fbpx

Hvordan anmelde vold oppstått på skolen?

En gutt sitter på gulvet etter å ha vært utsatt for vold på skolen

Sist oppdatert 6. mai 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Du kan anmelde vold oppstått på skolen ved å møte opp på nærmeste politistasjon. Anmeldelse av det straffbare forholdet er en forutsetning for å kunne få tilkjent voldsoffererstatning og for at gjerningspersonen skal kunne straffes. 

Hvorfor anmelde vold?

Det kan være ulike grunner til at man ønsker å anmelde vold oppstått på skolen, herunder et ønske om at gjerningspersonen skal bli straffet, en anmeldelse kan forhindre nye overgrep, og kan være et steg i en rehabiliteringsprosess for offeret. I tillegg er anmeldelse et vilkår for å søke voldsoffererstatning.

Merk at anmeldelsen bør fremsettes så raskt som mulig etter at voldshendelsen fant sted, både av bevismessige hensyn og for å unngå at forholdet foreldes.

Hvordan anmelde vold?

Straffeprosessloven § 223 første ledd angir at anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet. Normalt politianmelder foresatte det straffbare forholdet på vegne av barnet. Rektor kan imidlertid også i spesielle tilfeller anmelde forholdet til politiet på vegne av eleven. Lærere utsatt for vold på arbeidsplassen politianmelder vanligvis forholdet selv.

Politianmeldelse av vold kan gjøres ved oppmøte på politistasjonen. Der vil du beskrive hendelsesforløpet, altså hvem som gjorde hva mot hvem, hvordan og når. Oppgi videre navn til de som så hendelsen. Dersom volden eller trusselen er fremsatt skriftlig, må du legge ved dokumentasjon på dette. Ved skader eller merker som følge av volden, ta bilder av disse og fremvis dette på politistasjonen. Endelig bør du be om at saken etterforskes og påtales. 

Hva skjer etter anmeldelse?

Etter å ha mottatt en anmeldelse vil politiet etterforske saken. Både du og eventuelt ditt barn, samt den du anmelder for vold vil bli innkalt til avhør. Basert på de bevis politiet finner, vil de vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken eller henlegge den. Dersom politiet velger å gå videre med saken vil en domstol ta stilling til om gjerningspersonen skal straffes.

Rett til bistandsadvokat

En anmeldelse kan også fremsettes gjennom bistand av en advokat. Dersom du eller ditt barn har vært utsatt for grov vold vil du ha krav på oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges regning fra tidspunktet forholdet anmeldes, jf. straffeloven § 107a. Bestemmelsens første ledd bokstav b angir at fornærmede har rett til bistandsadvokat når det er «grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse». Videre åpner tredje ledd for oppnevning av bistandsadvokat der «sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat». Selv om rett til bistandsadvokat ikke skulle foreligge, kan fornærmede engasjere advokat på egen hånd, jf. straffeprosessloven § 107f.

Advokathjelp

Har du eller ditt barn blitt utsatt for vold på skolen? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for bistand med anmeldelse, samt oppfølging i den videre prosessen. En voldshendelse kan være svært krevende å stå i alene. Våre advokater vil derfor være der for deg, både på et faglig og menneskelig nivå. Advokatutgifter vil videre normalt dekkes gjennom erstatning fra gjerningspersonen, kommunen eller Kontoret for voldsoffererstatning. Ta kontakt med en av våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. 

 

Kilder

Norsk Lektorlag, Vold på arbeidsplassen: https://www.norsklektorlag.no/tema/vold-pa-arbeidsplassen/

Utdanningsforbundet: Vold og trusler på jobben: https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/arbeidsmiljo/vold-og-trusler-pa-jobben/

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42736/572.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!