fbpx

Motorhavari etter bilkjøp

Motorhavari etter bilkjøp

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Om motoren skulle havarere etter kjøp av bil vil dette i mange tilfeller utgjøre en mangel, hvor du som kjøper kan ha rett på å gjøre krav gjeldende mot selger. Hvilke krav du kan gjøre gjeldene mot selger avhenger i en viss grad av hvilken lov som kommer til anvendelse.


Hvilken lov kommer til anvendelse?

Hvilken lov som kommer til anvendelse avhenger av hvem kjøpet står mellom. Er bilen kjøpt hos en næringsdrivende – typisk en forhandler – vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse, når kjøper er en privatperson. Er bilen imidlertid solgt av en privatperson til en privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Kjøpsloven regulerer også kjøp mellom to profesjonelle parter.

Bilde av boken

Rettslig utgangspunkt

I norsk kontraktsrett er det rettslige utgangspunktet at kjøper har krav på alminnelig god vare. Dette følger av rettspraksis, spesielt Rt. 1998 s. 774, videospiller-dommen. Kjøper kan altså forvente at bilen – tatt i betraktning dens alder, kjørelengde og gitte opplysninger om tidligere bruk – holder en viss standard. Formålet bak bestemmelsen er at kjøper skal ha en viss forutsigbarhet når han inngår kjøp.

Høyesterett har formulert dette som en vurdering av hvilken holdbarhet kjøper har grunn til å forvente, jf. videospiller-dommen.

Mangel

For at kjøper skal kunne kreve noe av selger, må det foreligge en mangel ved bilen. Rettsavgjørelser fra domstolene viser at motorhavari ikke automatisk anses som en mangel. I mange tilfeller vil havariet skyldes dårlig vedlikehold, og da vil som regel risikoen ligge hos kjøper, med mindre det er selger som ikke har vedlikeholdt motoren.

Momenter som tas med i vurderingen er blant annet hva slags type bil det er snakk om, bilens alder, angitt kjørelengde, og andre opplysninger kjøper er blitt presentert med før kjøpet,

Forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, og at den skal samsvare med prinsippet om en alminnelig god vare. Forbrukerkjøpsloven § 16 regulerer når tingen har en mangel. Om tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15 vil den ha en mangel, jf. § 16 første ledd bokstav a. Det vil også foreligge mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger ved tingen, jf. § 16 første ledd bokstav b og c.

Kjøpsloven § 17

Etter kjøpsloven § 17 skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper «som følger av avtalen». Bestemmelsen likner altså på forbrukerkjøpsloven. For selgers opplysningsplikt gjelder imidlertid § 18.

Bil solgt «som den er»

Ved kjøp av brukt bil vil selger ofte ta forbehold om at bilen selges «som den er». Dette innebærer at bilen selges med de mangler den er beheftet med, og at kjøper i utgangspunktet ikke kan gjøre mangler gjeldende etter at bilen er overtatt av kjøper.

Forbrukerkjøpsloven § 17 regulerer forbrukerkjøp av ting solgt «som den er». Et slikt forbehold er en form for ansvarsfraskrivelse fra selgers side. Det følger imidlertid av forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a, at tingen likevel vil være beheftet med en mangel om den skulle være i «dårligere stand» enn det forbrukeren med rimelighet kunne forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Kjøp regulert av kjøpsloven vil imidlertid forbeholdet innebære at tingen må være i «vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente», jf. kjøpsloven § 19 nr. 1 bokstav c. Det er altså en høyere terskel for å lykkes med krav mot selger etter motorhavari om kjøpet står mellom deg og en annen privatperson.

Selgers opplysningsplikt vil også påvirke vurderingen av om det foreligger mangel ved bil solgt «som den er».

Reklamasjon

For at det skal kunne gjøres gjeldende krav mot selger, må kjøper kommunisere dette til selger. Dette gjøres ved å reklamere på kjøpet.

Nøytral reklamasjon

Det vil være i kjøpers favør å kommunisere en mangel til selger så fort så mulig, og under enhver omstendighet før reklamasjonsfristene er utløpt. I første omgang er det kun nødvendig med en reklamasjon som kommuniserer at det foreligger en mangel ved bilen som selger er ansvarlig for, og hvilke forhold dette er. Dette kalles en nøytral reklamasjon og brukes for å avbryte reklamasjonsfristen. Det er ikke krav om at du skal kommunisere hvilke krav som vil bli gjort gjeldende.

En reklamasjon som inneholder misligholdsbeføyelsene man vil gjøre gjeldende, for eksempel heving, en såkalt spesifisert reklamasjon, kan sendes etter den nøytrale reklamasjonen. Også denne reklamasjonen må kommuniseres «innen rimelig tid».

Reklamasjonsfristene

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd må kjøper reklamere på mangler innen «rimelig tid». Denne fristen, som omtales som den «relative fristen», kan aldri være mindre enn to måneder etter at forbrukeren oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Det følger av forarbeidene at kjøper kan tilkjennes enn lengre frist om det foreligger visse omstendigheter, som reise eller sykefravær.

Den «absolutte fristen» følger av annet ledd. Utgangspunktet er at fristen er på to år, men ting som er ment å vare vesentlig lengre vil ha en frist på fem år. Det er alminnelig antattat en motor i utgangspunktet skal vare vesentlig lenger enn to år. Den absolutte reklamasjonsfristen vil derfor som regel være fem år etter kjøpet. Dette er imidlertid en skjønnsvurdering, og reklamasjonsfristen må vurderes konkret i den enkelte sak.

Kjøpsloven

Kjøpslovens regler om reklamasjonsfrister fremgår av § 32. Også etter denne paragrafen er det en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Det følger imidlertid av kjøpsloven at den absolutte fristen uansett er to år, med mindre det er avtalt noe annet.

Krav mot selger

Når det konstateres at motorhavariet er en mangel og dette kommuniseres tidsnok som en reklamasjon til segler, vil kjøper ha krav mot selger. Kjøper kan kreve blant annet prisavslag, retting eller at kjøpet heves, slik at partene leverer tilbake sine ytelser. Det finnes imidlertid enkelte unntak fra kjøpers rett til å velge misligholdsbeføyelse.

Selgers rett til avhjelp

Selger kan i enkelte tilfeller kreve å rette eller omlevere varen når det er konstatert mangel, slik at kjøper ikke kan gjøre heving eller prisavslag gjeldende. Dette følger av kjøpsloven § 36. Det finnes ikke en tilsvarende regel i forbrukerkjøpsloven.

Heving

I enkelte tilfeller er motorhavariet så alvorlig at det vil lønne seg for deg å heve bilkjøpet. Ved heving er det noen særskilte forskjeller mellom de to lovene. Etter forbrukerkjøpsloven kan kjøper heve kjøpet, så lenge mangelen – altså motorhavariet – ikke anses som en uvesentlig mangel, jf. forbrukerkjøpsloven § 32.

Ved kjøp der kjøpsloven kommer til anvendelse er kravet noe strengere. Etter kjøpsloven § 39 må motorhavariet utgjøre et «vesentlig kontraktsbrudd» for at du skal kunne heve. Dette er altså en høyere terskel enn den etter forbrukerkjøpsloven.

Erstatning

Om du har hatt utgifter på grunn av motorhavariet, kan dette kreves tilbakebetalt av selger etter forbrukerkjøpsloven § 33. Dette kan for eksempel være undersøkelser eller reparasjon.

Prisavslag

Det er ikke alltid man ønsker å heve kjøpet. I enkelte tilfeller vil kjøper finne at et prisavslag vil være tilfredsstillende.

Advokathjelp ved motorhavari etter bilkjøp

Om du ønsker å påberope deg mangelskrav overfor selger, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en gratis, uforpliktende samtale. Advokatutgifter som følger av bilsaker vil i de fleste tilfeller av forsikringen. Hvilke utgifter forsikringen din dekker kan vi hjelpe deg med å kartlegge.

Når du kontakter oss vil du få veiledning om dine rettigheter, samt reklamasjon og andre rettslige spørsmål du måtte ha om mangler ved bilkjøp. For å kontakte oss kan du ringe, sende en e-post eller fylle ut kontaktskjemaet på våre sider.

Vanlige spørsmål

Hva kan jeg som kjøper kreve av selger ved motorhavari?

Om motoren havarerer og havariet er en mangel som selger har risikoen for, kan du kreve retting, omlevering, erstatning og i enkelte tilfeller heve kjøpet eller kreve prisavslag. Heving er relativt vanlig.

Hvilke forventninger kan jeg stille til motoren?

Når du kjøper en ting har du alltid krav på en alminnelig god vare. Dette gjelder også ved bilkjøp. Hva som skal anses som en alminnelig god vare må vurderes i hver enkelt sak. Ved tilfredsstillende vedlikehold av motoren vil de fleste motorer kunne kjøre over 200 000 km uten større utskiftninger.

Når må jeg si ifra til selger om feilen?

For å kunne gjøre krav gjeldende må du reklamere på kjøpet. Dette er uavhengig av om kjøpet står mellom en forbruker og en næringsdrivende eller to privatpersoner. Du må uansett reklamere innen «rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget motorhavariet. Ved forbrukerkjøp vil den absolutte fristen være på fem år, mens reklamasjon på et kjøp mellom to privatpersoner vil ha en absolutt frist på to år.

Kan jeg gjøre gjeldende krav på tross av at bilen er solgt «som den er»?

Dersom kjøpet er et forbrukerkjøp og bilen er i «dårligere stand» enn du kunne forvente etter en helhetsvurdering av blant annet bilens alder og pris, kan du gjøre krav gjeldende. Det samme gjelder for kjøp mellom to privatpersoner, men bilen må i dette tilfelle være i «vesentlig dårligere stand». Det samme gjelder om selgeren har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger.

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

I en tvist etter bilkjøp vil advokatutgifter kunne dekkes av bilforsikringen for både selger og for kjøper. Det er som regel en egenandel på ca. kroner 5000 samt 20 prosent av det overskytende salæret.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil