fbpx

Hva skjer om man bryter et besøksforbud?

En mann som brøt besøksforbudet og trakasserer ekskjæresten

Sist oppdatert 12. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Besøksforbud kan ilegges av politiet for å hindre en person i å besøke eller oppsøke deg. Et brudd på et slikt besøksforbud kan straffes med bøter og fengsel inntil seks måneder. Ved gjentakelse kan det utmåles ubetinget fengsel i inntil to år.

Her går vi gjennom det du trenger å vite om besøksforbud og straffereaksjonene ved brudd.

Kort om besøksforbud

Besøksforbud er en vanlig reaksjon i familievoldssaker, eller ved trusler mot tidligere ektefelle eller samboer. Det er imidlertid ikke begrenset til disse tilfellene. Vedvarende sjikane kan også grunnlag for besøksforbud.

Besøksforbud kan i tillegg til å forby noen å oppsøke en person der man bor, og også omfatte enhver kontakt. Det være seg på arbeidsplassen eller rett og slett ved tilfeldige møter på gata.

Det kan også inkludere telefonisk kontakt eller henvendelser via Internett. Det er eksempler på at folk er straffet for brudd på besøksplikten ved å legge igjen en kommentar på Instagram.

Besøksforbud er et lavterskeltilbud

Besøksforbud er et såkalt preventivt virkemiddel. Det er intet krav om at det er begått noen straffbar gjerning i forkant. Målet er å forhindre at noe skjer. Straffereaksjonen kommer først ved brudd på et ilagt besøksforbud.

Det er påtalemyndigheten ved politiet som kan ilegge et besøksforbud. Det er altså der du må henvende deg hvis du vil avgi en begjæring om besøksforbud. Begjæringen kan fremsettes muntlig, men vi anbefaler at den også nedtegnes skriftlig.

Politiet må ta stilling i den enkelte sak om det er grunnlag for å nedlegge et besøksforbud. Der det foreligger forutgående vold eller trusler om vold, vil det som regel gå greit gjennom.

Politiet skal forkynne besøksforbudet personlig for den det gjelder.

Straff for brudd på besøksforbud

I de fleste tilfeller synes besøksforbud å virke etter hensikten. De fleste forstår alvoret når politiet kommer på døra og forkynner det.

Noen ganger er det likevel ikke nok. Dessverre dreier dette seg ofte om de alvorligste voldssakene.

Det er derfor viktig å melde fra ved det minste brudd. Husk at besøksforbudet også gjelder kontakt per telefon eller Internett.

Brudd på besøksforbud er straffbart, og bør anmeldes. I motsatt fall er det fare for gjentakelse. Hvis du ikke reagerer, kan det virke som du aksepterer at det tas kontakt med deg til tross for besøksforbudet.

Brudd på besøksforbudet kan straffes med fengsel inntil seks månder, eller inntil to år dersom det gjentar seg.

Lengden på straffen, eller om den ilegges ubetinget, avhenger av alvorlighetsgraden av bruddet og om det ligger foutgående vold til grunn for forbudet.

Besøksforbud gjennom bistandsadvokat

Der det allerede er en straffesak, vil retten kunne oppnevne en bistandsadvokat til deg. Bistandsadvokaten skal hjelpe til med å ivareta dine interesser under straffesaken, derunder få fram behovet for et besøksforbud.

Som nevnt behøver det imidlertid ikke være opprettet noen straffesak mot en personfor å begjære et besøksforbud.

Dersom du ennå av ulike grunner ikke har gått til anmeldelse av familievold eller trakkasering, kan du ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med dette. I forbindelse med anmeldelsen vil advokaten begjære seg oppnevnt som bistandsadvokat.

Advokatfirmaet Teigstad har flere erfarne bistandsadvokater, og du skal ikke være redd for å ringe.

Kilder

Robberstad, Anne: Bistandsadvokaten, 3. utgave 2014

Dullum, Jane: Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Nova rapport 1/19

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!