fbpx

Heving når bilen er kjørt som taxi eller i næring

En bil som brukes i næring

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Kjøper vil normalt kunne forvente å få vite om et kjøpsobjekt har vært brukt i næringsvirksomhet. Slik bruk sliter normalt mye mer på et kjøretøy enn om det er i privat bruk. Det vil av den grunn også påvirke prisen man er villig til å gi.

I saker hvor det anføres mangel på grunnlag av at bilen tidligere er brukt i næring, påstås det gjerne at selgeren har holdt tilbake opplysninger om dette forholdet.

Rettigheter ved funn av rust etter bilkjøp

En gjennomgang av forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser da også at manglende opplysninger om at bilen tidligere er blitt brukt i næring som regel utgjør en mangel ved bilen.

Det legges vekt på at et slikt forhold generelt fører til større slitasje på bilen og har en verdireduserende effekt. Kjøperens berettigede forventninger står også sentralt i vurderingene.

I de to FU- sakene som refereres under tildeles kjøper prisavslag på henholdsvis 16 000 og 20 000 kroner som skal tilsvare et skjønnsmessig fastsatt verditap på grunn av at bilen i ettertid viste seg å ha vært brukt i næringsvirksomhet. I den sistnevnte saken blir også hevingspørsmålet drøftet, med det resultat at mangelen ikke er et så vesentlig kontraktsbrudd at kjøper kan heve handelen.

FU-sak: 15/1457: Manglende opplysning om tidligere bruk ga bilkjøper krav på prisavslag

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på flere mangler, herunder manglende opplysninger om at bilen tidligere var brukt i næring.

Klage på rekkevidde på elbil

Kjøperen rettet reklamasjonen mot innklagde 1, som sto som selger i kjøpekontrakten, og innklagde 2, som stod for annonsering og omregistrering. Begge de to innklagede avviste kjøperens reklamasjon. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på prisavslag

Bilkjøpet ble inngått mellom en forbruker og næringsdrivende slik at det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet.

Spørsmålet var om det forelå en kjøpsrettslig mangel ved bilen etter forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd.

Selger hevdet at kjøper ble opplyst om at bilen hadde vært brukt som taxi over telefon. Utvalget fant det imidlertid ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at selger hadde informert om dette. Det måtte påhvile selger som den profesjonelle part å sikre bevis for at vesentlige opplysninger var gitt. Utvalget fant det heller ikke sannsynliggjort at klageren måtte kjenne til at bilen var taxikjørt som følge av kjøretøyets høye kilometerstand og ekstra gummimatte i bilen.

Heve bilkjøp etter elektroniske feil

Etter utvalgets syn var det forhold at en såpass ny bil hadde vært brukt i næringsvirksomhet opplysninger klageren måtte kunne regne med å få. Utvalget la også til grunn at dette hadde innvirket på kjøpet, da et slikt forhold generelt fører til større slitasje på bilen og har en verdireduserende effekt. Utvalget fant da at selger hadde tilbakeholdt opplysninger om at bilen hadde vært brukt i næringsvirksomhet, og at dette utgjorde en kjøpsrettslig mangel jfr. fkjl. § 16 bokstav b, jfr. § 17 bokstav b.

Kjøper krevde prisavslag på kr 25 000. Utvalget fant at kjøper hadde krav på et prisavslag på bakgrunn av tilbakeholdte opplysninger om at bilen hadde vært brukt som taxi og at det ikke ble utført service på 90 000 km. Etter fkjl. § 31 skal prisavslaget settes slik at «forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden». Utvalget fant at et passende skjønnsmessig prisavslag vil være kr 16 000.

FTU-2015-493: Manglende opplysning om tidligere bruk ga bilkjøper krav på prisavslag

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte over en rekke mangler, herunder at bilen tidligere hadde vært brukt i næring. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving og erstatning, subsidiært prisavslag.

Det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet, idet bilkjøpet ble inngått mellom to private parter.

Når det gjaldt spørsmålet om eierhistorikken konstaterte utvalget at både annonsen og kontrakten ga klagerne en berettiget forventning om at bilen ikke var brukt i næringsvirksomhet. I kontrakten var det for øvrig eksplisitt krysset av for at bilen ikke var brukt som leasingbil. Utvalget hadde i sin praksis uttrykt at tidligere bruk av bilen i næringsvirksomhet er en relevant opplysning som kan påvirke kjøpsavtalen.

Utvalget kunne vanskelig legge særlig vekt på at tidligere eier skal ha fått opplysninger fra Vestfold Gulvavretting AS om at bilen i firmaets eiertid for det meste var brukt til privat kjøring. Både det faktum at bilen hadde vært eid av Vestfold Gulvavretting AS i nærmere ett år og ni måneder og leasingtiden var opplysninger som objektivt sett reduserte markedsverdien ved videresalg, uavhengig av om det kunne dokumenteres noen teknisk forringelse av bilen grunnet en slik bruk. Manglende opplysning om dette kunne ha innvirket på kjøpet, og det forelå en mangel i henhold til kjl. § 19 første ledd bokstav a.

Vilkåret for å kunne heve et kjøp er at mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd, se kjl. § 39 første ledd. Vesentlig er kontraktsbruddet hvis det har gitt kjøperen en rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten, slik at de gjensidige ytelser skal tilbakeføres. Ved vesentlighetsvurderingen må utgangspunktet tas i avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse, og både mangelens karakter og omfang tillegges vekt, jfr. Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1998 s. 1510 på s. 1518, se også Rt. 2010 s. 710 avsnitt 43 flg.

I helhetsvurderingen etter kjl. § 39 første ledd må det også legges vekt på om et prisavslag, som alternativ til heving, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en adekvat reaksjon mot det kontraktsbruddet som foreligger, se blant annet Rt. 1998 s. 1510 på s. 1518. Utvalget mente at et prisavslag i dette tilfellet ville være en adekvat reaksjon.

Utvalget la til grunn at mangelen reduserer markedsverdien ved videresalg, og prisavslaget fastsettes skjønnsmessig til kr 20 000, jfr. kjl. § 38.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil