fbpx

Sakkyndige i trafikkskadesaker

En sakkyndig som undersøker en pasient som har blitt utsatt for en trafikkskade

Sist oppdatert 10. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En sakkyndig er en ekstern person spesialisert på et konkret område og som kommer med faglige bemerkninger. Den sakkyndiges uttalelser i saker vedrørende trafikkskader vil være sentrale i erstatningsspørsmålet. Den sakkyndiges funn og vurderinger vil utgjøre grunnlaget for hvorvidt vilkårene for erstatning er oppfylt eller ikke. 

Hva vil det si å være sakkyndig?

Det å være sakkyndig eller benytte seg av en sakkyndig vil si at domstolene eller forsikringsselskapet tar kontakt med en ekstern fagperson som kan vurdere og komme med sine faglige bemerkninger angående konkrete spørsmål.

«Det kan ofte være vanskelig å kartlegge hvilke faktorer som i det hele tatt inngår i årsaksbildet, og å avgjøre hvilke eller hvilken av disse faktorene som oppfyller betingelseslærens krav om å være en nødvendig betingelse for skaden. I slike tilfeller trenger man ofte bistand av sakkyndige for å klarlegge saksforholdet. Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok s. 258-259. Universitetsforlaget, 2. utgave.

I trafikksaker vil det ofte være at dommeren eller forsikringsselskapet har behov for en medisinsk vurdering om en eller flere skade. Da får man en lege spesialisert på den aktuelle skaden til å uttale seg om skaden.

Valg av sakkyndig

En sakkyndig sine hovedoppgaver vil innebære å ta kontakt med skadelidte etter å ha fått mandat og sakens dokumenter tilsendt. Det vil bli holdt samtaler mellom sakkyndig og skadelidte som utgjør spesialisterklæringen som presenteres når det reises sak. Erklæringen er sentralt og det legges stor vekt på denne type erklæringen.

Valget av sakkyndig er derfor svært viktig. Det kan ofte være vanskelig å vite hvilken sakkyndig man skal velge. Advokaten din vil kunne hjelpe deg i dette valget. Forsikringsselskapet vil også komme med forslag til ulike sakkyndige du kan velge mellom. Du har likevel ikke pliktig til å velge noen av disse.

Det er også verdt å merke seg at du som skadelidt har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig. Dette er et viktig valg som kan ha utslagsgivende konsekvenser, og det er derfor rimelig at du som skadelidt skal kunne komme med innvendinger i forbindelse med valget.

Menerstatning

Særlig der det er snakk om menerstatning er den sakkyndiges vurderinger og uttalelser svært sentrale for det endelige utfallet.

For å kunne kreve menerstatning er det to vilkår som må være oppfylt. Det første som må klargjøres er hvorvidt skaden er betydelig. For at skaden skal anses å være betydelig må det være snakk om en skade som utgjør en medisinsk invaliditet på minst 15%. Den sakkyndige vurderer skaden betydelighet ved å benytte seg av et skjema utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet som gir et resultat oppført i prosent.

I tillegg må det vurderes om skaden er varig. Begge disse vurderingene er medisinske vurderinger, og den sakkyndiges funn, vurderinger og konklusjoner vil være avgjørende for hvorvidt vilkårene er oppfylt og om skadelidte har krav på menerstatning.

Den sakkyndige vil vanligvis komme med sine bemerkninger ca. to år etter skaden inntraff. Før dette vil ikke den påførte skaden anses å være stabil nok til å kunne vurdere hvorvidt vilkårene for menerstatning er oppfylt.

Bistand fra advokat i trafikksaker

Hvis du har vært utsatt for en trafikkskade og trenger juridisk bistand kan du kontakt oss. Våre advokater er spesialiserte på erstatningsrett og har bred erfaring innenfor feltet. Du kan ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale ved å ringe eller sende e-post direkte til en advokat. Hvis du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Les om gjenopptakelse av en yrkesskadesak her

Vanlige spørsmål

Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig i erstatningsspørsmål i trafikksaker vil si en ekstern person, vanligvis en lege, psykolog o.l. som skal vurdere en konkret skade og komme med sine bemerkninger og funn.

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade vil være alle personskader som den skadelidte kan vise at kan føres direkte tilbake til trafikkulykken. Både fysiske og psykiske skader omfattes selv om praksis viser overvekt av fysiske skader.

Må jeg ha juridisk bistand ved trafikkskade?

Det vil være fordelaktig å benytte seg av en advokat i trafikksaker. Sakene kan være belastende og vare i lang tid. Det kan også kjennes som en ekstra påkjenning i tillegg til skaden du allerede har fått som følge av trafikkulykken. Advokaten kan hjelpe deg å fremme riktig erstatningskrav med den nødvendige dokumentasjon og følge opp saken din.

Hvem skal betale utgiftene til advokat?

Etter en trafikkulykke vil det ansvarlige forsikringsselskapet være pliktige til å betale eventuelle utgifter du skulle ha til advokat. Disse utgiftene vil på lik linje med alle andre merutgifter du skulle ha inngå i erstatningskravet du fremmer.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom. Lov og rett, 2001 (8), p. 435-450.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20547/mal_spesialoppgave21.pdf?sequence=3

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!