fbpx

Gangen i en trafikkskadesak

En dame som har vært utsatt for en trafikkulykke diskuterer med en advokat som er spesialisert på erstatningsrett

Sist oppdatert 8. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre etter å ha vært utsatt for trafikkulykker. Det er likevel enkelte grep en raskt må ta for å sikre seg selv og egne rettigheter. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du skal gå frem og hvilke rettigheter du har overfor forsikringsselskapet. 

Tiltak etter trafikkulykker

Dersom man først skulle være så uheldig å havne i en trafikkulykke er det enkelte tiltak en må iverksette umiddelbart. Det ene er å sikre seg selv, skadestedet/åstedet, få en oversikt over situasjonen og varsle nødetatene.

Hvis du har oppdaget eller senere oppdager skader er det viktig at du oppsøker lege slik at dine skader/plager kan journalføres. Dette er svært betydningsfull dokumentasjon i forbindelse med et senere erstatningskrav. Det er også viktig å ta vare på kvitteringer du eventuelt skulle ha i forbindelse med ulike behandlinger du har hatt etter skaden som for eksempel fysioterapeut, transport, nødvendig utstyr mv.

Krav mot ansvarlig forsikringsselskap

Etter at trafikkulykken har inntruffet må at skaden meldes inn til det ansvarlige forsikringsselskapet så raskt som mulig og senest innen 1 år. Det er du som skadelidt som har ansvar for at dette gjøres. I de tilfeller der det er flere biler involvert skal du forholde deg til eget forsikringsselskap frem til det eventuelt blir klart at det er den andre bilens ansvarsforsikring som skal bære ansvaret.

Fremme erstatningskrav

«Erstatningsretten anses å ha to hovedformål: Skadeforebyggelse (prevensjon) og gjenoppretting av skade (reparasjon). Hvilke av disse to formålene som tillegges størst vekt, har variert over tid, og kan stille seg ulikt innenfor forskjellige deler av erstatningsretten. Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsretten s. 21. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

I trafikkskade tilfellene er erstatningens formål er å virke som kompensasjon for den skaden skadelidte ble utsatt for i trafikkulykken.

For å kunne kreve erstatning etter en trafikkulykke er det tre vilkår som må være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

Ofte vil det oppstå tvist og konflikt mellom skadelidte og forsikringsselskapet vedrørende vilkåret om årsakssammenheng. Grunnen til dette er at det ofte er svært vanskelig å vurdere hvorvidt det foreligger årsakssammenheng. Ofte vil det være en fordel å benytte seg av en sakkyndig som kan komme med objektive uttalelser om skadelidtes skader.

Du kan lese mer om den sakkyndiges rolle og betydning her.

Hvis forsikringsselskapet ikke aksepterer kravet

I enkelte tilfeller kan det oppstå uenighet mellom skadelidt og forsikringsselskapet om erstatningens størrelse etter trafikkulykker. Hvis kravet ikke godkjennes av forsikringsselskapet og den heller ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene er det en mulighet å bringe saken inn til en klagenemnd eller for domstolene.

Aktuelle erstatningsposter

I trafikksaker vil det være ulike erstatningsposter som vil være aktuelle å fremme overfor ansvarlig forsikringsselskap. Postene vil variere ut ifra hvor betydelige og alvorlige skadene som følge av trafikkulykken er.

De mest relevante postene vil være:

 • Erstatning for tapt inntekt
 • Erstatning for fremtidig inntekt
 • Merutgifter
 • Erstatning tapt forsørger
 • Hjemmetapsarbeid
 • Menerstatning
 • Oppreisningserstatning

Trafikkulykker som straffesak

Enkelte trafikkulykker er forårsaket på grunn av straffbart forhold. I slike tilfeller vil fornærmede kunne fremme erstatningskrav  som en del av straffesaken.

Dersom skadevolder har opptrådt med forsett eller vært grovt uaktsom kan fornærmede kreve oppreisningserstatning. Oppreisningserstatning skal fungere som kompensasjon for «tort og svie». Hvor mye fornærmede får i oppreisning vil vurderes konkret fra sak til sak. Sentrale momenter ved vurderingen vil blant annet være handlingens grovhet, skadevolders skyldgrad og arten av de påførte skadefølgene.

Advokatbistand etter trafikkulykker

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke og trafikkskade og ønsker å kreve erstatning kan vi bistå deg. Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og har bred kompetanse innenfor rettsområdet. Du kan ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale ved å ringe eller sende e-post til en av advokatene. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Les om erstatning etter motorsykkelulykke her

Vanlige spørsmål

Hvem skal erstatningskrav etter trafikkulykker rettes mot?

Det er det forsikringsselskapet der bilen har tegnet ansvarsforsikring som skal bære ansvaret. I de tilfellene der det er flere biler involvert er det den bilen som anses å ha skyld i ulykken som skal bære ansvaret. Det samme gjelder dersom man skulle kjøre på noen. Hvis det kun er én bil involvert er det dennes forsikringsselskapet kravet skal rettes mot.

Hvem skal kravet rettes mot dersom bilen ikke har forsikring?

Selv om alle plikter å tegne ansvarsforsikring for sine motorkjøretøy er det noen som likevel ikke gjør det. Ved uforsikrede eller ukjent forsikringsselskap meldes personskaden inn til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hvor mye kan skadelidte få i erstatning?

Erstatning i trafikksaker utmåles individuelt. Derfor er det ikke mulig å si noe konkret om utmåling. Det avgjørende vil være hvor stort det økonomiske tapet har vært. Særlig i de tilfeller der skadelidte blir stående utenfor arbeid kan det bli tale om relativt høye beløp.

Kan jeg få erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap?

Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at du har krav til å få dekket det økonomiske tapet du har hatt. I enkelte tilfeller vil likevel vilkårene for erstatning for ikke-økonomisk tap som oppreisning og menerstatning også være oppfylt. I disse tilfellene er det ikke noe i veien for å få erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. Med bistand av Morten Kjelland. Gyldendal, 6.utgave.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2.utgave.

NAF: https://nye.naf.no/trafikksikkerhet/lover-regler/hva-skal-du-gjore-ved-trafikkuhell-og-trafikkulykker/

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!