fbpx

Erstatningskrav til politiet

Erstatningskrav til politiet i straffesak

Sist oppdatert 10. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatningskrav til politiet

Fornærmede i straffesak som ikke har bistandsadvokat, har krav på fri rettshjelp av en advokat til å sende inn et erstatningskrav som påtalemyndigheten skal fremme under straffesaken.

Den som har innlevert en anmdeldelse vil motta en bekreftelse på anmeldt forhold fra politiet. Det fremgår av denne at det er en frist på 3 uker for å sende inn et dokumentert erstatningskrav til politiet dersom man ønsker at påtalemyndigheten skal fremme et krav i straffesaken. Mange fornærmede blir litt stresset når de leser dette brevet.

For det første så kan ikke 3-ukersfristen sies å være avgjørende for å få erstatning. Det viktigste er at et krav oversendes i god tid før politiet avslutter etterforskningen. Videre fremgår det ikke at man også skal si fra dersom en kun krever oppreisning, noe som ofte vil være tilfelle dersom skadelidte ikke har noe økonomisk tap å snakke om.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Ulike erstatningsposter og utforming av kravet

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av vår hjelp kan du utforme kravet selv ved å sende e-post eller brev til politiet. Her bør du angi hvilke utgifter du har hatt som kan relateres til skaden. Du kan også føye til at du krever oppreisning for tort og svie etter rettens skjønn. Merk at det må være årsakssammenheng mellom det straffbare forholdet og tapet du krever erstattet.

Se Advokatfirmaet Teigstad sin mal for krav om erstatning i straffesak.

Erstatningsposter

Det finnes en rekke erstatningsposter, bl.a. merutgifter, inntektstap, menerstatning og oppreisning. Relevante erstatningsposter i voldssaker er typisk behandlingsutgifter, smertestillende og ødelagte klær. I saker om ran og tyveri vil de borttatte gjenstander eller kontanter være relevant. Om tapet er dekket helt eller delvis av reiseforsikring vil egenandel til reiseforsikring være aktuelt å kreve dekket.

Dokumentasjon av kravet

Kravet må sannsynliggjøres. Dette gjelder både tapets størrelse og at det foreligger nødvendig sammenheng mellom det straffbare forhold og tapet. Når det gjelder årsakssammenheng så er dette noen ganger nokså selvsagt, for eksempel vil det være åpenbar sammenheng mellom vold og etterfølgende utgifter til besøk hos legevakten. Det samme med blodsøl på den hvite skjorten, som dermed ble ødelagt.

Tapets størrelse bør dokumenteres med kvitteringer eller liknende som sendes inn sammen med brevet til politiet.

Du kan også laste ned vår veileder til fornærmede i straffesaker som er skrevet av erfarne bistandsadvokater her

Advokatbistand til erstatningskravet

Våre advokater bistår kostnadsfritt med å utarbeide og oversende et slikt erstatningskrav til politiet. Alle voldsofre har fri rettshjelp til dette, helt uavhengig av inntekt og formue. I noen tilfelle vil advokaten også se at fornærmede faktisk har krav på oppnevnt bistandsadvokat. Videre kan advokaten ofte bistå kosnadsfritt ved videre arbeid med å inndrive pengene fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Send en uforpliktende henvendelse ved å benytte skjemaet i høyre marg.

Les mer om advokathjelp ved voldsoffererstatning og søknad om voldsoffererstatning.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!