fbpx

Utsatt for en kroppskrenkelse?

En dame ligger på gulvet etter å ha vært utsatt for en kroppskrenkelse

Sist oppdatert 25. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk med forsett kan straffes for kroppskrenkelse etter straffeloven § 271. Fornærmede har i slike tilfeller rett til erstatning for sitt økonomiske tap, samt oppreisning for såkalt tort og svie. Bistand fra advokat til å utforme og oversende erstatningskravet til politiet er kostnadsfritt. 

Hva er en kroppskrenkelse?

Straffeloven § 271 regulerer hva som utgjør en kroppskrenkelse. Følgende fremgår av bestemmelsen:

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.»

Hva som forstås med «vold» beror på en totalvurdering av grad av voldsomhet og handlingens krenkende karakter. Typiske eksempler er å slå, klype, skalle eller sparke. Også det å kaste en hard gjenstand på en annen eller kjøre på vedkommende med sykkel utgjør vold, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 173.

Vilkåret «på annen måte krenker» favner videre enn voldsbegrepet, og er ment å fange opp de mer subtile formene for kroppskrenkelse. Eksempler angitt i forarbeidene er handlinger som har en fysisk innvirkning på fornærmede ved at personen får i seg brekkmiddel eller handlinger med sterk innvirkning på sansene, som svært høy lyd, vond lukt eller skarpt lys, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 173.

I tillegg til at ett av overnevnte vilkår må være oppfylt, er det et krav for straffansvar etter § 271 at gjerningspersonen har opptrådt med forsett, jf. strl. § 21 og § 22. Det vil si at vedkommende må ha hatt til hensikt å øve vold eller krenke fornærmede fysisk. Motsatt vil det si at rene uhell ikke omfattes av bestemmelsen.

Hva er en grov kroppskrenkelse?

Anmelde en kroppskrenkelse

Fornærmede kan anmelde en kroppskrenkelse ved å ta kontakt med politiet. Enten kan fornærmede ringe til sin lokale politistasjonen eller møte fysisk opp. Dette bør gjøres så raskt som mulig, for å sikre bevis. Politiet vil deretter iverksette etterforskning og ta ut tiltale mot gjerningspersonen. Gjennom straffesaken vil du også få mulighet til å fremme et sivilt krav om erstatning fra tiltalte.

Erstatningskrav til politiet

Fornærmede i en straffesak som ikke har rett til bistandsadvokat, har krav på fri rettshjelp til å sende inn et erstatningskrav som påtalemyndigheten må fremme under straffesaken. Etter å ha innlevert en anmeldelse til politiet vil fornærmede motta en bekreftelse fra politiet med en frist på 3 uker til å sende inn et dokumentert erstatningskrav. Det viktigste er imidlertid at kravet oversendes i god tid før etterforskningen avsluttes. Aktuelle erstatningsposter kan være merutgifter (behandlingsutgifter, ødelagte klær, medisiner m.m.), inntektstap, menerstatning og/eller oppreisning. Ta gjerne kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for kostnadsfri bistand til å utarbeide og oversende et slikt erstatningskrav. Vi har også utarbeidet en mal om erstatning i straffesaker.

Voldsoffererstatning

Gjerningspersonen har ikke alltid midler til å dekke hele erstatningssummen, mens i andre tilfeller finner ikke politiet rette vedkommende. For å styrke stillingen til voldsofre i slike situasjoner har staten opprettet en egen erstatningsordning for voldsofre. For å få tilkjent voldsoffererstatning må fire inngangsvilkår være oppfylt.

 1. Den straffbare handling må være anmeldt til politiet.
 2. Krav om erstatning må inkluderes i straffesaken.
 3. Det straffbare forhold må være sannsynliggjort.
 4. Personskaden må være påført som en følge av den straffbare handlingen, såkalt årsakssammenheng.

Les også vår artikkel om endringer i voldsoffererstatningsloven.

Kontakt advokat ved kroppskrenkelse

Har du blitt utsatt for en kroppskrenkelse? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for bistand i din sak. Første samtale med våre advokater er både gratis og uforpliktende. En av våre erstatningsadvokater kan videre bistå deg kostnadsfritt med å utforme og oversende erstatningskrav til politiet. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Les mer om anmeldelse og erstatning i vår veiledning for fornærmede i straffesaker. 

Vanlige spørsmål

Hva er en kroppskrenkelse?

Straffeloven § 271 regulerer hva som utgjør en kroppskrenkelse. Følgende fremgår av bestemmelsen: ¨Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.¨

Hvordan anmelder jeg en kroppskrenkelse til politiet?

Du kan anmelde en kroppskrenkelse ved å ta kontakt med politiet. Enten kan du ringe til din lokale politistasjonen eller møte fysisk opp. Dette bør gjøres så raskt som mulig, for å sikre bevis.

Kan jeg kreve erstatning av gjerningspersonen?

Ja, du kan kreve erstattet ditt fulle økonomiske tap, samt menerstatning ved varig (minst 10 år) og betydelig skade (minst 15% medisinsk invaliditet). I tillegg kan du kreve oppreisning der gjerningspersonen har utøvd kroppskrenkelsen forsettlig eller grovt uaktsomt.

Hva er vilkårene for voldsoffererstatning?

For å få tilkjent voldsoffererstatning må fire inngangsvilkår være oppfylt: 1) Den straffbare handling må være anmeldt til politiet. 2) Krav om erstatning må inkluderes i straffesaken. 3) Det straffbare forhold må være sannsynliggjort. 4) Personskaden må være påført som en følge av den straffbare handlingen, såkalt årsakssammenheng.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Hvor mye du kan kreve i erstatning vil avhenge av de konkrete forholdene i saken. Som hovedregel har du krav på å få dekket ditt fulle økonomiske tap. Aktuelle erstatningsposter er merutgifter til legebehandling, medisiner, m.m., inntektstap, menerstatning ved varig og betydelig skade og oppreisning.

Kilder

Gröning, Linda, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen. Frihet, forbrytelse og straff, 2. utgave, Bergen, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22020/90799.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!