fbpx

Ansvarsgrunnlag ved trafikkskade

En mann som har vært utsatt for en trafikkulykke får bistand fra en advokat med erfaring i trafikkskade

Sist oppdatert 7. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Det erstatningsrettslige ansvarsgrunnlag ved en trafikkulykke reguleres av bilansvarsloven § 4. Det fremgår av bestemmelsen at «gjer ei motorvogn skade» kan skadelidte kreve erstatning fra motorvognens forsikringsselskap, uavhengig av om noen har skyld i skaden.

Vilkår for erstatning

Et krav om erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden/tapet. Vilkåret om ansvarsgrunnlag sikter til det rettslige grunnlaget for å pålegge en skadevolder erstatningsansvar. Ved en trafikkulykke følger dette ansvarsgrunnlaget av bilansvarsloven § 4.

Ansvarsgrunnlag i bilansvarsloven § 4

Følgende fremgår av bilansvarsloven § 4:

«Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden. Oppreisning for ikkje økonomisk skade fell likevel berre inn under trygdelaget sitt ansvar når skadevaldaren fyller vilkåra for ansvar etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 3-5.»

Bestemmelsen oppstiller et objektiv ansvarsgrunnlag for skader en motorvogn «gjer». Det innebærer at bilens forsikringsselskap vil være ansvarlig uavhengig av skyld hos bilføreren. 

«[B]ilansvaret er opprettet av hensyn til det alminnelige publikum til vern mot bilers spesielle farlighet. Dermed er det grunn til å la trafikkforsikringen bære følgene av «den mer dagligdagse og uskyldige aktløyse».» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019, s. 528.

Vilkåret «motorvogn»

Vilkåret «motorvogn» sikter til et «køyretøy som vert drive med motor og er laga eller esla til å køyrast på bakken […], men ikkje køyretøy som går på skjener», jf. bilansvarsloven § 3. Eksempler på motorvogner er biler, busser, lastebiler og motorsykler. Trikk og tog er ikke å anse som motorvogn.

Vilkåret «gjer»

Videre er kriteriet «gjer» en henvisning til et krav om årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden. Ved vurderingen av om skaden er forårsaket av motorvognen vil det være avgjørende om skaden er «voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret», jf. Innst. 1967 s. 58. Videre må skaden ha oppstått grunnet «den risiko som er knyttet til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig». 

Overnevnte innebærer eksempelvis at dersom en steinblokk raser ned fra et overheng over veien og treffer en bil med personskade som konsekvens, foreligger ikke årsakssammenheng, jf. Rt. 1968 s. 878 (Steinblokk-dommen). Dersom en bilpassasjer blir pådratt en hodeskade fordi vedkommende blir truffet av bakluka foreligger derimot årsakssammenhengen som kreves, jf. Rt. 2015 s. 1017. Også fotgjengere som skades av en motorvogn har rett til erstatning.

Plikt til å tegne ansvarsforsikring

Alle motorvogner er pliktig til å ha ansvarsforsikring, jf. bilansvarsloven § 15. Ved en trafikkulykke rettes krav om erstatning mot den ansvarlige bil sitt forsikringsselskap. Dersom skadevolder er ukjent, eksempelvis fordi vedkommende stikker av, eller ikke har tegnet den lovpålagte forsikringen, kan krav om erstatning rettes mot Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Ved eneulykke eller dersom ingen er skyld i ulykken retter skadelidte krav mot eget forsikringsselskap.

Ansvarsgrunnlag for oppreisningserstatning

Etter en trafikkulykke kan det, i tillegg til det økonomiske tap, og eventuell menerstatning ved varige og betydelige skader, være grunnlag for å kreve oppreisningserstatning. Et krav om oppreisning forutsetter at føreren av den skadevoldende bil har opptrådt sterkt klanderverdig eller med forsett (vilje), jf. skadeserstatningsloven § 3-5.

Advokathjelp ved trafikkskade

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for en trafikkulykke? Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater med kompetanse og erfaring innen trafikkskadeerstatning. Vi bistår deg ved å svare på de spørsmål du måtte ha, samt med å fremme et korrekt erstatningskrav mot forsikringsselskapet. Første samtale med våre advokater er både gratis og uforpliktende. Videre dekker forsikringsselskapet nødvendige og rimelige advokatutgifter som del av erstatningen. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. 

Les også vårt innlegg om gangen i en trafikkskadesak.

Vanlige spørsmål

Hvilket ansvarsgrunnlag gjelder ved erstatning etter trafikkulykke?

Ansvarsgrunnlaget ved trafikkskade følger av bilansvarsloven § 4, som angir et objektivt ansvar for skader som motorvognen ¨gjer¨.

Er det lovpålagt å tegne ansvarsforsikring for motorvogn?

Ja, alle motorvogner er pliktig til å ha ansvarsforsikring, jf. bilansvarsloven § 15.

Hva vil det si at en motorvogn ¨gjer¨ skaden?

At en motorvogn ¨gjer¨ skaden vil si at skaden må være ¨voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret¨, jf. Innst. 1967 s. 58. Nærmere forklart innebærer det at skaden må være forårsaket av risikoen som er knyttet til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og annet teknisk utstyr.

Hvem skal krav om erstatning etter en trafikkulykke rettes mot?

Krav om erstatning rettes mot den ansvarlige bil sitt forsikringsselskap. Dersom skadevolder er ukjent eller ikke har tegnet den lovpålagte forsikringen rettes krav om erstatning mot Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Ved eneulykke eller dersom ingen er skyld i ulykken retter skadelidte krav mot eget forsikringsselskap.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkulykke?

Som hovedregel vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56744/1/764.pdf

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57912/215.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!