykken må være årsaken til skaden. En medisinsk sakkyndig vil stille seg spørsmålet: Ville skadelidte hatt denne skaden [eksempelvis nakkeskade] dersom trafikkulykken ikke hadde inntruffet? Dersom svaret er nei, foreligger årsakssammenheng.

Erstatningsutmålingen

Som hovedregel skal erstatningsutbetalingen dekke skadelidtes fulle økonomiske tap. Skadelidte må imidlertid holde seg innenfor det rimelige og nødvendige.

Dersom trafikkulykken har medført at skadelidte har vært ute av stand til å arbeide en periode skal påført inntektstap som overstiger støtten fra NAV erstattes. Det samme gjelder eventuelt fremtidig inntektstap som følge av skaden. Videre kan du også kreve erstattet merutgifter du har hatt i forbindelse med skaden, herunder utgifter til lege, psykolog, medisiner, advokat m.m.

I de tilfeller hvor skadelidte har blitt påført en varig og betydelig skade kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse. Vilkårene varig og betydelig sikter til minst 15 % medisinsk invaliditet med minst 10 års varighet.

Hvis trafikkulykken skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra en annen bilfører kan skadelidte i tillegg til overnevnte kreve oppreisning for tort og svie.

Foreldelse av erstatningskravet

Et erstatningskrav etter en personskade som følge av en trafikkulykke foreldes tre år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. Skadelidte er ansett å ha «nødvendig kunnskap» når vedkommende kjenner til de konkrete skadevirkningene, samt at disse vil medføre økonomisk tap. Hva gjelder kunnskap til den ansvarlige forventes det at skadelidte gjør visse undersøkelser, eksempelvis sjekke opp vedkommendes identitet i et offentlig register.

Foreldelsen avbrytes ved at du fremsetter krav om erstatning. I dette kravet bør du konstatere at de erstatningsrettslige vilkårene er oppfylt, samt hvor mye du krever i erstatning.

Advokathjelp etter en trafikkulykke

Beregning av et erstatningskrav etter en trafikkulykke fordrer kjennskap til regelverk og tilsvarende praksis. Ettersom forsikringsselskapet i alminnelighet vil ha interesse av å holde erstatningsbeløpet til et minimum er det av skadelidtes interesse å få bistand av en advokat til å fremme sine interesser. Forsikringsselskapet vil som hovedregel dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Ta derfor gjerne kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater kan kontaktes per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les også: Erstatning etter motorsykkelulykke

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for erstatning etter en trafikkulykke?

Et krav om erstatning betinger at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. Bilansvarsloven § 4 angir et objektiv ansvar for skader som en motorvogn ¨gjer¨.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter en trafikkulykke?

Som hovedregel skal erstatningsutbetalingen dekke skadelidtes fulle økonomiske tap. Det kan være tale om reparasjonsutgifter, inntektstap, merutgifter til legebehandling, medisiner m.m. I tillegg kan det være aktuelt å kreve menerstatning og/eller oppreisning under nærmere vilkår.

Må jeg betale for advokat i forbindelse med en trafikkulykke?

Som hovedregel vil ansvarlig forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand fra advokat etter en trafikkulykke.

Hva er fristen for å melde skade etter en trafikkulykke til forsikringsselskapet?

Etter en trafikkulykke med påfølgende skader må skaden meldes til det ansvarlige forsikringsselskap senest innen ett år etter trafikkulykken skjedde. Skademeldingen bør inneholde opplysninger om hvordan ulykken skjedde, skadens omfang og hvem som var involvert.

Når foreldes krav om trafikkskadeerstatning?

Et erstatningskrav etter en personskade som følge av en trafikkulykke foreldes tre år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!