fbpx

Erstatning etter ulykke

En kvinne ligger på gulvet etter å ha vært utsatt for en arbeidsulykke som hun senere vil kreve erstatning for

Sist oppdatert 22. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Ulykker kan oppstå i trafikken, på jobb, innen idrett eller på fritiden. Skulle du være så uheldig å få en personskade med påfølgende økonomisk tap i en ulykke kan du kreve erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap eller skadevolder. 

Erstatning etter ulykke

Etter å ha blitt utsatt for en ulykke vil skadelidte i mange tilfeller kunne kreve erstatning. Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom ulykken og den aktuelle skaden/det økonomiske tapet. Personskade kan blant annet oppstå som følge av en arbeidsulykke, bilulykke, idrettsulykke eller fritidsulykke.

Når vilkårene for erstatning er oppfylt kan skadelidte kreve erstatning for sine økonomiske utgifter som følge av skaden, herunder merutgifter til legebehandling og medisiner, samt inntektstap. Ved en varig og betydelig skade (minst 15 % medisinsk invaliditet i minst 10 år), kan skadelidte også kreve menerstatning for ikke-økonomisk tap. I tillegg kan det fremsettes krav om oppreisningserstatning i de tilfeller hvor skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Arbeidsulykke

Ved en godkjent yrkesskade utløses retten til erstatning, samt enkelte særrettigheter fra NAV. En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» som skjer mens medlemmet er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6.

En arbeidsulykke defineres på to ulike måter etter folketrygdloven § 13-3. Det tradisjonelle arbeidsulykkebegrepet angir at en arbeidsulykke er en «plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet», jf. § 13-3 annet ledd første punktum. Etter det avdempede arbeidsulykkebegrepet regnes «en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid», jf. § 1-3 annet ledd annet punktum.

Bilulykke

Krav på erstatning etter en bilulykke reguleres av bilansvarsloven § 4. Følgende fremgår av bestemmelsen: «Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapittel IV, endå om ingen er skuld i skaden.» Det innebærer at bilens forsikringsselskap som hovedregel vil være ansvarlig uavhengig av bilførerens eventuelle skyld i trafikkulykken.

Les også vår artikkel om erstatning ved påkjørsel bakfra.

Idrettsulykke

Idrettsskader kan oppstå både under profesjonell utøvelse av idrett og på hobbybasis. Innen mange idretter foreligger obligatoriske forsikringsordninger som dekker økonomisk tap som følge av skade. I andre tilfeller vil vurderingen bero på om handlingen foretatt av motspilleren er så alvorlig at den må anses som uaktsom etter erstatningsrettslige regler. Ved deltakelse i idrett har man i alminnelighet akseptert risiko for skade, hvilket innebærer at det skal mye til for å pålegge ansvar.

Som profesjonell idrettsutøver er man dekket av yrkesskadeforsikring på lik linje som alle andre arbeidstakere. Et særtrekk ved idrettsskade er imidlertid den særlige risikoen for skade. I rettspraksis og teori har man derfor utviklet et differensiert ulykkebegrep. Vurderingen vil ta utgangspunkt i om skaden er en normal konsekvens av utøvelsen av det aktuelle yrket. Momenter av betydning vil være type idrett, hva slags påkjenninger som normalt må forventes, og om vedkommende hadde mulighet til å avverge skaden.

Fritidsulykke

Skader som oppstår på fritiden kan på lik linje med overnevnte skader føre til store økonomiske tap for skadelidte. Spørsmålet i så tilfelle er hvem som skal stå ansvarlig for dette tapet.

Et eksempel følger av Alpinbakkedom I (Rt. 2000 s. 1991), hvor et skiheisfirma måtte dekke tap etter et fall i en preparert bakke utenfor det ordinære anlegget. Firmaet hadde opptrådt uaktsomt grunnet manglende varsling om en særlig vanskelig del av bakken, eventuelt manglende iverksettelse andre sikringstiltak. Samtidig påpeker Høyesterett følgende:

«Skadepotensialet knytter seg i første rekke til utøvernes egen adferd, og det må kreves at de utviser høy grad av aktsomhet. Men de må kunne forvente at de ikke møter ekstraordinære risikomomenter uten forvarsel».

I andre tilfeller har man kun seg selv å skylde på for at en skade oppstår. Da vil det komme godt med om en har tegnet en ulykkesforsikring, som vil dekke økonomisk tap og eventuell menerstatning.

Advokathjelp ved ulykke

Har du vært utsatt for en ulykke som har medført en personskade? Da er det gode muligheter for at du har rett til erstatning. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Husk også at i mange tilfeller vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Dette kan vi hjelpe deg å undersøke nærmere. For å komme i kontakt med våre erstatningsadvokater kan du sende en e-post, fylle ut skjemaet på nettsiden eller ringe.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en ¨arbeidsulykke¨ som skjer mens medlemmet er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Godkjent yrkesskade vil utløse rett til erstatning, samt enkelte særrettigheter fra NAV.

Kan jeg kreve erstatning ved idrettsskade?

Innen mange idretter foreligger obligatoriske forsikringsordninger som dekker økonomisk tap som følge av skade. I andre tilfeller vil vurderingen bero på om handlingen foretatt av motspilleren er så alvorlig at den må anses som uaktsom etter erstatningsrettslige regler. Som profesjonell idrettsutøver er man dekket av yrkesskadeforsikring på lik linje som alle andre arbeidstakere. Vurderingen vil imidlertid kunne falle noe annerledes ut, ettersom idrettsutøvere aksepterer en høyere risiko for skade enn andre.

Hvilket ansvarsgrunnlag gjelder ved bilulykke?

Ansvarsgrunnlaget ved bilulykke er regulert av bilansvarsloven § 4. Følgende fremgår av bestemmelsen: ¨Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapittel IV, endå om ingen er skuld i skaden.¨

Hva er grunnvilkårene for erstatning ved ulykke?

Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom ulykken og skaden/det økonomiske tapet.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Hvor mye du kan kreve i erstatning vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. I alminnelighet kan du kreve ditt fulle økonomiske tap som følge av ulykken erstattet, herunder inntektstap og merutgifter til blant annet legebehandling og medisiner. Ved varig (minst 10 år) og betydelig skade (minst 15% invaliditetsgrad) kan også menerstatning for redusert livsutfoldelse kreves. Har skadevolder opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig kan også krav om oppreisning fremsettes.

Kilder

Kjenner, Gunnar-Martin. Idrett og juss, 4. utgave, Oslo, 2012.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60482/719.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!