admin | Advokatfirmaet Teigstad - Part 2

admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 242 blog entries.

Straffeloven § 288 med lovkommentar

Straffeloven § 288

§ 288. Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.

Med fengsel inntil 3 år straffes den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse. På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.

Straffeloven § 287 med lovkommentar

Straffeloven § 287 omhandler forsømmelse av hjelpeplikt. Straffen for forsømmelse av hjelpeplikt er fengsel inntil 6 måneder.

Bokstav a rammer den som etter evne unnlater å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse.

Hjelp etter bokstav a må skje «etter evne». Det må […]

Straffeloven § 286 med lovkommentar

Straffeloven § 286 regulerer vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper. Formålet med bestemmelsen er å gi særskilt utsatte yrkesgrupper

Straffen for å søke å påvirke en yrkesutøver ved vold er bot eller fengsel inntil 3 år.

Det er to vilkår for at straffebudet skal komme til anvendelse, et krav til gjerningsmannens atferd og et krav til hvem gjerningsmannen […]

Straffeloven § 285 med lovkommentar

Mens § 284 regulerer kjønnslemlestelse regulerer § 285 hva som skal til for at kjønnslemlestelsen skal anses som grov.

Paragraf 285 er dermed ikke en bestemmelse som står på egne ben. En må dermed først vurdere om vilkårene i § 284 er oppfylt, og deretter kan en vurdere om vilkårene i § 285 tilsier at kjønnslestelsen […]

Straffeloven § 284 med lovkommentar

 Straffeloven § 284 regulerer såkalt kjønnslemlestelse, der en utfører inngrep som skader eller påfører en kvinnes kjønnsorgan varige forandringer.

Vilkåret er altså at gjerningsmannen må påføre en kvinnes kjønnsorgan “skade” eller “varige forandringer”.  Hva som ligger i vilkåret må bero på en konkret helhetsvurdering, men kravene ikke er strenge.

I Ot.prp. nr. 50 (1994-95) s. 5 uttales […]

Straffeloven § 283 med lovkommentar

Straffeloven § 283 regulerer hva som skal til for at mishandling i nære relasjoner kategoriseres som et grovt tilfelle, med følge av at strafferammen blir lengre.

Mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 6 år, mens grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Det er dermed en betydelig forskjell i forhold […]

Straffeloven § 282 med lovkommentar

Paragraf 282 omhandler mishandling i nære relasjoner eller såkalt familievold, og er dermed en svært viktig bestemmelse i straffeloven. Straffen for mishandling i nære relasjoner er fengsel inntil 6 år.

Bestemmelsen er delt inn i to deler. For det første er det krav til hvordan mishandlingen skal foregå. For det andre er det krav om hvem […]

Straffeloven § 281 med lovkommentar

Straffeloven § 281 rammer den som uaktsomt forvolder en annens død, og straffen er inntil 6 år.

Bestemmelsen gjelder altså i tillegg til § 275, som regulerer forsettelig drap. Mens straffen for forsettelig drap er fra 8 til 21 års fengsel, er straffen for uaktsomt drap 6 år. Hva som anses som uaktsomt må vurderes konkret […]

Straffeloven § 280 med lovkommentarer

Straffeloven § 280 rammer den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Bestemmelsen rammer dermed uaktsomhet og utdyper dermed § 274 andre ledd som regulerer forsettelig overtredelse av straffevilkårene. Mens straffen for forsettelig forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse er 15 år, er straffen for uaktsom forvoldelse av betydelig skade […]

Straffeloven § 279 med lovkommentarer

Straffeloven § 279 skiller seg fra de andre foradgående voldsbestemmelsene ved at bestemmelsen straffer avtale om å begå vold, og ikke selve volden.

Etter bestemmelsen straffes den som “inngår forbund med noen” om å begå drap eller betydelig skade på en annens kropp eller helse med fengsel inntil 10 år.

Vilkåret om å «inngå forbund» innebærer at minst […]