fbpx

Bilulykke med elg

Bilde av en elg som går over en vei

Sist oppdatert 3. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Bilulykker med elg kan være svært alvorlig og farlig, særlig der bilene holder en høy hastighet. En bilulykke med elg vil utløse de samme rettighetene som ved alle andre trafikkskader. Utgangspunktet er altså at du har krav på erstatning dersom du lider et økonomisk tap som følge av trafikkulykken med elgen. 

Vilkårene for erstatning

Formålet med erstatning er at det skal virke som kompensasjon for det økonomiske tapet du har lidt som følge av ulykken og skaden.

«Erstatningsrettens oppgave er å gjenopprette situasjonen forut for skaden.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 17.

For å kunne kreve erstatning er det tre vilkår som må være oppfylt. For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. I trafikkskader er det tale om en objektivt ansvar, noe som vil si at du har krav på erstatning selv om ingen har skyld i ulykken. Konkret vil det si at dersom du følger alle trafikkregler og elgen plutselig går ut i veibanen vil du ha krav på erstatning.

Det neste vilkåret som må være oppfylt er at du må lide et økonomisk tap. Til slutt må det være årsakssammenheng mellom ulykken og det økonomiske tapet. Tvistene mellom skadelidt og forsikringsselskapene oppstår som regel nettopp ved spørsmålet om vilkåret til årsakssammenheng er oppfylt.

Du kan lese mer om erstatning ved trafikkskader her.

Rettslig grunnlag ved trafikkskader

Det rettslige grunnlaget følger av bilansvarsloven § 4. Bestemmelsen angir et objektiv ansvar for skader som en motorvogn “gjer”. Det innebærer som nevnt at forsikringsselskapet er ansvarlig helt uavhengig av sjåførens skyld i ulykken.

Skadeerstatningsloven kapittel 3 hjemler erstatning for skade på person, også påført ved trafikkulykker. I henhold til kap. 3 har du krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en trafikkskade. En trafikkskade er en personskade som følge av en bilulykke.

Vanligste symptomer og plager

Bilfører og andre som har vært i bilen som kolliderte med en elg vil trolig bli utsatt for en skade i større eller mindre grad. Mange plager vil gradvis kunne bli verre eller oppstå med tiden. Det er derfor veldig viktig at du har vært i kontakt med lege både rett etter ulykken og i tiden etter dersom du merker plager. Dette må gjøres slik at du har den nødvendige dokumentasjon når du skal søke erstatning.

Både fysiske og psykiske skader vil kunne føre til erstatning.

De vanligste skadene er:

 • Hodeskader
 • Nakkeskader/nakkesleng
 • Bruddskader

Det er flere psykiske lidelser skadelidte kan få etter en kollisjon med elg, en av disse og som også forekommer hyppig er PTSD.

Utmåling

Som hovedregel skal erstatningsutbetalingen dekke skadelidtes fulle økonomiske tap. Hvor stort det økonomiske tapet er vil variere fra sak til sak og skal utmåles individuelt. I tillegg vil noen også ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap, herunder menerstatning og oppreisning i de tilfellene vilkårene for det er oppfylt.

Aktuelle erstatningsposter

Under følger en liste over de vanligste erstatningspostene som kan bli aktuelle etter en trafikkulykke:

 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Erstatning for merutgifter
 • Erstatning for tapt hjemmearbeidsevne
 • Forsørgertap
 • Menerstatning
 • Oppreisningserstatning

Advokathjelp

Hvis du har vært i bilulykke med en elg og har behov for en advokat, kan vi hjelpe deg. Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg underveis i saken. Du kan enten ta kontakt direkte på telefon eller e-post til en advokat for en gratis og uforpliktende samtale, eller så kan du fylle ut skjema under dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Alle motorvogner som brukes plikter å ha en ansvarsforsikring. Et eventuelt erstatningskrav skal rettes mot det forsikringsselskapet der ansvarsforsikringen er tegnet. Dersom slik ansvarsforsikring ikke foreligger kan kravet rettes mot Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hvor mye vil jeg få i erstatning?

Erstatning utmåles individuelt noe som vil si at det ikke er mulig å fastsette en konkret generell erstatningssum. Utmålingen vil avhenge av hvor stort økonomisk tap du har lidt og om skadelidte i tillegg oppfyller vilkårene til erstatning for ikke-økonomisk tap.

Må jeg benytte meg av advokat i trafikksaker?

Det vil ofte være en fordel å benytte seg av advokat i og med at erstatningssakene ofte kan oppleves som belastende for skadelidte. Særlig gjelder dette i de tilfellene der du har blitt hardt skadet eller fått psykiske problemer som følge av ulykken, men også for mindre skader og plager.

Hvem dekker eventuelle utgifter til advokat?

Etter en trafikkulykke med elg vil det ansvarlig forsikringsselskap dekke eventuelle utgifter du måtte ha. Forsikringsselskap vil som regel også dekke rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Hjemmearbeidserstatning: – forholdet til velferdsrettlige, skatterettslige og bevisrettslige sider ved utmålingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velderdsrett, 2011 (1-02), p. 4-50.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57912/215.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!