fbpx

Oppreisning

Oppreisning

Oppreisning er en erstatningspost som er ment √• kompensere for den “tort og svie” som krenkelsen har p√•f√łrt skadelidte. Oppreisningserstatning er meget praktisk i alle tilfeller der noen er utsatt for en straffbar handling,¬†ettersom¬†vilk√•rene for oppreisning som regel er oppfylt i disse tilfellene.

Vilk√•rene for √• f√• oppreisning er nesten helt like uavhengig av om man krever erstatningen direkte fra skadevolder eller om man krever det fra Kontoret for voldsoffererstatning. En liten forskjell er det likevel, da Kontoret for voldsoffererstatning alltid har et krav om at krenkelsen har medf√łrt personskade. Hovedregelen ogs√• ellers er at krenkelsen har medf√łrt personskade, men det finnes ogs√• et viktig unntak som er meget praktisk for forn√¶rmede i straffesaker.

Vilkårene for å ha krav på oppreisning

Hovedregelen¬†om oppreisning f√łlger av skadeserstatningsloven ¬ß 3-5. Denne har to alternative hovedvilk√•r, som kan formuleres slik:

1. Enten at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har p√•f√łrt skadelidte en personskade.
2. Eller at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt et straffebud som nevnt i skadeserstatningsloven § 3-3.

At det er handlet grovt uaktsomt eller forsettlig er ikke noe stort problem i straffesaker, da dette nesten alltid er oppfylt (et praktisk viktig unntak kan v√¶re saker om uaktsom bilkj√łring der noen blir skadet, men bilf√łreren likevel f√•r bot for uaktsom kj√łring).

Alternativet om personskade

Den som alts√• har blitt p√•f√łrt en personskade som f√łlge av en grovt uaktsom eller forsettlig handling (f.eks vold) har derfor krav p√• oppreisningserstatning.

Kravet om hva som anses som “personskade” er ikke strengt. Et bl√•merke vil v√¶re mer enn nok, og psykiske skader er likestilt med fysiske. Forbig√•ende psykiske skader er ogs√• nok. Det vil v√¶re en fordel √• kunne dokumentere slike skader ved hjelp av legejournaler eller bilder.

I noen tilfelle har en straffbar handling ikke medf√łrt personskade. Men da kan en ofte finne hjelp i alternativet som beskrives nedenfor.

Brudd på straffebudene som er nevnt i § 3-3

Skadeserstatningsloven § 3-3 ramser opp en rekke straffebud. Grovt uaktsomt eller forsettlig brudd på en av disse gir krav på oppreisning selv om det ikke er tale om noen personskade.

Dette gjelder f√łlgende straffbare handlinger i straffeloven:

 • ¬ß 147 – Innbrudd
 • ¬ß¬ß 168 og¬†169 – Falsk forklaring eller anmeldelse
 • ¬ß 192¬† – Voldtekt
 • ¬ß 193 – Misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold
 • ¬ß 194 – Misbruk av¬†noen som er plassert p√• institusjon
 • ¬ß 195 – Seksuell omgang med barn under 14 √•r
 • ¬ß 196 – Seksuell omgang med barn under 16 √•r
 • ¬ß¬ß 197 og¬†198¬† – Incest
 • ¬ß 199 – Seksuell omgang med stebarn, fosterbarn eller pleiebarn
 • ¬ß 200.3 – Grovt tilfelle av seksuell handling med barn under 16 √•r
 • ¬ß 217 – Barnebortf√łring (av eget barn)
 • ¬ß 218 – “Omsorgssvikt”
 • ¬ß 219 – Vold i n√¶re relasjoner / familievold
 • ¬ß 220 – Ekteskap / partnerskap med noen under 16
 • ¬ß 228 – Legemsforn√¶rmelse (vold)
 • ¬ß 390a – Skremmende / plagsom atferd

I tillegg gjelder den hele kapittel 21 og 25 i straffeloven, hvor de viktigste bestemmelsene er:

 • ¬ß 223 – frihetsber√łvelse
 • ¬ß 224 – Menneskehandel / trafficking
 • ¬ß 227 – Trusler
 • ¬ß 266 – Utpresning
 • ¬ß¬ß 267 og 268 – Ran og grovt ran
 • ¬ß 269 – Ransforbund

Det er alts√• sv√¶rt mange straffebud som gir hjemmel for at den forn√¶rmede har krav p√•¬†oppreisningserstatning. Dette medf√łrer derfor at forn√¶rmede i nesten alle straffesaker kan kreve at politiet fremmer krav om oppreisning, ved at politiet fremmer deres erstatningskrav under selve saken.

Tilleggsvilkår ved oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning

Selv om man skulle kreve erstatningsposten direkte fra skadevolder i en straffesak, eller i en sivil sak i forliksr√•det/retten, s√• er det jo ikke sikkert at skadevolder har noe penger √• betale med. Kanskje eier han ingenting, og har s√• lav inntekt at namsmannen ikke kan ta utlegg i l√łnn eller trygd.

I de tilfellene er det meget praktisk √• s√łke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). KFV krever imidlertid alltid at vilk√•ret om personskade er oppfylt. Dette kan medf√łre at man kan f√• dom for oppreisning i retten, for eksempel for trusler, uten at man har krav p√• √• f√• dette dekket av KFV. I saker om alvorlige seksualforbrytelser er praksis slik at det ikke kreves dokumentasjon p√• personskade, rett og slett fordi det har formodningen mot seg at forn√¶rmede ikke er p√•f√łrt en psykisk skade.

Kontoret for voldsoffererstatning krever ogs√• at saken er anmeldt. Det er imidlertid ikke noe krav om at saken har f√łrt til domfellelse, da ogs√• henlagte saker kan gi grunnlag for voldsoffererstatning som f√łlge av det lavere beviskravet.

Fri rettshjelp eller bistandsadvokat

Den som har blitt utsatt for en straffbar handling vil i de fleste tilfelle ha krav p√• fri rettshjelp enten gjennom rettshjelpsloven, ved direkte dekning for Kontoret for voldsoffererstatning eller gjennom ordningen med bistandsadvokat. Ta gjerne kontakt med v√•re advokater dersom du har blitt utsatt for et straffbart forhold og √łnsker √• vite mer om hva du har krav p√•.

Utmåling av oppreisning

Utm√•ling av oppreisning er som hovedregel basert p√• en skj√łnnsmessig vurdering der¬†retten eller voldsoffererstatningsmyndighetene¬†tar i betraktning handlingens grovhet,¬†krenkelsens art¬†og skadelidtes skader. I noen tilfelle er utm√•lingen normert. Et eksempel er ved voldtekt til samleie, der H√łyesterett har normert oppreisningen til kroner 150 000.

Nedenfor f√łlger en rekke artikler som tar for seg utm√•ling av oppreisning for mange ulike typer krenkelser:

 

Familievold – veiledende dommer

Dom stikkord merknader oppreisning
LF-2016-200244 Straffeloven (2005) § 282, mor og to barn Straff: 5 år fengsel. Varighet: ca. 1 mnd familievold. 35 000 kr i oppreisning.
LG-2017-9371  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 30 dager ubetinget fengsel kombinert med samfunnsstraff. Varighet: ca. 2 år familievold.  50 000 kr til hvert barn
LF-2016-197384  Straffeloven (1902) § 219 (2), straffeloven (2005) §§ 283 og 168, ektefelle  Straff: 3 år fengsel (fradrag for skylderkjennelse, dissens). Varighet: Ca. 8 år familievold.  150 000 kr
LH-2016-152842  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: 3 år familievold.  40 000 kr til hvert barn
LB-2016-86987  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 10 mnd. fengsel til begge foreldre (fradrag for lang saksbehandlingstid, dissens: 7 mnd.). Varighet: 4 år for to av barna og 2 år for ett av barna.  60 000 kr til hvert barn
LA-2016-135179  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer Straff: 3 år fengsel. Varighet: 4 år familievold.  110 000 kr
LE-2016-10168 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 2 av 3 barn Straff: 8 mnd. fengsel til far, mor 120 dager (d√łmt for medvirkning). Varighet: minst 1,5 √•r ¬†50 000 kr til hvert barn
LF-2016-128956  Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og 272 (1), samboer (psykisk mishandling fremtredende) Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel for familievolden isolert sett og 5 mnd. for forsikringsbedrageriet, samlet 1 år og 8 mnd. Varighet: 5 år familievold.  100 0000 kr
LA-2016-122565  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: underkant av 3 år  80 000 kr
LF-2016-119668 ¬†Straffeloven (2005) ¬ß 282 og ¬ß 78 d), samboer i n√¶rv√¶r av parets to barn Straff: 1 √•r og 8 mnd. fengsel (formildende: mulig bevissthetsforstyrrelse hos tiltalte utl√łst av medikamentbruk kombinert med en s√¶rlig s√•rbarhet for p√•virkning). Varighet: Enkeltst√•ende tilfelle, men omfattende og med betydelig skadepotensiale ¬†150 000 kr til samboer, 60 000 kr til hvert barn
LH-2016-110304 Straffeloven (1902) § 219 (2), fysisk og psykisk mishandling av samboer i nærvær av to felles barn Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5,5 år med familievold.  175 000 kr til mor, 100 000 kr til hvert barn
LB-2016-56818 Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1)¬†og ¬ß 132a, psykisk og fysisk mishandling av ektefelle og domfeltes tre barn Straff: 2 √•r og 3 mnd. fengsel. Varighet: 23,5 √•r for ektefellen ¬†175 000 kr til ektefellen (mishandling i sv√¶rt lang tid og spesielt s√•rbar situasjon den f√łrste tiden hun var i Norge), 150 000 kr, 125 000 kr og 100 000 kr til de tre barna
LB-2016-1898 Straffeloven § 219 (1), ektefelle og datter Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 14 år for ektefelle, enkelttilfelle for eldste datter. Dissens: en meddommer stemte for frifinnelse og at det ikke skulle tilkjennes oppreisning  40 000 kr til ektefelle, 20 000 kr til datter
LG-2016-70753 Straffeloven (1902) ¬ß¬ß 219 (2), 132a, 127, 201, 342, psykisk og fysisk mishandling av samboer Straff: 2 √•r og 8 mnd. fengsel (overtredelsen av ¬ß 132a hadde klar sammenheng med overtredelsen av ¬ß 219 og f√łrte til en merkbar √łkning av straffen). Varighet: underkant av 3 √•r familievold. ¬†100 000 kr
LE-2015-170830 Straffeloven ¬ß 219 (1),¬† ektefelle Straff: 1 √•r fengsel. Varighet: ca. 3,5 √•r “lettere” former for vold, i kombinasjon med trusler og krenkende uttalelser ¬†70 000 kr
LG-2016-55744 Straffeloven (1902) § 219 (1), mishandling og omsorgssvikt av barn Straff: 1 år fengsel for mannen, 120 timer samfunnsstraff, subsidiært fengsel 120 dager, for kvinnen som var lettere psykisk utviklingshemmet (reduksjon for lang saksbehandlings for begge). Varighet: ca. 2 år for det ene barnet, ca. 1 år for det andre.  70 000 kr til hvert barn
LB-2016-63870  Straffeloven (1902) § 219 (1) og (2), straffeloven (2005) §§ 282 og 283, grov mishandling av barn Straff: 3 år og 6 mnd fengsel for begge foreldrene. Varighet: ca. 2 år familievold.  120 000 kr og 80 000 kr (i hovedsak vitne)
LF-2016-78111 Straffeloven ¬ß 219 (1), mishandling av fosterdatter og stes√łnn Straff: 6 mnd. fengsel (redusert bl.a. pga. tiltaltes erkjennelse av straffeskyld og lang liggetid). Varighet: mer enn to √•r. ¬†60 000 kr til hvert barn
LG-2016-57093 Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn Straff: 2 år fengsel for far, 3 mnd. fengsel for mor. Varighet: underkant av 4 år.  100 000 kr til hvert barn
LA-2016-65822 Straffeloven § 219 (1), ektefelle og fire barn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca 5 år familievold.  100 000 kr til hvert av de tre yngste barna, 20 000 kr til ektefelle (jf. Rt. 2012. 1576)
LH-2016-68000 Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: 8 mnd. familievold.  60 000 kr
LE-2016-28945 Straffeloven § 219 (1), ektefelle Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Vargihet: ca 1,5 år med fysisk og psykisk mishandling.  80 000 kr
LA-2015-193340 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og to felles barn Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 år familievold. Nedre sjikte av anvendelsesområdet for straffeloven § 219 (1).  80 000 kr til ektefellen og 90 000 kr til det ene barnet (det andre barnet hadde ikka fremsatt krav om erstatning)
LB-2015-136924 Straffeloven (1902) ¬ß¬ß 219 (1), 127, 128, 227, 326 og 342, mor og bror ¬†Straff: Ungdomsstraff og subsidi√¶r fengselsstraff p√• 9 mnd. med en gjennomf√łringstid p√• 1 √•r (overtredelsene av ¬ß 219 (1) var b√¶rende for straffutm√•lingen). Varighet: ca. 3 √•r familievold. ¬†50 000 kr til bror (tillagt begrenset vekt at tiltalte var under 18 √•r)
LE-2016-16862 Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1) og (2), samboer, felles datter og to sted√łtre ¬†Straff: 1 √•r og 9 mnd. fengsel (formildende: forut for straffeskjerpelsen og gamle forhold). Varighet: ca. 7 √•r familievold. ¬†50 000 kr til mor, 90 000 kr til ett barn og 70 000 kr for de √łvrige barna
LB-2015-206958 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), ektefelle og stes√łnn ¬†Straff: 10 mnd. (30 % fradrag pga. tilst√•else, uttalt anger og igangsettelse av sinnemestringskurs). Varighet: ca. 1,5 √•r familievold ¬†50 000 kr til ektefelle og 60 000 kr til stes√łnn
LB-2015-155477  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 2 år og 9 mnd. fengsel. Varighet: 4 år.  80 000 kr (vist til Rt. 2007 s. 1537 og LF-2014-185751)
LB-2015-171245  Straffeloven (1902) § 219 (1) 2. straffalternativ, samboer og tiltaltes datter som vitne  Straff: : 9 mnd. fengsel. Varighet: ca. 10 år, men omfanget og hyppigheten av vold var noe usikker.  60 000 kr til samboer og 30 000 kr til datteren
LA-2015-197854  Straffeloven (1902) § 219  (1) bokstav a og d, samboer  Straff: 10 mnd. fengsel (redusert med 6 mnd pga. lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 3 år.  80 000 kr
LG-2016-7643 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (2), jf. (1), grov mishandling av en par m√•neder gammel datter ¬†Straff: 2 √•r og 2 mnd. fengsel (skjerpende: funnet skyldig i en rekke mindre lovbrudd og utelukkende form√•l √• p√•f√łre smerte, formildende: tiltalte selv som hadde informert om mishandlingen). Varighet: ca. 2,5 mnd. ¬†125 000 kr
LA-2015-200448  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 3,5 år. Ikke spesielt grov vold.  50 000 kr
LB-2015-161973 Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 2 barn ¬†Straff: 120 dager fengsel (formildende¬† omstendigheter og liggetid p√• ca. 14 mnd.). Varighet: underkant av ett √•r, minst 2-3 ganger i m√•neden. Med unntak av en hendelse l√• voldsut√łvelsen i det nedre sjikt av anvendelsesomr√•det for ¬ß 219 (1). ¬†15 000 kr til hvert barn
LG-2016-3190 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (2) m.m., tidligere samboer (mor) og nyf√łdt barn som vitne ¬†Straff: 4 √•r og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 √•r familievold. ¬†150 000 kr til samboer, 125 000 kr til barnet
LB-2016-3876  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 1 mnd. fengsel (redusert med 3 mnd pga. 8 mnd. liggetid). Varighet: ca. 10 mnd. familievold.  60 000 kr
LF-2015-205401  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5 år familievold. Nedre sjikt av anvendelsesområdet til § 219 (1).  50 000 kr
LB-2015-122384  Straffeloven (1902) § 219 (1), 4 barn  Straff: 1 år fengsel for begge foreldrene (reduksjon for lang saksbehandlingstid). Varighet: 3 år og 8 mnd. familievold.  70 000 kr til de to eldste barna og 60 000 kr til de to yngste (pågikk i kortere tid for de to yngste barna)
LE-2016-34673  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel (2 mnd. reduksjon pga. tilståelse og lang liggetid).  50 000 kr
LG-2015-162721  Straffeloven (1902) § 219 (2), jf. (1), 4 stebarn  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel (25 % reduksjon pga. noe lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 2 år familievold.  100 000 kr til hvert barn
LE-2015-143577  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5,5 år familievold.  100 000 kr
LA-2015-201852 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 3 barn ¬†Straff: 1 √•r og 3 mnd. fengsel (fradrag p√• ca. 3 mnd. pga. lang irettef√łringstid). Varighet: ca. 6-7 √•r familievold. ¬†65 000 til hvert barn
LB-2015-166040 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), s√łnn, datter som vitne Straff: 5 mnd. fengsel (fradrag for delvis tilst√•else). Varighet: mer enn 4 √•r familievold. ¬†30 000 til hvert barn
LE-2016-13883  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 9 mnd. fengsel. Varighet: nesten 3 år familievold.  40 000 kr
LA-2015-204350 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), stes√łnn ¬†Straff: 7 mnd. fengsel (fradrag p√• 2 mnd. pga. tilst√•else). Varighet: to √•r familievold. ¬†80 000 kr
LG-2015-98086 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 2 d√łtre ¬†Straff: 1 √•r fengsel (hvorav 6 mnd. betinget). Varighet: 9 √•r jevnlig familievold. ¬†100 000 kr
LG-2015-110186  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle  Straff: 2 år fengsel. Varighet: ca. 30 år.  100 000 kr
LA-2015-116061  Straffeloven (1902) §§ 219 (2), 342 (1) b), ektefelle, dels i nærvær av felles datter og/eller fornærmedes datter  Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år.  150 000 kr til ektefelle, 100 000 kr til hvert barn
LF-2015-177269  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 120 timer samfunnsstraff, subsidiært 120 dager i fengsel (tungtveiende grunner for arbeidsstraff). Varighet: 1 år og 2 mnd. familievold. Nedre sjik av anvendelsesområdet til § 219 og usikre skadevirkninger.  40 000 kr til hvert barn
LA-2015-197847 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), s√łnn ¬†Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 4 √•r kontinuerlig utrygghet (den enkelte voldshandling var ikke spesielt alvorlig) ¬†100 000 kr
LE-2015-113642  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel (dissens). Varighet: ca. 6 år og 4 år. Mindretallet fant tiltalte skyldig også etter § 219 (2).  120 000 kr til hvert barn
LG-2015-101060 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), stes√łnn og 2 egne barn ¬†Straff: 1 √•r og 2 mnd. fengsel (hvorav 10 mnd. ble gjort betinget pga. lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 4 √•r for stes√łnn, 2,5 √•r og 1,5 for de to andre barna. ¬†60 000 kr til stes√łnn, 30 000 til de to andre barna
LB-2015-164927  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 5 mnd. Varighet: ca. 2 år fysisk vold.  60 000 kr
LB-2015-114439 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), EMK art. 6 nr. 1, 2 barn ¬†Straff: 1 √•r fengsel, hvorav 6 mnd. betinget med pr√łvetid p√• 2 √•r). Varighet: 6,5 √•r familievold. Volds- og trusselregime med betydelig skadepotensiale. ¬†50 000 kr til hvert barn
LH-2015-100836 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 2 barn ¬†Straff: 1 √•r og 3 mnd. fengsel, hvorav 9 mnd. betinget med pr√łvetid p√• 3 √•r. Varighet: 3 √•r familievold. ¬†75 000 kr til hvert barn
LH-2015-63490 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), ektefelle og en av s√łnnene ¬†Straff: 1 √•r og 2 mnd, hvorav 6 mnd. ble gjort betinget pga. liggetid hos politiet. Varighet: ca. 4 √•r familievold. ¬†80 000 kr til ektefelle og 40 000 kr til s√łnnen
LB-2015-89297  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 6 barn  Straff: 4 år fengsel (dissens: 5 år i likhet med tingretten). Skjerpende momenter som gjaldt bruk av redskaper og metoder for avstraffelse. Varighet: mer enn 10 år familievold.  100 000 kr til ektefelle og 130 000 kr til hvert barn
LE-2015-70155  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: 18 år fysisk og psykisk vold.  100 000 kr
LF-2015-80603  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget. Varighet: 1 år vold.  50 000 kr
LB-2015-32681  Straffeloven (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 6 mnd. fengsel for begge foreldrene.  Varighet: 10 mnd. mishandling.  30 000 kr
 LH-2015-74701  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 3 barn i hovedsak som vitner.  Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: 16 år grov vold.  50 000 kr til ektefelle, 30 000 kr til ett barn og 10 000 til ett barn
LH-2015-19404  Straffeloven (1902) § 219 (2), 4 barn  Straff: 3 år fengsel for begge foreldrene. Varighet: 6 år fysisk og psykisk vold  120 000 til hvert barn (mindretall: 100 000)
LA-2015-92150  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle, 3 felles barn og 1 stedatter  Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 8 år vold.  100 000 til alle fornærmede
LF-2015-20039  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 7 mnd. betinget pga. tilståelse. Varighet: 5 år vold.  30 000 kr
LB-2014-202480  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og felles datter  Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel. (dissens: 3 år pga. skjerpende omstendigheter). Varighet: ca. 3,5 år vold.  150 000 kr til ektefelle og 15 000 kr til datteren
LB-2014-197253  Straffeloven § (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 7 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 mnd. vold.  20 000 kr
LF-2015-34482 Straffeloven (1902) ¬ß¬ß 219 (1), 227 1. straffalternativ, samboer og hennes to¬†d√łtre ¬†Straff: 1 √•r og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2 √•r vold og trusler. ¬†100 000 kr til en stedatter og 20 000 kr til den andre (kun trusler etter ¬ß 227)
LE-2015-25177  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år. vold og trusler.  100 000 kr (mindretall: ikke grunnlag for erstatning)
LA-2015-47747 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 1 barn ¬†Straff: 1 √•r og 4 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1 √•r vold (delvis grov vold) ¬†100 000 kr (jf. Rt. 2012 s. 1576, skjerping av strafferammene b√łr p√•virke niv√•et)
LH-2015-38453 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), samboer ¬†Straff: 1 √•r fengsel, hvorav 4 mnd. betinget (formildende: erkjennelse av faktiske forhold og sen p√•d√łmmelse). Varighet: ca. 2 √•r vold. ¬†80 000 kr
LB-2014-199831  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 1 barn som vitne  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel (dissens). Varighet: ca. 6 år mishandling.  75 000 kr til ektefelle og 50 000 kr til barnet
LB-2015-3875 Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer  Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: Ett tilfelle av grov vold.  70 000 kr
LE-2015-77753  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og to barn  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: underkant av to år  50 000 kr til samboer og 75 000 til hvert barn
LF-2015-24142  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 6 barn Straff: 2 år fengsel. Varighet: Uforutsigbart og regelmessig over ca. 1,5 år.  60 000 kr til ektefelle og 75 000 til hvert barn
LA-2015-13849 Straffeloven (1902) ¬ß¬ß 219 (1)¬†og¬†227 1. straffalternativ, samboer ¬†Straff: 1 √•r og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 √•r mishandling ¬†100 000 kr (jf. Rt. 2014 s. 392: markert √łkning i straffeniv√•et vil p√•virke oppreisningsbel√łpet)
LF-2015-12243  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer og 2 felles barn  Straff: 2 år fengsel (formildende: liggetid hos påtalemyndigheten). Varighet: ca. 12 år vold.  100 000 kr til hver av de fornæmede
LB-2014-192330 Straffeloven (1902) § 219 (1), to barn  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget (lagt vekt på Barnekonvensjonen art. 3). Varighet: ca. 3 år vold.  40 000 kr til hvert barn
LE-2014-204944 Straffeloven (1902) § 219 (2), 1 datter Straff: 1 år og 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 år grov vold.  120 000 kr (og 320 000 kr i menerstatning)
LB-2014-173968  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år fengsel, hvorav 3 mnd. betinget (fradrag for lang saksbehandlingstid). Varighet: mer enn 2 år.  70 000 kr
LB-2015-5865 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 2 åg og 9 mnd. fengsel. Varighet: ca. 14 år vold.  70 000 kr til hver av de fornærmede
LA-2015-12003  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 6 mnd. fengsel, hvorav 3 mnd. betinget. Varighet: underkant av 2 år vold.  60 000 kr
LE-2015-58445 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (2), s√łnn ¬†Straff: 1 √•r fengsel. Varighet: ca. 5 mnd. mishandling. 60 000 kr
LH-2015-32258  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav, 3 mnd. betinget. Varighet: ca. 1,5 år, spesifisert til 4 enkelthendelser. 70 000 kr
LB-2014-202462 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og hennes datter som vitne  Straff: 7 mnd. fengsel. Varighet: ca. 3 år vold.  70 000 kr til ektefelle og 90 000 kr til hennes datter
LF-2014-120474-1 Straffeloven (1902) § 219 (2), datter Straff: 2 år fengsel, hvorav 1 år og 6 mnd. betinget pga. brudd på EMK art. 6 nr. 1, jf. EMK art. 13. Varighet: ca. 3 år vold og drapstrusler.  120 000 kr
LH-2014-204359 Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), samboer Straff: 7 mnd. fengsel, hvorav 3 mnd. betinget pga. lang tid f√łr hovedforhandling ble avholdt.¬†Varighet:¬†minst 10 mnd. vold. ¬†60 000 kr
LA-2015-439 Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og (2), 228 (1), jf. §232, tidligere samboer, 1 barn  Straff: 3 år og 4 mnd. fengsel. Varighet: ca. 8,5 år mishandling av tidligere samboer,  200 000 kr til samboer og 30 000 til barnet
LB-2014-187508 Straffeloven (1902) § 219 (2), 3 barn  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel, hvorav 10 mnd. betinget pga. brudd på EMK art. 6 nr. 1. Varighet: ca. 3, 5 år mishandling.  100 000 kr til hvert barn
LG-2014-172276 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (2), ektefelle og s√łnn ¬†Straff: 2 √•r og 9 mnd. Varighet: 21 √•r fysisk og psykisk mishandling. ¬†75 000 kr til ektefelle og 100 000 kr til s√łnnen
LE-2014-185681 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), s√łnn og stes√łnn ¬†Straff: 1 √•r fengsel. Varighet: 2,5 √•r vold og trusler om vold. ¬†25 000 kr til s√łnn og 40 000 kr til stes√łnn
LB-2014-118433  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: 2 år mishandling.  80 000 kr
LF-2014-90687  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 1 år fengsel, hvorav 9 mnd. betinget pga. sakens særlige omstendigheter og domfeltes eneansvar for yngre barn. Varighet: ca. 6 år mishandling.  70 000 kr
LH-2014-123493  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 3 måneder betinget. Varighet: fysisk vold ved to anledninger  75 000 kr
LG-2014-131571  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav 3 mnd. betinget. Varighet: ca. halvt år vold.  100 000 kr
LG-2014-112811 Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 2 barn ¬†Straff: 1 √•r og 2 mnd. fengsel, hvorav 100 mnd. betinget pga. tidsforl√łpet. Varighet: ca. 6 mnd. vold. ¬†75 000 kr til hvert barn
LF-2014-47398  Straffeloven (1902) § 219 (1), 5 barn  Straff: 1 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget. Varighet: totalt ca. 12 år mishandling.  65 000 kr til to av barna og 25 000 kr til de tre andre
LB-2014-80487 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (2), ektefelle og 2 barn ¬†Straff: 1 √•r og 10 mnd. fengsel, hvorav 1 √•r betinget med pr√łvetid p√• to √•r pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: 6 √•r og 4 mnd. vold. ¬†70 000 kr til ektefelle og 90 000 til hvert barn
LA-2014-157007 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), s√łnn ¬†Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 6 √•r vold og trusler om vold. ¬†60 000 kr
LG-2014-80215  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år betinget fengsel pga. brudd på EMK art. 6. Varighet: 6 måneder vold.  100 000 kr
LH-2014-115515  Straffeloven (1902) §§ 219 (1) 228, datter  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget for far (§ 219). 30 dager betinget fengsel for mor (§ 228). Varighet: mer enn to år.  100 000 kr
LF-2014-88904  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 120 timer samfunnsstraff pga. domfeltes psykiske diagnose og tilståelse. Varighet: ca. 2 år. vold i nedre sjiktet av anvendelsesområde for § 219 (1)  50 000 kr
LH-2014-89236  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer (ikke i tradisjonell forstand)  Straff: 2 år fengsel (dissens). Varighet: ca. 4 år vold. Uttalelse om husstandsfellesskap og hensynene bak § 219.  90 000 kr
LG-2014-49715  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år vold.  100 000 kr til ektefelle og 30 000 kr til hvert barn
LE-2014-75505 Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), ¬†ektefelle og stes√łnn ¬†Straff: 1 √•r fengsel. Varighet: ca. 2 √•r vold. ¬†50 000 kr til hver av de forn√¶rmede
LB-2014-52616 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), 2 barn ¬†Straff: Frifunnet (ikke tilstrekkelig bevis). Varighet: ca. 5 √•r vold. ¬†50 000 kr til hvert barn, jf. Rt. 2005 s. 1322 om “klar sannsynlighetsovervekt” som vilk√•r (dissens).
LB-2014-95850  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 5 barn (frifunnet for mishandling av ektefelle og ett barn)  Straff: 5 år fengsel (relevant å sammenligne med straffenivået for voldtekt, jf. Prop 97 L (2009-2010) s. 32 og Rt. 2007 s. 1537). Varighet: totalt ca. 21 år mishandling.  150 000 kr til 4 av 5 barn
LH-2014-73532  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget. Varighet: minst 1,5 år med vold og krenkende uttalelser.  75 000 kr
LB-2014-13067  Straffeloven (1902) § 219 (1), jf. (3), 2 barn  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel for far, 1 år og 3 mnd. for mor. Varighet: ca. 3 år mishandling.  120 000 kr til ett barn og 90 000 kr til det andre
LE-2013-189278  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 9 mnd. fengsel. Varighet: enkeltstående tilfelle av vold.  60 000 kr
LB-2014-19874 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), ektefelle ¬†Straff: 1 √•r fengsel, hvorav 6 mnd. betinget med pr√łvetid p√• to √•r pga. lang liggetid. Varighet: ca. halvt √•r mishandling. ¬†80 000 kr
LH-2014-51141  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 3 år vold.  100 000 kr
LB-2014-21645  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 4 barn  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 21 år vold.  120 000 kr til ektefelle, 100 000 kr til ett barn, 80 000 kr til to barn og 60 000 kr til ett barn
LB-2014-2899  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: underkant av to år med vold og trusler  70 000 kr
LF-2013-210561 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), samboer ¬†Straff: 1 √•r og 2 mnd. fengsel, hvorav 120 dager betinget pga. lang saksbehandlingstid (formildende: forn√¶rmedes medvirkning til konflikt, skjerpende: tidligere d√łmt for vold). Varighet: ca. 1 √•r ¬†50 000 kr
LA-2013-209020  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 4 år mishandling, i hovedsak trakassering  60 000 kr
LF-2013-208764  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 15,5 år vold.  100 000 kr
LB-2013-186553  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel for begge foreldrene. Varighet: ca. 3,5 år vold og trusler.  50 000 kr til ett barn og 35 ooo kr til to barn
LA-2014-16382  Straffeloven (1902) § 219 (1), tidligere samboer, deres to barn, ny samboer og hennes to barn  Straff: 3 år fengsel og 5 år kontaktforbud. Varighet: totalt 16 år vold.  100 000 kr og 80 000 kr til domfeltes barn, 70 000 kr og 40 000 kr til stebarna og 60 000 kr til den nye samboeren.
LH-2013-188431  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel, hvorav 2 mnd. betinget pga. sakens alder. Varighet: underkant av 1 år  40 000 kr
LF-2013-81106  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1,5 år vold.  50 000 kr til ektefelle og 20 000 kr til hvert barn
LH-2014-78002  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1 år vold.  90 000 kr
LE-2014-3149  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og hennes datter  Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 år vold.  125 000 kr til samboer og 75 000 kr til datteren hennes
LE-2013-200213  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og to barn  Straff: 2 år fengsel, hvorav 1 år betinget pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: ca. 21 år vold.  100 000 kr til hver av de fornærmede
LB-2013-129305 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (2), ektefelle og s√łnn ¬†Straff: 3 √•r fengsel. Varighet: ca. 20 √•r for ektefelle og ca. 11 √•r for s√łnnen. ¬†100 000 kr til begge forn√¶rmede (s√łnnens Aspergers syndrom og s√•rbare situasjon talte for h√łyere bel√łp enn ellers)
LA-2013-162109  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel. Varighet: 1 år vold.  30 000 kr
LA-2013-166293 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (1), samboer og 1 felles barn ¬†Straff: 1 √•r og 4 mnd. fengsel, hvorav 10 mnd. betinget med pr√łvetid p√• to √•r pga. saken l√• i nedre sjiktet av anvendelsesomr√•det til ¬ß 219 og sakens alder. Varighet: ca. 6 √•r vold. ¬†40 000 kr til samboer og 60 000 kr til barnet
LH-2013-136935 ¬†Straffeloven (1902) ¬ß 219 (2), samboer og 1 felles barn ¬†Straff: 2 √•r og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 24 √•r for ektefelles, fra barneskolealder til en alder av 17 √•r for s√łnnen. ¬†100 000 kr til samboere og 75 000 kr til s√łnnen
LA-2013-118571-2  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 5 mnd. Varighet: ca. 4 år vold.  60 000 kr
LE-2016-99126

Se TGJOV-2015-164934 for fastsettelsen av oppreisning.

 Straffeloven (1902):

§ 195 (1) 1. pktm.: 7 overtredelser

§196 (1): 3 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3): 64 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm.: 35 overtredelser

 Straff: 12 år forvaring med minstetid på 8 år.

Internettovergrepene var mest alvorlig og dannet utgangspunktet for den samlede straffutmålingen.

Isolert ville det store antallet overtredelser av ¬ß 200 medf√łrt fengsel opp mot 6-7 √•r.

Varighet: begått over en periode på 11 år.

111 fornærmede, hvor de fleste var 11-12 år gamle

 Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 150 000 kr
Rt. 2009 s. 140  Straffeloven (1902) § 200 (2) og (3): 46 jenter mellom 9 og 16 år (25 av tilfellene subsumert under tredje ledd)  Samlet straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Straff isolert for nettovergrepene: mellom 2 år og 6 mnd. og 3 år fengsel

Internettovergrepene foregikk over ca. 3 år.

20 000 kr til hver av de fornærmede for overtredelsen av § 200 (2), jf. (3).
LG-2016-174897 Straffeloven (2005):

§ 300, jf. § 299, 1 fornærmet

§§ 291 (1) c) og  302, 2 fornærmede

 

 

 Straff: 12 år fengsel

Varighet: ca. halvt år for (1) og 1,5 mnd. for (2)

 De tre fornærmede fikk 200 000 kr hver i oppreisningserstatning for nettovergrepene.
LE-2016-38512

Se TNERO-2015-155920 for fastsettingen av oppreisningen.

 Straffeloven (1902):

§ 192 (1) c), 16 fornærmede

§ 192 (1) c), jf. § 49, 5 fornærmede

§ 200 (2) 2. pktm., 11 fornærmede

¬†Straff: 9 √•rs fengsel (fradrag for tilst√•else, tiltaltes alder og etterf√łlgende forhold)

20 gutter, de fleste under 16 år

Til sammen 135 voldtekter

 

 Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 175 000 kr til hver av dem

Konkret rimelighetsvurdering, herunder hensynstatt at bilder ble publisert

LA-2015-63380  Straffeloven § 195 (1), 1 fornærmet under 14 år

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 20 fornærmede under 16 år, samt flere uidentifiserte

Straffeloven § 204a (1) a, 3 fornærmede

¬†Straff: 5 √•r, hvorav 2 √•r betinget med pr√łvetid p√• 3 √•r. ¬†Retten har differensiert oppreisningen fra 25 000 kr¬†til 175 000 kr
LE-2011-120581  Straffeloven (1902) § 192 (1) c), 5 fornærmede , hvorav 4 under 14 år

Straffeloven (1902) § 192 (1) c), jf. § 49, 3 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 15 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 2 fornærmede

 

 

 Straff: 10 år forvaring med en minstetid på 7 år. Voldtektene veide tyngst.

Varighet: I ca. 6 √•r presset og truet han mindre√•rige jenter til √• sende filmer og bilder av seg selv der de utf√łrte seksuelle handlinger som oppfylte kravene til voldtekt

 Retten har differensiert oppreisningen fra 20 000 kr til 200 000 kr
LE-2013-67470  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

 Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsene av § 200 (2) 2. pktm. til fengsel i ca. 2 år.

Samlet over 50 voldtekter

 Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 30 000 kr.
TOVRO-2016-491  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 12 fornærmede under 16 år

Straffeloven (1902) § 201 c), 22 fornærmede under 16 år

 Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel totalt, hvorav 8 mnd. gjaldt besittelse av barnepornografi (trukket fra totalt 5 mnd. for tilståelse og lang saksbehandlingstid)  15 000 kr til 4 fornærmede,

30 000 kr til 3 fornærmede og

50 000 kr til 1 fornærmet

Alle knyttet til § 200 (2) 2. pktm.

LF-2012-66894  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 12 år gammel jente

Saken gjaldt også andre mindre straffbare forhold.

 Straff: 120 dager fengsel

Varighet: 3 enkelttilfeller

 15 000 kr
LB-2014-158039  Straffeloven (1902) § 200 (2), jf. (3), 12-13 år gammel jente  Straff: 8 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av § 201 (1) c) som isolert sett kvalifiserer til en straff av ubetinget fengsel i flere mnd., jf. LF-2012-136668)

Varighet: ca. 2,5 år

 50 000 kr
TSGUD-2014-71791  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm, 15 fornærmede

 

Straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsen av § 200 (2) 2. pktm. til en straff på mange mnd. ubetinget fengsel.

Formildende at bildene ikke ble videreformidlet og at jentene visste hvem de sendte dem til. I tillegg vektlegges jevnbyrdighet i alder og utvikling.

¬†Kun d√łmt til √• betale oppreisning til 5 av de forn√¶rmede. Retten har differensiert oppreisningen¬†fra 20 000 kr til 50 000 kr.
LA-2014-14636  Straffeloven § 201 c), 14 år gammel jente

 

 Straff: 7 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av straffeloven § 196)

Isolert sett burde overtredelsen av ¬ß 201 c) medf√łrt en ubetinget fengselsstraff av noen mnd. varighet.

Varighet: Ca. 9 mnd. nettsex.

 50 000 kr (omfattet også seksuell omgang ved to anledninger)
 LB-2012-192905  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 1 barnebarn

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 1 barnebarn

 Straff: 120 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget fengsel.  50 000 kr til begge barnebarna.

Tiltalte ble frifunnet for overtredelse av ¬ß 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. ¬ß 49, men det stilles mindre strenge beviskrav for¬†de sivile kravene¬†enn for avgj√łrelsen av straffekravet.

TSGUD-2012-199310  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmedede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

 Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Overtredelsen av § 200 kvalifiserte isolert sett til rundt 2 år fengsel.

 30 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

 

15 000 kr til en fornærmet (§ 200 (2) 2. pktm.).

De √łvrige forn√¶rmede oppfylte ikke lovens krav til “skade” i skadeerstatningsloven ¬ß 3-5.

LG-2011-170039  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 6 fornærmede  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel.

Straffen omfatter ogs√• ett enkelttilfelle som f√łrte til¬†brudd p√• strl. ¬ß 196 (1), samt overtredelser av strl. ¬ß¬ß 201 c), 203 c) og 204a (1) a).

 50 000 kr til to fornærmede, 30 000 kr til en fornærmet.
TLIST-2011-106628  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 1 fornærmet

 Straff: 7 mnd. fengsel  15 000 kr og 20 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

Retten¬†uttalte at fors√łk p√• overtredelse av strl. ¬ß 200¬†(2) 2.¬†pktm. jf.¬†(3) i gitte situasjoner kan v√¶re ansvarsbetingende. Det ville imidlertid¬†v√¶re √• strekke oppreisningsansvaret for langt dersom dette ogs√• skulle omfatte et enkelt tilfelle av nettbasert kontakt av et slikt begrenset omfang som i denne aktuelle saken.

LF-2016-147383 Straffeloven (2005) § 299 b), jf. § 300 c)

Samt overtredelse av strl. (2005) § 305a, strl.(1902) § 195 (1) 1. straffealternativ og § 200 (2) 2. pktm., jf § 201 (1) c

Alle overtredelsene gjaldt samme fornærmede

 Straff: 5 år fengsel.

Isolert sett 4 år for overtredelsen av § 299 b), jf. § 300 c)

 

Varighet på handlingene: 6-7 mnd.

 120 000 kr
LF-2012-66894  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Samt andre mindre overtredelser.

 Straff: 120 dager fengsel.

Internettovergrepene overfor jenta var bærende for straffutmålingen.

Varighet: 3 anledninger

 15 000 kr

(Dissens: en dommer fant at det ikke var p√•f√łrt “skade”)

LF-2012-11983  Straffeloven (1902) §§ 200 (2) 2. pktm. og § 201 (1) c

Overtredelsene gjaldt 3 fornærmede.

Det var også begått andre overtredelser.

 Straff: 6 år fengsel.

Straffen gjaldt også en forsettlig voldtekt og to grovt uaktsomme voldtekter.

 30 000 kr til to av de fornærmede.

Tiltalte ble frifunnet for oppreisningserstatning til den tredje.

LA-2008-48875  Straffeloven § 200 (2), jf. (3), 25 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm, 21 fornærmede

 Straff: 4 år og 3 mnd. fengsel.

Straffen gjaldt også for to brudd på strl. § 195 (1) 2. straffealternativ.

 20 000 kr til de fornærmede under § 200 (2), jf. (3).

For forholdene under § 200 (2) 2. pktm. var ikke vilkårene for oppreisningserstatning til stede.

TSOST-2016-133109  Straffeloven (1902) §§ 35, 192, 195, 200, 201, 204a, 222 og 223  Straff: 12 år forvaring med en minstetid på 10 år

38 mindreårige jenter, hovedsakelig i alderen 11-13 år

 Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 200 000 kr
TAUAG-2015-12143  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 7 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 16 fornærmede

Samt overtredelse av strl. § 227, 204a, 201b og c

 Straff: 1 år og 6 mnd. ungdomsstraff

 

Handlingenes varighet: ca. 9 mnd.

 15 000 kr til 6 fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3)

Retten har differensiert oppreisningen for 14 av de fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 fra 10 000 kr til 15 000 kr

 

 

Item #3
Item #3
Hjemmeran
LB-2016-159905  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Straffeloven (1902) § 223 (1)

Grovt hjemmeran og frihetsber√łvelse, beg√•tt av to i fellesskap.

 Straff: 2 år og 4 mnd.

Utgangspunktet var 3 år, men det ble gjort fradrag for lang saksbehandlingstid, delvis erkjennelse av straffeskyld og anketrekking.

 

 100 000 kr

Det bemerkes at H√łyesterett ikke har fastsatt noen norm for oppreisingsbel√łpet i saker som den foreliggende. I lagmannsrettspraksis synes niv√•et √• ligge omkring 100¬†000 kroner, jf. eks. Rt-2015-1300 avsnitt 7 og LA-2011-40424. Normen p√• 150¬†000 kroner i voldtektssaker gir ogs√• en viss veiledning om et passende niv√• i saker om grove hjemmeran.

 LH-2017-53393  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran utf√łrt av to gjerningspersoner med finlandshetter og v√•pen.

 Straff: 2 år fengsel til A, 1 år og 6 mnd. fengsel til B

Lavere straff for B enn for A fordi hun ikke deltok i planleggingen av ranet og fordi hun ikke var tidligere straffet som A var. Ranet B ble d√łmt for, l√• n√¶rt opp mot grovt ran, og det ga i seg selv ingen grunn til noen stor reduksjon av straffen.

 120 00o kr
LB-2016-108190  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1),

samt § 132a og andre straffebud

Grovt ran og motarbeidelse av rettsvesenet. Det ble brukt balltre og elektrosjokk under ranet.

 Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel for A, 2 år og 4 mnd. fengsel for B

Ranet av C var b√¶rende for straffeutm√•lingen for begge. A ble funnet skyldig for simpelt ran, men i det √łvre sjiktet mot grovt ran. B ble derimot funnet skyldig for grovt ran, men i det nedre sjiktet.

 30 000 kr

Lagt vekt p√• at C matte tale mye juling og smerte, samt at han i tillegg f√łlte frykt som f√łlge av bruk av elektrosjokkv√•pen mot ham og at han brukte pacemaker

 LB-2015-176107  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt ran mot et eldre ektepar i deres hjem.Det ble tatt verdisaker for nesten 3 millioner kr, truet med våpen og brukt vold.

 Straff: 4 år og 2mnd. fengsel for A, 4 år fengsel for B

Mennene var domfelt for diverse andre forhold, herunder vinning, vegtrafikkforhold og trusler.

 120 000 kr til de to fornærmede
LB-2015-75369  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran der det ble ut√łvd vold.

¬†Straff: Fengesel i 1 √•r 8 mnd. for en gjerningsperson, 2 √•r for en annen og 1 √•r og 10 mnd. for tredjemann. Halvparten ble gjort betinget som f√łlge av brudd p√• EMK art. 6 nr. 1.

 

 75 000 kr til de to fornærmede

Lagmannsretten viser til at det i rettspraksis ikke er etablert noe fast nivå for utmåling av oppreisning ved ran. Nivået synes likevel i nyere praksis å ligge i området fra i underkant av 50 000 kroner til opp mot 100 000 kroner

LB-2015-58881  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Medvirkning til grovt ran mot ung jente som var alene hjemme med sin 4-årige bror

¬†Straff: Fengsel i 60 dager, som anses sonet ved varetekt, samt samfunnsstraff i 300 timer med 1 √•rs gjennomf√łringstid, subsidi√¶rt fengsel i 1 √•r og 6 m√•neder

Anken var forlagt hos statsadvokaten i nesten 4 √•r. Det ekstraordin√¶re tidsforl√łpet i saken m√•tte anses som et ¬ęhelt spesielt forhold¬Ľ som gjorde det forsvarlig √• reagere med en reaksjon i frihet selv p√• en s√• alvorlig forbrytelse.

 100 000 kr

Lagmannsretten uttaler at det ikke er utviklet noe “normalniv√•” for oppreisning til ransofre.

LG-2014-172924  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt ran av eldre aleneboende mann som lå og sov. Det ble begått betydelig vold.

 Straff: Fengsel i 3 år og 9 mnd. for A og 3 år og 6 mnd. for B

Det grove ranet var den altdominerende faktor ved den konkrete straffefastsettelse

 100 000 kr

Det ble vist til¬†handlingens objektive grovhet, skadevoldernes hensynsl√łse adferd og skadelidtes subjektive opplevelse av at hans siste time var kommet, i tillegg til hans reduserte trygghetsf√łlelse og vedvarende s√łvnvansker

LE-2014-91422  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

To gjerningsmenn, maskert med finlandshetter og med softgun, utga seg for å være fra politiet og ranet en familie i sitt hjem.

 Straff: Fengsel i 2 år og 6 mnd. for A og 1 år for B  75 000 kr til to fornærmede,

50 000 kr til en fornærmet og

10 000 til to fornærmede

LB-2014-75749  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran. Ranet ble beg√•tt av flere i fellesskap mot en eldre forsvarsl√łs mann, gjaldt betydelige verdier og p√•gikk over lang tid.

 Straff: 2 år fengsel, hvorav 9 mnd. ble gjort betinget

Straffen ble reusert med ca. 1 år fordi strl. § 64 (1) kom til anvendelse.

 90 000 kr
LG-2013-163613  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Straffeloven (1902) § 257, jf. § 258

Hjemmeran av eldre kvinne og grovt tyveri

 Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel.

I skjerpende retning ble det lagt vekt p√• at domfelte hadde fulgt etter kvinnen over to timer f√łr han presset seg inn hos henne og ut√łvet vold. Han var straffet tre ganger siden 2012.

 50 000 kr
LG-2012-147060  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran¬†gjennomf√łrt sammen med ytterligere 2 personer overfor en tidligere rusmisbruker. Det var nyttet en pistollignende gjenstand, maskering, og forn√¶rmede var bundet og et skjerf var knyttet foran √łynene mens ranet p√•gikk.

 Straff: 1 år og 4 mnd fengsel for A og 10 mnd. fengsel for B  20 000 kr
LE-2013-1411  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran hos familie.

 Straff: 5 år fengsel

Straffen inkluderte en resttid p√• 2 √•r og 182 dager etter pr√łvel√łslatelse fra soning etter en tidligere dom for flere ran.

 100 000 kr til hver av de tre fornærmede
LG-2012-82344  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

samt strl. §§ 229 1. straffealternativ, jf. § 232 og § 222 (1) 1. straffealternativ

Grovt hjemmeran mot elder mann og hans nabo

 Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel til mann og kvinne  75 000 kr til den eldre mannen og

40 000 kr til naboen

LA-2012-114420  Straffeloven § 268 (1), jf. § 267 (1)

Simpelt hjemmeran av 81 år gammel mann.

 Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel

Prinsipielle uttalelser om straffutm√•lingen ved hjemmeran. Slike ran kunne ikke bed√łmmes mildere enn ran av bensinstasjoner og kiosker, blant annet fordi ransofferet ved hjemmeran som regel vil v√¶re prisgitt raneren for et lengre tidsrom noe som er egnet til √• √łke redselen og belastnngen.

 5000 kr
LG-2012-60870  Straffeloven § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt ran og falsk anklage.

¬†Straff: Fengsel i 3 √•r og 6 m√•neder, der 1 √•r og 6 m√•neder gj√łres betinget med en pr√łvetid p√• 2 √•r

Dommen er en fellesstraff med to tidligere dommer på samfunnstjeneste.

 50 000 kr
LE-2012-49059  Straffeloven § 268 (2), jf. § 267 (1)

Tre menn d√łmt for grovt hjemmeran av eldre mann og legemsbeskadigelse under ranet. Ranet var utf√łrt p√• en usedvanlig r√• og brutal m√•te. Det ble anvendt vold i et omfang og grovhet langt ut over det som m√•tte fortone seg som tilstrekkelig og n√łdvendig for √• oppn√• vinningen.

 Straff: 3 år og 4 mnd. fengsel for begge forhdol hovedmannen etter fradrag for EMK-brudd og strafferabatt. Medvirkerne fikk 2 år og 4 måneder og 2 år og 6 måneder, hvorav 9 måneder betinget for begge.  150 000 kr
TOVRO-2012-70835  Straffeloven § 268 (1), jf. § 267 (1)

Simpelt hjemmeran

 Straff: 2 år og 4 mnd. fengsel

Straffen gjaldt et simpelt ran til, samt kj√łring i narkotikap√•virket tilstand, kj√łring uten gyldig f√łrerkort, brudd p√• knivforbudet, bruk av narkotika samt for drikking av alkohol p√• offentlig sted. Ranshandlingene var det som veide tyngs, s√¶rlig hjemmera.

 20 000 kr
LA-2011-88303  Straffeloven (1902) § 268 (1), jf. § 267 (1)

√ėvre sjiktet av simpelt hjemmeran og legemsbeskadigelse, samt andre mindre straffbare forhold

 Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel

Allmennpreventive hensyn tilsa en streng ubetinget fengselsstraff ved ¬ęhjemmeran¬Ľ som her. Isolert l√• straffeniv√•et for ranet, bed√łmt som simpelt ran, p√• fengsel i ca. to √•r.

 60 000 kr til en fornærmet og

15 000 kr til en fornærmet

LE-2011-176582  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

samt strl. § 162

Medvirkning til grovt hjemmeran, samt innf√łring av narkotika

 Straff: 5 år og 6 mnd. fengsel samlet

Isolert sett kvalifiserte Bs medvirkning fengsel i rundt 1 ¬Ĺ √•r.

 40 000 til hver av de tre fornærmede

Det ble her vektlagt at de fornærmede ble bundet og kneblet, at handlingene foregikk over flere timer og at de alle tre hadde sterke ettervirkninger

Rt. 2012 s. 283  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Tre grove hjemmeran av tre eldre mennesker utf√łrt il√łpet av fire dager. Volden var usedvanlig brutal, og fullstendig un√łdvendig

 Straff: Samlet straff på 7 år og 3 mnd. for den ene, og 8 år for den andre ankende part.

H√łyesterett viste til at endringen av straffeloven i 2010 som gjaldt straffskjerpelse for uprovoserte voldshandlinger, m√•tte f√• betydning i saken. Det ble ogs√• lagt vekt p√• at den grove volden var ut√łvet mot hjelpel√łse eldre, at mobil vinningskriminalitet medf√łrer store samfunnsmessige og strafferettslige utfordringer og at ranene var godt planlagt og organisert.

 100 000 kr til hver av de fornærmede
LH-2011-124429  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Medvirkning til grovt ran av forsvarsl√łs eldre mann med svak psykisk og fysisk helse.

¬†Straff: 2 √•r fengsel, hvorav seks m√•neder ble gjort betinget med en pr√łvetid p√• to √•r pga. personlige forhold.

Det ble lagt vekt på allmennpreventive hensyn og hennes sentrale rolle i planleggingen a ranet.

 80 000 kr

Erstatningsbel√łpet l√• i √łvre sjikt av naturlig utm√•ling for et grovt hjemmeran hvor selve volds- og trusselut√łvelsen var mindre omfattende. Grunnlaget for utm√•lingen var handlingens art og grovhet, sammen med de plager som forn√¶rmede var blitt p√•f√łrt.

LB-2011-39351  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1) og

straffeloven § 229 2. straffealternativ, jf. § 232

Grovt hjemmeran hvor det ble truet med kniv og benyttet vold

¬†Straff: 2 √•r fengsel, hvorav 1 √•r betinget med en pr√łvetid p√• 3 √•r.

Domfelte var 17 år og 6 mnd. på gjerningstiden. På grunn a sakens grovhet og at tiltalte hadde pådratt seg nye forhold, var det ikke aktuelt å anvende samfunsstraff.

 80 000 kr

Lagmannsretten kunne ikke se at rettspraksis ga grunnlag for √• si at bel√łpet var for lavt. Det ble vist¬† til at normaloppreisningen ved voldtekt, som ogs√• anvendes ved relativt grove voldtekter, inntil helt nylig har ligget p√• kr 100¬†000. Dette ville v√¶re retningsgivende for oppreisningsniv√•et i andre typer voldssaker hvor det ikke er etablert noe normalniv√•.

LB-2010-167186  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1),

§ 267 (1) og § 162 (1) og våpenloven § 33

Ett simpelt og ett grovt ran i samme leilighet. Ene fornærmede var til stede under begge ranene.

Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel

De to ranene veide tyngst i straffeutm√•lingen. Domfelte¬†ikke kan regnes som hovedmannen bak ranene, har han hatt en aktiv rolle ved utf√łrelsen, og hans deltakelse var planlagt p√• forh√•nd.

 60 000 kr og 100 000 kr til de to fornærmede
LG-2010-42871  Straffeloven (1902) § 268 (1), jf. § 267 (1),

samt flere andre straffebud

Simpelt ran hvor det ble ut√łvd langvarig og grov vold.

 Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel, for den ene gjerningsmannen, og 2 år og 6 mnd. fengsel for den andre.

Straffeutm√•lingen gjaldt flere straffbare forhold. Retten uttalte for f√łrstnevnte at¬†fengsel i opp mot 2 √•r hadde v√¶rt passende om hjemmeranet skulle vurderes separat, s√¶rlig n√•r man tok hensyn til hans voldshistorikk. Den andre gjerningsmannen¬†hadde en mindre sentral roll, men forholdet ville utvilsomt ha f√łrt til en lengre ubetinget fengselsstraff ogs√• for ham.

 35 000 kr
LE-2010-112523  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (2) og

§ 270 (1) nr. 1, jf. annet led, jf. § 271

Medvirkning til grovt hjemmeran der det ble framsatt drapstrusler og ut√łvd vold.

Samt grovt bedrageri, der gjerningsmannen utga seg for å være fra politiet og truet en familie til å utlevere penger.

 Straff: 4 år og 6 mnd. fengsel.

Lagmannsretten uttalte at hensett til at han tidligere var domfelt for grove ran, ville straffen isolert sett ha blitt fengsel i 3 år for hjemmeranet. For bedrageriet ville derimot straffen isolert sett blitt fengsel i 2 år.

 100 000 kr til hver av de fem fornærmede

Gjerningsmannen var ikke klar over at det var mindreårige barn i huset. Lagmannsretten la imidlertid til grunn at det var en nærliggende mulighet, slik at vilkårene for å pålegge ham å betale oppreisning også til barna var oppfylt.

LG-2010-55762  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1), jf. § 49

Fors√łk p√• grovt hjemmeran. To menn p√• 17 og 19 √•r (p√• gjerningstidspunktet) hadde¬†opps√łkt en mann og ut√łvd omfattende vold mot ham for √• f√• tak i penger. De hadde masker og var utstyrt med bl.a. balltre.

 Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel for den eldste og 1 år og 4 mnd., hvorav fire mnd. ble gjort betinget, for den yngste.

Den yngste av dem anket saken til H√łyesterett som¬†kom til at samfunnsstraff p√• 419 timer med subsidi√¶r fengselsstraff p√• 1 √•r og 4 m√•neder var en passende reaksjon

 50 000 kr
LA-2009 -124443  Straffeloven (1902) § 268 (1), jf. § 267 (1)

Simpelt ran som lå i grensenland mot grovt ran.

 Straff: Mannen fikk 2 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget, mens kvinnen fikk 1 år og 6 mnd. fengsel, hvorav 6 mnd. betinget. En tredje deltaker ble domfelt for grovt tyveri til 90 dagers fengsel.

Det foreligger ikke avgj√łrelser fra H√łyesterett som inneholder prinsipielle uttalelser om straffeniv√•et ved ¬ęhjemmeran¬Ľ. Forn√¶rmede vil ved ¬ęhjemmeran¬Ľ v√¶re prisgitt ranerne over et betydelig lengre tidsrom, noe som er egnet til √• √łke redselen og belastningen

 80 000 kr

Retten uttalte at for en slik grov, forsettlig krenkelse b√łr utm√•lingen langt p√• vei objektiviseres, slik at gjerningspersonenes √łkonomi tillegges mindre vekt. I motsetning til hva gjelder blant annet ved voldtekt har det for ran ikke utkrystalisert seg noen norm for oppreisningsbel√łpene.

Fornærmede var svært preget av ranet selv nærmere to år og to måneder etter at det fant sted.

ūüϧ Av advokat Eirik TeigstadJeg heter¬†Eirik Teigstad og er √©n av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bist√•r mennesker over hele landet med √• kreve erstatning etter personskade eller etter kj√łp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!