fbpx

Hvordan bestemmes invaliditetsgrad?

En lege som nettopp undersøkte en pasient for å bestemme den medisinske invaliditetsgraden ved hjelp av invaliditetstabellen

Sist oppdatert 31. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Den medisinske invaliditetsgrad bestemmes av en lege ved hjelp av invaliditetstabellen inntatt i forskrift om menerstatning. Utredningen kan først gjennomføres når tilstanden har stabilisert seg, og skadelidte har gjennomgått hensiktsmessig behandling og rehabilitering. Invaliditetsgraden danner utgangspunktet for beregning av menerstatning.

Generelt om invaliditetsgrad og menerstatning

Invaliditetsgrad er den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som følge av en skade. Denne invaliditetsgraden danner utgangspunktet for utregning av menerstatning. 

Menerstatning, eller erstatning for medisinsk invaliditet, er en erstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art, og skal kompensere for redusert livsutfoldelse. Både fysiske of psykiske skader omfattes. For å ha rett til menerstatning må skaden være varig, noe som innebærer minst 10 år. Videre må den være betydelig. Kravet er oppfylt ved en medisinsk invaliditet på minst 15 %. 

Hvordan bestemmes invaliditetsgrad?

Den medisinske invaliditetsgrad fastsettes av en lege ved hjelp av forskrift om menerstatning. Eksempelvis vil synstap på ett øye medføre en invaliditetsgrad på 20 %. For skadefølger som ikke er inntatt i tabellen, må legen foreta en vurdering på grunnlag av en skjønnsmessig sammsnlikning med skadefølgene i tabellen. Ved mer komplekse skader må legen foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering for å bestemme invaliditetsgraden.

Forsikringsselskapet vil betale for denne spesialistutredningen. Merk imidlertid at utredningen først kan gjennomføres når tilstanden har stabilisert seg, og skadelidte har gjennomgått hensiktsmessig medisinsk rehabilitering og behandling.

Utdrag fra invaliditetstabellen

Under følger enkelte utdrag fra invaliditetstabellen. Hvis din skade ikke er inntatt nedenfor, kan du bla deg gjennom den fullstendige invaliditetstabellen her. 

Syn

Totalt synstap 100
Synstap på ett øye
a) Uten tap av øyeeplet,

det andre øyet er normalt

20
b) Med tap av øyeeplet,

det andre øyet er normalt

25

Hørsel

Øret/hørselen
Nervus stato-acusticus
a) Total eller subtotal døvhet, medfødt eller
ervervet så tidlig at talen er uforståelig i
samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig 100
b) Total døvhet, ervervet senere, med forståelig
tale og godt ordforråd 65
c) Total døvhet på ett øre, det andre øret er normalt 15

Lukte- og smakssans

Andre hjernenervefunksjoner
Tap av lukte- og smakssans
a) Luktesans 5
b) Smakssans 5
c) Både lukte- og smakssans 15

PTSD

Posttraumatiske stresslidelser (PTSD)
a) Symptomer som intrusjon, unnvikelse, irritabilitet og adferdsavvik i dagliglivet, men uten vesentlig tap av personlig eller sosial utfoldelse 0-14
b) Som ovenfor, men mer uttalt og ledsaget av sviktende funksjon, slik at dagliglivet hemmes vesentlig 15-34
c) Sterkere plager som inkluderer vedvarende regresjon, psykogene smerter eller vegetative symptomer 35-54

Beregning av menerstatning

Utmålingen av menerstatning tar utgangspunkt i den medisinske invaliditetsgrad, forventet gjenværende leveår og folketrygdens grunnbeløp. En beregningstabell fremgår av forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3. Ved yrkesskade er denne avgjørende. For beregning av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2 finner man summen i tabellen, og øker denne med en tredjedel. 

Har du fått godkjent en yrkesskade? Les mer her

Advokathjelp vedrørende invaliditetsgrad

Har du spørsmål i forbindelse med invaliditetsgrad og menerstatning? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende samtale. Våre advokater er svært kompetente på området og bistår deg gjerne. Du kan ringe oss, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er invaliditetsgrad?

Invaliditetsgrad er den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som følge av en skade. 

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en erstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art, og skal kompensere for redusert livsutfoldelse.

Hvordan bestemmes invaliditetsgraden?

Den medisinske invaliditetsgrad fastsettes av en lege ved hjelp av forskrift om menerstatning. Ved mer komplekse skader må legen foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering for å bestemme invaliditetsgraden. 

Hvordan beregnes menerstatning?

Beregning av menerstatning tar utgangspunkt i den medisinske invaliditetsgrad, forventet gjenværende leveår og folketrygdens grunnbeløp. En beregningstabell fremgår av forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3. 

Kan jeg kreve erstatning for økonomisk tap i tillegg til menerstatning?

Ja, menerstatning er erstatning for ikke-økonomisk tap, og skal utgjøre en kompensasjon for redusert livsutfoldelse. Derfor kan du i tillegg kreve erstatning for ditt økonomiske tap som følge av skaden, herunder inntektstap og merutgifter til legebehandling m.m.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning i Jussens Venner 05-06/2005(Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3126-2005-05-06-03

Materoppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!