fbpx

ENV-2014-1847: Erstatning for grov uaktsom voldtekt

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født XXXX91

Vedtak av Erstatningsnemnda for voldsofre (nemnda):

NN tilkjennes kr 90 000 i voldsoffererstatning fra staten.

Aktuelle saksopplysninger:

Dato:

11.11.2014

ENV saksnr:

2014/1847

KFV saksnr:

14/04123

Klage mottatt SRF:

16.06.2014

Klage mottatt KFV:

26.05.2014

Hendelsesdato:

26.01.2014

Politianmeldt:

27.01.2014 til X politidistrikt

Avgjort:

Henlagt den 13.04.2014 på grunn av bevisets stilling

Søknadsdato:

06.03.2014

Rettsgrunnlag:

Voldsoffererstatningsloven

NN skal ha blitt utsatt for voldtekt i X av en for søker ukjent skadevolder. Som følge av dette skal søker ha fått psykisk skade.

Det er søkt om oppreisning med kr 150 000.

Klagen gjelder vedtak av 14. mai 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søknaden ble avslått på grunn av at det ikke var klart sannsynliggjort at søker hadde vært utsatt for en handling som omfattes av voldsoffererstatningsloven § 1.

Advokat X har på vegne av søker begrunnet klagen med at KFV har vurdert bevisene feil. Det er vist til at oppgitt skadevolders beskrivelse av søker alene tilsier at søker var uten av stand til å samtykke til seksuell omgang. Søkers venninne bekrefter også at søker var veldig beruset den aktuelle kvelden. Videre er det argumentert med at søker kontaktet voldtektsmottak og anmeldte forholdet dagen etter hendelsen.

Vurdering:

For å tilkjenne voldsoffererstatning må det være klart sannsynliggjort at søker har vært utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, og fått en personskade som følge av dette, jf. voldsoffererstatningsloven § 1 jf. § 3 fjerde ledd.

Begrepet «straffbar handling» må anvendes i lys av EMK art. 6 nr. 2. Nemnda foretar en selvstendig vurdering av bevisene i saken og vurderer de anførte handlinger i forhold til et eventuelt erstatningsansvar, og ikke et eventuelt straffeansvar. Innvilgelse av voldsoffererstatning rokker derfor ikke ved frifinnelsen eller henleggelsen.

Nemnda viser til bevisgjennomgangen som fremgår av KFVs vedtak, herunder søkers politiforklaring av 28. januar 2014, oppgitt skadevolders politiforklaring av 29. januar 2014 og 24. mars 2014, samt vitneforklaring av 19. februar 2014. I klageomgangen er det ikke fremlagt ytterligere dokumentasjon. Søker har forklart at hun våknet på badet dagen etter uten spor av minne fra gårsdagen etter at hun forlot nattklubben. Genseren hennes var tilsølt av oppkast. Oppgitt skadevolder, en drosjesjåfør, ringte søker og fortalte at hun kastet opp og sovnet i løpet av kjøreturen kvelden før. Han måtte vaske henne og ringe politiet for å få hennes adresse, da hun var ute av stand til å oppgi denne selv. Oppgitt skadevolder ble med søker inn i hennes bolig, og de hadde samleie. Søker har forklart at hun var i en slik forfatning av hun ikke kunne motsette seg handlingen.

Selv om beviskravet ikke er like strengt som for domfellelse i en straffesak, må det likevel foreligge en kvalifisert grad av sannsynlighetsovervekt. Etter nemndspraksis kreves det som hovedregel bevismomenter utover en troverdig forklaring fra søker.

Etter nemndas syn er det klart sannsynliggjort at søker har vært utsatt for grovt uaktsom voldtekt til samleie, jf. straffeloven § 192 fjerde ledd, jf. første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a, som omfattes av voldsoffererstatningsloven § 1. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på søkers forklaring, som fremstår som detaljert og troverdig, og at hun oppsøkte voldtektsmottak og kontaktet politi dagen etter hendelsen. På bakgrunn av politiforklaringene legger nemnda til grunn at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at søker var ute av stand til å motsette seg handlingen, jf. særlig oppgitt skadevolders politiforklaring av 29. januar 2014 og 24. mars 2014, samt vitneforklaring av 19. februar 2014. Etter nemndas syn er det klart sannsynliggjort at oppgitt skadevolder er sterkt å bebreide for at han ikke forstod at søker var ute av stand til å motsette seg samleiet.

Oppreisning

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6.

Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

Den veiledende norm for oppreisning ved ufrivillig seksuell omgang er kr 90 000, der det foreligger grov uaktsomhet fra skadevolders side, jf. Rt-2012-201. Nemnda anser at dette er passende beløp i foreliggende sak, sett hen til de skadevirkninger som normalt antas å følge av et overgrep av denne art.

Klagen har etter dette delvis ført frem.

Beløpet vil bli utbetalt av Kontoret for voldsoffererstatning. Ved eventuelle spørsmål om utbetalingen kan KFV kontaktes på telefonnummer 78 98 95 00.

Det følger av forvaltningsloven (fvl.) § 36 at dersom et vedtak endres til gunst for en part, skal parten tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Krav om dekning av saksomkostninger vedlagt arbeidsoppgave/timeliste må fremsettes for Statens sivilrettsforvaltning senest 3 uker etter at melding om vedtaket er kommet frem. Saksomkostninger kan ikke påregnes dekket dersom søker har vært bistått av bistandsadvokat.

Kontakt oss dersom du trenger en bistandsadvokat i Oslo og omegn.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!