fbpx

Yrkesskade som følge av en arbeidsulykke

En bygningsarbeider som ligger på gulvet etter å ha blitt utsatt for en arbeidsulykke

Sist oppdatert 17. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» gir rett til yrkesskadeerstatning og visse særrettigheter fra NAV. En arbeidsulykke er en plutselig og uventet ytre hending som arbeidstakeren har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset hending som medfører en usedvanlig påkjenning eller belastning.

Definisjon av yrkesskade

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

«En arbeidsulykke/-sykdom kan gi grunnlag for krav på ytelser både fra folketrygden og arbeidsgiverens forsikringsselskap.» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021, s. 28.

Hva er en arbeidsulykke?

Tradisjonell arbeidsulykke

Det tradisjonelle arbeidsulykkebegrepet fremgår av folketrygdloven § 13-3 andre ledd første punktum:

«Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet.»

Ifølge Høyesterett skal ordlyden «plutselig eller uventet» tolkes som «plutselig og uventet», jf. Rt. 2006 s. 1642 avsnitt 29. Det innebærer at skaden for det første må ha skjedd akutt eller umiddelbart. For det andre må skaden være uforutsett, noe som beror på hva som er vanlig i vedkommende arbeid. Vilkåret «ytre» tilsier at noe utenfor skadelidtes legeme må forårsake skaden, jf. Rt. 2005 s. 1757 avsnitt 48.

Et eksempel på en tradisjonell arbeidsulykke er snekkeren som får et stort kutt i fingeren ved bruk av verktøy eller en lagermedarbeider som får en fallende gjenstand i hodet. Andre eksempler kan være skader forårsaket av eksplosjoner eller glatt underlag.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Avdempet arbeidsulykke

Det avdempede arbeidsulykkebegrepet er angitt i folketrygdloven § 13-3 andre ledd annet punktum:

«Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.»

Høyesterett har fastslått i Rt. 2005 s. 1757 at det ikke gjelder et krav om «ytre» hendelse. Det må derimot foreligge en «konkret tidsbegrenset» hending som medfører en «påkjenning eller belastning som er usedvanlig». Førstnevnte vilkår innebærer at påkjenningen eller belastningen som er påført ikke kan overstige et skift eller én arbeidsdag. Vilkåret om usedvanlig påkjenning vil si at det må foreligge et avvik fra det normale. Det kan være dersom det ordinære arbeidet er utført på en usedvanlig måte eller om arbeidstakeren har gjennomført oppgaver som går utenfor rammene til det ordinære arbeidet.

Ovvernevnte innebærer videre at belastningsskader som utvikler seg over lengre tid ikke er omfattet av arbeidsulykkebegrepet.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsulykke-vurdering følger av høyesterettsdommen Rt. 2009 s. 1626. I saken hadde en musikklærer under danseinstruksjon snudd seg fordi elevene var urolige. I rotasjonen ble den ene foten stående igjen grunnet friksjon mellom gulv og skosåle, noe som medførte skade på menisken. Undervisningen foregikk på vanlig måte og det var ikke noe galt med gulvet. Det forelå altså ikke noe usedvanlig som tilsa at det var tale om en arbeidsulykke.

Erstatningsposter ved en arbeidsulykke

Etter en arbeidsulykke skal skadelidte som hovedregel få dekket sitt fulle økonomiske tap som følge av skaden. Følgende erstatningsposter vil ofte aktualiseres:

Kontakt advokat etter en arbeidsulykke

Har du vært utsatt for en ulykke på jobb? Erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad kan bistå deg med å fremme et krav om yrkesskadeerstatning. Første samtale med oss er både gratis og uforpliktende. Videre vil arbeidsgivers forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokathjelp som del av erstatningsutbetalingen. Ta kontakt ved å sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som den ansatte har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en ¨arbeidsulykke¨ som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

Må jeg betale for advokat etter en arbeidsulykke?

Nei, arbeidsgiver yrkesskadeforsikringsselskap vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand som en del av erstatningsutbetalingen.

Hvilke krav stiller det tradisjonelle arbeidsulykkebegrepet?

Det tradisjonelle arbeidsulykkebegrepet stiller krav om at ulykken er forårsaket av en plutselig og uventet ytre hending som arbeidstakeren har vært utsatt for i arbeidet. Vilkåret ¨ytre¨ innebærer at det må være noe utenfor skadelidtes kropp som forårsaker ulykken.

Hva innebærer det avdempede arbeidsulykkebegrepet?

Det avdempede arbeidsulykkebegrepet krever at det må foreligge en ¨konkret tidsbegrenset¨ hending som medfører en ¨påkjenning eller belastning som er usedvanlig¨. Førstnevnte vilkår innebærer at påkjenningen eller belastningen som er påført ikke kan overstige én arbeidsdag, mens vilkåret om usedvanlig påkjenning vil si at det må foreligge et avvik fra det normale.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!