fbpx

Heving når det er pant i bilen

En bil med pant i

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom det er pant i et kjøretøy eller annet løsøre, er det ikke slik at denne heftelsen gjøres opp av salgssummen ved overdragelse. Dersom selger selv ikke gjør opp heftelsen, risikerer kjøper at panthaver krever kjøretøyet tvangssolgt for dekning av sitt krav.

Kjøper bør hevderfor alltid sjekke om det er registrert en slik heftelse på kjøretøyet i Brønnøysundregistrene før handelen. Det gjelder også om bilen kjøpes av en forhandler.

Hvis dette ikke er gjort og det senere viser seg at det foreligger en slik heftelse, bør kjøper reklamere umiddelbart og kreve at selger ordner opp i forholdet.

I saker hvor det anføres mangel på grunnlag av at bilen er beheftet med pant eller andre heftelser, anføres ofte at bilen er solgt med heftelser som kjøper ikke fikk opplysninger om i forbindelse med kjøpet.

Situasjonen er ofte slik at selger ikke sørger for å rette opp i forholdet. En gjennomgang av forbrukertvistutvalgets avgjørelser, viser at utvalget som regel konstaterer mangel dersom bilen er beheftet med pant eller andre heftelser. At bilen er solgt med pant eller heftelser, er i de fleste tilfeller klart i strid med kjøpsavtalen.

I FU-sakene som er referert under, konkluderer samtlige med at heftelsen er en så alvorlig mangel at kjøper har rett til å heve avtalen.

FU-sak: 16/1680: Bilkjøper fikk heve bilkjøp på grunnlag av salgspant

En bilkjøper reklamerte på at bilen var beheftet med en salgspant. Til tross for selgerens lovnad og en rekke purringer fra kjøperens side, ble forholdet ikke ordnet opp i.

Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav om heving. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker slik at det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet.

Spørsmålet var om salgspanten utgjorde en kjøpsrettslig mangel ved bilen etter forbrukerkjøpsloven § 15 andre ledd bokstav b, jfr. § 16 første ledd bokstav a.

Hvis ikke noe annet følger av avtalen, skal tingen være fri tredjepersons rett i den, for eksempel panterett, jfr. fkjl. § 15 første ledd bokstav g. I motsatt fall foreligger det en mangel, jfr. fkjl. § 16 første ledd bokstav a.

Kjøperen hadde dokumentert at bilen var beheftet med økonomiske heftelser på kjøpstidspunktet. Dette utgjorde en mangel, som etter utvalgets mening ga grunnlag for heving av kjøpet, jfr. fkjl. § 32. Det ble vist til at heftelsen beløpsmessig var betydelig, samt at selger ikke hadde vist evne til å avhjelpe forholdet.

Reklamasjon mot tidligere salgsledd ved bilkjøp

Kjøper fikk således medhold i sitt krav om heving, og selger måtte betale kr 159 900 til kjøper, mot at kjøper stilte den påklagde bilen til disposisjon for selger.

FTU: 16/190: Kjøper fikk heve bilkjøp på grunnlag av heftelser

En kjøper av en bil med heftelser reklamerte på kjøpet. Selger hadde lovet at heftelsene skulle slettes innen tre uker etter kjøpet av bilen, men dette ble ikke gjort.

Saken ble klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav om heving.

Kjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse på saken.

Spørsmålet var om heftelsen på bilen utgjorde en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd, jfr. § 16 første ledd bokstav a.

Kjøperen forklarte at selger skulle slette heftelsene på bilen tre uker etter overtakelsen. Selger bestred ikke dette. Utvalget la således til grunn at partene hadde en avtale om at heftelsene på bilen skulle slettes kort tid etter kjøpet. Det fremgikk videre av saksdokumentene at heftelsen ikke ble slettet som forutsatt. Da heftelsene ikke var fjernet som avtalt, forelå det en mangel, jfr. fkjl. § 15 første ledd.

Selger anførte at de hadde innfridd heftelsen overfor Santander Consumer Bank AS, og at de ikke kunne holdes ansvarlig for at banken ikke hadde slettet heftelsen på bilen. Beløpet selger hadde betalt gikk imidlertid ikke til nedbetaling av heftelsene på denne bilen, men til andre spesifikke gjeldsforpliktelser selger var ansvarlig for. Utvalget bemerket at all den tid heftelsen på den påklagde bilen ikke var slettet, var det likevel et forhold selger var ansvarlig for.

Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig, jfr. fkjl. § 32. Tilstedeværelsen av heftelsen på bilen var i seg selv grunnlag for heving.

Selger måtte betale kr 340 000,- til kjøper, mot at den påklagde bilen stilles til selskapets disposisjon.

 

FTU: 16/1971: Bilkjøper fikk heve på grunn av at bilen hadde heftelser

En bilkjøper reklamerte på kjøpet da bilen var solgt med heftelser som var lovet slettet av selger, uten at dette var blitt gjort. Reklamasjonen ble rettet mot både mellommann og selger. Mellommannen avviste skyld, mens selger forgjeves ble forsøkt kontaktet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukerutvalget med krav om heving. Bilen ble solgt til forbruker via profesjonell medhjelper, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse. Angående partsspørsmålet fant utvalget at mellommann og selger var solidarisk ansvarlige overfor kjøperen, da selger ikke uttrykkelig hadde forbeholdt seg dette overfor forbrukeren.

Spørsmålet i saken var om heftelsen på bilen utgjorde en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd, jfr. § 16 første ledd bokstav a.

Saken gjaldt salg til forbruker gjennomført via profesjonell medhjelper, og forholdet måtte derfor reguleres av forbrukerkjøpsloven, jfr. lovens § 1 annet ledd. Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren, jfr. fkjl. § 1 fjerde ledd.

Mellommann hadde i salgsannonsen oppgitt at bilen ble solgt på vegne av kunde, men dette var ikke alene tilstrekkelig for å unngå solidaransvar med selger. Idet mellommann ikke hadde tatt nødvendig forbehold om at firmaet ikke var solidarisk ansvarlig med selger, vil de være solidarisk ansvarlige med ham for eventuelle mangler ved kjøpet, jfr. fkjl. § 1 fjerde ledd. Kjøper kunne således rette sitt mangelskrav både mot mellommann og selger.

Det fremgikk av kjøpekontrakten at partene avtalte at heftelser på bilen skulle slettes ved salg. På bakgrunn av kjøpers forklaring, samt fremlagt korrespondanse med de innklagde, la utvalget til grunn at heftelsene på bilen ikke var slettet. De innklagde hadde således ikke oppfylt i henhold til partenes avtale, og dette utgjorde da en mangel etter fkjl. § 15 første ledd.

Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig, jfr. fkjl. § 32. Tilstedeværelsen av en så stor heftelse som i denne saken var i seg selv grunnlag for heving. Virkningen av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jfr. fkjl. § 49 første og andre ledd. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at:

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

De innklagde pliktet således å betale kjøper kr 119 588, mot at klageren stillte den omtvistede bilen til disposisjon for de innklagde.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil