fbpx

Oppreisningserstatning ved kroppsskade

En kvinne som har blitt utsatt for en voldshandling og som senere vil få oppreisningserstatning etter kroppsskade

Sist oppdatert 24. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du er påført kroppsskade etter en straffbar handling, kan du i tillegg til andre erstatningskrav også kreve oppreisning. Oppreisningsbeløpet bestemmes individuelt, og fremmes under straffesaken.

Her er det du bør vite om oppreisningserstatning etter kroppsskade.

Hva er kroppsskade?

Kroppsskade er et begrep som brukes i straffeloven, og tilsvarer det som tidligere ble kalt legemsbeskadigelse.

Begrepet betegner situasjoner hvor noen skader en persons kropp eller helse. Det kan også være når man gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller en liknende tilstand hos en annen. (Straffelovens paragraf 273).

Kroppsskade vurderes opp mot kroppskrenkelse (tidligere legemsfornærmelse) som er en mildere form. Kroppskrenkelse kan være småskader som risp, buler eller blåveiser, og har en langt lavere strafferamme enn kroppsskade.

Noen ganger må retten foreta en helhetsvurdering for å bestemme om det er snakk om kroppsskade eller kroppskrenkelse.

Oppreisning og andre erstatninger ved kroppsskade

Dersom du har blitt utsatt for en voldshandling som har påført deg kroppsskade, kan du kreve oppreisningserstatning for det ubehaget du har hatt som følge av dette. Dette kalles gjerne «tort og svie».

Oppreisning kommer i tillegg til erstatning for økonomisk tap, som behandling og lidt og fremtidig inntektstap.

Den som har blitt varig skadet kan også søke om billighetserstatning for tap av livsutfoldelse.

En forskjell på billighetserstatning og oppreisning er at førstnevnte krever en medisinsk invaliditet på minst 15 %, og at den skal være av varig karakter.

Du kan kreve billighetserstatning og oppreisning uavhengig av hverandre.

Vilkår for oppreisning

Det stilles krav til både skaden og måten den er påført på for at du skal kunne kreve oppreisningserstatning.

Som personskade regnes påføring av fysisk smerte, angst og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers , lenger sykehusopphold, hindringer i normal livsførsel mm.

Det er altså ikke noe krav om at skaden skal ha varig virkning, og den behøver heller ikke være betydelig.

Gjerningspersonens forhold er også av stor betydning. Skaden må være påført med forsett eller grov uaktsomhet Vanlig uaktsomhet er ikke nok til at det skal tilkjennes oppreisningserstatning.

Hvor mye kan du få i oppreisning etter kroppsskade?

Det er ingen faste normer for beløpet på oppreisningserstatning. Den beregnes ut fra rettens skjønn.

I voldtektssaker og drapssaker har det vokst fram en rettspraksis slik at det utmåles noenlunde tilsvarende erstatningsbeløp i sakene.

Dette er ikke tilfelle når det gjelder kroppsskader, hvor utmålingen kan variere fra 10 000 til 100 000 kroner.

Forhold som domstolen legger vekt på er særlig dette:

 • handlingens grovhet
 • offerets egen opplevelse av hendelsen
 • arten og omfanget av skadevirkningene

Man vil selvfølgelig også se på erstatningsutbetalingene i lignende tilfeller.

Kroppsskade og advokathjelp

Ofre for kroppsskade vil som regel ha anledning til å få oppnevnt en egen bistandsadvokat i straffesaken.

Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta offerets, også kalt fornærmede, interesser i den angjeldende saken. Det inkluderer å sørge for at mulige erstatningskrav blir tatt opp.

I den forbindelse er det viktig å ikke «glemme» oppreisning.

Hos Advokatfirmaet Teigstad har vi flere bistandsadvokater med lang erfaring. Utgiftene til bistandsadvokat dekkes av det offentlige.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2015

Tømmerås, Anne Sofie Billighetserstatning – og andre offentlige erstatningsordninger. Oslo, 2002

Hva vektlegges ved utmåling av oppreisning til skadelidte i straffesaker? Masteroppgave ved Universitetet i Bergen 2015.

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!