fbpx

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

En arbeidsgiver som har en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte

Sist oppdatert 22. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Etter å ha vært utsatt for en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden har skadelidte rett til yrkesskadeerstatning. Yrkesskadeforsikringen dekker som hovedregel ditt fulle økonomiske tap, herunder merutgifter, inntektstap og eventuelt menerstatning eller tap av forsørger. 

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

En personskade kan både være en fysisk og/eller psykisk skade. Videre er en arbeidsulykke en «plutselig eller uventet ytre hending», altså må noe utenfor kroppen forårsake ulykken. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Om skaden skjedde «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» beror i praksis på om det er tilstrekkelig nærhet og tilknytning til det ordinære arbeidet.

Visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid vil likestilles med yrkesskade, og gi lik rett til erstatning. Det kan du lese mer om her.

Merutgifter

Begrepet merutgifter sikter til de økonomiske utgifter skadelidte har som følge av skaden. Det vil typisk være utgifter til legebehandling, medisiner, fysioterapeut, transport, boligtilpasning, pleie m.m. Husk å ta vare på samtlige kvitteringer, slik at du kan dokumentere ditt økonomiske tap.

Merk imidlertid at kun nødvendige og rimelige utgifter vil dekkes, noe som innebærer at skadelidte har en tapsbegrensningsplikt. Nærmere forklart vil det si at yrkesskadeforsikringen eksempelvis ikke vil dekke bruk av en dyr privatlege, dersom en like dyktig offentlig lege er tilgjengelig innen rimelig tid.

Fremtidige merutgifter vil også dekkes. Utmålingen vil ta utgangspunkt i dine sannsynlige årlige merutgifter ganget med en faktor basert på alderen din.

Inntektstap

En yrkesskade vil i mange tilfeller medføre at skadelidte må gå ned i redusert stilling eller vil være helt ute av stand til å arbeide i en kortere eller lengre periode. Inntektstapet påført i denne perioden kan kreves erstattet. Dette gjelder både allerede påført inntektstap og forventet fremtidig inntektstap. Utmåling av sistnevnte vil ta utgangspunkt i inntektsnivå før skade, uførhetsgrad, alder og størrelsen på folketrygdens grunnbeløp (G) på utbetalingstidspunktet.

Skadelidte kan også kreve erstatning for tap av evnen til å utføre husarbeid, såkalt hjemmearbeidstap. Det vil omfatte vedlikehold av hjemmet, renhold, arbeid i hjemmet, barnepass m.m. Beløpet fastsettes basert på hva det vil koste å betale andre til å gjøre det samme arbeidet i hjemmet.

Menerstatning

Ved varig og betydelig skade har skadelidte rett til menerstatning for redusert livsutfoldelse. Erstatningen skal altså ikke kompensere for økonomisk tap. Vilkåret «varig» innebærer minst 10 år, mens «betydelig» sikter til en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 %. Utmålingen tar utgangspunkt i din medisinske invaliditetsgrad, som vil utredes av en lege.

Oppreisning

Oppreisning er en erstatningsform som skal kompensere for såkalt tort og svie, og kan ikke kreves av yrkesskadeforsikringen, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 12. Dersom arbeidsgiver/skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig har du imidlertid rett til å kreve erstatning direkte fra vedkommende. Hvis du har blitt utsatt for vold på jobb kan det også være aktuelt å søke oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Tap av forsørger

Ved dødsfall på arbeidsplassen har gjenlevende ektefelle eller samboer og barn rett til å kreve erstatning for tap av forsørger. Utgifter i forbindelse med dødsfallet, blant annet begravelse, er også dekket av yrkesskadeforsikringen.

Kontakt advokat ved yrkesskade

Har du eller noen av dine nære vært utsatt for en yrkesskade? Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad er spesialisert innen erstatning og bistår deg gjerne med å fremme erstatningskrav overfor yrkesskadeforsikringsselskapet. Våre advokater gir deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak ved første samtale. Husk også at yrkesskadeforsikringen dekker nødvendige og rimelige utgifter til advokat gjennom hele prosessen. Ta kontakt med våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

For mer informasjon om yrkesskade les vår yrkesskademanual.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en ¨arbeidsulykke¨ som oppstår mens arbeidstakeren er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

Hva er menerstatning?

Menerstatning er erstatning for varig (minst 10 år) og betydelig (minst 15 % medisinsk invaliditet) skade, og skal kompensere for redusert livsutfoldelse.

Må jeg betale for advokat ved krav om yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeforsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av erstatningen.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning ved yrkesskade?

Hvor mye du kan kreve vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. Som hovedregel skal skadelidte få sitt fulle økonomiske tap dekket. Aktuelle erstatningposter kan være merutgifter, inntektstap, menerstatning og eventuelt forsørgertap.

Kan jeg kreve gjenopptakelse av en yrkesskadesak?

Ja, gitt at nærmere vilkår for gjenopptakelse er oppfylt. Dette vil gjelde dersom skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken endrer seg vesentlig, jf. yrkesskadeforskriften § 5-1.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79041/1/Kandidatnummer-594.pdf

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!