fbpx

Erstatning etter bilulykke

En mann med sterke smerter holder en hånd på nakken etter å ha blitt utsatt for en bilulykke som han senere vil kreve erstatning for

Sist oppdatert 25. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Etter å ha vært utsatt for en bilulykke med påfølgende personskade, enten som fører, passasjer eller fotgjenger, kan du ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Bilansvarsloven § 4 oppstiller et objektivt ansvar for forsikringsselskapet som bilen er forsikret i.

Rett til erstatning etter bilulykke

Bilulykker forekommer dessverre til stadighet på norske veier, og leder noen ganger til personskader. En personskade vil medføre økonomiske utgifter til legebehandling, medisiner og liknende. I tillegg kan inntektstap oppstå. Slike økonomiske utgifter oppstått etter en bilulykke kan du kreve erstattet. Ved en varig (minst 10 år) og betydelig skade (minst 15 % medisinsk invaliditet) kan også menerstatning for redusert livsutfoldelse kreves.

Ansvarsgrunnlag ved bilulykke

Ansvarsgrunnlaget ved bilulykke er objektivt og fremgår av bilansvarsloven § 4. Bestemmelsen angir følgende:

«Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden. Oppreisning for ikkje økonomisk skade fell likevel berre inn under trygdelaget sitt ansvar når skadevaldaren fyller vilkåra for ansvar etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 3-5.»

Vilkåret «gjer» innebærer at bilen må være årsak til skaden. Ved vurderingen vil man se hen til om skaden er «voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret», jf. Innst. 1957 s. 58. Nærmere forklart er spørsmålet om skaden er oppstått på grunn av «den risiko som er knyttet til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig».

I høyesterettsdommen inntatt i Rt. 1969 s. 878 (Steinblokkdommen) hadde to passasjerer blitt skadet og andre omkommet idet en steinblokk raste ned fra et overheng over veien. Skaden var ikke forårsaket av motorvognen, men av steinblokkene. Den nødvendige årsakssammenhengen forelå følgelig ikke. I slike tilfeller må erstatning søkes i andre forsikringer enn bilansvarsforsikringen.

På den annen side kom Høyesterett i Rt. 2005 s. 1017 til at en bilpassasjer skulle tilkjennes erstatning for en hodeskade vedkommende ble pådratt da bilføreren smalt igjen bakluken på bilen. Ansvarsgrunnlaget kan også komme til anvendelse der det ikke er fysisk kontakt mellom bilen og skadelidte. I saksforholdet inntatt i RG 2005 s. 165 hadde en syklist misforstått en bil sin kjøremåte og dermed falt og skadet seg ved kryssing av en gate. Lagmannsretten kom til at skaden skyldtes en naturlig realisering av farekomplekset som bilen representerte i trafikkbildet.

Oppreisning etter bilulykke

Skadeserstatningsloven § 3-5 angir at den som «forsettlig eller grovt aktløst» har «voldt skade på person» kan pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til oppreisningserstatning for den voldte tort og smerte. En forsettlig opptreden innebærer at man volder skade med vilje eller hensikt, mens grov uaktsomhet innebærer en sterkt klanderverdig opptreden. Ved slike tilfeller er det ansett rett og rimelig at skadevolder yter en særskilt erstatning for å kompensere for den smerten vedkommende har voldt.

Kontakt advokat etter bilulykke

Har du vært utsatt for en bilulykke? Ta kontakt med en erstatningsadvokat i dag for bistand med å fremsette krav om erstatning. Første samtale med Advokatfirmaet Teigstad er både gratis og uforpliktende. I den videre prosessen vil ansvarlig forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Våre advokater kan kontaktes ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les også vår artikkel om gangen i en trafikkskadesak.

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for erstatning etter en bilulykke?

Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom bilulykken og skaden, samt mellom skaden og det økonomiske tapet. Ansvarsgrunnlaget ved bilulykke fremgår av bilansvarsloven § 4 som angir et objektivt ansvar for den ansvarlige bilen sitt forsikringsselskap.

Hva er ansvarsgrunnlaget ved bilulykke?

Ansvarsgrunnlaget ved bilulykke er objektivt og fremgår av bilansvarsloven § 4. Bestemmelsen angir følgende: ¨Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden.¨

Kan jeg kreve oppreisning etter en bilulykke?

Ja, med den forutsetning at skadevolder ¨forsettlig eller grovt aktløst¨ har ¨voldt skade på person¨, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. I slike tilfeller vil retten fastsette en sum den finner rimelig.

Må jeg betale for advokat etter en bilulykke?

Bilens forsikringsselskap vil betale nødvendige og rimelig utgifter til juridisk bistand hos advokat.

Får jeg erstatning selv om jeg har skyld i bilulykken?

Bilansvarsloven § 4, som angir forsikringsselskapets objektive ansvar, gjelder selv om noen er skyld i skaden. Som utgangspunkt får du derfor erstatning selv om du har skyld i bilulykken. Likevel kan erstatningen avkortes dersom det er tale om uaktsomhet som overstiger det enhver gjør seg skyldig i fra tid til annen i trafikken, jf. bilansvarsloven § 7.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!