fbpx

Reklamasjon på bil etter havari av turbo

En turbo som er ødelagt på en bil.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

I saker hvor det fremsettes krav på grunnlag av feil ved turbo, anføres dette gjerne som mangler ved bilens holdbarhet og egenskaper, samt at den er i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente.

Motorhavari etter bilkjøp

En gjennomgang av forbrukerklageutvalget og domstolenes avgjørelser, viser at kjøperens berettigede forventninger tillegges stor vekt. I den forbindelse vektlegges hva kjøperen med rimelighet kunne forvente, sett hen til partenes avtale, bilens alder og angitt kjørelengde.

I utvalgets avgjørelser tas det ofte utgangspunktet i at turboen skal ha en forventet levetid på opp til 200 000 kilometer. Det forutsettes da at service er utført til fastsatt tid, og at oljeskift blir korrekt foretatt.

Et spørsmål som ofte melder seg i saker hvor det anføres mangel på grunnlag av feil ved turbo, er hvorvidt mangelen kan føres tilbake til svakheter ved turboen som forelå på kjøpstidspunktet.

Der kjøper blir tilkjent prisavslag for bytte av turbo, tas det gjerne utgangspunkt i utbedringskostnadene med et fradrag for den standardhevning i verdien for en eldre bil som utstyres med ny turbo.

FTU-2014-1672: Kjøper fikk ikke erstatning for ved turbo

Kjøper reklamerte på feil ved turbo etter kjøp av bil solgt «som den er». Kjøperen krevde erstatning for dette. Selgeren avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet, idet bilkjøpet ble inngått mellom to private parter.

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Spørsmålet var om bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jfr. kjøpsloven. § 19 første ledd bokstav c.

Det var omstridt hvilke muntlige opplysninger selger hadde gitt om turboen forut for kjøpet, men utvalget fant at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at selger hadde gitt uriktige opplysninger eller forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold han måtte kjenne til.

Spørsmålet ble da om bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jfr. kjl. § 19 første ledd bokstav c. Bestemmelsen forutsetter ikke noe klanderverdig forhold fra selgerens side, men misforholdet mellom tingens stand og det kjøperen kunne regne med, må være utvilsomt.

Heve bilkjøp – hva sier kjøpsloven?

Verkstedet som arbeidet med turboen etter leveringen hadde ikke uttalt seg om årsaken til at den hadde havarert.

Forbrukertvistutvalget hadde i flere tidligere saker behandlet spørsmål om en turbos holdbarhet, og etter utvalgets praksis var det lagt til grunn at man kunne forvente en levetid på opp mot 200 000 km.

Heve kjøp av importbil

Særlig sett hen til bilens kilometerstand på 210 427 da turboen havarerte, mente utvalget at det ikke var upåregnelig med betydelige utgifter til turboen, som her var dokumentert å være kr 23 288,-.

Utvalget la i helhetsvurderingen i tillegg til utkjørt distanse også vekt på bilens alder og kjøpesummen. Samlet sett var ikke bilen i vesentlig dårligere stand ved leveringen enn hva kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

FTU-2013-1607: Kjøper tilkjent erstatning grunnet feil ved turbo

En kjøper av en bil reklamerte på feil ved turbo, og krevde erstatning for dette. Kravet ble rettet både mot selger som var privatperson og et tidligere salgsledd. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven fikk dermed anvendelse på forholdet, jfr. kjøpsloven § 84 første ledd, jfr. forbrukerkjøpsloven. § 35.

Spørsmålet var om det forelå en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven. § 15, jfr. § 16. Det var på det rene at det forelå en mangel ved turboen. Avgjørende var om feilen kunne føres tilbake til latente svakheter ved turboen som forelå ved overlevering.

Turboen ble defekt etter ca. 91 816 kjørte km. Etter utvalgets oppfatning måtte det forventes at en turbo, ved normalt vedlikehold, burde vare vesentlig lengre enn dette.

Selger anførte at det måtte være forhold ved måten bilen ble benyttet eller vedlikeholdt på som var årsaken til motorproblemene. Til dette bemerket utvalget at kjøper hadde fremlagt dokumentasjon på at alle servicer var gjennomført, og at det var blitt brukt godkjente type motorolje og oljefilter.

Slik saken var opplyst fant utvalget ikke grunnlag for å konstatere at feilen skyldtes uhell som kunne føres tilbake til forhold etter risikoens overgang.

Det var mer sannsynlig at feilen med turboen kunne føres tilbake til latente svakheter ved turboen som forelå ved levering.

Bilen var dermed i dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med. Spørsmålet var så om avviket fra kontraktsmessig stand var «vesentlig». I alminnelighet må det forventes at en turbo varer betydelig lengre enn 91 816 km. Sett i lys av bilens alder, kjørelengde og størrelsen på utbedringskostnadene, mente utvalget at den defekte turboen utgjorde et utvilsomt misforhold mellom bilens faktiske tilstand og klagerens rimelige forventninger.

Selger ble pålagt å betale en erstatning på 16 716 kroner til kjøper for bytte av turbo.

FU-sak: 17/306: Kjøper fikk prisavslag grunnet feil ved turbo

En kjøper av en bil reklamerte på feil ved turbo og fremsatte krav om heving, prisavslag og erstatning. Selgeren avviste kravene. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet, idet bilkjøpet var inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende.

Det var enighet om at bilens turbo hadde havarert. Tvisten sto om hva som var årsaken til turbohavariet. Det var videre ikke omtvistet at serviceintervallene før kjøpet var vesentlig overskredet.

Turboens levetid påvirkes av oljeskift, og servicehistorikken er sentral. Dette ble også påpekt av NAF som sakkyndig i denne saken.

Utvalget fant det mest sannsynlig at turboen havarerte som følge av overskredne oljeskiftintervaller som forelå allerede ved leveringen. At kjøper hadde overskredet et serviceintervall noe i sin eiertid ble ikke ansett som utslagsgivende for havariet. Sett hen til bilens alder, kjørelengde og pris var utvalget av den oppfatning at bilen ikke svarte til det klageren hadde grunn til å forvente, og det forelå en kjøpsrettslig mangel, jfr. fkjl. § 16 første ledd a), jfr. § 15 annet ledd b).

Klageren kan heve kjøpet, unntatt når mangelen er uvesentlig, jfr. fkjl. § 32. Utvalget var av den oppfatning at feilen ikke kvalifiserte til heving av kjøpet. Det ble vist til at utbedringskostnaden ikke var uforholdsmessig stor sammenlignet med kjøpesummen, samt at feilen enkelt lot seg reparere.

Kjøper ble i stedet tilkjent et prisavslag, som ble skjønnsmessig fastsatt. Utvalget tok utgangspunkt i utbedringskostnaden på kr 22 559,-, men fant at det måtte gjøres et fradrag for den standardheving som en ny turbo gir på en tre år gammel bil som hadde gått 111 793 kilometer. Sett hen til disse forholdene fant utvalget at et prisavslag på kr 11 000,- var passende.

Kjøper fikk også erstatning for utlegg til feilsøking og NAF-undersøkelse på kr 4 977,-

FU-sak: 16/1824: Kjøper fikk erstatning grunnet feil ved turbo

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på feil ved turboen. Selgeren tok ikke stilling til kjøperens reklamasjon. Saken ble deretter klaget inn til forbrukerklageutvalget.

Kjøpet var inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet.

Ifølge kjøpekontrakten var bilen solgt «som den står prøvd og forevist».

Kjøper dokumenterte at det var en feil ved bilens turbo i juni 2016, og at denne måtte skiftes ved en kilometerstand på ca. 84 300. Utvalget bemerket at normal levetid på en turbo er vesentlig lengre enn dette. Turboen kan heller ikke anses som en bilkomponent kjøper i vesentlig grad kan forkorte eller forlenge levetiden til gjennom sin bruk. Utvalget hadde uansett ikke holdepunkter for at bilen ikke hadde fulgt anbefalte serviceintervaller.

På denne bakgrunn la utvalget til grunn at det var sannsynlig at feilen kunne føres tilbake til en svakhet ved turboen som forelå på kjøpstidspunktet.

Kjøper kunne dermed få erstatning for kostnadene han hadde hatt til skifte av turbo, jfr. fkjl. § 33. Erstatningsbeløpet måtte allikevel hensynta den standardheving kjøper oppnådde ved skifte til en helt ny turbo på en fire år gammel bil som hadde kjørt 84 300 km. Etter en skjønnsmessig vurdering ble erstatningen fastsatt til kr 10 000,-.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil