fbpx

Oppreisning etter kidnapping

En mann i dress er holdt fanget i et mørkt rom etter å ha blitt kidnappet

Sist oppdatert 6. mai 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Du kan ha rett til oppreisningserstatning etter kidnapping. Oppreisning er en kompensasjon som kommer i tillegg til erstatning for økonomisk tap og billighetserstatning.

Her kan du lese mer om kidnapping, og hvordan oppreisning i ettertid kan skje.

Hva er kidnapping?

Kidnapping er et ord vi har fra engelsk. Opprinnelig gjaldt det barn, men nå regner man alle former for bortføring av personer som kidnapping.

Det kan være ulike situasjoner som involverer kidnapping. Det de har til felles er at man tar med seg personer ved bruk av tvang. Dette er straffbart i henhold til straffelovens paragraf  254 og følgende.

Formålet med kidnappingen kan være krav om løsepenger, eller å skape frykt eller terror.

Offeret kan også utsettes for andre straffbare handlinger i forbindelse med kidnappingen. Det blir i så fall egne tiltalepunkter i straffesaken.

Selv om offeret ikke lider fysisk overlast, kan hendelsen være en sterk psykisk belastning som gir varige traumer.

Oppreisning for kidnapping

Kidnapping gir rett til å kreve voldsoffererstatning etter voldsoffererstatningsloven. Det fordret at man har blitt påført en personskade som følge av at noen ved en straffbar handling har fått krenket livet, helsen eller friheten (lovens paragraf 1). Det er spesielt det siste som er relevant i saker med kidnapping.

Retten til oppreisning er videre beskrevet i lovens paragraf 6. Der står det at fornærmede i tillegg til andre erstatninger kan kreve en engangssum som kompensasjon for skader og krenkelser av ikke-økonomisk art.

Oppreisning og andre erstatninger

Når man har blitt skadelidende av en straffbar handling, utløser det rett til erstatning.

I første omgang er det de økonomiske tapene som følge av skader man har blitt påført. Det beregnes ut fra kostnader til behandling og tapt arbeidsfortjeneste. Hvis det er snakk om langvarige virkninger, fremmes det også krav om dekning av fremtidige inntektstap og utgifter.

Dersom det kan påvises en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer, kan det også kreves en billighetserstatning for ikke-økonomiske tap. Det vil si forhold som forringer livskvaliteten ved at man ikke i like stor grad kan delta i hverdagslige aktiviteter eller fritidssysler. Det er spesialister som utreder graden av medisinsk invaliditet.

I tillegg til dette kan man altså kreve oppreisning for den krenkelsen man har blitt utsatt for. Den kan kreves uavhengig av de andre formene for erstatning.

Hvor mye kan du få i oppreisning etter kidnapping?

Oppreisningsbeløpet bestemmes etter en vurdering av domstolen. Det er altså ingen standardbeløp.

Momenter domstolen skal legge vekt på er:

 • handlingens art
 • hvor lang tid den varte
 • om handlingen er utført på en særlig krenkende eller smertefull måte

Kan vedkommende dømmes etter flere straffeparagrafer, kan kravet om oppreisning øke tilsvarende.

Søke oppreisning gjennom bistandsadvokat

Når du er fornærmet i en straffesak, vil du få oppnevnt en bistandsadvokat av domstolen.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser, og herunder rette erstatningskrav mot gjerningspersonen. Det er viktig å få med alle momenter det kan være aktuelt å søke erstatning for, samt å beregne størrelsen på kravene.

Erfarne bistandsadvokater vet hvor lista ligger, og hvilke dokumenter som bør innhentes for å bygge opp under erstatningskravet.

Du kan søke om oppreisning selv om det ikke anlegges straffesak, for eksempel fordi gjerningspersonen er ukjent.

Erstatningskravet skal da rettes til Kontoret for voldsoffererstatning. Du vil ikke få bistandsadvokat, men kontoret kan dekke rimelige advokatutgifter i saken.

Kilder

Voldsoffererstatning i voldtektssaker. Masteroppgave 2007.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2015.

 

 

 

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!