fbpx

Årsakssammenheng ved trafikkskade

En mann som har havnet i tvist med forsikringsselskapet vedrørende utbetaling av trafikkskadeerstatning diskuterer med en advokat

Sist oppdatert 3. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. En tvist om forsikringsoppgjør etter en trafikkskade vil ofte være relatert til vilkåret om årsakssammenheng. Helt overordnet innebærer vilkåret at trafikkkulykken må være årsaken til skaden, som igjen må være årsak til det aktuelle økonomiske tap.

Vilkåret om årsakssammenheng

Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. Helt overordnet innebærer vilkåret om årsakssammenheng at trafikkulykken må være årsaken til den oppståtte skaden, som igjen må være årsak til det aktuelle økonomiske tap. Vilkåret har en rettslig og en faktisk side.

Les også vår artikkel om erstatning etter trafikkulykke.

Faktisk årsakssammenheng

Faktisk årsakssammenheng innebærer at skaden og det økonomiske tapet må være en følge av trafikkulykken. Hovedregelen for denne siden av vilkåret er betingelseslæren. Vilkåret vil vanligvis være oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte, jf. Rt. 1992 s. 64 (P-pilledom II). Handlingen eller unnlatelsen må med andre ord være en nødvendig betingelse for at skaden skjedde.

«For at den påstått skadevoldende handling (eller unnlatelse) skal anses som årsak, må handlingen (eller unnlatelsen) være en nødvendig betingelse for skaden.» Kilde: Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.

Rettslig årsakssammenheng

Den rettslige årsakssammenhengen inneholder uvesentlighetslæren og adekvanslæren. Førstnevnte innebærer at den nødvendige betingelsen (nevnt over) må være så vidt vesentlig at det fremstår naturlig å knytte ansvar til den. Adekvanslæren sikter til at skaden ikke kan være en for fjern og avledet følge av skadehendelsen. Eksempelvis vil tredjemannstap i visse saker være for avledete til å gi rett til erstatning.

Beviskrav

Det kreves alminnelig sannsynlighetsovervekt for at det foreligger årsakssammenheng. Det vil si at det må være mer enn 50 % sannsynlig at skaden skyldes trafikkulykken. Med andre ord må det være sannsynliggjort at for eksempel en nakkeskade skyldes en bilulykke, og ikke fallet vedkommende hadde under alpinkjøring noen måneder tidligere. Skadelidte er ilagt bevisbyrden.

Advokathjelp ved trafikkskade

Har du havnet i en tvist med forsikringsselskapet vedrørende utbetaling av trafikkskadeerstatning? Våre dyktige advokater med kompetanse og erfaring innen trafikkskadeerstatning kan hjelpe deg med å sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng mellom din skade og trafikkulykken. Vi kan også anbefale deg objektive medisinske spesialister, slik at du kan få en vurdering uavhengig av forsikringsselskapets spesialister. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende forhåndssamtale ved å ringe, sende e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les også: Bilulykke med elg

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for erstatning?

For å kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden.

Hva er årsakssammenheng?

Vilkåret innebærer at den skadevoldende handlingen må være en nødvendig og ikke uvesentlig betingelse for at skaden inntraff. Det vil si at skaden ikke ville ha inntruffet dersom den skadevoldende handlingen tenkes borte.

Hva innebærer betingelseslæren?

Betingelseslæren innebærer at vilkåret om faktisk årsakssammenheng vanligvis vil være oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte, jf. Rt. 1992 s. 64 (P-pilledom II). Handlingen må altså være en nødvendig betingelse for at skaden inntraff.

Hva er beviskravet for årsakssammenheng?

Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig for å oppfylle kravet om årsakssammenheng. Det innebærer at det må være mer enn 50 % sannsynlig at skaden skyldes trafikkulykken. Skadelidte har bevisbyrden.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkskade?

Som hovedregel vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand som en del av erstatningsutbetalingen.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019.

Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.

Masteroppgave: Microsoft Word – Masteroppgave 02.05.16.docx (uit.no)

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!