fbpx

Oppreisning

Oppreisning

Sist oppdatert 24. november 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Oppreisning er en erstatningspost som er ment å kompensere for den «tort og svie» som krenkelsen har påført skadelidte. Oppreisningserstatning er meget praktisk i alle tilfeller der noen er utsatt for en straffbar handling, ettersom vilkårene for oppreisning som regel er oppfylt i disse tilfellene.

Vilkårene for å få oppreisning er nesten helt like uavhengig av om man krever erstatningen direkte fra skadevolder eller om man krever det fra Kontoret for voldsoffererstatning. En liten forskjell er det likevel, da Kontoret for voldsoffererstatning alltid har et krav om at krenkelsen har medført personskade. Hovedregelen også ellers er at krenkelsen har medført personskade, men det finnes også et viktig unntak som er meget praktisk for fornærmede i straffesaker.

Vilkårene for å ha krav på oppreisning

Hovedregelen om oppreisning følger av skadeserstatningsloven § 3-5. Denne har to alternative hovedvilkår, som kan formuleres slik:

1. Enten at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har påført skadelidte en personskade.
2. Eller at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt et straffebud som nevnt i skadeserstatningsloven § 3-3.

At det er handlet grovt uaktsomt eller forsettlig er ikke noe stort problem i straffesaker, da dette nesten alltid er oppfylt (et praktisk viktig unntak kan være saker om uaktsom bilkjøring der noen blir skadet, men bilføreren likevel får bot for uaktsom kjøring).

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Alternativet om personskade

Den som altså har blitt påført en personskade som følge av en grovt uaktsom eller forsettlig handling (f.eks vold) har derfor krav på oppreisningserstatning.

Kravet om hva som anses som «personskade» er ikke strengt. Et blåmerke vil være mer enn nok, og psykiske skader er likestilt med fysiske. Forbigående psykiske skader er også nok. Det vil være en fordel å kunne dokumentere slike skader ved hjelp av legejournaler eller bilder.

I noen tilfelle har en straffbar handling ikke medført personskade. Men da kan en ofte finne hjelp i alternativet som beskrives nedenfor.

Brudd på straffebudene som er nevnt i § 3-3

Skadeserstatningsloven § 3-3 ramser opp en rekke straffebud. Grovt uaktsomt eller forsettlig brudd på en av disse gir krav på oppreisning selv om det ikke er tale om noen personskade.

Dette gjelder følgende straffbare handlinger i straffeloven:

 • § 147 – Innbrudd
 • §§ 168 og 169 – Falsk forklaring eller anmeldelse
 • § 192  – Voldtekt
 • § 193 – Misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold
 • § 194 – Misbruk av noen som er plassert på institusjon
 • § 195 – Seksuell omgang med barn under 14 år
 • § 196 – Seksuell omgang med barn under 16 år
 • §§ 197 og 198  – Incest
 • § 199 – Seksuell omgang med stebarn, fosterbarn eller pleiebarn
 • § 200.3 – Grovt tilfelle av seksuell handling med barn under 16 år
 • § 217 – Barnebortføring (av eget barn)
 • § 218 – «Omsorgssvikt»
 • § 219 – Vold i nære relasjoner / familievold
 • § 220 – Ekteskap / partnerskap med noen under 16
 • § 228 – Legemsfornærmelse (vold)
 • § 390a – Skremmende / plagsom atferd

I tillegg gjelder den hele kapittel 21 og 25 i straffeloven, hvor de viktigste bestemmelsene er:

 • § 223 – frihetsberøvelse
 • § 224 – Menneskehandel / trafficking
 • § 227 – Trusler
 • § 266 – Utpresning
 • §§ 267 og 268 – Ran og grovt ran
 • § 269 – Ransforbund

Det er altså svært mange straffebud som gir hjemmel for at den fornærmede har krav på oppreisningserstatning. Dette medfører derfor at fornærmede i nesten alle straffesaker kan kreve at politiet fremmer krav om oppreisning, ved at politiet fremmer deres erstatningskrav under selve saken.

Tilleggsvilkår ved oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning

Selv om man skulle kreve erstatningsposten direkte fra skadevolder i en straffesak, eller i en sivil sak i forliksrådet/retten, så er det jo ikke sikkert at skadevolder har noe penger å betale med. Kanskje eier han ingenting, og har så lav inntekt at namsmannen ikke kan ta utlegg i lønn eller trygd.

I de tilfellene er det meget praktisk å søke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). KFV krever imidlertid alltid at vilkåret om personskade er oppfylt. Dette kan medføre at man kan få dom for oppreisning i retten, for eksempel for trusler, uten at man har krav på å få dette dekket av KFV. I saker om alvorlige seksualforbrytelser er praksis slik at det ikke kreves dokumentasjon på personskade, rett og slett fordi det har formodningen mot seg at fornærmede ikke er påført en psykisk skade.

Kontoret for voldsoffererstatning krever også at saken er anmeldt. Det er imidlertid ikke noe krav om at saken har ført til domfellelse, da også henlagte saker kan gi grunnlag for voldsoffererstatning som følge av det lavere beviskravet.

Fri rettshjelp eller bistandsadvokat

Den som har blitt utsatt for en straffbar handling vil i de fleste tilfelle ha krav på fri rettshjelp enten gjennom rettshjelpsloven, ved direkte dekning for Kontoret for voldsoffererstatning eller gjennom ordningen med bistandsadvokat. Ta gjerne kontakt med våre advokater dersom du har blitt utsatt for et straffbart forhold og ønsker å vite mer om hva du har krav på.

Utmåling av oppreisning

Utmåling av oppreisning er som hovedregel basert på en skjønnsmessig vurdering der retten eller voldsoffererstatningsmyndighetene tar i betraktning handlingens grovhet, krenkelsens art og skadelidtes skader. I noen tilfelle er utmålingen normert. Et eksempel er ved voldtekt til samleie, der Høyesterett har normert oppreisningen til kroner 150 000.

Nedenfor følger en rekke dommer som tar for seg utmåling av oppreisning for mange ulike typer krenkelser:

Veiledende dommer

Familievold

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LE-2022-74520 Straffeloven (2005) § 282, mann og kone Straff: 8 måneder fengsel.

Varighet: ca. to år familievold.

80 000 kr
LA-2022-56426 Straffeloven (1902) § 219 og Straffeloven (2005) § 282, mishandling av to barn Straff: 1 år og 3 mnd fengsel.

Varighet: nesten 5 år.

100 000 kr til hvert barn
LE-2022-67102 Straffeloven (2005) § 282, mishandling kone og sønn. Straff: 8 mnd fengsel.

Varighet: 2.5 år mishandling.

100 000 kr til kone og 100 00 kr til sønn
LG-2022-48455-2 Straffeloven (2005) § 282, fysisk og psykisk mishandling datter 7-9 år. Straff: 9 mnd fengsel.

Varighet: 2.5 år.

75 000 kr.
LA-2022-2673 Straffeloven (2005) § 282, to foreldre mishandlet sine fire barn. Straff: 1 år og 6 måneder fengsel.

Varighet: 3 år og 9 måneder.

100 000 kr til hvert av barna.
LH-2022-8669 Straffeloven (2005) § 282, mor mishandlet sønn. Straff: 9 måneder fengsel.

Varighet: 4 år.

60 000 kr.
LB-2021-169909 Straffeloven (2005) § 282, mor mishandlet datter Straff: fem mnd fengsel (ikke vektlagt at domfelte tidligere utsatt for menneskehandel, men redusert grunnet lang saksbehandlingstid).

Varighet: 1 år.

60 000 kr.
LA-2021-154820 Straffeloven (2005) § 282, mishandling samboer Straff: 1 år og 5 mnd fengsel.

Varighet: 4.5 år.

75 000 kr.
LB-2021-96268 Straffeloven (2005) § 282, familievold mot fem av seks barn, fysisk og psykisk vold. Straff: 1 år og 3 mnd fengsel.

Varighet: 11 år.

90 000 kr til ett barn.

70 000 kr hver til fire barn.

LA-2021-124882 Straffeloven (1902) § 219, mishandling to barn under samvær. Straff: 2 år og 9 mnd fengsel.

Kontaktforbud mot ene barnet: 5 år.

Varighet 10 år.

150 000 kr til ene barnet og 100 000 kr til det andre.
LG-2021-97172 Straffeloven (1902) § 219 og Straffeloven (2005) § 282, § 168, § 57, mishandling av samboer, brudd på kontaktforbud. Straff: 2 år og 3 mnd fengsel.

Varighet: 12 år.

150 000 kr.
LA-2022-27666 Straffeloven (2005) § 282, § 291, § 292. Tre tilfeller av voldekt, langvarig mishandling av samboer. Straff: fengsel 6 år og 6 mnd.

Kontaktforbud: 5 år.

Varighet: 2 år og 3 mnd.

350 000 kr.

 

 

LH-2021-162486 Straffeloven (2005) § 263, § 266, § 271, § 282. Kroppskrenkelse, trusler og hensynsløs atferd overfor kjæreste. Straff: 11 mnd fengsel (innebefatter også domfellelse overfor en annen fornærmet).
Varighet: ca. 1 år.
75 000 kr.
LF-2021-83393 Straffeloven (2005) § 282. Enkeltstående voldshendelse mot samboer, omfattende og stort skadepotensial. Straff: 10 mnd fengsel.

Kontaktforbud: 2 år.

50 000 kr
LH-2021-12298 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 282.  Fysisk og psykisk mishandling ektefelle, hovedsakelig psykisk. Straff: 1 år 4 mnd fengsel.

Varighet: 7 år 3 mnd.

100 000 kr.
LA-2021-9358 Straffeloven (2005) § 282. Jevnlig mishandling, vold, trusler, nedsettende kommentarer. Straff: 1 år 4 mnd.

Kontaktforbud: 2 år.

Varighet: ca. 3 år.

100 000 kr.
LG-2021-92279 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 282. Psykisk vold samboer, enkelte tilfeller fysisk. Nedre sjikt. Straff: 9 mnd fengsel.

Varighet: 5 år.

80 000 kr.
Saksnr: 21-081584MED-TROG/TLST Straffeloven (2005) § 282, § 155, § 156. Straff: 1 år fengsel + bot.
Varighet: ca. 2 år.
80 000 kr.
HR-2020-1345-A Straffeloven (2005) § 282. Fysisk og psykisk mishandling. Straff: 8 mnd fengsel (lang saksbehandlingstid).

Varighet: 10 år.

80 000 kr
LB-2019-168166 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 282. Mishandling fysisk og psykisk av samboer og 2 barn. Straff: 1 år 4 mnd.

Varighet: 5 år 6 mnd.

100 000 kr til samboer.

40 000 kr til hvert barn.

LF-2019-144584 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 282. Familievold tidligere ektefelle og stesønn. Straff. 1 år 6 mnd fengsel (lang saksbehandlingstid). 125 000 kr hver.
LB-2019-80649 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 282. Vold og trusler mot ektefelle og barn, fryktregime. Straff: 1 år 5 mnd fengsel (lang liggetid).

Varighet: 8 år.

80 000 – 100 000 kr
LB-2019-68321 Straffeloven (2005) § 282. Kvelertak, tap av bevissthet, nærvær datter 3 år. Straff: 8 mnd fengsel. 60 000 kr

20 000 kr

LG-2019-146096 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 282. Mishandling tre barn. Straff: 9 mnd fengsel (lang saksbehandlingstid).

Varighet: 2 år 10 mnd.

50 000 kr til hvert barn.
LA-2019-150528 Straffeloven (2005) § 282. Mishandling to barn. Straff: 2 år fengsel.

Varighet: ca. 3 år.

100 000 kr

60 000 kr

LB-2019-101617 Straffeloven (2005) § 282. Fysisk og psykisk vold samboer. Straff: 2 år (inkl forsikringsbedrageri og vegtrafikkforhold, men fradrag for tilståelse og saksbehandlingstid).

Varighet: 1 år 4 mnd.

110 000 kr.
LB-2018-156833 Straffeloven (2005) § 282.

Mishandling samboer og to barn.

Straff: 10 mnd fengsel (fradrag tap av stilling).

Varighet: 1 år 5 mnd.

90 000 kr samboer.

60 000 kr til hvert barn.

Grov familievold

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LA-2022-21268 Straffeloven (1902) § 192, § 219, Straffeloven (2005) § 292, § 282, § 315. Voldtekter, grov mishandling av tidligere ektefelle, barn og stebarn, samt fremmet samboers prostitusjon. Straff: 8,5 år fengsel

Varighet: 10 år

720 000 kr i oppreisning totalt.
LG-2021-82617 Straffeloven (1902) § 219, grov mishandling kone og barn Straff: 2 år og 4 mnd fengsel, 5 år kontaktforbud.

Varighet: 6 år.

240 000 kr i oppreisning totalt. 403 985 kr i menerstatning til konen.
LH-2022-5431 Straffeloven (1902) § 219, grov mishandling av barn ifbm strenge regler i hjemmet, samt grov mishandling av kone. Straff: 2 år fengsel.

Varighet: 5 år.

150 000 kr til hvert barn og til kone, samlet 450 00 kr i oppreisning.
LB-2021-103063 Straffeloven (2005) § 282 og § 283, mishandling av ektefelle og tre barn (grovt overfor ektefelle og to barn) Straff: 2 år og 8 mnd fengsel.

Kontaktforbud: 5 år ektefelle og 3 år barn.

Varighet: ca. 3 år og 4 mnd.

100 000 kr til ektefelle.

100 000 kr hver til to av barna.

75 000 kr til ett av barna.

LB-2021-78417-2 Straffeloven (2005) § 282, § 283, far og mor, mishandlet to døtre «oppdargervold», grov mishandling eldste datter. Straff: 2 år og 8 mnd fengsel.

Varighet: 14 år.

150 000 kr til eldste.

110 000 kr til yngste.

LE-2022-3174 Straffeloven (1902) § 219 og Straffeloven (2005) § 283, mishandling samboer, sønn overvært mishandling. Straff: 2 år og 3 mnd fengsel.

Varighet: 4-5 år.

200 00 kr til ektefelle.

60 000 kr til sønn.

LH-2021-162193 Straffeloven (1902) § 192, § 219 og Straffeloven (2005) § 283, gjentatte voldtekter til samleie, grov mishandling av ektefelle, åtte brukk på besøks-/kontaktforbud, og hensynsløs atferd overfor to barnebarn. Straff: 9 år og 6 mnd fengsel.

Kontaktforbud: ubestemt tid.

Varighet: 34 år.

400 000 kr til ektefelle.

30 000 kr til hvert barnebarn.

LF-2021-176627 Straffeloven (1902) § 219 og Straffeloven (2005) § 283, grov fysisk og psykisk mishandling av samboer, grov psykisk mishandling av datter og stesønn. Straff: 4 år og 6 mnd fengsel.

Kontaktforbud: 1-2 år.

Varighet: 19 år.

150 000 kr til samboer.

100 000 kr til hvert barn.

LB-2020-165049 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 283. Mishandling ektefelle, ett barn og to stebarn. Straff: 7 år fengsel. Kontaktforbud.

Varighet: 11 år.

250 000 kr tidligere ektefelle.

150 000 kr hvert av barna.

LE-2020-7665 Straffeloven (1902) § 291, (2005) § 282, § 283. Grov mishandling samboer, mishandling stedatter, påvirkning aktør rettsvesenet. Straff: 5 år fengsel.

Kontaktforbud: 5 år.

150 000 kr samboer.

120 000 kr stedatter.

LE-2020-90924 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 273, § 283. Grov vold samboer. Straff: 4 år fengsel.

Varighet: 4 år.

150 000 kr tidligere samboer.

100 000 kr (kroppsskade C).

LA-2020-91970 Straffeloven (2005) § 283, (1902) § 219. Grov familievold ektefelle og tre barn. Straff: 5 år fengsel.

Varighet: 12 år.

120 000 – 150 000 kr.
LB-2020-21503 Straffeloven (2005) § 283. Grov mishandling ektefelle og tre døtre. Straff: 3 år 8 mnd.

Varighet: over 6 år.

100 000 – 130 000 kr.
LB-2019-136210 Straffeloven (1902) § 219 og Straffeloven (2005) § 283, grov fysisk og verbal mishandling av ektefelle, mishandling av tre barn. Straff: 3 år og 4 mnd (fratrekk liggetid).

Kontaktforbud: 5 år (ektefelle).

Varighet: 6 år.

150 000 kr til ektefelle.

100 00 kr til eldste sønn.

60 000 kr hver til datter og yngste sønn.

LG-2019-32105 Straffeloven (2005) § 282, § 283. Grov fysisk og psykisk vold samboer. Straff: 1 år 9 mnd (fradrag inaktivitet). 125 000 kr.
LB-2019-40734 Straffeloven (1902) § 219, (2005) § 282, § 283. Mishandling ektefelle og 5 barn. Straff: 4 år 6 mnd fengsel.

Kontaktforbud: 5 år.

Varighet: ca. 15 år.

150 000 kr hver til to av barna.

125 000 hver til tre av barna.

LB-2019-101617 Straffeloven (2005) § 282. Fysisk og psykisk vold. Straff: 2 år fengsel.

Varighet: 1 år 4 mnd.

110 000 kr.
LB-2018-116764 Straffeloven (1902) § 219. mishandling ektefelle, hennes fire barn og et felles barn psykisk og fysisk. Straff: 2 år fengsel (fradrag 1 år grunnet lang saksbehandlingstid, brudd EMK). 100 000 kr hver til de fire eldste barna.

75 000 kr hver til yngste sønnen og ektefellen.

Seksuelle overgrep barn under 14 år

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LG-2022-109829 Straffeloven (1902) § 195 og Straffeloven (2005) § 292, grove seksuelle overgrep mot søster og datter. Straff: 8 år fengsel (fradrag på 4 år for tilståelse av forhold mot datter).

Varighet: 4 år (søster), 3 år (datter).

400 000 kr til datter.

300 000 kr til søster.

LH-2022-107996 Straffeloven (2005) § 295, § 302 og § 308. Tre tilfeller voldtekt til samleie under 14 år, to tilfeller seksuell omfang under 14 år, ett tilfelle misbruk av overmaktsforhold mindreårig flyktning, syv tilfeller seksuell omfang barn mellom 14 og 16 år. Straff: 9 år og 6 mnd (redusert grunnet uforbeholden tilståelse og lettere psykisk utviklingshemmet). 1 335 000 kr ulikt fordelt på 13 personer.
LB-2022-86792 Straffeloven (2005) § 292, § 302. Særskilt anke over sivilt krav om oppreisningserstatning, voldtekt til samleie av barn under 14 år. Standardnorm 2G, samt et skjønnsmessig tillegg. 260 000 kr.
LG-2022-91519 Straffeloven (1902) § 195, § 197.  Seksuell omgang med datter under 14 år. Straff: 2 år og 6 mnd fengsel. 200 000 kr.
LE-2022-15322 Straffeloven (1902) § 195, § 197, § 204. Medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år over nett, andre seksuallovbrudd. Straff: 6 år og 6 mnd fengsel. 125 000 kr til 13 år gammel jente.
LF-2022-82185 Straffeloven (2005) § 299. Voldtekt barn under 14 år. Straff: 4 år (tiltalt A) og 5 år og 6 mnd (tiltalt B). 530 000 kr totalt (300 000 fra tiltalt B og 230 000 fra tiltalt A).
LH-2022-30765 Straffeloven (2005) § 299, § 301, § 314. Seksuell omgang barn under 14 år, fosterdatter, gjentatte overgrep. Straff: 5 år 5 mnd fengsel. 250 000 kr.
LB-2021-83719-4 Straffeloven (1902) § 195, § 196, § 200, § 204a, Straffeloven (2005) § 311. Medvirkning til seksuelle overgrep mot barn via strømming på internett. Straff: 10 år fengsel. 850 000 kr ulikt fordelt på fire fornærmede.
LG-2022-4089 Straffeloven (1902) § 195, § 197, Straffeloven (2005) § 302, § 312. Gjentatte tilfeller seksuell omgang med datter fra hun var ca 6 år. Straff: 7 år og 9 mnd fengsel. 300 000 kr i oppreisning.

Erstatning for økonomisk tap: 1 293 133 kr (grunnet PTSD).

LE-2022-22042 Straffeloven (2005) § 299, § 300, § 302. Seksuell omgang til samleie u/14 og 16 år. Straff: 4 år 4 mnd fengsel. 220 000 kr.

100 000 kr.

LG-2021-168707 Straffeloven (1902) § 195, § 197, Straffeloven (2005) § 301, § 312. Seksuell omgang, herunder samleie, med datter under 14 år. Straff: 5 år og 6 mnd fengsel (straffreduksjon ca. 20% grunnet delvis tilståelse).

Varighet: 4.5 år.

300 000 kr.
LG-2021-174083 Straffeloven (1902) § 195, § 197, Straffeloven (2005), § 301, § 300, § 299, § 312. Fem samleier med datter fra hun var 8-14 år. Straff: 8 år fengsel.

Varighet: 6 år.

400 000 kr.
LA-2022-49482 Straffeloven (2005) § 299. Gruppevoldtekt til samleie av barn under 14 år, samtlige gjerningspersoner under 18 år. Straff: 3 år 6 mnd. 250 000 kr.
LB-2022-283 Straffeloven (2005) § 299, § 301, seksuelle overgrep jente 10 år. Straff: 3 år fengsel.

Varighet: 7 mnd.

175 000 kr.

 

LG-2022-6148 Straffeloven (1902) § 192, § 195, § 199, § 206. Ett tilfelle voldtekt analt samleie år, ett tilfelle seksuell omgang analt samleie stedatter u/14 år. Straff: 4 år og 4 mnd fengsel. 300 000 kr til hver av de to fornærmede.
LA-2021-26137 Straffeloven (1902) § 195, § 200, Straffeloven (2005) § 305. Seksuell omgang og seksuelle handlinger to barn under 14 år, barnebarn. Straff: 6 år. 225 000 kr.

50 000 kr.

LF-2021-78080 Straffeloven (1902) § 196, § 197, (2005) § 301, § 304, § 312. Seksuelle overgrep datter u/10 år, beføling, slikking, gjensidig masturbasjon. Straff: 7 år fengsel.

Varighet: 2016-2018.

250 000 kr.
LG-2021-16289 Straffeloven (1902) § 195, (2005) § 299, § 301. Gjentatte tilfeller masturbering jente 6-9 år, stebestefar. Straff: 5 år 2 mnd. Høy alder og omsorgsforpliktelser syk samboer ikke tillagt vekt av betydning. 150 000 kr.
LF-2019-187560 Straffeloven (2005) § 299, § 300, § 307, § 308. Voldtekt jente 12 år 10 mnd. Straff: 3 år 2 mnd fengsel. 150 000 kr.
LA-2019-184015 Straffeloven (2005) § 291, § 292, § 299, § 300, § 304, § 305. Voldtekt til samleie to jenter henholdsvis under 14 og 15. Totalt seks fornærmede. Straff: 7 år fengsel. 200 000 kr til jente under 14 år (voldtekt).

200 000 kr til jente 15 år (voldtekt).

5000 kr til jente under 16 år (seksuelt krenkende atferd).

LF-2019-42071 Straffeloven (2005) § 299, § 301, § 312. Grov voldtekt barn u/14 år, seksuelle overgrep barnebarn 8-9 år, beføling, masturbasjon, slikking kjønnsorgan. Straff: 7 år 3 mnd fengsel. 300 000 kr.
LG-2019-78860 Straffeloven (1902) § 195, § 199. Seksuell omgang stedatter u/14 år. Straff: 3 år fengsel. 120 000 kr.
LG-2018-105480 Straffeloven (1902) § 195. Seksuell omgang barn 13 år 2 mnd. Straff: 4 år. 150 000 kr.
LB-2018-45322-1 Straffeloven (1902) § 192, (2005) § 291, § 292. Seksuelle overgrep datter fra 11-17 år. Straff: 11 år 6 mnd (inkl forsøk motarbeiding rettsvesenet). 400 000 kr.
LG-2018-44507 Straffeloven (1902) § 193, § 195, § 196, § 206. Seksuelle overgrep av gutter under 14 år 2001-2010. Straff: 9 år fengsel.

 

150 000 kr.

300 000 kr.

Seksuelle overgrep barn under 16 år

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
HR-2022-980-A Straffeloven (2005) § 291, § 302. Voldtekt, seksuell omgang 14 år 1 mnd. Straff: 3 år 3 mnd fengsel (redusert fra i overkant av 4 år grunnet tiltaltes unge alder 17 år 9 mnd). 240 000 kr (grunnet fornærmedes unge alder).
LF-2022-101703 Straffeloven (1902) § 196, § 199, Straffeloven (2005) § 314, seksuell omgang stedatter to anledninger. Straff: 1 år fengsel

Første overgrep 15 år, andre overgrep 16-17 år.

120 000 kr.
LB-2021-185016 Straffeloven (2005) § 271, § 291, § 292, § 302. Seksuell omgang barn 14-16 år. Straff: 6 år fengsel (inkluderer også én voldtekt til samleie, ett forsøk på overfallsvoldtekt, kroppskrenkelse. 70 000 kr.
LB-2021-113539 Straffeloven (2005) § 302, § 308, 23 år gammel mann seksuell omgang barn 14-16 år, kjærester. Straff: 120 dager fengsel (formildende tilståelse, lettere psykisk utviklingshemmet, lang saksbehandlingstid). 60 000 kr.
LF-2019-9206 Straffeloven (2005) § 291, § 292, § 302, § 266, § 263. Voldtekt til samleie barn mellom 14 og 16 år. Straff: 3 år 6 mnd fengsel. 225 000 kr.
LH-2020-148889 Straffeloven (2005) § 304. Seksuell handling barn under 16 år. Strafferettslig frifinnelse. 40 000 kr.
TOSLO-2020-70116 Straffeloven (2005) § 272, § 254, § 305.  To gutter, seksuelt krenkende atferd nærvær barn u/16 år, kroppskrenkelse m.m. Straff: henholdsvis 2 år og 4 år og 6 mnd fengsel. 20 000 – 40 000 kr.
Saksnr: 21-078094MED-THEL/TSNS Straffeloven (1902) § 196, § 197. Seksuell omgang datter under 16, incest, betydelig skade. Straff: 1 år fengsel. 250 000 kr.

Seksuelle overgrep

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
HR-2022-980-A Straffeloven (2005) § 291, § 302. Generell uttalelse fra Høyesterett. Standarderstatning voldtekt til samleie av voksne heretter 2G.
LB-2021-52491 Straffeloven (2005) § 291 b), § 294. Beruselse, ute av stand til å motsette seg. Frifunnet for straffansvar, dømt til å betale oppreisning grunnet grov uaktsomhet. 90 000 kr.
LG-2022-69099 Straffeloven (2005) § 291, sovevoldtekt til seksuell omgang. Straff: 3 år 3 mnd fengsel. 175 000 kr.
LB-2022-65539 Straffeloven (2005) § 291, voldtekt i form av masturbering, bevisstløshet. Straff: 2 år 9 mnd fengsel. 100 000 kr.
LB-2022-24515 Straffeloven (2005) § 291. Voldtekt med seksuell omgang, lagt fornærmedes hånd rundt penis masturbering mens hun sov. Straff: 1 år 7 mnd (lang saksbehandlingstid). 65 000 kr.
LA-2021-91046 Straffeloven (2005) § 297. Seksuell handling uten samtykke. Straff: 6 mnd. 75 000 kr.
HR-2021-1438-A Straffeloven (2005) § 297. Beføling 16 år stedatter, grovt tillitsbrudd. Straff: 8 mnd fengsel (tidl domfellelse skjerpende). 80 000 kr.
LH-2021-99640 Straffeloven (2005) § 291, § 297, § 266. Seksuell omgang bevisstløshet, seksuell handling og hensynsløs atferd. Straff: 3 år 6 mnd fengsel. 150 000 kr.
LB-2021-177838 Straffeloven (2005) §. Sovevoldtekt til samleie og seksuell handling uten samtykke. Straff: 4 år 1 mnd.

 

Merk: Grov uaktsom voldtekt drøftes.

222 954 kr (2G).
LA-2020-55787 Straffeloven (2005) § 291. Voldtekt til seksuell omgang. Straff: 3 år (inkl oppbevaring amfetamin). 135 000 kr.
LG-2020-160556 Straffeloven (2005) § 291 b). Voldtekt uten samleie sovende kvinne. Straff: 3 år 3 mnd fengsel. 120 000 kr.
LG-2020-137924-1 Straffeloven (2005) § 291, § 292, § 298. Forsøk voldtekt, seksuelt krenkende atferd og taxisjåfør. Straff: 4 år fengsel. 130 000 kr.
LH-2020-121065 Straffeloven (2005) § 297. Kortvarig berøring med finger nakne hud endetarmsåpning. Straff: 7 mnd fengsel. 70 000 kr.
LB-2019-186741 Straffeloven (2005) § 291, § 297. Voldtekt til seksuell omgang, forsøk voldtekt og seksuell handling, overfall, fulgt etter to kvinner. Straff: 6 år fengsel. 150 000 kr.

50 000 kr.

LH-2021-50590 Straffeloven (2005) § 295. Straff: 1 år 2 mnd (inkl uriktig forklaring, lang saksbehandlingstid). 100 000 kr.
LA-2021-137524 Straffeloven (2005) § 295. Seksuell omgang ved misbruk av stilling, boveileder rus og psykisk helse. Straff: 10 mnd fengsel. 100 000 kr.
LB-2020-111-214 Straffeloven (1902) § 193, (2005) § 295. Seksuell omgang ved misbruk av stilling ca. 7 år, trener idrett, 16 år. Straff: 2 år 9 mnd fengsel. 200 000 kr.
LH-2020-23646 Straffeloven (2005) § 295.  Lege misbrukt stilling for å erverve seksuelt samleie. Straff: 8 mnd fengsel (lang saksbehandlingstid). 100 000 kr.
LA-2019-95751 Straffeloven (2005) § 291 a), § 292. Grov voldtekt. Straff: 4 år 8 mnd. 175 000 kr.
LA-2019-151650 Straffeloven (2005) § 292, § 273, § 327. Voldtekt til samleie. Straff: 4 år fengsel (rekke faktorer). 200 000 kr.
LH-2019-26431 Straffeloven (2005) § 291, § 292, § 271, § 272. Voldtekt og grov kroppskrenkelse. Straff: 4 år fengsel. 220 000 kr.
LG-2019-165709 Straffeloven (2005) § 295, Seksuell omgang ved misbruk av stilling, lærer og 17-årig elev. Straff: 1 år fengsel. 150 000 kr.
LB-2019-172837 Straffeloven (1902) § 192, (2005) § 293. En rekke voldtekter, forsøk på voldtekter, kroppskrenkelser. Straff: 15 år forvaring med minstetid på 9 år. 125 000 – 200 000 kr.
LA-2018-65966-2 Straffeloven § 271, § 297. Seksuell handling uten samtykke og kroppskrenkelse mot 4 ulike kvinner. Straff: 1 år 4 mnd (fradrag 2 mnd grunnet tilståelse). 40 000 kr til hver av kvinnene.
LA-2018-150081 Straffeloven (2005) § 291 b). Voldtekt bruk av fingre, sov. Straff: 2 år 10 mnd fengsel (sendrektig saksbehandling). 120 000 kr.
LG-2018-95808 Straffeloven (2005) § 291, § 292. Voldtekt 3 jenter, 1 tilfelle voldtekt til samleie. Straff: 6 år fengsel. 120 000 – 150 000 kr til hver av de fornærmede.
LF-2018-185290 Straffeloven (2005) § 291. Forsøk voldtekt til seksuell omgang, overfall. Straff: 3 år 3 mnd. 120 000 kr.
LF-2016-110206 Straffeloven (1902) § 192, voldtekt til samleie av prostituerte Straff: 9 år 6 mnd forvaring (inkl. forhold avgjort ved annen dom, stor gjentakelsesfare – ingen anger) 200 000 kr til hver, særlige grunner (objektiv grovhet) til å fravike fastsatt norm på 150 000 kr.
LA-2018-150120 Straffeloven (2005) § 291 b). Masturbert kvinne som sov Straff: 2 år 9 mnd fengsel. 100 000 kr
LA-2018-142393 Straffeloven (1902) § 192, (2005) § 291, § 292. To voldtekter ektefelle. Strafferettslig frifinnelse. 175 000 kr.
LB-2018-177307 Straffeloven (2005) § 291, § 292. Sovevoldtekt. Straff: 4 år fengsel. 150 000 kr.

Kroppskrenkelse

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LA-2022-93880 Straffeloven (2005) § 271, kroppskrenkelse mot samboer Straff: 5 måneder fengsel (fradrag grunnet liggetid).

Varighet: enkelttilfelle.

40 000 kr
LB-2021-14278 Straffeloven (2005) § 272 og § 264, grov kroppskrenkelse og trusler med kniv Straff: 5 mnd fengsel. 70 000 kr.
Saksnr: 22-000353MED-TROG/TEID Straffeloven (2005) § 271, § 155. Kroppskrenkelse, spark hode-region, gjentatte slag knyttet neve, utført av to personer. Straff: hhv 100 dager og 8 mnd fengsel. 30 000 kr.
LH-2021-7195

 

Straffeloven (2005) § 271. Kroppskrenkelse, slag knyttneve mot hodet, lugget hår, sparket mageregion, truet med å drepe. Straff: 75 dager fengsel (delvis erkjennelse, lang saksbehandlingstid). 30 000 kr.
LE-2021-103219 Straffeloven (2005) § 271, § 272, § 169, § 231. Grov kroppskrenkelse og kroppskrenkelser mot tidl kjæreste, krenkelse besøksforbud. Straff: 1 år 1 mnd (inkl oppbevaring narkotika). 70 000 kr.
TSRO-2021-166521 Straffeloven (2005) § 271, kroppskrenkelse, slag med knyttet neve mot hode, spark. Straff: 120 timer samfunnsstraff. 25 000 kr.
THOS 2021-139853 Straffeloven (2005) § 271, § 266, § 323. To tiltalt kroppskrenkelse. Straff: 60 timers samfunnsstraff (A), 150 dagers samfunnsstraff (B – inkl vold og utskjelling offentlig tjenestemann, tyveri, hensynsløs atferd). 10 000 kr.
LB-2020-138878 Straffeloven (2005) § 271. To kroppskrenkelser kjæreste, slag ansikt albue. Straff: 45 timer samfunnsstraff. 20 000 kr.
LB-2020-113361 Straffeloven (2005) § 271, § 272. Grov kroppskrenkelse ektefelle. Straff: 90 dager fengsel (formildende omstendigheter) 40 000 kr.
LF-2020-104051 Straffeloven (2005) § 271. Slag og spark mot forsvarsløs 14-årig utt. Straff: 60 dager fengsel. 15 000 kr.
LE-2019-179938 Straffeloven (2005) § 271. To episoder kroppskrenkelse kjæreste. Straff: 36 dager fengsel (fradrag lang liggetid). 30 000 kr.
LA-2019-13962 Straffeloven (2005), § 271, § 272, grov kroppskrenkelse, slag ansikt/hodet, hjernerystelse og post-commotio syndrom. Straff: 60 dager. 30 000 kr.
LB-2019-11721 Straffeloven (2005) § 271. To kroppskrenkelser sønn. Straff: 120 dager fengsel. 50 000 kr.
LA-2019-179626 Straffeloven (2005) § 263, § 271. Kroppskrenkelse og trusler tidligere samboer. Straff: 45 dager fengsel. 15 000 kr.
LG-2019-149751 Straffeloven (2005) § 271. Vold dørvakt, slag ansikt, spark. Straff: 60 dager fengsel. 10 000 kr.
LH-2019-3446 Straffeloven (2005) § 271. Vold mot søster og mor. Straff: 30 dager fengsel. 10 000 kr hver.
LA-2019-20195 Straffeloven (2005) § 271, § 272. Grov vold tidligere samboer. Straff: 90 dager fengsel. 40 000 kr.
LE-2019-157471 Straffeloven (2005) § 271. Kroppskrenkelse, brudd lårhals, benskjørhet. Straff: 21 dager betinget fengsel (liggetid). 15 000 kr.
LB-2019-27480 Straffeloven (2005) § 271. Uprovosert slag ansikt, russebuss. Straff: 31 dager fengsel. 10 000 kr.
LB-2018-67908 Straffeloven (2005) § 271, § 272. Blind vold, slag/dytt bakfra, spark hodet. Straff: 5 mnd fengsel. 25 000 kr.
LA-2018-105855 Straffeloven (2005) § 271. Blind vold, skallet hodet annen mann. Straff: 45 dager fengsel. 30 000 kr.
LB-2018-35312 Straffeloven (2005) § 271, § 297. Kvelertak, klyp brystene. Straff: 75 dager fengsel. 30 000 kr.
LB-2018-85635 Straffeloven (2005) § 271. Kvelertak samboer, slått ansikt knyttneve. Straff: 75 dager fengsel. 40 000 kr.
LB-2018-67908 Straffeloven (2005) § 271, § 272. Blind vold, hoven nese, lett hjernerystelse. Straff: 5 mnd fengsel. 25 000 kr.
LB-2017-114716 Straffeloven (2005) § 271, § 272. Simpel kroppskrenkelse, flat hånd ansikt. Straff: 45 dager fengsel. 15 000 kr.
LB-2016-194594 Straffeloven (2005) § 271, § 272. Slengt i bakken, avrevet biceps. Straff: 90 timer samfunnsstraff (pga langt tidsforløp). 25 000 kr.
LF-2016-128918 Straffeloven (2005) § 271, § 272. Grov kroppskrenkelse. Straff: 90 dagers fengsel (uforbeholden tilståelse). 40 000 kr.
LF-2012-186122 Straffeloven (1902) § 228. Kroppskrenkelse sønn. Straff: 45 dager fengsel + bot 10 000 kr (fellesstraff). 10 000 kr.
LF-2011-183850

 

Straffeloven (1902) § 228. Kroppskrenkelse dørvakt, mann slo fordi sønnen ble lagt i bakken ifbm vaktholdet. Skjerpende retning: krenkelse mot dørvakt i dennes lovlige tjenesteutøvelse. 30 000 kr.

Kroppsskade

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LG-2022-11418 Straffeloven (2005) § 273, § 274. Grov kroppsskade. Straff: 2 år fengsel. 80 000 kr.
LH-2021-179492 Straffeloven (2005) § 273. Slag brekkjern hodet, flere kutt. Straff: 5 mnd fengsel. 60 000 kr.
LE-2021-183211 Straffeloven (2005) § 273. To brudd kjeve og hjernerystelse. Straff: 5 mnd fengsel. 30 000 kr.
LA-2021-70735 Straffeloven (2005) § 273. Slag og spark i hodet, bruddskader ansikt. Straff: 207 timer samfunnsstraff. 30 000 kr.
TOSL-2021-162585 Straffeloven (2005) § 273. Uprovosert vold, tre sting, arr ansikt. Straff: 5 mnd fengsel. 25 000 kr.
LA-2019-93945 Straffeloven (2005) § 274, § 273. Grov kroppsskade, uprovosert vold utested. Straff: 6 mnd fengsel. 50 000 kr.
LA-2022-71586 Straffeloven (2005) § 274. Grov kroppsskade, hatefulle ytringer, ordensforstyrrelse utested. Straff: 7 mnd fengsel. 50 000 kr.
TAHER-2020-95779 Straffeloven (2005) § 273, slag i ansikt/hodet. Straff: 60 dager fengsel (30 dager betinget). 60 000 kr.
LG-2020-24896 Straffeloven (2005) § 274, § 274. Grov kroppsskade, flere slag knyttet neve ansikt, brudd underkjeve, operasjon, tinnitus. Straff: 11 mnd fengsel. 40 000 kr (dissens: 60 000 kr).
LB-2020-149556 Straffeloven (2005) § 273, § 274. Dørvakt påført fornærmede grov kroppsskade. Straff: 10 mnd fengsel. 60 000 kr.
LE-2020-107052 Straffeloven (2005) § 273. Slag ansikt, kjevebensbrudd. Straff: 5 mnd fengsel. 60 000 kr.
LH-2019-183771 Straffeloven (2005) § 271, § 273. Kroppsskade, utslått tann, kroppskrenkelse, to løse tenner. Straff: 6 mnd fengsel (lang saksbehandlingstid). 40 000 kr.
LB-2019-143411 Straffeloven (2005) § 273. Medvirkning kroppsskade. Straff: 90 timer samfunnsstraff (tiltalte under 18 år). 30 000 kr.
LB-2018-178219 Straffeloven (2005) § 273. Kast glass/flaske på fest, fire sting ansikt. Straff: 90 dager fengsel. Ingen oppreisning grunnet fornærmedes forutgående atferd.
LA-2018-1821 Særskilt anke strpl. § 235. Skade voldt i fellesskap av to skadevoldere. Strafferettslig frifinnelse. 80 000 kr.
LA-2018-2428 Straffeloven (2004) § 273, § 271. To menn voldslovbrudd offentlig sted, kroppsskade, kroppskrenkelse. Straff: henholdsvis 7 mnd og 6 mnd. 50 000 kr.

10 000 kr.

LB-2018-126043 Straffeloven (2005) § 273, § 274. Grov kroppsskade. Strafferettslig frifinnelse. 80 000 kr.
LB-2017-48144 Straffeloven (2005) § 273. Knyttneveslag ansikt, tosidig brudd kjeve. Straff: 6 mnd fengsel. 40 000 kr.
LG-2017-123796-1 Straffeloven (2005) § 273. Slått ut tre tenner. Straff: 5 mnd fengsel. 25 000 kr.
LB-2016-166005 Straffeloven (2005) § 273. Uprovosert grov kroppsskade. Straff: 11 mnd fengsel. 40 000 kr.
LG-2016-2749 Straffeloven (2005) § 273, § 274. Grov kroppsskade, skudd ansikt, blind venstre øye. Straff: 4 år 6 mnd fengsel. 120 000 kr.
LF-2015-192642 Straffeloven (1902) § 229. Kroppsskade, knyttneveslag nese, uprovosert. Straff: 7 mnd fengsel. 50 000 kr.
LG-2014-34438 Straffeloven (1902) § 229. To gutter, uprovosert knyttneveslag ansikt, brudd nese og kjeveben. Straff: henholdsvis 1 år og 9 mnd fengsel. 60 000 kr.
LH-2013-52030 Straffeloven (1902) § 229, §232. Uprovosert slag ansikt ølglass, 19 sting øyet. Straff: 7 mnd fengsel. 25 000 kr.
LG-2012-148809 Straffeloven (1902) § 229, § 232. Kroppsskade. Straff: 6 mnd fengsel. 20 000 kr.
LB-2006-59773 Straffeloven (1902) § 229, kast ølglass, kutt ansikt 18 sting, varige arr. Straff: 120 dager fegnsel (fellesstraff, lang liggetid). 30 000 kr.

Ran

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LF-2021-44692 Straffeloven (2005) § 327. Vold og trusler fremtvunget kode bankkort. Straff: 1 år fengsel. 40 000 kr.
LB-2021-120937 Straffeloven (2005) § 327. To simple ran. Straff: 388 timer samfunnsstraff (inkl øvrige forhold). 50 000 kr.

10 000 kr.

LB-2020-63884 Straffeloven (2005) § 15, § 327, § 328. Medvirkning grovt ran, pistol. Straff: 2 år 3 mnd fengsel. 50 000 kr.
LF-2020-1300 Straffeloven (2005) § 327, § 328. Grovt ran av to personer. Straff hhv 2 år 6 mnd og 2 år (medvirkning). 80 000 kr.
LG-2019-159317 Straffeloven (2005) § 327. Ran ved bruk av våpen i fornærmedes leilighet. Straff: hhv 3 år 9 mnd og 1 år 10 mnd fengsel. 50 000 kr.

40 000 kr.

40 000 kr.

LG-2018-135441 Straffeloven (2005) § 327, § 328. Grovt ran, nøye planlagt, grad maktanvendelse. Straff: 3 år 2 mnd fengsel. 40 000 kr.
LB-2018-13488 Straffeloven (2005) § 328. grovt ran elektrobutikk. Straff: hhv 2 år 10 mnd og 1 år 6 mnd fengsel. 60  000 kr.
LB-2014-159514

 

Straffeloven (1902) § 182, § 257, § 267, § 268. Grovt ran (1.5t), forsøk på tyveri, dokumentfalsk. Straff: 2 år fengsel. 75 000 kr.
TOVRO-2018-59196 Straffeloven (2005) § 231, § 254, § 263, § 271, §274, § 327. Innbrudd leilighet, gjentatte slag balltre, risp i bakhodet med kniv, tvang. Straff: 4 år 8 mnd forvaring (A) – 5 år og 6 mnd forvaring (B). 120 000 kr.

Trusler

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LA-2021-111192 Straffeloven (2005) § 263, § 264. Grove trusler. Straff. 2 år 3 mnd fengsel (inkl grovt ran mv). 60 000 kr.
HR-2019-440-A Straffeloven (2005) § 263, § 264. Trusler om drap datter og sønn. Straff: 1 år 8 mnd fengsel. 80 000 kr datter.

60 000 kr sønn.

 

Dommer før 2018:

Dom Stikkord Merknader Oppreisning
LF-2016-200244 Straffeloven (2005) § 282, mor og to barn Straff: 5 år fengsel. Varighet: ca. 1 mnd familievold. 35 000 kr i oppreisning.
LG-2017-9371  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 30 dager ubetinget fengsel kombinert med samfunnsstraff. Varighet: ca. 2 år familievold.  50 000 kr til hvert barn
LF-2016-197384  Straffeloven (1902) § 219 (2), straffeloven (2005) §§ 283 og 168, ektefelle  Straff: 3 år fengsel (fradrag for skylderkjennelse, dissens). Varighet: Ca. 8 år familievold.  150 000 kr
LH-2016-152842  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: 3 år familievold.  40 000 kr til hvert barn
LB-2016-86987  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 10 mnd. fengsel til begge foreldre (fradrag for lang saksbehandlingstid, dissens: 7 mnd.). Varighet: 4 år for to av barna og 2 år for ett av barna.  60 000 kr til hvert barn
LA-2016-135179  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer Straff: 3 år fengsel. Varighet: 4 år familievold.  110 000 kr
LE-2016-10168  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 av 3 barn Straff: 8 mnd. fengsel til far, mor 120 dager (dømt for medvirkning). Varighet: minst 1,5 år  50 000 kr til hvert barn
LF-2016-128956  Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og 272 (1), samboer (psykisk mishandling fremtredende) Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel for familievolden isolert sett og 5 mnd. for forsikringsbedrageriet, samlet 1 år og 8 mnd. Varighet: 5 år familievold.  100 0000 kr
LA-2016-122565  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: underkant av 3 år  80 000 kr
LF-2016-119668  Straffeloven (2005) § 282 og § 78 d), samboer i nærvær av parets to barn Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel (formildende: mulig bevissthetsforstyrrelse hos tiltalte utløst av medikamentbruk kombinert med en særlig sårbarhet for påvirkning). Varighet: Enkeltstående tilfelle, men omfattende og med betydelig skadepotensiale  150 000 kr til samboer, 60 000 kr til hvert barn
LH-2016-110304 Straffeloven (1902) § 219 (2), fysisk og psykisk mishandling av samboer i nærvær av to felles barn Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5,5 år med familievold.  175 000 kr til mor, 100 000 kr til hvert barn
LB-2016-56818 Straffeloven (1902) § 219 (1) og § 132a, psykisk og fysisk mishandling av ektefelle og domfeltes tre barn Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: 23,5 år for ektefellen  175 000 kr til ektefellen (mishandling i svært lang tid og spesielt sårbar situasjon den første tiden hun var i Norge), 150 000 kr, 125 000 kr og 100 000 kr til de tre barna
LB-2016-1898 Straffeloven § 219 (1), ektefelle og datter Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 14 år for ektefelle, enkelttilfelle for eldste datter. Dissens: en meddommer stemte for frifinnelse og at det ikke skulle tilkjennes oppreisning  40 000 kr til ektefelle, 20 000 kr til datter
LG-2016-70753 Straffeloven (1902) §§ 219 (2), 132a, 127, 201, 342, psykisk og fysisk mishandling av samboer Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel (overtredelsen av § 132a hadde klar sammenheng med overtredelsen av § 219 og førte til en merkbar økning av straffen). Varighet: underkant av 3 år familievold.  100 000 kr
LE-2015-170830 Straffeloven § 219 (1),  ektefelle Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 3,5 år «lettere» former for vold, i kombinasjon med trusler og krenkende uttalelser  70 000 kr
LG-2016-55744 Straffeloven (1902) § 219 (1), mishandling og omsorgssvikt av barn Straff: 1 år fengsel for mannen, 120 timer samfunnsstraff, subsidiært fengsel 120 dager, for kvinnen som var lettere psykisk utviklingshemmet (reduksjon for lang saksbehandlings for begge). Varighet: ca. 2 år for det ene barnet, ca. 1 år for det andre.  70 000 kr til hvert barn
LB-2016-63870  Straffeloven (1902) § 219 (1) og (2), straffeloven (2005) §§ 282 og 283, grov mishandling av barn Straff: 3 år og 6 mnd fengsel for begge foreldrene. Varighet: ca. 2 år familievold.  120 000 kr og 80 000 kr (i hovedsak vitne)
LF-2016-78111 Straffeloven § 219 (1), mishandling av fosterdatter og stesønn Straff: 6 mnd. fengsel (redusert bl.a. pga. tiltaltes erkjennelse av straffeskyld og lang liggetid). Varighet: mer enn to år.  60 000 kr til hvert barn
LG-2016-57093 Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn Straff: 2 år fengsel for far, 3 mnd. fengsel for mor. Varighet: underkant av 4 år.  100 000 kr til hvert barn
LA-2016-65822 Straffeloven § 219 (1), ektefelle og fire barn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca 5 år familievold.  100 000 kr til hvert av de tre yngste barna, 20 000 kr til ektefelle (jf. Rt. 2012. 1576)
LH-2016-68000 Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: 8 mnd. familievold.  60 000 kr
LE-2016-28945 Straffeloven § 219 (1), ektefelle Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Vargihet: ca 1,5 år med fysisk og psykisk mishandling.  80 000 kr
LA-2015-193340 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og to felles barn Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 år familievold. Nedre sjikte av anvendelsesområdet for straffeloven § 219 (1).  80 000 kr til ektefellen og 90 000 kr til det ene barnet (det andre barnet hadde ikka fremsatt krav om erstatning)
LB-2015-136924 Straffeloven (1902) §§ 219 (1), 127, 128, 227, 326 og 342, mor og bror  Straff: Ungdomsstraff og subsidiær fengselsstraff på 9 mnd. med en gjennomføringstid på 1 år (overtredelsene av § 219 (1) var bærende for straffutmålingen). Varighet: ca. 3 år familievold.  50 000 kr til bror (tillagt begrenset vekt at tiltalte var under 18 år)
LE-2016-16862 Straffeloven (1902) § 219 (1) og (2), samboer, felles datter og to stedøtre  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel (formildende: forut for straffeskjerpelsen og gamle forhold). Varighet: ca. 7 år familievold.  50 000 kr til mor, 90 000 kr til ett barn og 70 000 kr for de øvrige barna
LB-2015-206958  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og stesønn  Straff: 10 mnd. (30 % fradrag pga. tilståelse, uttalt anger og igangsettelse av sinnemestringskurs). Varighet: ca. 1,5 år familievold  50 000 kr til ektefelle og 60 000 kr til stesønn
LB-2015-155477  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 2 år og 9 mnd. fengsel. Varighet: 4 år.  80 000 kr (vist til Rt. 2007 s. 1537 og LF-2014-185751)
LB-2015-171245  Straffeloven (1902) § 219 (1) 2. straffalternativ, samboer og tiltaltes datter som vitne  Straff: : 9 mnd. fengsel. Varighet: ca. 10 år, men omfanget og hyppigheten av vold var noe usikker.  60 000 kr til samboer og 30 000 kr til datteren
LA-2015-197854  Straffeloven (1902) § 219  (1) bokstav a og d, samboer  Straff: 10 mnd. fengsel (redusert med 6 mnd pga. lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 3 år.  80 000 kr
LG-2016-7643  Straffeloven (1902) § 219 (2), jf. (1), grov mishandling av en par måneder gammel datter  Straff: 2 år og 2 mnd. fengsel (skjerpende: funnet skyldig i en rekke mindre lovbrudd og utelukkende formål å påføre smerte, formildende: tiltalte selv som hadde informert om mishandlingen). Varighet: ca. 2,5 mnd.  125 000 kr
LA-2015-200448  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 3,5 år. Ikke spesielt grov vold.  50 000 kr
LB-2015-161973 Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 120 dager fengsel (formildende  omstendigheter og liggetid på ca. 14 mnd.). Varighet: underkant av ett år, minst 2-3 ganger i måneden. Med unntak av en hendelse lå voldsutøvelsen i det nedre sjikt av anvendelsesområdet for § 219 (1).  15 000 kr til hvert barn
LG-2016-3190  Straffeloven (1902) § 219 (2) m.m., tidligere samboer (mor) og nyfødt barn som vitne  Straff: 4 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 år familievold.  150 000 kr til samboer, 125 000 kr til barnet
LB-2016-3876  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 1 mnd. fengsel (redusert med 3 mnd pga. 8 mnd. liggetid). Varighet: ca. 10 mnd. familievold.  60 000 kr
LF-2015-205401  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5 år familievold. Nedre sjikt av anvendelsesområdet til § 219 (1).  50 000 kr
LB-2015-122384  Straffeloven (1902) § 219 (1), 4 barn  Straff: 1 år fengsel for begge foreldrene (reduksjon for lang saksbehandlingstid). Varighet: 3 år og 8 mnd. familievold.  70 000 kr til de to eldste barna og 60 000 kr til de to yngste (pågikk i kortere tid for de to yngste barna)
LE-2016-34673  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel (2 mnd. reduksjon pga. tilståelse og lang liggetid).  50 000 kr
LG-2015-162721  Straffeloven (1902) § 219 (2), jf. (1), 4 stebarn  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel (25 % reduksjon pga. noe lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 2 år familievold.  100 000 kr til hvert barn
LE-2015-143577  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5,5 år familievold.  100 000 kr
LA-2015-201852  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel (fradrag på ca. 3 mnd. pga. lang iretteføringstid). Varighet: ca. 6-7 år familievold.  65 000 til hvert barn
LB-2015-166040  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn, datter som vitne Straff: 5 mnd. fengsel (fradrag for delvis tilståelse). Varighet: mer enn 4 år familievold.  30 000 til hvert barn
LE-2016-13883  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 9 mnd. fengsel. Varighet: nesten 3 år familievold.  40 000 kr
LA-2015-204350  Straffeloven (1902) § 219 (1), stesønn  Straff: 7 mnd. fengsel (fradrag på 2 mnd. pga. tilståelse). Varighet: to år familievold.  80 000 kr
LG-2015-98086  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 døtre  Straff: 1 år fengsel (hvorav 6 mnd. betinget). Varighet: 9 år jevnlig familievold.  100 000 kr
LG-2015-110186  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle  Straff: 2 år fengsel. Varighet: ca. 30 år.  100 000 kr
LA-2015-116061  Straffeloven (1902) §§ 219 (2), 342 (1) b), ektefelle, dels i nærvær av felles datter og/eller fornærmedes datter  Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år.  150 000 kr til ektefelle, 100 000 kr til hvert barn
LF-2015-177269  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 120 timer samfunnsstraff, subsidiært 120 dager i fengsel (tungtveiende grunner for arbeidsstraff). Varighet: 1 år og 2 mnd. familievold. Nedre sjik av anvendelsesområdet til § 219 og usikre skadevirkninger.  40 000 kr til hvert barn
LA-2015-197847  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn  Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 4 år kontinuerlig utrygghet (den enkelte voldshandling var ikke spesielt alvorlig)  100 000 kr
LE-2015-113642  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel (dissens). Varighet: ca. 6 år og 4 år. Mindretallet fant tiltalte skyldig også etter § 219 (2).  120 000 kr til hvert barn
LG-2015-101060  Straffeloven (1902) § 219 (1), stesønn og 2 egne barn  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel (hvorav 10 mnd. ble gjort betinget pga. lang saksbehandlingstid). Varighet: ca. 4 år for stesønn, 2,5 år og 1,5 for de to andre barna.  60 000 kr til stesønn, 30 000 til de to andre barna
LB-2015-164927  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 5 mnd. Varighet: ca. 2 år fysisk vold.  60 000 kr
LB-2015-114439  Straffeloven (1902) § 219 (1), EMK art. 6 nr. 1, 2 barn  Straff: 1 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget med prøvetid på 2 år). Varighet: 6,5 år familievold. Volds- og trusselregime med betydelig skadepotensiale.  50 000 kr til hvert barn
LH-2015-100836  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel, hvorav 9 mnd. betinget med prøvetid på 3 år. Varighet: 3 år familievold.  75 000 kr til hvert barn
LH-2015-63490  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og en av sønnene  Straff: 1 år og 2 mnd, hvorav 6 mnd. ble gjort betinget pga. liggetid hos politiet. Varighet: ca. 4 år familievold.  80 000 kr til ektefelle og 40 000 kr til sønnen
LB-2015-89297  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 6 barn  Straff: 4 år fengsel (dissens: 5 år i likhet med tingretten). Skjerpende momenter som gjaldt bruk av redskaper og metoder for avstraffelse. Varighet: mer enn 10 år familievold.  100 000 kr til ektefelle og 130 000 kr til hvert barn
LE-2015-70155  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: 18 år fysisk og psykisk vold.  100 000 kr
LF-2015-80603  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget. Varighet: 1 år vold.  50 000 kr
LB-2015-32681  Straffeloven (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 6 mnd. fengsel for begge foreldrene.  Varighet: 10 mnd. mishandling.  30 000 kr
 LH-2015-74701  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 3 barn i hovedsak som vitner.  Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: 16 år grov vold.  50 000 kr til ektefelle, 30 000 kr til ett barn og 10 000 til ett barn
LH-2015-19404  Straffeloven (1902) § 219 (2), 4 barn  Straff: 3 år fengsel for begge foreldrene. Varighet: 6 år fysisk og psykisk vold  120 000 til hvert barn (mindretall: 100 000)
LA-2015-92150  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle, 3 felles barn og 1 stedatter  Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 8 år vold.  100 000 til alle fornærmede
LF-2015-20039  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 7 mnd. betinget pga. tilståelse. Varighet: 5 år vold.  30 000 kr
LB-2014-202480  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og felles datter  Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel. (dissens: 3 år pga. skjerpende omstendigheter). Varighet: ca. 3,5 år vold.  150 000 kr til ektefelle og 15 000 kr til datteren
LB-2014-197253  Straffeloven § (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 7 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 mnd. vold.  20 000 kr
LF-2015-34482 Straffeloven (1902) §§ 219 (1), 227 1. straffalternativ, samboer og hennes to døtre  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2 år vold og trusler.  100 000 kr til en stedatter og 20 000 kr til den andre (kun trusler etter § 227)
LE-2015-25177  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år. vold og trusler.  100 000 kr (mindretall: ikke grunnlag for erstatning)
LA-2015-47747  Straffeloven (1902) § 219 (1), 1 barn  Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1 år vold (delvis grov vold)  100 000 kr (jf. Rt. 2012 s. 1576, skjerping av strafferammene bør påvirke nivået)
LH-2015-38453  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav 4 mnd. betinget (formildende: erkjennelse av faktiske forhold og sen pådømmelse). Varighet: ca. 2 år vold.  80 000 kr
LB-2014-199831  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 1 barn som vitne  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel (dissens). Varighet: ca. 6 år mishandling.  75 000 kr til ektefelle og 50 000 kr til barnet
LB-2015-3875 Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer  Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: Ett tilfelle av grov vold.  70 000 kr
LE-2015-77753  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og to barn  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: underkant av to år  50 000 kr til samboer og 75 000 til hvert barn
LF-2015-24142  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 6 barn Straff: 2 år fengsel. Varighet: Uforutsigbart og regelmessig over ca. 1,5 år.  60 000 kr til ektefelle og 75 000 til hvert barn
LA-2015-13849 Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og 227 1. straffalternativ, samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 2,5 år mishandling  100 000 kr (jf. Rt. 2014 s. 392: markert økning i straffenivået vil påvirke oppreisningsbeløpet)
LF-2015-12243  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer og 2 felles barn  Straff: 2 år fengsel (formildende: liggetid hos påtalemyndigheten). Varighet: ca. 12 år vold.  100 000 kr til hver av de fornæmede
LB-2014-192330 Straffeloven (1902) § 219 (1), to barn  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget (lagt vekt på Barnekonvensjonen art. 3). Varighet: ca. 3 år vold.  40 000 kr til hvert barn
LE-2014-204944 Straffeloven (1902) § 219 (2), 1 datter Straff: 1 år og 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 år grov vold.  120 000 kr (og 320 000 kr i menerstatning)
LB-2014-173968  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år fengsel, hvorav 3 mnd. betinget (fradrag for lang saksbehandlingstid). Varighet: mer enn 2 år.  70 000 kr
LB-2015-5865 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 2 åg og 9 mnd. fengsel. Varighet: ca. 14 år vold.  70 000 kr til hver av de fornærmede
LA-2015-12003  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 6 mnd. fengsel, hvorav 3 mnd. betinget. Varighet: underkant av 2 år vold.  60 000 kr
LE-2015-58445  Straffeloven (1902) § 219 (2), sønn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 5 mnd. mishandling. 60 000 kr
LH-2015-32258  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav, 3 mnd. betinget. Varighet: ca. 1,5 år, spesifisert til 4 enkelthendelser. 70 000 kr
LB-2014-202462 Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og hennes datter som vitne  Straff: 7 mnd. fengsel. Varighet: ca. 3 år vold.  70 000 kr til ektefelle og 90 000 kr til hennes datter
LF-2014-120474-1 Straffeloven (1902) § 219 (2), datter Straff: 2 år fengsel, hvorav 1 år og 6 mnd. betinget pga. brudd på EMK art. 6 nr. 1, jf. EMK art. 13. Varighet: ca. 3 år vold og drapstrusler.  120 000 kr
LH-2014-204359 Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer Straff: 7 mnd. fengsel, hvorav 3 mnd. betinget pga. lang tid før hovedforhandling ble avholdt. Varighet: minst 10 mnd. vold.  60 000 kr
LA-2015-439 Straffeloven (1902) §§ 219 (1) og (2), 228 (1), jf. §232, tidligere samboer, 1 barn  Straff: 3 år og 4 mnd. fengsel. Varighet: ca. 8,5 år mishandling av tidligere samboer,  200 000 kr til samboer og 30 000 til barnet
LB-2014-187508 Straffeloven (1902) § 219 (2), 3 barn  Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel, hvorav 10 mnd. betinget pga. brudd på EMK art. 6 nr. 1. Varighet: ca. 3, 5 år mishandling.  100 000 kr til hvert barn
LG-2014-172276  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og sønn  Straff: 2 år og 9 mnd. Varighet: 21 år fysisk og psykisk mishandling.  75 000 kr til ektefelle og 100 000 kr til sønnen
LE-2014-185681  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn og stesønn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: 2,5 år vold og trusler om vold.  25 000 kr til sønn og 40 000 kr til stesønn
LB-2014-118433  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: 2 år mishandling.  80 000 kr
LF-2014-90687  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 1 år fengsel, hvorav 9 mnd. betinget pga. sakens særlige omstendigheter og domfeltes eneansvar for yngre barn. Varighet: ca. 6 år mishandling.  70 000 kr
LH-2014-123493  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 3 måneder betinget. Varighet: fysisk vold ved to anledninger  75 000 kr
LG-2014-131571  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel, hvorav 3 mnd. betinget. Varighet: ca. halvt år vold.  100 000 kr
LG-2014-112811 Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel, hvorav 100 mnd. betinget pga. tidsforløpet. Varighet: ca. 6 mnd. vold.  75 000 kr til hvert barn
LF-2014-47398  Straffeloven (1902) § 219 (1), 5 barn  Straff: 1 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget. Varighet: totalt ca. 12 år mishandling.  65 000 kr til to av barna og 25 000 kr til de tre andre
LB-2014-80487  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 2 barn  Straff: 1 år og 10 mnd. fengsel, hvorav 1 år betinget med prøvetid på to år pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: 6 år og 4 mnd. vold.  70 000 kr til ektefelle og 90 000 til hvert barn
LA-2014-157007  Straffeloven (1902) § 219 (1), sønn  Straff: 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 6 år vold og trusler om vold.  60 000 kr
LG-2014-80215  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år betinget fengsel pga. brudd på EMK art. 6. Varighet: 6 måneder vold.  100 000 kr
LH-2014-115515  Straffeloven (1902) §§ 219 (1) 228, datter  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget for far (§ 219). 30 dager betinget fengsel for mor (§ 228). Varighet: mer enn to år.  100 000 kr
LF-2014-88904  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 120 timer samfunnsstraff pga. domfeltes psykiske diagnose og tilståelse. Varighet: ca. 2 år. vold i nedre sjiktet av anvendelsesområde for § 219 (1)  50 000 kr
LH-2014-89236  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer (ikke i tradisjonell forstand)  Straff: 2 år fengsel (dissens). Varighet: ca. 4 år vold. Uttalelse om husstandsfellesskap og hensynene bak § 219.  90 000 kr
LG-2014-49715  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 7 år vold.  100 000 kr til ektefelle og 30 000 kr til hvert barn
LE-2014-75505 Straffeloven (1902) § 219 (1),  ektefelle og stesønn  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 2 år vold.  50 000 kr til hver av de fornærmede
LB-2014-52616  Straffeloven (1902) § 219 (1), 2 barn  Straff: Frifunnet (ikke tilstrekkelig bevis). Varighet: ca. 5 år vold.  50 000 kr til hvert barn, jf. Rt. 2005 s. 1322 om «klar sannsynlighetsovervekt» som vilkår (dissens).
LB-2014-95850  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 5 barn (frifunnet for mishandling av ektefelle og ett barn)  Straff: 5 år fengsel (relevant å sammenligne med straffenivået for voldtekt, jf. Prop 97 L (2009-2010) s. 32 og Rt. 2007 s. 1537). Varighet: totalt ca. 21 år mishandling.  150 000 kr til 4 av 5 barn
LH-2014-73532  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 10 mnd. fengsel, hvorav 4 mnd. betinget. Varighet: minst 1,5 år med vold og krenkende uttalelser.  75 000 kr
LB-2014-13067  Straffeloven (1902) § 219 (1), jf. (3), 2 barn  Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel for far, 1 år og 3 mnd. for mor. Varighet: ca. 3 år mishandling.  120 000 kr til ett barn og 90 000 kr til det andre
LE-2013-189278  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 9 mnd. fengsel. Varighet: enkeltstående tilfelle av vold.  60 000 kr
LB-2014-19874  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget med prøvetid på to år pga. lang liggetid. Varighet: ca. halvt år mishandling.  80 000 kr
LH-2014-51141  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år fengsel. Varighet: ca. 3 år vold.  100 000 kr
LB-2014-21645  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og 4 barn  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 21 år vold.  120 000 kr til ektefelle, 100 000 kr til ett barn, 80 000 kr til to barn og 60 000 kr til ett barn
LB-2014-2899  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: underkant av to år med vold og trusler  70 000 kr
LF-2013-210561  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 1 år og 2 mnd. fengsel, hvorav 120 dager betinget pga. lang saksbehandlingstid (formildende: fornærmedes medvirkning til konflikt, skjerpende: tidligere dømt for vold). Varighet: ca. 1 år  50 000 kr
LA-2013-209020  Straffeloven (1902) § 219 (1), datter  Straff: 10 mnd. fengsel. Varighet: ca. 4 år mishandling, i hovedsak trakassering  60 000 kr
LF-2013-208764  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 15,5 år vold.  100 000 kr
LB-2013-186553  Straffeloven (1902) § 219 (1), 3 barn  Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel for begge foreldrene. Varighet: ca. 3,5 år vold og trusler.  50 000 kr til ett barn og 35 ooo kr til to barn
LA-2014-16382  Straffeloven (1902) § 219 (1), tidligere samboer, deres to barn, ny samboer og hennes to barn  Straff: 3 år fengsel og 5 år kontaktforbud. Varighet: totalt 16 år vold.  100 000 kr og 80 000 kr til domfeltes barn, 70 000 kr og 40 000 kr til stebarna og 60 000 kr til den nye samboeren.
LH-2013-188431  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel, hvorav 2 mnd. betinget pga. sakens alder. Varighet: underkant av 1 år  40 000 kr
LF-2013-81106  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle og 3 barn  Straff: 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1,5 år vold.  50 000 kr til ektefelle og 20 000 kr til hvert barn
LH-2014-78002  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel. Varighet: ca. 1 år vold.  90 000 kr
LE-2014-3149  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og hennes datter  Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 9 år vold.  125 000 kr til samboer og 75 000 kr til datteren hennes
LE-2013-200213  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og to barn  Straff: 2 år fengsel, hvorav 1 år betinget pga. lang saksbehandlingstid. Varighet: ca. 21 år vold.  100 000 kr til hver av de fornærmede
LB-2013-129305  Straffeloven (1902) § 219 (2), ektefelle og sønn  Straff: 3 år fengsel. Varighet: ca. 20 år for ektefelle og ca. 11 år for sønnen.  100 000 kr til begge fornærmede (sønnens Aspergers syndrom og sårbare situasjon talte for høyere beløp enn ellers)
LA-2013-162109  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer  Straff: 5 mnd. fengsel. Varighet: 1 år vold.  30 000 kr
LA-2013-166293  Straffeloven (1902) § 219 (1), samboer og 1 felles barn  Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel, hvorav 10 mnd. betinget med prøvetid på to år pga. saken lå i nedre sjiktet av anvendelsesområdet til § 219 og sakens alder. Varighet: ca. 6 år vold.  40 000 kr til samboer og 60 000 kr til barnet
LH-2013-136935  Straffeloven (1902) § 219 (2), samboer og 1 felles barn  Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel. Varighet: ca. 24 år for ektefelles, fra barneskolealder til en alder av 17 år for sønnen.  100 000 kr til samboere og 75 000 kr til sønnen
LA-2013-118571-2  Straffeloven (1902) § 219 (1), ektefelle  Straff: 1 år og 5 mnd. Varighet: ca. 4 år vold.  60 000 kr
LE-2016-99126

Se TGJOV-2015-164934 for fastsettelsen av oppreisning.

 Straffeloven (1902):

§ 195 (1) 1. pktm.: 7 overtredelser

§196 (1): 3 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3): 64 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm.: 35 overtredelser

 Straff: 12 år forvaring med minstetid på 8 år.

Internettovergrepene var mest alvorlig og dannet utgangspunktet for den samlede straffutmålingen.

Isolert ville det store antallet overtredelser av § 200 medført fengsel opp mot 6-7 år.

Varighet: begått over en periode på 11 år.

111 fornærmede, hvor de fleste var 11-12 år gamle

 Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 150 000 kr
Rt. 2009 s. 140  Straffeloven (1902) § 200 (2) og (3): 46 jenter mellom 9 og 16 år (25 av tilfellene subsumert under tredje ledd)  Samlet straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Straff isolert for nettovergrepene: mellom 2 år og 6 mnd. og 3 år fengsel

Internettovergrepene foregikk over ca. 3 år.

20 000 kr til hver av de fornærmede for overtredelsen av § 200 (2), jf. (3).
LG-2016-174897 Straffeloven (2005):

§ 300, jf. § 299, 1 fornærmet

§§ 291 (1) c) og  302, 2 fornærmede

 

 

 Straff: 12 år fengsel

Varighet: ca. halvt år for (1) og 1,5 mnd. for (2)

 De tre fornærmede fikk 200 000 kr hver i oppreisningserstatning for nettovergrepene.
LE-2016-38512

Se TNERO-2015-155920 for fastsettingen av oppreisningen.

 Straffeloven (1902):

§ 192 (1) c), 16 fornærmede

§ 192 (1) c), jf. § 49, 5 fornærmede

§ 200 (2) 2. pktm., 11 fornærmede

 Straff: 9 års fengsel (fradrag for tilståelse, tiltaltes alder og etterfølgende forhold)

20 gutter, de fleste under 16 år

Til sammen 135 voldtekter

 

 Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 175 000 kr til hver av dem

Konkret rimelighetsvurdering, herunder hensynstatt at bilder ble publisert

LA-2015-63380  Straffeloven § 195 (1), 1 fornærmet under 14 år

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 20 fornærmede under 16 år, samt flere uidentifiserte

Straffeloven § 204a (1) a, 3 fornærmede

 Straff: 5 år, hvorav 2 år betinget med prøvetid på 3 år.  Retten har differensiert oppreisningen fra 25 000 kr til 175 000 kr
LE-2011-120581  Straffeloven (1902) § 192 (1) c), 5 fornærmede , hvorav 4 under 14 år

Straffeloven (1902) § 192 (1) c), jf. § 49, 3 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 15 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 2 fornærmede

 

 

 Straff: 10 år forvaring med en minstetid på 7 år. Voldtektene veide tyngst.

Varighet: I ca. 6 år presset og truet han mindreårige jenter til å sende filmer og bilder av seg selv der de utførte seksuelle handlinger som oppfylte kravene til voldtekt

 Retten har differensiert oppreisningen fra 20 000 kr til 200 000 kr
LE-2013-67470  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

 Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsene av § 200 (2) 2. pktm. til fengsel i ca. 2 år.

Samlet over 50 voldtekter

 Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 30 000 kr.
TOVRO-2016-491  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 12 fornærmede under 16 år

Straffeloven (1902) § 201 c), 22 fornærmede under 16 år

 Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel totalt, hvorav 8 mnd. gjaldt besittelse av barnepornografi (trukket fra totalt 5 mnd. for tilståelse og lang saksbehandlingstid)  15 000 kr til 4 fornærmede,

30 000 kr til 3 fornærmede og

50 000 kr til 1 fornærmet

Alle knyttet til § 200 (2) 2. pktm.

LF-2012-66894  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 12 år gammel jente

Saken gjaldt også andre mindre straffbare forhold.

 Straff: 120 dager fengsel

Varighet: 3 enkelttilfeller

 15 000 kr
LB-2014-158039  Straffeloven (1902) § 200 (2), jf. (3), 12-13 år gammel jente  Straff: 8 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av § 201 (1) c) som isolert sett kvalifiserer til en straff av ubetinget fengsel i flere mnd., jf. LF-2012-136668)

Varighet: ca. 2,5 år

 50 000 kr
TSGUD-2014-71791  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm, 15 fornærmede

 

Straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsen av § 200 (2) 2. pktm. til en straff på mange mnd. ubetinget fengsel.

Formildende at bildene ikke ble videreformidlet og at jentene visste hvem de sendte dem til. I tillegg vektlegges jevnbyrdighet i alder og utvikling.

 Kun dømt til å betale oppreisning til 5 av de fornærmede. Retten har differensiert oppreisningen fra 20 000 kr til 50 000 kr.
LA-2014-14636  Straffeloven § 201 c), 14 år gammel jente

 

 Straff: 7 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av straffeloven § 196)

Isolert sett burde overtredelsen av § 201 c) medført en ubetinget fengselsstraff av noen mnd. varighet.

Varighet: Ca. 9 mnd. nettsex.

 50 000 kr (omfattet også seksuell omgang ved to anledninger)
 LB-2012-192905  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 1 barnebarn

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 1 barnebarn

 Straff: 120 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget fengsel.  50 000 kr til begge barnebarna.

Tiltalte ble frifunnet for overtredelse av § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, men det stilles mindre strenge beviskrav for de sivile kravene enn for avgjørelsen av straffekravet.

TSGUD-2012-199310  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmedede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

 Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Overtredelsen av § 200 kvalifiserte isolert sett til rundt 2 år fengsel.

 30 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

 

15 000 kr til en fornærmet (§ 200 (2) 2. pktm.).

De øvrige fornærmede oppfylte ikke lovens krav til «skade» i skadeerstatningsloven § 3-5.

LG-2011-170039  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 6 fornærmede  Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel.

Straffen omfatter også ett enkelttilfelle som førte til brudd på strl. § 196 (1), samt overtredelser av strl. §§ 201 c), 203 c) og 204a (1) a).

 50 000 kr til to fornærmede, 30 000 kr til en fornærmet.
TLIST-2011-106628  Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 1 fornærmet

 Straff: 7 mnd. fengsel  15 000 kr og 20 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

Retten uttalte at forsøk på overtredelse av strl. § 200 (2) 2. pktm. jf. (3) i gitte situasjoner kan være ansvarsbetingende. Det ville imidlertid være å strekke oppreisningsansvaret for langt dersom dette også skulle omfatte et enkelt tilfelle av nettbasert kontakt av et slikt begrenset omfang som i denne aktuelle saken.

LF-2016-147383 Straffeloven (2005) § 299 b), jf. § 300 c)

Samt overtredelse av strl. (2005) § 305a, strl.(1902) § 195 (1) 1. straffealternativ og § 200 (2) 2. pktm., jf § 201 (1) c

Alle overtredelsene gjaldt samme fornærmede

 Straff: 5 år fengsel.

Isolert sett 4 år for overtredelsen av § 299 b), jf. § 300 c)

 

Varighet på handlingene: 6-7 mnd.

 120 000 kr
LF-2012-66894  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Samt andre mindre overtredelser.

 Straff: 120 dager fengsel.

Internettovergrepene overfor jenta var bærende for straffutmålingen.

Varighet: 3 anledninger

 15 000 kr

(Dissens: en dommer fant at det ikke var påført «skade»)

LF-2012-11983  Straffeloven (1902) §§ 200 (2) 2. pktm. og § 201 (1) c

Overtredelsene gjaldt 3 fornærmede.

Det var også begått andre overtredelser.

 Straff: 6 år fengsel.

Straffen gjaldt også en forsettlig voldtekt og to grovt uaktsomme voldtekter.

 30 000 kr til to av de fornærmede.

Tiltalte ble frifunnet for oppreisningserstatning til den tredje.

LA-2008-48875  Straffeloven § 200 (2), jf. (3), 25 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm, 21 fornærmede

 Straff: 4 år og 3 mnd. fengsel.

Straffen gjaldt også for to brudd på strl. § 195 (1) 2. straffealternativ.

 20 000 kr til de fornærmede under § 200 (2), jf. (3).

For forholdene under § 200 (2) 2. pktm. var ikke vilkårene for oppreisningserstatning til stede.

TSOST-2016-133109  Straffeloven (1902) §§ 35, 192, 195, 200, 201, 204a, 222 og 223  Straff: 12 år forvaring med en minstetid på 10 år

38 mindreårige jenter, hovedsakelig i alderen 11-13 år

 Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 200 000 kr
TAUAG-2015-12143  Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 7 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 16 fornærmede

Samt overtredelse av strl. § 227, 204a, 201b og c

 Straff: 1 år og 6 mnd. ungdomsstraff

 

Handlingenes varighet: ca. 9 mnd.

 15 000 kr til 6 fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3)

Retten har differensiert oppreisningen for 14 av de fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 fra 10 000 kr til 15 000 kr

 

 

Item #3
Item #3
Hjemmeran
LB-2016-159905  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Straffeloven (1902) § 223 (1)

Grovt hjemmeran og frihetsberøvelse, begått av to i fellesskap.

 Straff: 2 år og 4 mnd.

Utgangspunktet var 3 år, men det ble gjort fradrag for lang saksbehandlingstid, delvis erkjennelse av straffeskyld og anketrekking.

 

 100 000 kr

Det bemerkes at Høyesterett ikke har fastsatt noen norm for oppreisingsbeløpet i saker som den foreliggende. I lagmannsrettspraksis synes nivået å ligge omkring 100 000 kroner, jf. eks. Rt-2015-1300 avsnitt 7 og LA-2011-40424. Normen på 150 000 kroner i voldtektssaker gir også en viss veiledning om et passende nivå i saker om grove hjemmeran.

 LH-2017-53393  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran utført av to gjerningspersoner med finlandshetter og våpen.

 Straff: 2 år fengsel til A, 1 år og 6 mnd. fengsel til B

Lavere straff for B enn for A fordi hun ikke deltok i planleggingen av ranet og fordi hun ikke var tidligere straffet som A var. Ranet B ble dømt for, lå nært opp mot grovt ran, og det ga i seg selv ingen grunn til noen stor reduksjon av straffen.

 120 00o kr
LB-2016-108190  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1),

samt § 132a og andre straffebud

Grovt ran og motarbeidelse av rettsvesenet. Det ble brukt balltre og elektrosjokk under ranet.

 Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel for A, 2 år og 4 mnd. fengsel for B

Ranet av C var bærende for straffeutmålingen for begge. A ble funnet skyldig for simpelt ran, men i det øvre sjiktet mot grovt ran. B ble derimot funnet skyldig for grovt ran, men i det nedre sjiktet.

 30 000 kr

Lagt vekt på at C matte tale mye juling og smerte, samt at han i tillegg følte frykt som følge av bruk av elektrosjokkvåpen mot ham og at han brukte pacemaker

 LB-2015-176107  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt ran mot et eldre ektepar i deres hjem.Det ble tatt verdisaker for nesten 3 millioner kr, truet med våpen og brukt vold.

 Straff: 4 år og 2mnd. fengsel for A, 4 år fengsel for B

Mennene var domfelt for diverse andre forhold, herunder vinning, vegtrafikkforhold og trusler.

 120 000 kr til de to fornærmede
LB-2015-75369  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran der det ble utøvd vold.

 Straff: Fengesel i 1 år 8 mnd. for en gjerningsperson, 2 år for en annen og 1 år og 10 mnd. for tredjemann. Halvparten ble gjort betinget som følge av brudd på EMK art. 6 nr. 1.

 

 75 000 kr til de to fornærmede

Lagmannsretten viser til at det i rettspraksis ikke er etablert noe fast nivå for utmåling av oppreisning ved ran. Nivået synes likevel i nyere praksis å ligge i området fra i underkant av 50 000 kroner til opp mot 100 000 kroner

LB-2015-58881  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Medvirkning til grovt ran mot ung jente som var alene hjemme med sin 4-årige bror

 Straff: Fengsel i 60 dager, som anses sonet ved varetekt, samt samfunnsstraff i 300 timer med 1 års gjennomføringstid, subsidiært fengsel i 1 år og 6 måneder

Anken var forlagt hos statsadvokaten i nesten 4 år. Det ekstraordinære tidsforløpet i saken måtte anses som et «helt spesielt forhold» som gjorde det forsvarlig å reagere med en reaksjon i frihet selv på en så alvorlig forbrytelse.

 100 000 kr

Lagmannsretten uttaler at det ikke er utviklet noe «normalnivå» for oppreisning til ransofre.

LG-2014-172924  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt ran av eldre aleneboende mann som lå og sov. Det ble begått betydelig vold.

 Straff: Fengsel i 3 år og 9 mnd. for A og 3 år og 6 mnd. for B

Det grove ranet var den altdominerende faktor ved den konkrete straffefastsettelse

 100 000 kr

Det ble vist til handlingens objektive grovhet, skadevoldernes hensynsløse adferd og skadelidtes subjektive opplevelse av at hans siste time var kommet, i tillegg til hans reduserte trygghetsfølelse og vedvarende søvnvansker

LE-2014-91422  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

To gjerningsmenn, maskert med finlandshetter og med softgun, utga seg for å være fra politiet og ranet en familie i sitt hjem.

 Straff: Fengsel i 2 år og 6 mnd. for A og 1 år for B  75 000 kr til to fornærmede,

50 000 kr til en fornærmet og

10 000 til to fornærmede

LB-2014-75749  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran. Ranet ble begått av flere i fellesskap mot en eldre forsvarsløs mann, gjaldt betydelige verdier og pågikk over lang tid.

 Straff: 2 år fengsel, hvorav 9 mnd. ble gjort betinget

Straffen ble reusert med ca. 1 år fordi strl. § 64 (1) kom til anvendelse.

 90 000 kr
LG-2013-163613  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Straffeloven (1902) § 257, jf. § 258

Hjemmeran av eldre kvinne og grovt tyveri

 Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at domfelte hadde fulgt etter kvinnen over to timer før han presset seg inn hos henne og utøvet vold. Han var straffet tre ganger siden 2012.

 50 000 kr
LG-2012-147060  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran gjennomført sammen med ytterligere 2 personer overfor en tidligere rusmisbruker. Det var nyttet en pistollignende gjenstand, maskering, og fornærmede var bundet og et skjerf var knyttet foran øynene mens ranet pågikk.

 Straff: 1 år og 4 mnd fengsel for A og 10 mnd. fengsel for B  20 000 kr
LE-2013-1411  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt hjemmeran hos familie.

 Straff: 5 år fengsel

Straffen inkluderte en resttid på 2 år og 182 dager etter prøveløslatelse fra soning etter en tidligere dom for flere ran.

 100 000 kr til hver av de tre fornærmede
LG-2012-82344  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

samt strl. §§ 229 1. straffealternativ, jf. § 232 og § 222 (1) 1. straffealternativ

Grovt hjemmeran mot elder mann og hans nabo

 Straff: 2 år og 3 mnd. fengsel til mann og kvinne  75 000 kr til den eldre mannen og

40 000 kr til naboen

LA-2012-114420  Straffeloven § 268 (1), jf. § 267 (1)

Simpelt hjemmeran av 81 år gammel mann.

 Straff: 1 år og 4 mnd. fengsel

Prinsipielle uttalelser om straffutmålingen ved hjemmeran. Slike ran kunne ikke bedømmes mildere enn ran av bensinstasjoner og kiosker, blant annet fordi ransofferet ved hjemmeran som regel vil være prisgitt raneren for et lengre tidsrom noe som er egnet til å øke redselen og belastnngen.

 5000 kr
LG-2012-60870  Straffeloven § 268 (2), jf. § 267 (1)

Grovt ran og falsk anklage.

 Straff: Fengsel i 3 år og 6 måneder, der 1 år og 6 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år

Dommen er en fellesstraff med to tidligere dommer på samfunnstjeneste.

 50 000 kr
LE-2012-49059  Straffeloven § 268 (2), jf. § 267 (1)

Tre menn dømt for grovt hjemmeran av eldre mann og legemsbeskadigelse under ranet. Ranet var utført på en usedvanlig rå og brutal måte. Det ble anvendt vold i et omfang og grovhet langt ut over det som måtte fortone seg som tilstrekkelig og nødvendig for å oppnå vinningen.

 Straff: 3 år og 4 mnd. fengsel for begge forhdol hovedmannen etter fradrag for EMK-brudd og strafferabatt. Medvirkerne fikk 2 år og 4 måneder og 2 år og 6 måneder, hvorav 9 måneder betinget for begge.  150 000 kr
TOVRO-2012-70835  Straffeloven § 268 (1), jf. § 267 (1)

Simpelt hjemmeran

 Straff: 2 år og 4 mnd. fengsel

Straffen gjaldt et simpelt ran til, samt kjøring i narkotikapåvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort, brudd på knivforbudet, bruk av narkotika samt for drikking av alkohol på offentlig sted. Ranshandlingene var det som veide tyngs, særlig hjemmera.

 20 000 kr
LA-2011-88303  Straffeloven (1902) § 268 (1), jf. § 267 (1)

Øvre sjiktet av simpelt hjemmeran og legemsbeskadigelse, samt andre mindre straffbare forhold

 Straff: 2 år og 6 mnd. fengsel

Allmennpreventive hensyn tilsa en streng ubetinget fengselsstraff ved «hjemmeran» som her. Isolert lå straffenivået for ranet, bedømt som simpelt ran, på fengsel i ca. to år.

 60 000 kr til en fornærmet og

15 000 kr til en fornærmet

LE-2011-176582  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

samt strl. § 162

Medvirkning til grovt hjemmeran, samt innføring av narkotika

 Straff: 5 år og 6 mnd. fengsel samlet

Isolert sett kvalifiserte Bs medvirkning fengsel i rundt 1 ½ år.

 40 000 til hver av de tre fornærmede

Det ble her vektlagt at de fornærmede ble bundet og kneblet, at handlingene foregikk over flere timer og at de alle tre hadde sterke ettervirkninger

Rt. 2012 s. 283  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Tre grove hjemmeran av tre eldre mennesker utført iløpet av fire dager. Volden var usedvanlig brutal, og fullstendig unødvendig

 Straff: Samlet straff på 7 år og 3 mnd. for den ene, og 8 år for den andre ankende part.

Høyesterett viste til at endringen av straffeloven i 2010 som gjaldt straffskjerpelse for uprovoserte voldshandlinger, måtte få betydning i saken. Det ble også lagt vekt på at den grove volden var utøvet mot hjelpeløse eldre, at mobil vinningskriminalitet medfører store samfunnsmessige og strafferettslige utfordringer og at ranene var godt planlagt og organisert.

 100 000 kr til hver av de fornærmede
LH-2011-124429  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1)

Medvirkning til grovt ran av forsvarsløs eldre mann med svak psykisk og fysisk helse.

 Straff: 2 år fengsel, hvorav seks måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år pga. personlige forhold.

Det ble lagt vekt på allmennpreventive hensyn og hennes sentrale rolle i planleggingen a ranet.

 80 000 kr

Erstatningsbeløpet lå i øvre sjikt av naturlig utmåling for et grovt hjemmeran hvor selve volds- og trusselutøvelsen var mindre omfattende. Grunnlaget for utmålingen var handlingens art og grovhet, sammen med de plager som fornærmede var blitt påført.

LB-2011-39351  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1) og

straffeloven § 229 2. straffealternativ, jf. § 232

Grovt hjemmeran hvor det ble truet med kniv og benyttet vold

 Straff: 2 år fengsel, hvorav 1 år betinget med en prøvetid på 3 år.

Domfelte var 17 år og 6 mnd. på gjerningstiden. På grunn a sakens grovhet og at tiltalte hadde pådratt seg nye forhold, var det ikke aktuelt å anvende samfunsstraff.

 80 000 kr

Lagmannsretten kunne ikke se at rettspraksis ga grunnlag for å si at beløpet var for lavt. Det ble vist  til at normaloppreisningen ved voldtekt, som også anvendes ved relativt grove voldtekter, inntil helt nylig har ligget på kr 100 000. Dette ville være retningsgivende for oppreisningsnivået i andre typer voldssaker hvor det ikke er etablert noe normalnivå.

LB-2010-167186  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1),

§ 267 (1) og § 162 (1) og våpenloven § 33

Ett simpelt og ett grovt ran i samme leilighet. Ene fornærmede var til stede under begge ranene.

Straff: 1 år og 9 mnd. fengsel

De to ranene veide tyngst i straffeutmålingen. Domfelte ikke kan regnes som hovedmannen bak ranene, har han hatt en aktiv rolle ved utførelsen, og hans deltakelse var planlagt på forhånd.

 60 000 kr og 100 000 kr til de to fornærmede
LG-2010-42871  Straffeloven (1902) § 268 (1), jf. § 267 (1),

samt flere andre straffebud

Simpelt ran hvor det ble utøvd langvarig og grov vold.

 Straff: 3 år og 6 mnd. fengsel, for den ene gjerningsmannen, og 2 år og 6 mnd. fengsel for den andre.

Straffeutmålingen gjaldt flere straffbare forhold. Retten uttalte for førstnevnte at fengsel i opp mot 2 år hadde vært passende om hjemmeranet skulle vurderes separat, særlig når man tok hensyn til hans voldshistorikk. Den andre gjerningsmannen hadde en mindre sentral roll, men forholdet ville utvilsomt ha ført til en lengre ubetinget fengselsstraff også for ham.

 35 000 kr
LE-2010-112523  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (2) og

§ 270 (1) nr. 1, jf. annet led, jf. § 271

Medvirkning til grovt hjemmeran der det ble framsatt drapstrusler og utøvd vold.

Samt grovt bedrageri, der gjerningsmannen utga seg for å være fra politiet og truet en familie til å utlevere penger.

 Straff: 4 år og 6 mnd. fengsel.

Lagmannsretten uttalte at hensett til at han tidligere var domfelt for grove ran, ville straffen isolert sett ha blitt fengsel i 3 år for hjemmeranet. For bedrageriet ville derimot straffen isolert sett blitt fengsel i 2 år.

 100 000 kr til hver av de fem fornærmede

Gjerningsmannen var ikke klar over at det var mindreårige barn i huset. Lagmannsretten la imidlertid til grunn at det var en nærliggende mulighet, slik at vilkårene for å pålegge ham å betale oppreisning også til barna var oppfylt.

LG-2010-55762  Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1), jf. § 49

Forsøk på grovt hjemmeran. To menn på 17 og 19 år (på gjerningstidspunktet) hadde oppsøkt en mann og utøvd omfattende vold mot ham for å få tak i penger. De hadde masker og var utstyrt med bl.a. balltre.

 Straff: 1 år og 8 mnd. fengsel for den eldste og 1 år og 4 mnd., hvorav fire mnd. ble gjort betinget, for den yngste.

Den yngste av dem anket saken til Høyesterett som kom til at samfunnsstraff på 419 timer med subsidiær fengselsstraff på 1 år og 4 måneder var en passende reaksjon

 50 000 kr
LA-2009 -124443  Straffeloven (1902) § 268 (1), jf. § 267 (1)

Simpelt ran som lå i grensenland mot grovt ran.

 Straff: Mannen fikk 2 år fengsel, hvorav 6 mnd. betinget, mens kvinnen fikk 1 år og 6 mnd. fengsel, hvorav 6 mnd. betinget. En tredje deltaker ble domfelt for grovt tyveri til 90 dagers fengsel.

Det foreligger ikke avgjørelser fra Høyesterett som inneholder prinsipielle uttalelser om straffenivået ved «hjemmeran». Fornærmede vil ved «hjemmeran» være prisgitt ranerne over et betydelig lengre tidsrom, noe som er egnet til å øke redselen og belastningen

 80 000 kr

Retten uttalte at for en slik grov, forsettlig krenkelse bør utmålingen langt på vei objektiviseres, slik at gjerningspersonenes økonomi tillegges mindre vekt. I motsetning til hva gjelder blant annet ved voldtekt har det for ran ikke utkrystalisert seg noen norm for oppreisningsbeløpene.

Fornærmede var svært preget av ranet selv nærmere to år og to måneder etter at det fant sted.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!