fbpx

Har du fått godkjent en yrkesskade?

En dame som har fått godkjent en yrkesskade diskuterer med en advokat

Sist oppdatert 4. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

En godkjent yrkesskade gir skadelidte flere særfordeler hos NAV, herunder gunstigere regler i forbindelse med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Ved varig og betydelig skade har skadelidte også rett til menerstatning. I tillegg dekker yrkesskadeforsikringen det økonomiske tapet som følge av skaden og advokatutgifter. 

Godkjent yrkesskade

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Med personskade menes både fysiske og psykiske skader. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hendelse oppstått under arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i vedkommende arbeid. 

Formålet med yrkesskadedekningen er «å gi kompensasjon for den særlige risiko som antas å følge av det arbeid man utfører», jf. Rt. 2004 s. 487 avsnitt 28. 

Les om hvordan du melder yrkesskade til NAV her.

Særfordeler NAV

Ved godkjent yrkesskade vil skadelidte få enkelte særlige fordeler hos NAV. For det første vil NAV dekke nødvendige utgifter til legebehandling, tannlegebehandling, fysioterapeut og medisiner i tråd med folketrygdloven § 5-25. Videre vil ikke det vanlige kravet om opptjeningstid gjelde ved sykepenger. I tillegg vil beregningen som et minimum ytes basert på det sykepengegrunnlaget skadelidte hadde da ulykken inntraff. En ytterligere fordel er at arbeidsavklaringspenger og uførepensjon vil ytes ved uføregrad ned til 30 %. Den nedre grensen er vanligvis 50 %. 

Menerstatning fra NAV

Menerstatning skal kompensere for redusert livsutfoldelse, og er følgelig ikke en erstatningspost for økonomisk tap. For å ha rett til menerstatning må skaden være betydelig og varig. Det vil si at skaden må tilsvare en medisinsk invaliditet på minimum 15 %, med minst 10 års varighet. Utmåling av menerstatningen tar utgangspunkt i den medisinske invaliditetsgrad og menets betydning for personlig livsutfoldelse.

Yrkesskadeforsikringen

I tillegg til særfordelene fra NAV som følger ved en godkjent yrkesskade, vil skadelidte få dekket sitt økonomiske tap av yrkesskadeforsikringen. Det omfatter eventuelt lidt og fremtidig inntektstap og rimelige og nødvendige merutgifter til medisinsk behandling, transport, medisiner m.m. Yrkesskadeforsikringen vil også dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokathjelp som en del av erstatningen. 

Kontakt advokat

Har du vært utsatt for en yrkesskade? Ta kontakt med en erstatningsadvokat i dag for bistand. Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak ved første telefonsamtale. Eventuell videre bistand vil yrkesskadeforsikringen dekke som en del av erstatningsutbetalingen. Våre advokater kan nås via telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

For mer informasjon om yrkesskade, les vår yrkesskademanual

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en «arbeidsulykke» mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. Folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Med personskade menes både fysiske og psykiske skader

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke defineres som en plutselig eller uventet ytre hendelse skjedd under arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i vedkommende arbeid. 

Hvilke særfordeler har skadelidte ved godkjent yrkesskade?

NAV vil dekke nødvendige utgifter til legebehandling, tannlegebehandling, fysioterapeut og medisiner i tråd med folketrygdloven § 5-25. Videre vil ikke det vanlige kravet om opptjeningstid gjelde ved sykepenger. En ytterligere fordel er at arbeidsavklaringspenger og uførepensjon vil ytes ved uføregrad ned til 30 %. Til sammenlikning er den nedre grensen vanligvis 50 %.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Yrkesskadeforsikringen dekker skadelidtes økonomiske tap, herunder lidt og fremtidig inntektstap, samt merutgifter til legebehandling, fysioterapeut, medisiner, transport m.m.

Må jeg betale for advokat ved godkjent yrkesskade?

Nei, yrkesskadeforsikringen vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av erstatningsutbetalingen.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!