fbpx

Personskade etter en trafikkulykke

En kvinne ligger på bakken med beinbrudd etter en trafikkulykke som hun senere vil kreve en erstatning for

Sist oppdatert 11. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En personskade pådratt i en trafikkulykke kan medføre store økonomiske tap som kan kreves erstattet fra den ansvarlige bilens forsikringsselskap. Både tap som følge av fysiske skader, som benbrudd og bløtdelsskader, samt psykiske lidelser er erstatningsrettslig vernet. Ved en varig og betydelig personskade kan også krav om menerstatning for redusert livsutfoldelse fremsettes.

Personskade ved trafikkulykke

Ulykker i trafikken medfører ofte personskader. Det kan både være tale om lett påviselige skader som benbrudd, men også bløtdelsskader som utvikler seg over tid. Et eksempel på sistnevnte er nakkeslengskader. En trafikkulykke kan i tillegg være traumatisk for de involverte, noe som kan medføre at enkelte utvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre psykiske plager. Slike psykiske skader regnes også som personskade og gir rett til erstatning. 

Vilkår for erstatning etter trafikkulykke

For å inneha rett til erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. 

Et rettslig grunnlag for ansvar kan følge av den ulovfestede culparegelen (gitt at noen er skyld i ulykken) eller av det objektive motorvognansvaret som følger av bilansvarsloven § 4. Sistnevnte bestemmelse pålegger alle biler å ha en ansvarsforsikring.

«Forsikringsselskapet er følgelig ansvarlig overfor skadelidte på objektivt grunnlag. Dette kravet mot forsikringsselskapet er uavhengig av om motorvognens eier eller bruker er personlig ansvarlig for skaden». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, Oslo, 6.utgave, 2012, s. 236.

Videre må det ha oppstått et økonomisk tap som følge av skaden. Det kan eksempelvis være tap av inntekt eller utgifter til lege. Ved varig (minst 10 år) og betydelig skade (minst 15 % invaliditet) kan det imidlertid også kreves erstatning for ikke-økonomisk tap.

Endelig må det foreligge årsakssammenheng mellom trafikkulykken og personskaden, og mellom personskaden og det økonomiske tapet. Førstnevnte innebærer at trafikkulykken må være en nødvendig betingelse for at skaden inntraff. Du kan stille deg spørsmålet: Ville skaden skjedd dersom trafikkulykken ikke hadde inntruffet? Dersom svaret er nei, foreligger som hovedregel årsakssammenheng. Videre må det økonomiske tapet være en nødvendig og rimelig følge av personskaden. Det innebærer blant annet at skadelidte har en tapsbegrensningsplikt. Dersom du må reise for å gjennomføre en operasjon kan du eksempelvis ikke velge det dyreste og mest luksuriøse hotellet i byen. 

Les om erstatningsansvar etter en tur på elsparkesykkel her

Erstatningsutbetaling ved personskade i trafikken

Etter å ha blitt påført en personskade i en trafikkulykke kan du kreve både påført og fremtidig inntektstap erstattet dersom personskaden har medført at du er ute av stand til å arbeide i en kortere eller lengre periode. Du har i tillegg rett til å kreve merutgifter du har blitt pådratt som et resultat av skaden. Det vil typisk dreie seg om utgifter til lege, medisiner m.m. Nødvendige og rimelige advokatutgifter kan også kreves erstattet. 

Dersom du er pådratt en varig og betydelig skade kan du også kreve menerstatning. Dette er en form for erstatning for ikke-økonomisk tap og skal kompensere for redusert livsutfoldelse. Vilkårene for menerstatning er at skadelidte er påført en invaliditetsgrad på minst 15 % med minst 10 års varighet. 

I de tilfeller hvor trafikkulykken skyldes grovt uaktsom eller forsettlig handling fra den skadevoldende fører kan det også være grunnlag for å kreve oppreisningserstatning for tort og svie.

Foreldelse ved etter personskade i trafikken

Krav om erstatning ved personskade etter trafikkulykke foreldes tre år etter dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. Nødvendig kunnskap er skadelidte ansett for å ha når vedkommende kjenner de konkrete skadevirkningene, samt at disse vil føre til økonomisk tap. Ettersom tegn på skader kan oppstå etter en viss tid og sykdomsforløp tilsvarende kan endre seg over tid vil ikke kjennskap nødvendigvis foreligge fra ulykkesdagen, men kan i noen tilfeller oppstå senere. 

Dersom det skulle gå svært lang tid før skadelidte får nødvendig kunnskap foreligger en maksfrist på 20 år fra trafikkulykken skjedde, jf. fl. § 9 nr. 2. 

Merk! Trafikkulykken må som hovedregel meldes til ansvarlig forsikringsselskap innen ett år etter at trafikkulykken skjedde. 

Kontakt advokat etter en trafikkulykke

Har du vært utsatt for en trafikkulykke som har ledet til en personskade med påfølgende økonomisk tap? Flere av våre erstatningsadvokater har svært god kompetanse og erfaring på området. Ta kontakt i dag for en uforpliktende og gratis samtale. Du kan kontakte våre advokater ved å sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les om bilulykke med elg her

Vanlige spørsmål

Hva slags skader er å anse som personskade etter trafikkulykke?

Både fysiske og psykiske skader er å anse som personskade. Fysiske skader kan eksempelvis være lett påviselige skader som benbrudd, eller bløtdelsskader som utvikler seg over tid. En trafikkulykke kan i tillegg være traumatisk for de involverte, noe som kan medføre at enkelte utvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre psykiske plager, hvilket også er å anse som en personskade.

Når foreldes erstatningskrav etter en trafikkulykke?

Et erstatningskrav etter en trafikkulykke foreldes tre år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. For tilfeller hvor det går svært lang tid før skadelidte får nødvendig kunnskap er det oppstilt en maksfrist på 20 år fra trafikkulykken skjedde, jf. fl. § 9 nr. 2.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkulykke?

Det ansvarlige forsikringsselskap vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Som hovedregel må du dermed ikke betale for advokat.

Hvor mye kan jeg kreve i personskadeerstatning etter en trafikkulykke?

En personskade kan lede til tap av inntekt og merutgifter til legebehandling, medisiner m.m., hvilket kan kreves erstattet. Rimelige og nødvendige utgifter til advokat vil også dekkes. Ved en varig og betydelig skade kan i tillegg menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse. Dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig kan også krav om oppreisning for tort og svie fremsettes.

Hva er vilkårene for erstatning etter trafikkulykke?

For å inneha rett til erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. Ansvarsgrunnlag kan følge av det objektive motorvognansvaret.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, Oslo, 6.utgave, 2012.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/1916/thesis.pdf?sequence=2

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!