fbpx

Hva slags beløp kan man få i yrkesskadeerstatning?

En bygningsarbeider ligger på gulvet etter å ha vært utsatt for en yrkesskade som han senere vil kreve en yrkesskadeerstatning for

Sist oppdatert 4. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. Hva slags beløp man kan få i yrkesskadeerstatning vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. Aktuelle erstatningsposter kan være inntektstap, hjemmearbeidstap, tap av forsørger, merutgifter, menerstatning og/eller oppreisning.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. En godkjent yrkesskade gir visse særfordeler hos NAV og rett til yrkesskadeerstatning. 

Hva slags beløp skadelidte kan få i yrkesskadeerstatning varierer etter de konkrete forholdene i saken. I det følgende kan du lese mer om aktuelle erstatningsposter ved yrkesskade. 

Inntektstap

Lidt inntektstap

Skadelidte etter en yrkesskade har rett til å få dekket sitt inntektstap. Vanligvis vil inntektstap oppstå ett år etter skaden, idet sykepengene opphører på dette tidspunktet. Du vil få dekket inntektstap tilsvarende den prosenten du har vært sykemeldt. 

Fremtidig inntektstap

Videre har skadelidte også rett til å få dekket sitt eventuelle fremtidige inntektstap. Utmålingen vil baseres på inntektsnivå før skaden, uførhetsgrad, alder og folketrygdens grunnbeløp (G) ved utbetaling. Eksempelvis vil det si at en ung varig skadelidt med god lønn før skade kan få tilkjent flere millioner i erstatning. 

Hjemmearbeidstap

Ved siden av inntektstap kan skadelidte også kreve erstattet redusert eller tapt evne til å gjøre husarbeid. Denne erstatningsposten omfatter renhold i hjemmet, arbeid i hagen, annet vedlikehold på boligen og barnepass. Aktivitet i forbindelse med fritidsaktiviteter faller derimot utenfor. 

Merutgifter

Skadelidte har også rett til å få dekket merutgifter som følge av yrkesskaden. Det vil typisk være tale om utgifter til legebehandling, psykolog, fysioterapeut, medisiner, pleie, transport, advokatbistand m.m. Husk å ta vare på samtlige kvitteringer, idet du må kunne dokumentere ditt økonomiske tap. Det er også viktig å vite at kun nødvendige og rimelige utgifter dekkes, noe som innebærer at skadelidte har en tapsbegrensningsplikt. Med andre ord vil ikke skadelidte få dekket dyre private behandlinger dersom det finnes fullgode rimeligere offentlige tilbud. 

Fremtidige utgifter kan også kreves erstattet. Erstatningsposten vil utmåles med utgangspunkt i forventet årlige merutgifter multiplisert med en faktor basert på skadelidtes alder. 

Menerstatning

Varige og betydelig skader gir rett til menerstatning for redusert livsutfoldelse. Det må foreligge en invaliditetsgrad på minst 15 % med minimum 10 års varighet. Menerstatningen fastsettes basert på skadelidtes invaliditetsgrad. 

Oppreisning

Oppreisning ytes for såkalt «tort og svie» og dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 12. Krav om oppreisning må følgelig fremsettes direkte overfor arbeidsgiver eller annen skadevolder. Oppreisningserstatning forutsetter at skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Ved vold på arbeidsplassen kan krav om oppreisning fremsettes enten overfor skadevolder eller Kontoret for Voldsoffererstatning. 

Tap av forsørger

Ved dødsfall som følge av en yrkesskade har gjenlevende ektefelle, samboer og barn rett til å kreve erstatning for tap av forsørger. Øvrige utgifter knyttet til dødsfallet, som begravelse, er også dekningsmessig. 

Advokathjelp ved yrkesskade

Etter å ha vært utsatt for en yrkesskade må skade meldes inn til NAV og erstatningskrav fremsettes overfor yrkesskadeforsikringen. Særlig erstatningskravet kan være vanskelig å håndtere helt på egenhånd, både fordi utmålingen kan være komplisert og betinge faglig kunnskap, og fordi forsikringsselskapet har en egeninteresse i å holde beløpet så lavt som mulig. Det er derfor tilrådelig å la seg bistå av en advokat. Første samtale med Advokatfirmaet Teigstad er både gratis og uforpliktende. Ved videre bistand dekker yrkesskadeforsikringen nødvendige og rimelige utgifter til advokat som del av erstatningsutbetalingen. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Les også vår yrkesskademanual for mer informasjon om yrkesskadeerstatning.

Vanlige spørsmål

Hva slags beløp kan man få i yrkesskadeerstatning?

Hvilket beløp skadelidte kan få i yrkesskadeerstatning vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. Aktuelle erstatningsposter kan være inntektstap, hjemmearbeidstap, merutgifter, tap av forsørger, menerstatning og/eller oppreisning.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

Bør jeg bruke advokat?

Erstatningskravet ved yrkesskade kan være vanskelig å håndtere helt på egenhånd, både fordi utmålingen kan være komplisert og betinge faglig kunnskap, og fordi forsikringsselskapet har en egeninteresse i å holde beløpet så lavt som mulig. Det er derfor tilrådelig å la seg bistå av en advokat.

Må jeg betale for advokat?

Nei, yrkesskadeforsikringen dekker nødvendige og rimelige utgifter til advokat som del av erstatningsutbetalingen.

Kan jeg kreve erstatning for tapt arbeidsevne i hjemmet?

Ja, skadelidte kan kreve erstatning for tapt arbeidsevne i hjemmet. Det omfatter blant annet renhold i hjemmet, arbeid i hagen, annet vedlikehold på boligen og barnepass.

 

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Med bistand fra Morten Kjelland. Oslo, 2012.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20968/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!