fbpx

Har du fått en skade på jobb?

En arbeidstaker ligger på gulvet etter å ha blitt påført en skade på jobb

Sist oppdatert 21. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Å få en skade på jobb godkjent som yrkesskade gir rett til erstatning for økonomisk tap samt visse særrettigheter fra NAV. 

Rett til erstatning etter skade på jobb

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er yrkesskadedekket, jf. follketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. Gjennom yrkesskadedekningen vil arbeidstakeren ha rett til erstatning for økonomisk tap, eventuell menerstatning og visse særrettigheter fra NAV ved godkjent yrkesskade. Et eksempel på sistnevnte særrettigheter er at arbeidsavklaringspenger vil ytes ved uføregrad ned til 30%. Vanligvis er grensen 50%.

Arbeidsulykke

Det tradisjonelle arbeidsulykkebegrepet

En arbeidsulykke defineres som en «plutselig eller uventet ytre hending», jf. folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum. Det kreves etter høyesterettspraksis at skaden både har skjedd plutselig «og» uventet, jf. Rt. 2006 s. 1642.

Ordlyden «ytre» innebærer at noe utenfor skadelidtes kropp må ha være årsak til skaden, eksempelvis en fallende gjenstand eller et glatt underlag. Vilkåret «plutselig» vil si at det må ha skjedd en akutt eller umiddelbar ulykke. Videre må ulykken være «uventet». Med andre ord uforutsett.

Det avdempede arbeidsulykkebegrepet

Etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd annet punktum regnes en arbeidsulykke også som en «konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid».  Kravet til konkret tidsbegrensning sikter til at skaden må ha skjedd i løpet av et skift eller en arbeidsdag.  Vurderingen av vilkåret «usedvanlig påkjenning» tar utgangspunkt i om vedkommende har utført oppgaver utenfor rammene for det normale arbeidet, eller har utført ordinært arbeid på en usedvanlig måte. Det avdempede arbeidsulykkebegrepet er særlig aktuelt der arbeidstakeren har fått en skade grunnet arbeid i en unormal arbeidsstilling.

Bedriftsvilkårene

Yrkesskadedekningen kommer til anvendelse for skader som oppstår «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 annet ledd. At skaden må ha skjedd «i arbeid» vil si at vedkommende må ha holdt på med sine arbeidsoppgaver da skaden oppstod. Likevel er man også dekket under lunsj. Videre viser «på arbeidsstedet» til bygget eller området der den aktuelle virksomheten er lokalisert. Det bemerkes at også hjemmekontor omfattes. For arbeidstakere med ambulerende arbeid regnes stedet hvor arbeidet utføres som arbeidssted. Vilkåret «i arbeidstiden» sikter til at skaden må oppstå i perioden mellom starten og slutten på arbeidsdagen.

Det er i stor grad sammenheng mellom overnevnte vilkår. Av den grunn beror vurderingen i praksis på hvorvidt skaden oppstod under utførelsen av oppgaver som har tilstrekkelig tilknytning og nærhet til det vanlige arbeidet.

Les også vår artikkel om yrkesskade på reiseveien og vår artikkel om yrkesskade under sosial aktivitet.

Erstatningsposter etter skade på jobb

Etter å ha vært utsatt for en yrkesskade vil flere erstatningsposter være aktuelle. Dersom yrkesskaden har medført et inntekstap, og/eller vil føre til et fremtidig inntektstap kan det økonomiske tapet som overstiger sykepengene fra NAV kreves erstattet. Det vil ofte være tale om tapte bonusordninger eller overtidsarbeid. Videre kan du kreve erstattet merutgifter som følge av skaden, herunder utgifter til legebehandling, fysioterapeut, medisiner og liknende. Ved varig (minst 10 år) og betydelig skade (minst 15% medisinsk invalditet) kan det også kreves menerstatning for redusert livsutfoldelse.

Foreldelse ved yrkesskade

Dersom du har blitt påført en yrkesskade er det viktig ikke å vente for lenge med å fremsette krav. Erstatningskravet vil nemlig foreldes, altså bortfalle, tre år etter utløpet av det kalenderår skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om forholdet som begrunner kravet, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 15.

Det er også viktig å merke seg at skaden må meldes til yrkesskadeforsikringsselskapet senest ett år etter at ulykken skjedde.

Advokathjelp ved skade på jobb

Dersom du har blitt påført en skade på jobb er det tilrådelig å kontakte en erstatningsadvokat for bistand i din sak. Ved bistand fra en erfaren advokat øker sjansen for å få utbetalt et riktig erstatningsbeløp. Yrkesskadeforsikringen dekker også nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand hos advokat. Hvis du ønsker en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak kan du ringe eller sende en e-post til Advokatfirmaet Teigstad. Alternativt kan du fylle ut skjemaet under, så tar en av våre erstatningsadvokater kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er yrkesskadedekket, jf. follketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter skade på jobb?

Etter å ha vært utsatt for en yrkesskade vil flere erstatningsposter være aktuelle. Du kan blant annet kreve erstattet ditt inntektstap og merutgifter til legebehandling, medisiner og liknende. Ved en varig og betydelig skade kan du også kreve menerstatning for redusert livsutfoldelse.

Når foreldes krav om yrkesskadeerstatning?

Krav om yrkesskadeerstatning foreldes tre år etter utløpet av det kalenderår skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om forholdet som begrunner kravet, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 15.

Hva regnes som en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke defineres som en «plutselig eller uventet ytre hending», jf. folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum. Etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd annet punktum regnes en arbeidsulykke også som en «konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid».

Må jeg betale for advokat?

Yrkesskadeforsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!