admin | Advokatfirmaet Teigstad

admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 242 blog entries.

Heve boligkjøp som følge av mangel?

Ønsker du å heve boligkjøpet?
Heve kjøp av brukt bolig som følge av mangel?
 Avhendingslova (avhl.) gir forbruker rett til heving av kjøp av brukt fast eiendom, dersom det foreligger kontraktsbrudd, også kalt mangel, og denne er «vesentleg», jf. § 4-13 (1). Høyesterett har i Rt. 1998 s. 1510 (s. 1518) nærmere presisert hva som avgjør om […]

3,1 millioner etter grov familievold

Vi bistod en kvinne i slutten av 20-årene med å anmelde sinekssamboer for grov familievold gjennom to år. Her er historien om hvordan det gikk.

Hun hadde bodd sammen med en mann i to år som utsatte hun for grov fysisk vold, samt kontrollerende adferd og annen psykisk vold. Hun kom seg til slutt ut forholdet.

Hun […]

Straffeloven § 47 med lovkommentar

Straffeloven § 47 sier at kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og prøveløslatelse fra forvaring

Slike forskrifter er fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. mars 2++4 nr. 481. Det er også gitt relativt detaljerte retningslinjer til forskriften.
Straffeloven § 47:

§ 47. Forskrift om forvaring og prøveløslatelse fra forvaring

Kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og […]

Straffeloven § 46 med lovkommentar

Straffeloven § 46 regulerer brudd på vilkår for prøveløslatelse fra forvaring og gjeninnsettelse.

I bestemmelsens første ledd reguleres det når tingretten kan bestemme at den prøveløslatte skal gjeninnsettes, få ny prøvetid eller nye vilkår.

Etter første ledd er det forskjellige grunner til at tingretten etter begjæring kan gjenninsette den prøveløslatte, sette ny prøvetid eller nye vilkår. Dette kan skje […]

Straffeloven § 45 med lovkommentar

Straffeloven § 45 regulerer vilkårene retten kan sette ved prøveløslatelse.

Første ledd regulerer rettens kompetanse til å fastsette vilkår ved prøveløslatelse. Retten kan sette de samme vilkår som ved betinget dom (a), bestemme at den prøveløslatte skal følges opp av kriminalomsorgen (b)), eller, når særlige grunner tilsier det, bestemme at den prøveløslatte tar opphold i institusjon eller kommunal […]

Straffeloven § 44 med lovkommentar

Straffeloven § 44 regulerer prøveløslatelse for utløpet av forvaringstiden.

Etter første ledd kan den domfelte prøveløslates før utløpet av forvaringstiden. Dette kan aldri skje før utløpet av minstetiden er utløpt. Etter straffeloven § 43 kan normalt minstetiden ikke overstige 10 år.

Videre oppstiller bestemmelsen en rekke vilkår for saksbehandlingsreglene som må følges når det begjæres løslatelse på […]

Straffeloven § 43 med lovkommentar

Straffeloven § 43 gir særregler for varigheten på en forvaringsdom.

Bestemmelsen er ganske enkel og det er egentlig bare å lese den for å forstå innholdet.

Etter første ledd må retten også ved forvaring fastsette en lengstetid for hvor lenge forvaringen kan vare. Etter tredje ledd kan denne perioden senere forlenges.

Denne tidsrammen bør ikke overstige 15 år, og […]

Straffeloven § 42 med lovkommentar

Straffeloven § 42 slår fast at idømt fengselsstraff faller bort når forvaring idømmes.

Bestemmelsen er en konsekvens av at forvaring ikke kan kombineres med andre straffer enn rettighetstap, jf. NOU 1990: 5 s. 118.

Om begrunnelsen for bestemmelsen heter det i de nevnte forarbeidene: “Det tjener intet formål å fullbyrde en slik straff når domfelte ilegges en […]

Straffeloven § 41 med lovkommentar

Straffeloven § 41 slår fast at rettighetstap kan idømmes sammen med forvaring.

Hjemmelen for at rettighetstap kan idømmes ved siden av forvaring, følger i dag av §§ 15 tredje ledd og 16.

Dette innebærer motsetningsvis at ingen andre straffereaksjoner kan idømmes sammen med forvaring.
Straffeloven § 41:

§ 41. Forening av forvaring med andre straffer

Sammen med forvaring kan det idømmes rettighetstap, jf. […]

Straffeloven § 40 med lovkommentar

Straffeloven § 40 angir vilkårene for å idømme forvaring.

Formålet med forvaring er ikke å ramme de mest alvorlige forbrytelsene med særlig streng straff. Forvaring er en særforholdsregel overfor spesielt farlige lovbrytere for å beskytte samfunnet mot at de begår nye farlige forbrytelser i fremtiden.

Det er flere vilkår for å idømme forvaring. For det første må […]