fbpx

Beregning av menerstatning

En dame som vil kreve menerstatning etter å ha vært utsatt for en ulykke diskuterer med en erfaren advokat

Sist oppdatert 27. desember 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Menerstatning ytes ved varig og betydelig skade, og skal kompensere for redusert livsutfoldelse. Ved beregning av menerstatning tas det utgangspunkt i menets medisinske art og størrelse, dets betydning for personlig livsutfoldelse, folketrygdens grunnbeløp og forventet levealder. 

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en type erstatning som ytes ved varige og betydelige skader av medisinsk art, jf. skadeserstatningsloven § 3-2 og folketrygdloven § 13-17.

«Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Denne erstatningen fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Prognoser om forkortet levetid som følge av den ansvarsbetingende hendelsen skal ikke vektlegges ved fastsettelsen av erstatningen.» Kilde: Skadeserstatningsloven § 3-2.

Formålet bak menerstatningen er å kompensere for redusert livsutfoldelse ved personskade. Ettersom menerstatning ikke dekker et økonomisk tap, kan øvrige erstatningsposter som tapt arbeidsinntekt og merutgifter til legebehandling, medisiner m.m. tilkjennes i tillegg.

Vilkår

Krav på menerstatning forutsetter at det foreligger en «varig» og «betydelig» skade av «medisinsk art». Vilkåret «varig» er oppfylt ved minst 10 års varighet, jf. Rt. 2003 s. 841. Den nedre grensen for kriteriet «betydelig» ligger på 15 % medisinsk invaliditet. Med «medisinsk art» siktes det både til fysiske og psykiske personskader.

Beregning av menerstatning

Beregning av menerstatning tar utgangspunkt i menets medisinske art og størrelse, og dets betydning for personlig livsutfoldelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-2 første ledd annet punktum. Med «menets medisinske art og størrelse» menes medisinsk invaliditetsgrad. En lege vil fastsette din medisinske invaliditetsgrad etter en nærmere utredning.

Videre er det bestemt i forarbeidene til skadeserstatningsloven og i høyesterettspraksis (Rt. 1977 s. 782 og Rt. 1981 s. 183) at utmålingssystemet ved yrkesskade etter folketrygdloven § 13-17 utgjør utgangspunktet for beregning av menerstatning også i andre situasjoner.

Beregning av menerstatning ved yrkesskade er standardisert. Overordnet tar beregningen utgangspunkt i grad av medisinsk invaliditet, forventet gjenlevende levealder og folketrygdens grunnbeløp. I forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3 er en beregningstabell angitt. Ved beregning av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2 finner man riktig sum basert på invaliditetsgrad i tabellen og deretter øker denne med en tredjedel. Dette kalles for sammenlikningssum, som til slutt kan bli gjenstand for individuelle justeringer.

Tabell for beregning av menerstatning

Gruppe Fastsatt invaliditetsgrad Menerstatning
0 Lavere enn 15% Ingen erstatning
1 15 – 24% 7% av grunnbeløpet
2 25 – 34% 12% av grunnbeløpet
3 35 – 44% 18% av grunnbeløpet
4 45 – 54% 25% av grunnbeløpet
5 55 – 64% 33% av grunnbeløpet
6 65 – 74% 42% av grunnbeløpet
7 75 – 84% 52% av grunnbeløpet
8 85 – 100% 63% av grunnbeløpet
9 Betydelig større skadefølger enn
ved invaliditetsgrad på 100% 75% av grunnbeløpet

Utbetaling av menerstatning

Som hovedregel utbetales menerstatning som et engangsbeløp. Ved yrkesskader som gir rett til menerstatning vil imidlertid en månedlig sum utbetales fra NAV livet ut. Imidlertid kan man også i sistnevnte situasjon få utbetalt et engangsbeløp hvis ønskelig.

Advokathjelp ved spørsmål om menerstatning

Har du vært utsatt for en trafikkulykke, en arbeidsulykkeen annen ulykke eller skadevoldende handling som har ledet til en varig og betydelig personskade? Da kan du ha krav på menerstatning. Kontakt Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. Husk at ansvarlig forsikringsselskap, eventuelt Kontoret for Voldsoffererstatning, vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som del av erstatningen.

Vanlige spørsmål

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en type erstatning som ytes ved varige og betydelige skader av medisinsk art, jf. skadeserstatningsloven § 3-2 og folketrygdloven § 13-17. Formålet bak menerstatningen er å kompensere for redusert livsutfoldelse ved personskade.

Hva er vilkårene for menerstatning?

Krav på menerstatning forutsetter at det foreligger en «varig» og «betydelig» skade av «medisinsk art». Vilkåret «varig» er oppfylt ved minst 10 års varighet, jf. Rt. 2003 s. 841. Den nedre grensen for kriteriet «betydelig» ligger på 15 % medisinsk invaliditet.

Hvordan beregnes menerstatning?

Beregning av menerstatning tar utgangspunkt i menets medisinske art og størrelse, og dets betydning for personlig livsutfoldelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-2 første ledd annet punktum. Ved beregning av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2 finner man riktig sum basert på invaliditetsgrad i tabellen inntatt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3 og øker denne med en tredjedel. Dette kalles for sammenlikningssum, som til slutt kan bli gjenstand for individuelle justeringer.

Må jeg betale for advokat?

Nei, som utgangspunkt vil utgifter til advokat utbetales som del av erstatningen, enten fra ansvarlig forsikringsselskap, skadevolder eller Kontoret for Voldsoffererstatning.

Hvordan utbetales menerstatning?

Som hovedregel utbetales menerstatning som et engangsbeløp. Vedyrkesskader som gir rett til menerstatning vil det vanligvis utebetales en månedlig sum fra NAV resten av livet.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning i Jussens Venner 05-06/2005(Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3126-2005-05-06-03

Materoppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!