fbpx

Heving av båtkjøp grunnet motorhavari

En båt med motorhavari

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Ved motorhavari anføres det ofte av kjøper at det foreligger mangler ved båtens holdbarhet og egenskaper. Selger vil ofte påstå at motorhavariet er et resultat av kjøperens bruk.

Reglene om motorhavari gjelder tilsvarende som for bilkjøp.

En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det ved vurderingen legges vekt på kjøpers berettigede forventninger, sett hen til partenes avtale, båten eller motorens alder, og opplysninger selger har gitt om tidligere bruk.

FTU-2015-597: Krav om prisavslag grunnet motorhavari førte ikke frem

Kjøper av en båt solgt «som den er» reklamerte på motorhavari.

Selgeren avviste kravet, og mente at det ikke var dokumentert at feilen forelå ved overtakelsestidspunktet.

Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, hvor kjøper krevde prisavslag på grunn av motoren. Ettersom kjøpet ble inngått mellom to private parter, kom kjøpsloven til anvendelse.

Spørsmålet i saken var om båten var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jfr. kjøpsloven § 19.

Kjøpet ble i den foreliggende sak inngått mellom private. Saken skal således vurderes etter kjøpsloven.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter kjl. § 19 første ledd dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake viktige opplysninger om tingen, eller dersom denne ved kjøpet var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jfr. kjl. § 13 første ledd, jfr. § 6 eller § 7, samt § 21 første ledd.

For ordens skyld ble det bemerket at mangelansvaret er objektivt, noe som langt på vei innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over det forhold som utgjør mangel.

Slik saken var opplyst, var det ingen holdepunkter for at selger hadde gitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake opplysninger om båten. Spørsmålet ble dermed om båten var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Det er den som påstår at det foreligger en mangel som har bevisbyrden for at dette er tilfellet. I denne saken dreide det seg om en 25 år gammel båt, og klageren måtte derfor være forberedt på at det ville oppstå feil og reparasjonsbehov. Slitasjefeil anses ikke å utgjøre kjøpsrettslige mangler.

Om motorfeilen skyldtes slitasje og/eller motorens alder var ikke avklart. Den fremlagte uttalelsen fra Aquatech AS ga ingen avklaring av spørsmålet idet det kun var utført om kompresjonstest. Sett hen til båtens alder, at det ikke var utført videre undersøkelse av motoren, og at årsaken til feilen var ukjent, fant utvalget det ikke sannsynliggjort at det forelå en kjøpsrettslig mangel. Klagen førte ikke fram.

FTU-2013-307: Kjøper fikk heve etter motorhavari

Kjøper av en ny båt reklamerte på kjøpet og krevde heving, grunnet motorhavari. Selger avviste reklamasjonen.

Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, med krav om heving av kjøpet av motoren. Subsidiært krevde kjøper omlevering av motor.

Kjøper ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse.

Motorhavariet skjedde ca. tre måneder etter kjøpet, og den såkalte presumpsjonsregelen i fkjl. § 18 andre ledd kunne da vurderes. Det heter her at «Hvis ikke annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.»

I den foreliggende sak var det fra kjøpers side hevdet at motorhavariet skyldtes monteringsfeil fra selgers side av kabelen mellom styrekonsoll og påhengsmotor, mens det fra selgers side hevdet at skaden skyldtes brukerfeil fra kjøpers side ved at den aktuelle kabelen hadde blitt trukket ut av posisjon og derfor fått klemskader. Det var fremlagt sakkyndige uttalelser som trakk i begge retninger.

Båt som er solgt som den er? Sjekk dine rettigheter

Etter presumpsjonsregelen i fkjl. § 18 andre ledd var det selger som hadde bevisbyrden for at mangelen ikke skrev seg tilbake til leveringstidspunktet. Utvalget kunne ikke se at selger i tilstrekkelig grad hadde sannsynliggjort dette, og la dermed til grunn at motoren var mangelfull.

Det følger av fkjl. § 32 at forbrukeren kan heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. Ribspesialisten Akershus MarineService opplyste i e-post 07.08.2012 at motoren var «død», og kjøper hadde opplyst at selger kastet motoren da de fikk den overlevert. Selger imøtegikk ikke dette, og utvalget la derfor til grunn at motoren var så skadet at det ikke var lønnsomt å utbedre den. Mangelen måtte derfor anses å være ikke uvesentlig.

Selger påberopte seg utbedringsrett, jfr. fkjl. § 29 tredje ledd. Utvalget kunne ikke se at selger framsatte tilbud om verken utbedring eller omlevering da klageren reklamerte per sms den 06.07.2012. Selger skal kun ha informert om viktigheten av at motoren ble levert til et merkeverksted for undersøkelse, men at dette kunne ikke skje før i midten av august 2013. Utvalget fant på denne bakgrunn at avhjelp uansett ikke kunne ha skjedd innen «rimelig tid», slik fkjl. § 30 første ledd krever. Kjøpers hevingsrett var dermed i behold.

FTU-2016-1752: Kjøper fikk medhold i heving av kjøp av båt grunnet motorhavari

Kjøper av en båt solgt «som den er», reklamerte på motorhavari.  Selgeren avviste reklamasjonen, og mente at manglene ikke forelå ved kjøpstidspunktet.

Saken ble klaget inn til forbrukertvistutvalget, med krav om heving. Ettersom kjøpet sto mellom to private parter, kom kjøpsloven til anvendelse.

Utvalget tok for seg spørsmålet om båten var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jfr. kjøpsloven § 19.

Det følger av kjl. § 19 første ledd at selv om en ting er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om tingen, eller dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

For ordens skyld ble det bemerket at mangelsansvaret er objektivt etter kjl. § 19 første ledd bokstav c, noe som innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over de forhold som utgjør mangler.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jfr. kjl. § 21, jfr. § 13 første ledd, jfr. § 6 og § 7.

Utvalget hadde ikke grunnlag for å anta at selger hadde gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om båten. Spørsmålet ble derfor om båten var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Utvalget bemerket at det er kjøper som har bevisbyrden for den eller de omstendigheter kravet er grunnet på. Dette følger av alminnelige bevisregler.

Ved kjøp av en 19 år gammel båt med en 16 år gammel motor måtte klageren regne med til dels store utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Utvalget fant imidlertid at motorfeilen medførte at båten var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Utvalget viste til uttalelsen fra HK Motorservice AS, datert 10.08.2015, om massive skader på motoren og at havariet oppsto umiddelbart etter første gangs bruk. Videre ble det vektlagt at motoren ikke kunne repareres, men måtte byttes.

Kjøper hadde nedlagt påstand om prisavslag. Prisavslaget skal settes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på̊ leveringstiden, jfr. kjl. § 38.

Utvalget fant det sannsynliggjort at motoren måtte skiftes. Partene mente tilsvarende motor ville koste fra kr 30 000 – 40 000. Kjøper hadde ikke dokumentert anførselen, og utvalget la således selgers estimat til grunn. Kjøper ble på denne bakgrunn tilkjent kr 30 000.

Kjøper krevde også erstatning. Av kjl. § 40 fremgår det at kjøperen kan kreve erstatning for det tap han har lidt som følge av mangelen.

Kjøpers utlegg på kr 1 780 for undersøkelse av motoren, var dokumentert og ble tilkjent i sin helhet.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil