fbpx

Erstatning ved yrkessykdom

En dame som har blitt påført en sykdom som følge av skadelig påvirkning under arbeid diskuterer med en erfaren advokat som kan hjelpe henne med å kreve yrkesskadeerstatning

Sist oppdatert 22. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En yrkessykdom er en sykdom som har oppstått som følge av skadelig påvirkning under arbeid. Mange yrkessykdommer godkjennes som yrkesskade og gir følgelig rett til yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap i tråd med folketrygdloven § 13-4. 

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom oppstått grunnet skadelig påvirkning under arbeid. Mange yrkessykdommer er rettslig likestilt med yrkesskader som gir rett til yrkesskadeerstatning og visse særrettigheter i folketrygden, jf. folketrygdloven § 13-4. 

Lister over sykdommer som likestilles med yrkesskade fremgår av forskrift om sykdommer og forgiftninger mv. som skal likestilles med yrkesskade (YF-forskriften) og forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade («tilleggslisten»). Blant annet nevnes hud- og lungesykdommer, sykdommer grunnet forgiftning eller annen kjemisk påvirkning, smitte av visse sykdommer under arbeid i laboratorium eller medisinske institusjoner og nedsatt hørsel som følge av larm fra verktøy, maskiner e.l. 

Bedriftsvilkårene

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 annet ledd. Sykdommen som har oppstått må altså være en følge av skadelig påvirkning som arbeidstakeren har vært utsatt for mens vedkommende har utført sine arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Både kontoret, byggeplassen og hjemmekontor er å anse som arbeidssted. Videre må de skadelige påvirkningene være påført i tidsrommet mellom arbeidsdagens start og slutt. 

Årsakssammenheng

Videre følger ytterligere fire kumulative vilkår som må være oppfylt av folketrygdloven § 13-4 annet ledd bokstav a til d. Sykdomsbildet må være karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan fremkalle, vedkommende må i tid og konsentrasjon ha vært utsatt for den aktuelle påvirkning i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet, symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og det kan ikke være mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene. Samlet henviser vilkårene til at det må foreligge årsakssammenheng mellom de skadelige påvirkningene på arbeidsplassen og yrkessykdommen. Med andre ord kan det ikke være påvirkninger du har vært utsatt på fritiden som har ledet til sykdommen. 

Formålet med reglene er å «erstatte skader som skyldes arbeidet eller den spesielle risiko det medfører». Kilde: Ot.prp.nr.35 (1957-1958) s. 25.

Du kan lese mer om yrkessykdom og yrkesskade i vår yrkesskademanual.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Fremme krav om erstatning ved yrkessykdom

Krav om erstatning ved en yrkessykdom skal rettes direkte mot forsikringsselskapet til arbeidsgiver, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 5 første og annet ledd. Dette er en direkte konsekvens av at arbeidsgiver er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring, jf. § 15 første ledd. 

Merk at yrkessykdommen må meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter oppstått sykdom.

Se liste over yrkessykdommer

Foreldelse av krav om yrkesskadeerstatning

Et krav om yrkesskadeerstatning foreldes 3 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om yrkessykdommen. Dette vil være da arbeidstakeren får positiv kunnskap om sykdommen, eller har så klare holdepunkter at vedkommende burde hatt kjennskap til den. Dersom fristen ikke overholdes vil kravet om erstatning bortfalle. Av den grunn er det tilrådelig å fremme erstatningskrav snarest. 

Kontakt advokat ved yrkessykdom

Har du blitt påført en sykdom som følge av ditt arbeid og lurer på om du har rett til yrkesskadeerstatning? Ta kontakt med en av våre dyktige erstatningsadvokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en av våre advokater kontakt med deg snarest. 

Les om trafikkskade under arbeid her

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom oppstått grunnet skadelig påvirkning i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Videre følger ytterligere fire kumulative vilkår som må være oppfylt av folketrygdloven § 13-4 annet ledd bokstav a til d. Sykdomsbildet må være karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan fremkalle, vedkommende må i tid og konsentrasjon ha vært utsatt for den aktuelle påvirkning i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet, symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og det kan ikke være mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke oppstått mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Hvem skal krav om yrkesskadeerstatning rettes mot?

Krav om erstatning ved en yrkessykdom skal rettes direkte mot forsikringsselskapet til arbeidsgiver, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 5 første og annet ledd.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning ved yrkessykdom?

Hvor mye du kan kreve i erstatning vil variere basert på de konkrete forholdene i saken. Som hovedregel skal imidlertid ditt fulle økonomiske tap som følge av sykdommen erstattes. Det vil ofte være tale om påført og/eller fremtidig inntektstap som overskyter dekningen fra folketrygden, samt merutgifter til legebehandling, medisiner m.m.

Hva er vilkårene for å få en yrkessykdom godkjent som yrkesskade?

Lister over sykdommer som likestilles med yrkesskade fremgår av forskrift om sykdommer og forgiftninger mv. som skal likestilles med yrkesskade (YF-forskriften) og forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade («tilleggslisten»). Videre må sykdommen være en følge av skadelig påvirkning i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Sykdomsbildet må i tillegg være karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan fremkalle, vedkommende må i tid og konsentrasjon ha vært utsatt for den aktuelle påvirkning i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet, symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og det kan ikke være mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Master: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!