fbpx

Rettshjelpsdekning ved trafikkskadetvist

En kvinne snakker med en advokat om rettshjelpsdekning ved trafikkskadetvist

Sist oppdatert 28. februar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Nødvendige og rimelige advokatutgifter vil dekkes av ansvarlig forsikringsselskap etter en trafikkulykke. Ved tvist om erstatningsoppgjøret vil skadelidte kunne søke sine utgifter til juridisk bistand dekket gjennom rettshjelpsdekningen i egen innboforsikring.

Trafikkskade

En trafikkskade er er skade som er forårsaket av en motorvogn. I mange tilfeller vil trafikkulykker medføre alvorlige personskader som medfører omfattende økonomiske tap. Dette økonomiske tapet kan kreves erstattet. Et krav om trafikkskadeerstatning fra ansvarlig forsikringsselskap forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken/skaden og det økonomiske tapet.

Rettshjelpsdekning

Rettshjelpsdekning er en forsikringsordning som er en del av din forsikring for øvrig, og skal dekke juridisk bistand ved oppstått rettslig tvist. Ved tvist etter en trafikkulykke meldes tvisten til innboforsikringen, som vil dekke store deler av de økonomiske utgiftene i forbindelse med tvisten.

Rettshjelpsdekning ved trafikkskade

Nødvendige og rimelige utgifter til advokat vil dekkes av forsikringsselskapet til den skadevoldende bil etter en trafikkulykke. Ved en tvist som føres for Finansklagenemnda eller forliksrådet/retten dekker imidlertid ikke overnevnte forsikringsselskap utgifter til advokat.

«Det er opp til skadelidte å avgjøre om han eller hun vil akseptere et tilbud fra et forsikringsselskap» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021, s. 30.

I et slikt tilfelle må skadelidte se hen til rettshjelpsdekningen under sin innboforsikring. Vanligvis er forsikringssummen oppad begrenset til 80 000 – 100 000 kroner, avhengig av forsikringsselskap. Skadelidte må videre betale egenandel på opptil 4 000 kroner. Når egenandelen er trukket fra, må skadelidte betale 20 % av kostnadene.

For å illustrere dekningsbildet kan vi ta for oss et eksempel hvor det foreligger en tvist om et erstatningsoppgjør mellom skadelidte og forsikringsselskapet. Tvisten anlegges for domstolene med samlede utgifter på 80 000 kroner. Skadelidte betaler en egenandel på 4 000 kroner, hvilket innebærer at 76 000 kroner gjenstår. Av dette beløpet vil forsikringsselskapet dekke 80%, noe som utgjør 60 800 kroner, mens skadelidte kun betaler  15 200 kroner, noe som utgjør 20% av beløpet.

Les også vår artikkel om behandlingsutgifter etter trafikkulykke her.

Kontakt advokat etter en trafikkulykke

Har du vært utsatt for en trafikkulykke med etterfølgende tvist med forsikringsselskapet? Ta kontakt med en dyktig erstatningsadvokat i dag for bistand i din sak. Våre advokater hjelper deg med å undersøke rettshjelpsdekningen i din innboforsikring, samt med å føre saken overfor forsikringsselskapet. Første samtale med våre advokater er både gratis og helt uforpliktende. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Dersom du ikke har innboforsikring, kan du likevel ha rett til fri rettshjelp fra staten.

Vanlige spørsmål

Hva er rettshjelpsdekning?

Rettshjelpsdekning er en forsikringsordning som er en del av din forsikring, og skal dekke juridisk bistand ved oppstått rettslig tvist. Ved tvist etter en trafikkulykke meldes tvisten til innboforsikringen.

Må jeg betale for advokat ved en trafikkskade?

Nødvendige og rimelige utgifter til advokat vil dekkes av forsikringsselskapet til den skadevoldende bil etter en trafikkulykke. Ved oppstått tvist vil rettshjelpsdekningen under din innboforsikring vanligvis dekke mellom 80 000 til 100 000 kroner. Merk at det påløper en liten egenandel, samt en viss prosent av utgiftene som må dekkes av egen lomme. Det vesentligste vil imidlertid dekkes av forsikringsselskapet.

Foreligger en egenandel ved bruk av rettshjelpsdekning?

Ved bruk av rettshjelpsdekning foreligger vanligvis en egenandel på opptil 4 000 kroner. Beløpet vil variere noe fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Hva er forskjellen på rettshjelpsdekning og fri rettshjelp?

Rettshjelpsdekning er en forsikringsordning som dekker juridisk bistand ved en rettslig tvist. Fri rettshjelp er en offentlig rettshjelpsordning som sikrer mennesker med manglende økonomiske forutsetninger mulighet til å bringe sin sak inn for retten. Sistnevnte ytes til enslige som har årlig inntekt under 320 000 kroner og samboere/ektefeller med samlet inntekt på 490 000 kroner. Uavhengig av familiekonstellasjon kan ikke samlet formue overstige 100 000 kroner.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter en trafikkulykke?

Hvor mye du kan kreve i erstatning etter en trafikkulykke vil avhenge av forholdene i den konkrete saken. Som et generelt utgangspunkt skal skadelidte få dekket sitt fulle økonomiske tap som følge av trafikkulykken/skaden. Aktuelle erstatningsposter kan være inntektstap, merutgifter til legebehandling, medisiner m.m., samt menerstatning og/eller oppreisning for ikke-økonomisk tap.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21125/57234.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!