fbpx

Reklamasjon på bil etter at girkassen ryker

En gearkasse fra en bil.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

En girkasse som havarerer er ofte en kostbar affære. Det kan følgelig være mye penger som står på spill ved en reklamasjon. Det gjør det også mer aktuelt å heve hele kjøpet enn det er ved mindre mangler.

Der det fremsettes krav på grunnlag av girkassehavari, anføres det ofte av manglende opplysninger fra selger eller at bilen er i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente.

En analyse av forbrukertvistutvalget avgjørelser viser at kjøperens berettigede forventninger tillegges stor vekt. I den forbindelse ses det på hva kjøperen med rimelighet kunne forvente, sett hen til partenes avtale, bilens alder og angitt kjørelengde.

Et spørsmål som ofte melder seg i saker hvor det anføres mangel på grunnlag av feil ved girkasse, er hvorvidt mangelen kan føres tilbake til svakheter ved girkassen som forelå på tidspunkt for overleveringen.

FU-sak: 17/235: Bilkjøper fikk heve kjøpet på grunnlag av feil ved girkasse

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på bilens tekniske stand, herunder feil ved girkasse, etter et mislykket utbedringsforsøk.

Kjøperen krevde å heve kjøpet. Selgeren avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Bilkjøpet ble inngått mellom to private parter, slik at det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet.

Selv om bilen er solgt «som forevist», kan selger likevel ha et mangelsansvar etter kjl. § 19 første ledd. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, eller at tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

Hvorvidt bilen er mangelfull skal vurderes ut ifra forholdene ved leveringen, jfr. kjl. § 13 første ledd, jfr. § 6. Det er klageren som har bevisbyrden for de omstendigheter som kravet er grunnet på.

Kjøper dokumenterte at bilens radiator var defekt, slik at girkasseoljen var blitt forurenset med kjølevæske. Feilen medførte at girkassen sørget for tap av fremdrift. Problemet med girkassen viste seg alt dagen etter klageren overtok bilen, og det var sannsynlig at feilen som forårsaket problemet forelå ved overtakelsen.

Selv om det ved kjøp av en 16 år gammel bil med en kilometerstand på over 300 000 km må påregnes utgifter til reparasjoner og vedlikehold, var det ikke påregnelig for kjøper at girkassen mistet sin funksjon allerede dagen etter overtakelsen. I den forbindelse viste utvalget til opplysningene i salgsannonsen om at bilen blant annet var «utrolig godt vedlikeholdt» og EU-godkjent frem til november 2018.

Feilen gjaldt en sentral komponent i bilen og utbedringskostnadene utgjorde en ikke ubetydelig del av den totale kjøpesummen. Til dette kom at bilen også hadde problemer med «unaturlig mye avgass på tomgang», og at årsaken kunne knytte seg til en alvorlig feil med topp eller toppakning.

Utvalget mente at bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, jfr. kjl. § 19 første ledd bokstav c, og at det forelå en kjøpsrettslig mangel

Heving av kjøpet krever at mangelen er vesentlig, jfr. kjl. § 39. Bilen var ikke kjørbar, og nødvendige utbedringer kunne vanskelig anses regningssvarende. Til dette kom at bilen manglet annonserte komponenter som oppvarmede seter, cruisekontroll, luftfjæring, nivåregulering og radio DAB+. Med dette mente utvalget at hevingsvilkåret var oppfylt, og selger måtte ta tilbake bilen.

Kjøper fikk også erstatning på kr 7 500 for utgiftene til skifte av radiator og flushing av girkasse. Dette var kostnader direkte tilknyttet mangelen og således erstatningsberettigede.

FU-sak: 17/610: Girkassehavari ga bilkjøper hevingsrett

En bilkjøper reklamerte over feil ved motor og girkasse og fremsatte krav om heving. Selgerens avviste kravet med den begrunnelse at feil på motor og girkasse ikke var omfattet av garantien fordi dette var forhold som klageren var kjent med før kjøpet.

Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse.

Rettigheter ved funn av feil på ny bil

Kjøpers forklaring om at bilen stoppet etter 100 meter kjøring ble ikke imøtegått av selger. Selger avviste reklamasjonen under henvisning til at klageren før kjøpet var kjent med feil på motor og girkasse.. I vurderingsskjemaet som ble forelagt var motor og girkasse gitt kode 2 «under oppsyn». Denne bedømmelsen måtte etter utvalgets syn ha vært misvisende. Når bilen stanset like etter kjøpet, måtte riktig vurdering ha vært kode 3 «defekt/må repareres».

Kjøper forklarer at han ikke ble forelagt vurderingsskjemaet før kjøpet. Utvalget ser det slik at kode 2 uansett ikke ville gi kjøperen et tilstrekkelig varsel om bilens virkelige tilstand.

Selv om garantien ikke gjelder for de deler av bilen som er bedømt til kode 2 og 3, kan kjøperen ha reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpslovens regler om mangler. Bilen hadde en høy kjørelengde ved kjøpet, noe som tilsa at klageren måtte være forberedt på kostnader til vedlikehold og reparasjoner. Klageren måtte likevel kunne forvente en funksjonsdyktig bil.

Uttalelsen fra bilverkstedet konkluderte med feil ved oljetrykk, girkasse, motor og innsprøytning. Feilene og årsaken til disse var ikke nærmere beskrevet, da det ikke var blitt foretatt en grundigere feilsøking på bilen. Utvalget fant det likevel sannsynliggjort at feilene må ha vært mer omfattende og alvorlige enn det klageren kunne regnet med ut fra informasjonen i vurderingsskjemaet samt bilens pris og årsmodell.

Når bilens virkelige tilstand var dårligere enn kjøper hadde grunn til å forvente, forelå det en mangel etter fkjl. § 15 andre ledd bokstav b, jfr. § 16 første ledd bokstav a. Mangelen var ikke uvesentlig, og kjøper fikk rett til å heve kjøpet i medhold av fkjl. § 32. Hevingen innebar at selger pliktet å tilbakebetale kjøpesummen på kr 86 736,-. Kjøper på sin side pliktet å tilbakeføre den påklagde bilen.

FU-sak: 18/145: Bilkjøper fikk ikke heve på grunnlag av girkassehavari

En bilkjøper reklamerte over feil ved girkasse etter gjentatte utbedringsforsøk. Kjøperen krevde å heve kjøpet. Selgeren avviste kravet, og viste til at de hadde rett til å utbedre bilen.

Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav om heving av kjøpet, subsidiært omlevering og atter subsidiært prisavslag. Handelen var gjort mellom en forbruker og en næringsdrivende, slik at forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse.

Utvalget bemerket at det var kjøper som hadde bevisbyrden for de omstendighetene som kravet bygger på. Dette er noe som følger av alminnelige bevisbyrderegler.

Utvalget fant det sannsynliggjort at det gjentatte ganger hadde vært problemer med bilens girkasse og at feilen hadde vært utbedret av Ford i medhold av garantien tre ganger. Utvalget fant det imidlertid ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det var en feil ved girkassen som utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Kjøper hadde ikke fremlagt dokumenter som påviste fortsatt feil ved girkassen.

Etter utvalgets syn var det da ikke sannsynliggjort at bilen på nåværende tidspunkt avvek fra det klageren hadde grunn til å forvente når det gjaldt holdbarhet og andre egenskaper, jfr. fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jfr. § 15 annet ledd bokstav b. Det var dermed ikke dokumentert en kjøpsrettslig mangel ved bilen, og klageren fikk ikke medhold i sine krav.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil