fbpx

Behandlingsutgifter etter trafikkskade

En dame som har vært utsatt for en trafikkulykke snakker med en advokat som skal gi bistand til å fremme et erstatningskrav mot ansvarlig forsikringsselskap

Sist oppdatert 26. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Etter en trafikkulykke kan skadelidte kreve erstattet nødvendige og rimelige behandlingsutgifter som følge av skaden. Både påførte og forventet fremtidige behandlingsutgifter er dekningsmessig, jf. skadeserstatningsloven § 3-1. I visse tilfeller vil også alternativ behandling dekkes.

Behandlingsutgifter ved trafikkskade

Skadeserstatningsloven § 3-1 angir følgende:

«Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden.»

Lidt skade og fremtidige utgifter omtales i praksis som merutgifter. Vanlige merutgifter til ofte være utgifter til legebehandling, medisiner, psykolog, transport m.m. Under denne erstatningsposten faller blant annet behandlingsutgifter.

Skadelidte kan både kreve behandlingsutgifter du allerede har hatt fra skadetidspunktet frem til erstatningsutmålingen, samt behandlingsutgifter du er forventet å ha i framtiden som følge av skaden. Merk imidlertid at det er de rimelige og nødvendige behandlingsutgiftene som vil dekkes. Det rettslige utgangspunktet er at det offentlige ytelsesnivået setter grensen for hva som kan kreves.

I den forelengelse har skadelidte en tapsbegrensningsplikt. Det innebærer at vedkommende må forholde deg til de offentlige ytelsene. Forsikringsselskapet vil dekke egenandelene. Behandlingene du får må videre være som følge av skaden. Legehjelp eller annen behandling for andre helseproblemer dekkes ikke.

Likevel har skadelidte ved store plager etter en trafikkulykke rett til å få erstatning for visse alternative behandlinger. Dette omtales som skadelidtes utprøvingsrett. Viser det seg at behandlingsmetoden ikke har effekt vil imidlertid ikke forsikringsselskapet dekke videre behandling, jf. Rt. 2000 s. 441 (Kåsa).

Les også vår artikkel om behandlingsutgifter etter yrkesskade.

Vilkår for trafikkskadeerstatning

For å kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. Etter bilansvarsloven § 4 er ansvaret objektivt for skader som en motorvogn gjør.

«Forsikringsselskapet er følgelig ansvarlig overfor skadelidte på objektivt grunnlag. Dette kravet mot forsikringsselskapet er uavhengig av om motorvognens eier eller bruker er personlig ansvarlig for skaden». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 6.utgave, Oslo, 2012, s. 236.

NB! Ikke la erstatningskravet ditt bli foreldet.

Kontakt advokat ved trafikkskade

Har du vært utsatt for en trafikkulykke med personskade som konsekvens? Ta kontakt med en av våre dyktige erstatningsadvokater i dag for bistand til å fremme et erstatningskrav mot ansvarlig forsikringsselskap. Første samtale med våre advokater er både gratis og uforpliktende. Du kan ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les også: Har du krav på pasientskadeerstatning

Vanlige spørsmål

Hva er behandlingsutgifter?

Behandlingsutgifter er utgifter til legebehandling, psykolog, kiropraktor, opptrening eller andre behandlingsformer som er nødvendig som følge av trafikkskaden. Erstatningsposten faller innunder de såkalte merutgiftene som skadelidte kan kreve erstattet, jf. skadeserstatningsloven § 3-1.

Kan jeg kreve erstatning for alternative behandlinger?

Ved store plager kan man kreve erstatning til alternativ behandling, jf. Rt. 2000 s. 441 (Kåsa). Dersom det viser seg at behandlingen ikke har effekt må imidlertid behandlingen avsluttes eller betales videre av egen lomme.

Må jeg betale for advokat?

Nei, ved en trafikkskade vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.

Må alle biler ha ansvarsforsikring?

Alle motorkjøretøy, herunder bilder, er forpliktet til å tegne ansvarsforsikring. Erstatningskravet skal rettes mot den ansvarlige bil sitt forsikringsselskap.

Hva er vilkårene for trafikkskadeerstatning?

For å kreve trafikkskadeerstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. Etter bilansvarsloven § 4 er ansvaret objektivt for skader som en motorvogn gjør. Forsikringsselskapet vil følgelig være ansvarlig selv om ingen har skyld i ulykken.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 6.utgave, Oslo, 2012.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19085/108675.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!