fbpx

Heve bilkjøp hvis bilen er trimmet / tunet

En chip til en bil som er trimmet

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Ved å trimme (eller tune) en bil endrer man innstillingene på bilen for at den skal yte mer. En bil som blir trimmet får med det økte hestekrefter og dreiemoment. Er dette utført profesjonelt vil det ikke nødvendigvis skade bilen.

Trimming av motoren skal utføres av godkjent verksted, og forevises for Statens vegvesen. Deretter skal dette påføres i vognkortet. Ulovlig trimming kan medføre at forsikringsoppgjør blir avkortet, eller at bilen blir avskiltet.

I saker med påstand om mangel på grunnlag av motortrimming, anføres ofte mangel på grunnlag av manglende opplysninger. En gjennomgang av forbrukertvistutvalgets avgjørelser, viser at utvalget legger vekt på hvorvidt motortrimming medfører at bilen er i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Trimming kan ofte være en skjult mangel ved bilen.

Det blir også lagt vekt på hvorvidt motortrimmingen er dokumentert utført av et verksted. Dersom slik dokumentasjon ikke fremvises, vil utvalget uten videre legge til grunn at den er ulovlig.

Videre blir det lagt vekt på om bilen svarer til det kjøperen har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper.

FU-sak: 18/311: Uopplyst og ulovlig motortrimming ga bilkjøper rett til heving.

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på mangler, herunder manglende opplysninger om tidligere motortrimming.

Selgeren avviste kjøperens krav. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, prisavslag og utbedring. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet.

På bakgrunn av faktura av 21.12.2017 fra Møller Bil Ensjø AS, fant utvalget det sannsynliggjort at det ble registrert at bilen var motortrimmet ved verkstedsbesøk den 14.6.2016 og at den ble tilbakestilt den 18.11.2016. Utvalget la dermed til grunn at bilen var motortrimmet i en periode før kjøpet. Videre fant utvalget at kjøperne ikke var kjent med dette forholdet. Det var ikke fremlagt dokumentasjon som tilsa at trimmingen var godkjent, så utvalget la til grunn at den var ulovlig.

Utvalget mente at bilen i dårligere stand enn det klagerne hadde grunn til å forvente, da det etter kjøpet viste seg at bilen hadde vært motortrimmet. Utvalget mente at dette også må gjelde selv om bilen ikke lenger var motortrimmet. I tidligere praksis hadde utvalget lagt til grunn at slik «trimming» medførte både redusert levetid for motoren og økt risiko for alvorlige motor- og drivverkskader. Etter utvalgets syn utgjorde motortrimmingen dermed en mangel ved bilen, jfr. fkjl. § 17 første ledd bokstav a.

Kjøper krevde heving. Heving av kjøpet forutsetter at mangelen ikke er uvesentlig, jfr. fkjl. § 32. Utvalget la til grunn at trimmingen medførte en usikkerhet knyttet til om motoren ville ha kortere levetid og om andre skader kunne oppstå. Etter utvalgets syn ville alene det faktum at det hadde vært registrert trimming, som måtte opplyses om ved salg, redusere verdien i annenhåndsmarkedet. Utvalget kom derfor til at mangelen ikke var «uvesentlig». Klagerne fikk dermed medhold i sitt krav om heving av kjøpet.

Det betydde at selger måtte tilbakebetale kjøpesummen på kr 343 000 mot at kjøper stilte bilen til disposisjon.

FU-sak: 17/1280: Motortrimming ikke dokumentert

En kjøper av en bruktbil reklamerte på en rekke mangler, herunder manglende opplysning om tidligere motortrimming. Selgeren avviste reklamasjonen og hevdet at det var ukjent for dem at bilen var trimmet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget, med krav om heving, prisavslag og erstatning.

Det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet, idet bilkjøpet ble inngått mellom en forhandler og en forbruker. Spørsmålet var om tidligere trimming utgjorde en kjøpsrettslig mangel ved bilen etter forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd bokstav b, jfr. § 16 første ledd bokstav a.

Tidspunkt for mangelsvurderingen ved bilkjøp

Utvalget bemerket at det var kjøperen som hadde bevisbyrden for de omstendighetene kravet var grunnet på. Utvalget fant at det ikke sannsynliggjort at bilen var beheftet med en kjøpsrettslig mangel. Avgjørende var at kjøper, til tross for oppfordring fra Forbrukerrådet, ikke hadde fremlagt dokumentasjon på at bilen var motortrimmet. Kjøper fikk dermed ikke medhold i sine krav.

FU-sak: 16/798: Kjøper fikk heve bilkjøp på grunn av manglende opplysning om motortrimming

En bilkjøper reklamerte på manglende opplysninger om at bilen hun hadde kjøpt var trimmet. Selgeren avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget, med krav om heving.

Ettersom saken omhandlet kjøp mellom næringsdrivende og forbruker, var det forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse.

Bilen ble ikke solgt «som den er» eller med lignende alminnelige forbehold. Vurdering måtte derfor foretas etter de alminnelige bestemmelsene om mangler i fkjl. § 15 og § 16.

Utvalget la til grunn som uomtvistet at bilen ble solgt med en opplysning om at den ikke var motortrimmet. På bakgrunn av salgsannonsen fra et tidligere salgsledd la utvalget til grunn som dokumentert at bilen var motortrimmet. Forholdet måtte ha vært til stede på leveringstidspunktet. Da det ikke var fremlagt dokumentasjon som tilsa at trimmingen var godkjent, la utvalget til grunn at den var ulovlig.

Etter utvalgets syn svarte ikke bilen til det klageren hadde grunn til å forvente når det etter kjøpet viste seg at kjøretøyet hadde vært motortrimmet. I tidligere praksis hadde utvalget lagt til grunn at slik «trimming» medførte både redusert levetid for motoren, økt risiko for alvorlige motor- og drivverkskader, samt økte avgiftskrav og forsikringspremier. Etter dette la utvalget det til grunn at motortrimmingen utgjorde en mangel ved bilen, jfr. fkjl. § 15 annet ledd bokstav b, jfr. fkjl. § 16 første ledd bokstav a.

En selger kan tilby retting dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving, jfr. fkjl. § 29 tredje ledd.

Selger hadde tilbudt å kontrollere programvaren i bilen kostnadsfritt, og sørge for at den fikk siste versjon av original programvare. Utvalget fant imidlertid ikke at dette ville avhjelpe mangelen da bilen fortsatt ville ha vært motortrimmet, med de konsekvenser dette medfører. Selger hadde således ikke tilbudt retting i samsvar med loven.

Det følger av fkjl. § 32 at klageren kan heve kjøpet, unntatt når mangelen er uvesentlig. Etter utvalgets syn var ikke ulovlig trimming av motoren en uvesentlig mangel, da dette økte risikoen både for unormal slitasje på bilen, tap/innsnevring av garantirettigheter og ileggelse av avgifter. Hevingsvilkåret var dermed oppfylt, jfr. fkjl. § 32.

Selger måtte betale tilbake kr 169 000 mot at kjøper stilte bilen til disposisjon.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil